DE VALSCHE ERFGEMAAM. 1118. DE ACACIA. 3< 'Mcngelingen. Correspondcntie. Beurs-, Marktbcrigten enz. Advertentien. C H] I 1 DE JONGE JUFVKOUW IN HARE T0EK01IST IN ONZEN TIJD. MACONNIEIv WEEKBLAD. NIEUWE BOEKWERKEN VOOIl LEESGEZELSCHAPPEN. WERELDBEROEMDE MMM E\ YliOLWEA. GESCHIEDICUNDIGE HF.R1NNERINGEN VOOR ZEEUWSCII-VLAANDEREN. Vervolfj van No. o9.) 1 Maart 1796. De geleerde staatsman rar. Pie- lev Paulas (geb. le Axel) opent aid president de nationale ver gadering der Bataafscbe Repu- bliek to 's Hage. 2 1676. Don Louis de Requesens geeft eene ordonnanlie op hel horslellen en ondcihouden der dijken in het kwarlier van Neuzen. 3 16151De verdienstclijke Joost van Laren overlijdt als pred. bij de Herv. gerneenle aan den Hoek. 4 1820. Eerste vergadering van het on- derwijzersgezelsehap te Aarden- burg. 5 1606. Slerftlag van graaf Filips van Ilolienlohe den aaidegger van de Moffeschans bij Neuzen. 6 1780. De waardige predikanl Johannes Pieter Philippus Clinge, tc Groede geboren. 7 1360. Accoord tusschen den abt van St. Pielfr teGent, en het kapil— tel van uoornikover tienden in hel laud van den Vrije. 8 1848. Vergunning bij Z. M. besluit lot bed ij king van hel verdronken poldertje ten z. o. van Philippine. 9 1733. Eenige vaartuigen met Salsburg- sche emigranten landen bij Bres- kens orn zich in het land van Kadzand le, vesligen. 10 1793. Gehoorledag van den luilenanl- kolonel Joseph le Bron de Yexela, den rnoedigen verdediger van Oostelijk Z.-Vlaanderen in de Belgische onluslen. 11 1820. Eerste vergadering van het ondcr- wijzersgezelschap te IJzendijke. 12 1865. Besluit der ingelanden van de watering van Kadzand lot het verslrekken eener bijdrage voor den grindweg van Kadzand naar Zuidzande. 15 1661. Nader oclrooi tot indijking van den Prins-Willemspolder (gem Schoondijke lerlandkerkje.) 14 1646. Beeediging van de eerste rege- ringsleden te Hulst aangesleld nadat die slad van de Spanjaar- den verlosl was. 15 1833. Ds. Thomas Reinier Huijssersy overlijdt als pred. bij de llerv. gem. te Relranchement. Wordt vervolgcl.) Oostburg en Wa- slad Madison ten aanschouwe van ineer dan duizend heeren en damesop schaalsen gereden naar eene aaneenstok hangende beurs, inhou- dende 10 dollars. Op het geroflel der trom staken de tien prijsrijders van vvalreden eene halve mijl moeslen dan bij een' paal omdraai- jen en op de halve mijl rugwaarts komTw een den prijs grijpen. Slechts door twee per- sonen werd deze betwistdanr de overige acht al spoedig met de beenen omhoog lagen. De mijl werd door den winner in 1 min. 56 see. afgelegd. Men verzoekt ons, nit Zuiddorpe melding te ma- ken dat het geplaatste herigtwegens het bevriezen van 2 kinderen aldaar bezijden de waarheid is. Onze wehvillende berigtgever zal dus verkeerdelijk zijn ingeliclit geworden nopens de plaats van bet ongeval, hetwelk waarschijnlijk in eene aangrenzende, misschien vvel Belgische geineente te liuis behoort. AMSTERDAM, 24 February. WeriteRjke Schuld 2£ pel. 60J; idem 5 pet. 72{idcm4pet. 90. GENT, 25 February. Tarwe was beden in overvlocd tcr markt; zonder vcrandering in de- pruzen vond allcs gocden artrok. Itogge was schaars en onderging ecnc ryzing van i fr. per hectoliter. In anderc graansoorten werd weinig handei gcdreven. Zadcn en olien weder liooger dan vorige week. 225ste Staals-Loterij. Pryzen van 100 en daarboven. Vyrdc Klasse. 9dc LjistN». 17712,/ 1000; no. 13008 en 13944 ieder 400no. 14933 en 19923, ieder/ 200; no. 347, 437, 3302' 33065794, 6098, 0600, 8134, 10993, 10076, 11189, 15097, 15499 en 13590 ieder 100. lUdc Lust: No. 1432, 23.000; no. 3983, 4378, 3321 en 7042, ieder 1000 no. 4370, 12940 en 13304, ieder 400no. 3033 en 19223 ieder/'200: no. 1557, 4091,6013, 9014, 10203, 10308, 11383 15700 15939, 13249, 13093, 10020 en 19932. ieder 100. lldc Lust: No 14929,/ 1000; no. 7970 f 400no. 6308, 7112,9831 en 16877, ieder/ 200; no, 930, 6027,7844,7979,10717,12001, 12744 13520 en 17800, ieder 100. 12de Lijst No. 15832, 2300; no. 12610, 14769 en 16724, ieder 1000; no. 7048 en 15696, ieder/ 400; no. 287, 7219 en 12431, ieder 200No. 290, 833 3334 3608 9800 77077879 792914430 14800 16441 16803, 17186 en 19110, ieder 100. 'e Notaris P. W. Steenkamp, reside- rende te Neuzen zal, op Woensdag1 den 14 Maart 1855, des nademiddugs ten 2 urein de Herberg het Zwaantje, bewoosd bij Sieur Allaart te Neuzenten verzoeke van JAN de BRAAL, Workman wonendc in den Koegorsp older gemeente Neuzen, in het openbaar presenteren te verkoopen r Een HOFSTEEDJE, met daaraan bet getal an 2 bunders 56 roeden en 50 ellcn HOFGROND, TUINWEI- en BOUWIjAND staande en gelegcn in den Koegorspolder gemeente Neuzen kad;is- traal bekend sectie G, numeros 21 7218, 219, 220 221 en 222.- vrant naauwelijks was de treiu weder aan den gang, of de JVaefsprong, met aclilerlating van zijn reisgoed uit den wugen en otilvluglle. Bij dit afspringen riep Coppejans wel nil: «'lisde moordenaar! De moordenaar is mij ontsnapt doch de trein moesl voorten eerst le Zedelghem vond bij gelegenheid den veldvvachter E. Maer- lens de vereischte inlichtingen te geveu ora den vermoedelijken moordenaar op le sporen waarna bij zelf zich weder op hel konvooi begaf naar Tiiourout, ten einde aldaar de hulp der gendar merie in le roepen. Inlusschen was hel den ge- noemilcn veldwachler 's avonds ten 8 ure reeds gelukt, den vlugleling te arresleren. Hem out— moetende had dcWaet hem 2 vijf-francstukkcn aangebodenzoo hij hem een rijtuig kon be- zorgen dat hem naar Kortrijk bragl en vein- zende hem daarin hehulpzaam to willen zijn geleidde hij hemzonder zulks te vermoeden bij den burgemeesler die hem lerstond naar Brugge liet vervoeren van waar hij des zomlags naar Gent is overgebragl en in de gevangenis op- geslolen. Reeds verscheidene malen is de Waet bij den regter verhoord geworden doch tot nog toe loochent hij met eene verregaande halslar-5 righeid zijne bedrevene daad welke echter door eene tnenigle van schijnbaar geringe omstandig- beden en bijzouderheden genoegzaam bewezen schijnl. Uit al le nasporingen is zelfs reeds groote- lijks het vermoeden gerezen of de Waetdie bij de vermoorde als een Brusselaar bekend slond onder den naam van Jan de Coster, niet lot eeno dieven-bende behoortwelke uitgestrekte ver- takkingen heeftalthans hij schijnt eenige maan- den voor den gcpleegden rnoord veel gereisd te hebben naar Rotterdam, Amsterdam, Rijssel Brussel Brugge, enz., en moel soms van aan- zienlijke bankbiljellcn voorzien geweest zijn. Hoogslwuarschijnlijk zullen de regterlijke onder- zoekiugen, welke steeds volijverig worden voort- gezetweldra veel aan hel lichl brengen want er valt niet meer aan tc twijfelen of de be- schuldigde, die reeds vroeger eenmaal voor diefslal is gevonnisd zal het niet lang meer tegen al de bijgebragle bewijzen kunnen uithouden, en alzoo lot bekentenis zijner schanddaad komen. Te Liver[)ool en ook le Louden zijn ernstige wanorden onlstaanten gevolge van de heer- schende armoede. Bij de bakkers werd hel brood met geweld uit de winkels geliaald. Door eeno spoedige tusschcnkomst der policic is de rust grootendeels weder hersleld. Men verzekertdat op den 17 dezer doorde Russen een aanva! op Eupaloria is gedaan doch dat zij met grool verlies zijn teruggeslagen. Het verlies aan de zijde der Turken was slechts on- beduidend, doch de Egvptische generaal Soliman is bij die gelegenheid gesrieuveld. De tijdingen uit de Krim gaan tot 12dezer. Het garnizoen van Sebastopol deed gedurig uit— vallen die bestendig teruggeslagen werden. Ten gevolge van den dooi waren de wegen slechl en werden de bewegingen der arlillerie moeijelijk gemaakl. De Russen hebben de zuiderforten legenover de door de Fransche division op de hoogten van Inkerman bezette slellingen onder- mijnd. De geallieerden bereiden zich op een aanval voor. (Latere lelegrafische tijdingen houden in dat tot den 20 Feb. voor Sebastopol niels belang- rijks was voorgevallen. De overwinning der Turken bij Eupaloria wordt bevesligd 40,000 Russen werden na een gcvecht van 4 uren leruggedreven.) Volgens telegrafisch berigl uit Petersburg van den 26 February heeft de keizer van Rus- laml aan Sardinie den oorlog vcrklaard. Parliculiere brieven uit Riga melden dat men tegen hel begin der maand Maart aldaar troepen uit het binnenland van Rusland ver- wachl. De bezelling der slad zou op 40,000 man gebragt worden. Ook Reval zou aanzien- 1 yKe verslerkingen erlangen. Eindelijk verze kert men dat de regering voornemens is een konlon van troepen te vestigen langs de kuslen van Riga tot Polangen ten cinde eene moge- lijke landing van vijandelijke slrijdkrachlen het hoofd te bieden. Een ingezelen van Baden, die bij het Fransche vreemden-legioen in de Krim in dienst heeft geslaan maar nu in zijn vaderland is leruggekeerd bevestigt alles wal de dagbladen aangaande den erbarmelijken toestand van het Eugelsch leger in genoemd schier—eiland gezegd hebben maar voegl ook daarbijhoe het met het Fransche leger niet veel beter gesleld is. In Engeland is van het nieuw miuisterie weder een gedeelle afgetreden. De ontzaggeiijke toehereidselen in Enge land en Frankrijk voor den aanstaanden veld-en zeetogl gemaaktdoen sommigen voorspellen dat, wordt de vrede niet eerder geslotende val van Ruslands magt na verloop van zes maan- den door Europa aanschouwd zal worden. Oinlrent do reis van keizer Napoleon naar de Krim, loopen de berigten zeer uileen. Velen beschouwen die reis als na op hauden. Het schijnt dat het schaalsenrijden in het aan uilspanningen en volksvermaken zoo arm- zalig bedeelde Amerika ook in de mode zal komen. Althans hebben in het laalst van De cember tien personen van Wisconsin's hoofd- Voorts uit dc hand te koop een WOONHUIS met ERF, staande en gclogcn binnen de stad Neuzen kadastraal seclie C no. 752 op 1 roede 50 ellcn hewoond geweest door Isaac Raamsdonk. om dade- lijk aan het gebruik te komen j te hevragen hij den Notaris P. W. STEENKAMP te Neuzen. Dezer dagen zijn door den Uitgever J. G. ANDRIESSENte Utrecht, de volgende aanbevelenswaardige Boekwerken verkrijghaar gestekl SCHILDERACHTIGE EN GESCHIEDICUNDIGE BESCHRIJYING van het Landde ZedenGewoonten en by zonder e Gebruiken des Volksenz. Naar het Engelscli van Miss Corner, door J. Liese. Met eenige Houtsnfie-Vignetten. Prijs 2,75. A. DE LAMARTINE Bloemlezing uit den Civilisateur. Twee Deelen. Prijs f 5,10. G. P. It. JAMES, Naar liet Engelscli door J. Liese. Twee Deelen met Gelilh. Titels en Vignetten Prijs 5,50. Bloemlezing uit Buitenlandsche Tijdschriftcn. Met Platen. Prijs per Jaargang f 9,60. 's Maandelijks verschijnt een Nommer van dit sedert 25 jaar gunstig hekende Tijdsclirift. Als geschenk kan bijzonder worden aanbevolen het werkje getiteld of Moederlijke Haad van eene Kostschoolhouderes aan hare vertrekkende Ijeerling-en bij hare intrede in de Wereld. Naar het Hoogduitsch van Elise von Hohenhausen, geb. v. Ochs. Gehonden in keurig linnen handje met vergulden stempel f 1,50. Ingenaaid in fraaijen Omslag f 1,00. Door hovengenoemde Uitgever wordt geregeld aan de Inteekenaars verzonden TWEEMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT Bloemlezing van Oorspronkelijke en Buitenlandsche Lettervruchten, verzameld op het gebied der Vrymetselarij. Prijs per jaargang 3,60. UITGAAF VOOR BROEDERS. Vierde Jaargang. Prijs per kwartaal f 1,50. Men abonneert zich voor een geheel jaar. De vorige jaargangen zijn geheel uitverkoclit. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2