NIEEWS- EN ADVERTENTIEBLAD m.° m, WOENSDAG ^8 FEIiltl Alili 1855. 'i /f,U; J r Ingezonden Stukken. Nieuwstijdmgen. (tayeede jaargang.) if.'*,- f c to* VOOR '-^r^v7 Dil Weekblad wordl. elken Woensdag-morgen uitgegeven bij C. W. Overbijeke te Aeuzen. De vrijs is 80 cents in <le drie maandcn en franco per Post 95 cents. Men abonneert sich bij dc Boeh- handelaars en Posllcantorcn zijner woonplaats. Gelijk bekend isheeft men in de archievet) van den burgerlijken stand tot v6or 1790 geeno andere autenlieke bronnen voor geboorte over- lijden en huwelijken dan de kerkcbjke (loop- begraaf- en trouwregisters van die en vroegere eenwen voor zoo verre die niet door brand oorlog of andere rampen geheel verloren ot ook wcl groolendeels bescbadigd en verm.nkt zip. eevvorden. Wie zich nu in de noodzakelijkhenl heeft gesteld gezien om in die voorhanden zijnde oude registers nasporingen le doen heeft zicli op de ineeste plaatsen knnnen overtuigen dat die meerendeels in eenen staat verkeeren van achlernitgangzoodat deze allijd belangn|ke bronnen eenmaal znllen ophouden hare diensten te bewijzen. Daarenhoven bevalten zlj groolen deels schrifturen van vroegere tijdperken welke zoo door verouderden lellervorm als vve voor- nameliik door den verklenrden en verhleekten inkl het allengs ondoenlijk zullen maken om de nog bestaande aanteekeningen le lezen en al- zoo tot een gewenscht gebruik aan le wendeii. En dat het van hoog belang is, deze hulphron- „en in stand te honden zal wel geen opzette- lijk betoog behoeven. Daarom vvenschlen wij wel dat elk gemeentebestuur mogle goedvinden deze allengs gebrekkiger wordemle registers in nieuw aan te logger, boeken du.delpk en naauw- keurig te doen overschrijven gelyk znIks voor verscheidene jaren reeds le Axel geschied is waar men nu met gemak de vereischte naspo ringen kan bewerkslelligenen waar men nu lev ens gewaarborgd is voor een mogelijk veilies van oude aanteekeningen, vvelke sorns van zoo veel "ewigt ziin voor familie-belangen en die daarenhoven als bronnen voor de gcschiedems allijd hare waarde zullen behouden weshalve bet ons reeds bevreemd heeftdat de I ooge Re coring die looh overigens van hare belang- slefling in de archieven doet blijken voor als ,io<r "eene bevelen heeft uilgevaardigd eer zulks ielaat zij datalom geschikte maatregelen aan aewend worden lot een voortdurend be.houd van lie aanteekeningen, welke in die kerkebjke regis ters voorkomen, gelijk men daarvan e Axe een allezins navolgenswaardig voorbeeld heett deze opmerking daarloe bevorderlijk moge ziin, is de wensch van J Scrutator. Zleuvvscli-Vlaanderen 24 Feb. 18oo. Bii de aanslaande verkiezing voor een lid van ,len oremeenteraad te Axel in ploals van den overleden heer F. Dielemanwordl door een.ge kiezers als zoodanig aanbevolen de heer Abraham Luteijn Risseeuw zoutzicder le Axel. Rh besluil van den 22 dezer heeft Z. M. goed- gevonden eervol ontslag te vorleenen aan den beer J. van Dixhoorn als gezworen van den Komienpohb r. voorI(U, ronde belem.mering van de gemeenschap tusschen de o.idersche.dene deelen der provincie is de iot.ng voor de na- tionale militie door den heer comm.ssar.s des i <TPrp<reld en wel voor hot 9de mili- komngs wader gerigeniu ii/nn- tie-kanlon te Sims den oO Maa.tlOde IJzen •1 iike den 28; llde, Axel deu -6, e,n tide, llulst den 24 Maarl aanslaande. Alhoewel in ons no. 59 reeds b.erigt gegeven •0 ,ini ,1s J d. Niedelsleih Walter, pred.kant 'bV de Hetonnd. Sa.„cc„le .dluW, 11 d„..r nledig cedachlenis mogt viereu .van zijriev.e.ryulde 40iarige Evangeliedienstzoo w.lleu wij opz.g- (e,is deze kerkelijke feeslvier.ng nog deze b.j- zonderheden opgeven dat, de bol der fees- reden Deut. VIII, vs. 2a zijnde Z.-Eenv. daar uit aanleiding onlleende om 1.° le spreken over ziine ervaringen en lolgevallen gedureude dit 40jarig tijdperk, waarophij hedenmugt terugzien, en 2 zijne gevoelens van vrcugde dank en verootmoediging in welsprekende taal le ont boezemenen zijne ernstige voornemens voor bet vTrvolg zijner loopbaan u,t te drukken. Onder de hartelijke en treflende toespraken ten slotte was vooral indrukwekkend die tot zijncn veeljarigen vriend en ambtgenool, ds. L. C. Meijer, predikant te Hontenisse welke de plaals van den spreker ingenomen hebbende dezen zoo- wel als de gemecntenog in warme bewoor- dirigen toesprak waurop de gemeenlc liaar zegel drukte door staaude en biddend zingende dank lof en hartelijke voorbidding lot God op le zenden, en alzoo deze fecslviering vvaardiglijk besloot. Vervolgens in zijne wonirig door de kerkelijke collegien pleglig begroet zijnde, werd Z.-Eerw. uit naam der gehecle gei leente een fraai en kost- baar geschenk aangehonen en lerwijl zijne ca- tcchisanten afzonderlijk mcde hunne nulde met woord en daad hewezen ontving de waardige man overigens nog menig blijk van liarlelijke deelneming. Het was ook bij deze gelegenheid dat Z.-Eerw. voor het eerst 111 het door de synode aanbevolen anibtsgewaad voor de genteenle optrad. Reeds vroeger heeft de predikant hij de Hervormde gemeenle te Aardenlmrg zich hij de godsdiensl- oefeningen van dil pleglgewaad bediend hclwelk, zoowel daar als le Hulstnil de kerkelijke fond- sen is bekostigd. Wij vernemen uit eene vertrouwdc bron dat de onderscheidene door ons onlangs en vroeger ojigenomene artikej.en nopens het ondersteunen van behoeftigen door middel van werkverschaf- fing naar het oogmerk der geeerde inzenders tot°hel verlangde doel zullen leiden daar men, op voorgang van den Hock niet alleen te Aeu- zen maar ook te Axel en te Zaamslag zich met alien ernst bezig lioudt tot het beramen van gepaste middelen ten einde hen die werken kumien voorlaan des winters niet nicer te voe- den met giflen van liefdadigheid maar hun ge legenheid le schenken om zoo als dil belaamt arbeidende, hun eigen verdiend brood te doen cten. Als iets zeer zeldzaams, verdient melding gemaakt te worden, dat men zich in de afge- foopeiie week van het veer le Walzoorden op schaatsen over de Wester-Schelde naar den Goeschen wal begeven heeft. De communicatie van het Sloe met het ciland Zuid-Beveland is sedert eenige dagen door voet- gangers onderhouden. Ook van Corlgene naar Wolfaartsdijk is door eenige personen den ovcr- togt over het ijs been en weder gedaan en werd ook bel Ralsche veer, bij laag water, le voet gepasseerd. Onder de slagtoffers van de slrenge vorst hehoort onder audereu ook de in Zeeuwsch- Vlaanderen alom wel bekende brillen-koopman die te Oostburg te liuis behoorde en die meeren deels op zijne rondreis in dc schurcn der land- lieden vernuchtte. Bij de bezwaanvis.sen welke de tegenwoor- di(re slrenge eu aanhoudende winter met zich voert, scliijiien ook geteld te moelen worden velerJei ziekten ongesleldheden en slerfgeval- len welke zich onder de bevolking van onder scheidene geme.eii'len in ons gewest voordoen. Zoo vernemen wij nit een particulier schrijven dat in eene week ter helJft van deze maand te Vlissingcn 20 -doodan .graf.waarls gehragt zijn dat van den 1 tot den 12 dezer te Middel.hurg 35 overledenen bij den burgerlijken stand zijn aangegeven en in de nabiii'ige gemeente Oost- en West-Sou burg ,de.n 16 dezer, op eene be- yolking van ru,im 900 z.ielen 9 dooden le gelijk boven aarde stonden en dat te Zierikzee in de laalsl.vorige week mede op een dag, 15 lijken te beg raven waren; overeenkomstig met dit be- rigt, meldt men ons ook, dat in de gemeente Zaamslag gedurende de zeven eerste weken de- zes jaars reeds 25 overledenen zijn ingeschreven. Te Goes heerscht er thans gebrek aan het zoo onontbee.rlijk zout. Om bet van elders to vc.rkrijgeu beslaul er voo.ralsnog geen voor- U'l_Zib Te 's Heer-Arendskerke (Zuid-Beveland) is den 19 dezer een jongeling welke meende de takken van een lioogstampiigen boom af le kappen bij het inklimmen van denzelven waar- scliijnlijk door verkleumdheid zijner handen op den hard bevroren grond nedergeslorl en heeft onmiddelijk den geest gegeven. Advertenlien geheve mm ami den Uilgmer in tc zenden uiteriijlc Dingsdag des nmiuildags ten 4 vre: deprijs van 1 tat 4 rcgels is 40 centsroot' el ken regel nicer 10 cents, behalve 35 cents zegel- regt voor elke plaatsing. Naar men verneemt zullen in het laatst van deze of in het begin der volgende maand nil het eiland Schonwen tusschen 20 en 30 personen naar Ainerika vertrckken. Waarschijn- lijk zullen een paar rnannpii hunne vrouwen ach- terlaten lot dat zij zooveel overgewonnen heb- Lien om hunne overvaart te bekostigen. In de gemeenle Sir-Jansland (eiland Dui- veland) heeft zich op den stal van den land- bouvver M. de Rijkede longziekte onder het rundvee geopenbaard. Men berigt nog van verschillende plaatsen als uit Arnemuiden Leiden, Medemblik Hoorn enz. dat er menschen op hun strooleger door de felle koude dood gevonden zijn. Ook uit Belgie verneemt men van vele doodgevrorene menschen in huizen en op de wegen. De diakenen der Hervormde kerk le Lei den hebben verzochtdat zij die om de glad- heid of koude uit de kerk blijven hunne gif- ten by lien aan huis zullen laten bezorgen. Moge deze wenk ook voor andere genieenten niet verloren gaan De dikte van het ijs in de rivier de Maas voor Rotterdam was den 24 dezer van 28 lot 53 Ned. duimen. De kavallerie en artillerie van het Lim- burgsche Bonds-contingent zullen te Roermond en omstreken worden bijeengelrokken om al- daar op voet van oorlog le worden gehragt. Reeds is onderhandeld voor de leverantie van fourages van 700 paarden. Opziglens-den moord in den vroegen morgen van den 51 January jl. op de Veirleplaats te Gent gepleegd en in oris no. 58 vermeld deelen de Genlsche nieuwsbladen nog zoo vele bijzonder- heden mede dat wij die beknoplelijk zamen- getrokken onzen lezers niet willeri onthouden. De verinoorde was een herhergiersler ruim 50 jaar oud en Clemence Walgrave geheeten. Hare zuster als naar gewoonte haar komende wekken vond in den gezegden morgen ten 7 ure de vensters nog digten geen gehoor krij- gendetrad zij, daar de denr niet geslolen bleek te zijn naar binnen. Op haar roepen nogmaals geen antwoord ontvangende begaf zij zich naar boven waar hare zuster gewoon was te slapen, en vond haar daar op bet bed uit— geslrekl met eene slip van het beddelaken in den mond eene koord stevig om den hals en voorts de keel afgesneden. Doodelijk outsleld en schreeuwend op straat geloopen werd de policie weldra met den gepleegden moord bekend en aanstonds begaf de juslilie zich derwaarts tot het doen van onderzoek. Uit alle omslan- digheden scheen het le blijken, dat de moord in lie I benedeniitiis door verworging is gepleegd en dat de moordenaar het slaglolTer vervolgens naar boven gedragencii haar de keel afgesneden heeft, toen hij zag dat zij nog leekens van leyen gaf. Ilet nies geslolen en afgeveegd lag onder haar oorkussen en eene som van 350 francs, bestemd tot het voldoen van geleverde dranken, was ontvreemd nevens al het geld dat zij overigens in den zak had gehad. Zware ver- denkingen rezen inmiddels op eenen persoon die siiuis eenigen tijd verkeering met de herher giersler had gezochlen met wien zij een liuwe- lijk dachl aan te gaan. Deze persoon, Jan de Wael geheetenoud 56 jaren die sinds 4 maan- den zich in eene herberg buiten de Brugsche poorl had opgehoudenwas des vrijdags met rijtuig van Gent naar Brugge verlrokken en inaakte aldaar schikkingen om met den laatsten spoortrein naar Korlrijk le verlrekken. Intus- schen deed de justitievergezeld van twee Gentsche spinners, Pieter en Li even Coppejans die den beschuldigde meermaal in de herberg van het slagloffer hadden gezien, op dienzelfden vrijdag, twee dagen na het ongeval, reeds pogingen oni hem le Brugge op te sporen doch vruch- teloos. Toen nu Pieter Coppejans gelast werd dien avond nog per spoorweg zich naar Thourout le begeven, ldeek het, dat de vlugleling met hem in denzelfdeu wagen zaldoch hij herkende hem niet v66r dat het konvooi aan den eerslen slilstand gekomenzou voortrijden wanneer de Wael zijne slaapmulswelke hem gedeeltelijk het aangezi'gt bedekleoplrok. Te gelijk schijnt deze toen ook Coppejans herkend le hebben W.C. s

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1