1 E I 8. DE ACACIA. Mengelingen. Beurs-, Marktberigten enz. Advertentien. AAN BE STE DING. CJ H 8 Ifj ft. WEKELDREROEllDE mm \A VROEWEN. m HaMJIl r.iiiiiLW! DE JME JUFV'ROUW ES HARE TOEKOMST 1)1 DAZES TIJB. MACONNIEK WEEKBLAD. NIEUWE DOF.KWERKEN VOOR LEESGEZELSCHA.PPEN. rtl.oor soms lot hcl uilcrsle gebragt worib-n indien ziij niol van aanbevelingen of goede ge- tuigschriflen zijn voorzien. De keizer van Rusland beefl dim 10 t een nifrtiw manifest uitgevnardigd wmrbij irj de goheelo mannelijke bevolkiug v.n Rushvfid onder de wapenen roept. Eene ver-dorking v.iii 500.000 Russen zal nanr de Krnn warden gerigt. Oe Kreus-Zeitimg bevestigt het boveiwtnnode berigt. Zij voegt er bij 1 I een soorlg'dijke innntregel in 1812 was vcrnrdend en dnl de reden die tbans daartoe aanleiding lieelt ge- geven is de dreigende hoiiiliug tier Wesl r- sche mogendheden en bonne vveinige gemngd- heid oin in onderhandcling te Ireden. Vol gens nit het kamp voor Sebaslopol ont- van"ene brieven zonden 500,000 man vereisch t worden om die plaats geheel in le shiilen naar- dien tot liereiking van (bit doel een halve eirkcl van Bajnkiava tot aa'n de Karelia een afstand van nagenoeg 50 Engelsebe mijlen zou moelen worden gevormd. De derde divi«ie van liet Fransehe leger in de om.slreken van K'inslanlinopel gekauton- neerd heeft bevel liekomen zieh naar de Kriin te begeven. Naar men zegtzullen de conferenlien te Weenen binrien 14 da-gen aanvangen. In Engeland 7. a I de begrooting voor oorlog voor 1853 1850 op 13| millioen ponderi sterling worden gehragtzijnde G£ millioenen ponden sterling rneer dan het vorige jaar. Het leger zal weder met 36,000 man verrneerderi! worden. Do beide Rnssisehe groolvorsten Michael en Nicolaas zijn te zamen den 27 Januarij te Sebaslopol aangekomen. Het gerncbl dat keizer Napoleon zelf naar de It rim zal vertrekken schijnt zicb le bevesligen dus rneldt men nil Parijs per tele— grant". Tc Louden verzekert men ook dat, bijaldien de onderiimdelingen te Weenen misbikken, keizer Napoleon m bet voorjaar bet bevel over bet cenlraal leger van Enropa op zieh netnen zal. Fr. Cooremans van St.-Nikolaas wiens brie ven nit hot helegeringskamp voor Sebaslopol wij vroeger mededeelden heefl een derdeii brief aan zijnen ootn de beer Feelers, aldaar geschre- ven van den volgenden inboud Voor Sebaslopol 16 January. Wat tot beden mynen slaet van gezondheid bclreftdie is onverbelerlyk maer rnyne posilie is zeer ellendig. Verbeeld u eenen harden win ter oestadig sneenw al over ander dag de wac'bt" roinl de st.nl, waer men om zoo te zeg- gen geenen sleen heeft om op le rustenden dag dat men van de waeht niet is moet men 3 a 4 nren verre honl halen om onze soep le kiinnen koken des nachts in onze lent nat of droog gekleed op den grond slapen. Velen worden voor ziekte naer Conslanliiiopelen ge- zonden maer velen slerven er ook links en reds vimlt men donden vervrozen in den sneeuw of in bet water liggen in de hospitalen ziet men er veel wien de teenen afvallen door de koude; zv liggen ook in tenlen gelyk wv>, en indien zy bun gevoeg willen maken moelen zy door limine kameraden Imiten gedragen worden helgene voor die welke in goeden slaet zyn een Iriestig looneel veroorzaekl. Indien de Franschen van den erMen dag de slad stonnenderband hidden ingeiiomen hadden zv wel is waer, veil volk verloren maer bad- den zoo veel ellende niet gebad a Is mi nu is het loch nog to tloen. Den Rus versterkl zicb ook van dag lot (lag men rekent dat er in de slad voor bet minste nog 50,000 mannen is dry uren van daer liggen er nog 80 000, die eerst moe- ten vernieligd worden, eer men de slad zal kiinnen innemen maer dat vraegt volk en Ivd en daer, gelyk ik zeg wy in zeer slechten slaet zyn, weet ik niet hoe bet zal afloopen. Wy hebhen nu reken ik twintig balleryevj/ rond'de slad, zonder die iler Engelsehen gere- kend in het geheel 140 slukken kanon die veerdig zyn maer nog niet sebielen. De slad seiiiet nacht en dag op ons en zendt ons sum- vvvlen zooveel bomben en obilsen dat men niet weet lungs wal kant zieh le wenden dan die gekwetst of dood zyn worden naer eene nm- hulancie gedragen eene uer ver van daer, en naer Constanlinopelen vervoerd en den grool- sten hoop is dood eer zy daer zyn want de slukken der bomben verscbeuren het vleeseh en breken de beenen(lit is bvkans ongeneeslvk. Wy liggen nu op 200 meters van de slad langs de linkerzyde zyn wv in de voorslad. Avance- ren kunnen wy niel meer met onze geweren sehieten wy dag en nacht op elkander, maer om zoo le zeggeri zonder elkander kwaed te doen want men is verstoken langs weder zyde. Van lyd lot tyd wagen zy zieh in onze loop- araebten te komen maer allyd des naehls maer daer zyn zv al twee dry keeren sleclit van af- oekoinen. Noglans den 10 December zyn zy in eene van onze ballerven geweest en hebben dry Ueine morlieren medegenomen na eenige kom- pagnicn van bet 42c regiment op de vlugt ge- dreven eenen kapilein gedood en twee luile- nanten krygsgevaugen gemaekt te hebben die in de loopgraeblen limine schildwaehten plael- sten. Des tnorgens heeft men eenen Rus dood- gevondeii in (lie battery die eene builengewoone geslalle bad Op Nikolaesdag zyn de Russen met twee scbepen nit hunne haven gekomen en hebben orntrent eene halve uer gescholen op dry scbepen die wy daer korl by hadden maer toen deze limine ketels geslookl hadden en zieh in beweging zetleden zyn zy onmiddelvk terug gekeerd. Wv hadden in (lien oogenblik zeer weinig scbepen voor de slad want a lies is a It v d o[i route om Iroepen en levensmiddelen le halen. Dal heeft ons overluigd dat hunne scbepen wel nit den bassin konden want, zoo men zegdc nioesten zv eenige scbepen ten gronde laten gaen hebben, om onze scbepen de passagie le belellen. Den 15 January zyn zy ook op eenen loo|)gracbl gevallen waer het 74e de wacht was maer daer hebben zv meer dooden gelaten dan wy. Des anderdaegs is er een parlemeulair ge komen on beefl zyne Ivken gevraegd. Den 15 is er ook eenen van onsgegaenmaer waervoor weet ik niet. Ziebier hoe (lit gaet Een oflicier met 4 man en een trompetter stelt zicb voor met eene wille vlag den trompelter blaest men anlwoordt langs den anderen kant en dadclyk bomlt het vuer op. Den officier met zyne vier mannen gaet vooruit, langs den an deren kant avanceert er ook een oflicier met 4 man en zoo gauw zy elkanderen bereikt heb ben groelen zy elkanderen doen de kommisie die zy te maken hebben dat gedaen keert ieder terug, en dadelijk herbegint het vuer. Hoe bet nil veriler zal gaen dat kan ik niet zeggen maer ik geloof dat het in 't kort slecht zal gaen voor hcl een leger of het ander want (bit kan zoo niet blyven. W y van onzeu kantwy ver- zocken niet anders want het leven is ons on- verdragelvk nogtnns ik verzeker UE. als dat die 5 jaren my wel zullen gediend hebben voor les indien ik bet geluk had er van af te ko men want het is hier geen paradesoldaet gelyk in Relgien waer ze zyn gelyk heeren en waer- van er nog eenigen bet dvvaes gedacht hebben le deserteren en dienst te nemen in Frankryk alwaer er eenigen wanneer zy eenige da-gen by bet regiment zyn zieh rade'loos door den kop sehieten, gelyk bet maer al le d-ik wy Is gebeiirt. komng alcoiiol (bet geeslrijke voeht). Ik zal zoo spreekt de verderver ik zal de band van den vader keeren tegen zijnen zoom de moeder tegen haar kind den man tegen zijne eohtgenoot; den fieren jongeling in zijnen overmoed zal ik verwarren in mijne strik- ken en hem tot in hcl slijk vernederen. De bekoorlijkste vrouw zal ik maken lot een voor- vverp belwelk zelfs door eenen gemeenen kcrel word I versmaad. Ik zal meer doen. Ik zal zoo zeer de menschen betooveren dat de moeder weten zal (bit ik haar eerstgehorcn' hel> in het verderf geslort en mij noglans haar tweede kind zal loeverlrniiwcn. De vader zal weten dat ik in zijnen zoon zijne hoop en glorie heb vernieligd en evenwel den doodeljken drank niet weren van de lippen des anderen. Be- sluurders van land stad en dorp zullen het. weten hoe ik knaag aan de welvaart van het volk en noglans mij met hunne bescherming begunstigen. Wetgcvers zullen de misdaden en de gruwelen kenrien welke ik voorthreng, en nieltemin mij verdedigen en aanmoedigen. In heidenselie laiulen zal men mij met den naairi van eiinrwateren geesl van het Imaadbrand- mr-rken maar Cbristeneu zullen mij met den n a am van een goal schepsel van God vpreeren en mij als Inmuen bnisvriend beschouwen." (Overgenomen uil de Volksvriendno. 104.) Ingeconden AMSTERDAM17 February. Werkelijke Sebuld 5.*- pet. 00^ idem 3 pet. idem 4 pet. 89g-. GENT16 February. Ifetttren men voorcestcld heeft begint zicb te verwezenlijkon de land- bouwerseene algetneene daling te gnmoet ziende haasten zieh him graan te dorseben en aan de markt te brengen. Ileden hadden wy dan ook een aanzienlijken voorraad van Tarwcen Kogge ter markt. De Tarwe is langzaani voor het verbruik verkocbt met eene daling van 2 francs en de lloggc insgclijks met eene daling van francs per hectoliter. (Indar.ks dien afslag zijn nog vcrschcidene partijen moetcu opgezct worden bij ge- bre\ aan koopers. 225ste Staals-IjOterij. Prijzcn van f 100 en daarbovon. Vi'fde Klasse. Kde LijstNo. 19686, 2300; no. 1173 en 17081 ieder/200no. 146. 608," 1116, 1127, 13'9, 3179, 3637, 7471 9366, 9884, KhITO, 10387, 14901 19172 en 19819, ieder 100. Ode l.ijstNo. 2433, f 1000; no. 15000 en 13512, ieder f 400; no. 7770, 96M 10622 en 13171 ieder 200; no. 7110, 11078 en 12292, ieder 100. 7de Lijst: No. 11601, f 1000; no. 3316, 123/(3 en 16739, ieder f 400; no. 2261 8973, 13647, 16744 en 19565, ieder 200; no. 4450, 4801 6V76, 9009 10196, 11149, 13926, 18144 en 18247, ieder 100. Sste l.ijst; No. 11172, f 1000. no. 18158, 400; no. 13904en 16177 ieder f 200; ro. 3973368, 3781, 6169, 6748, 8132, 9832, 10229 10502, 13569, 13480, 17262, 18377, 19220 en 19480, ieder 100. KERKVOOGDEN dcr Ned Hervormde Gcmecnten van Sas-van-Gent en Philippine zullen, op Maan- dag- 23 .'February 1855, des voorrniddags te elf urenin de Kerkckamer te Sas-van-Gentondcr nadere goedkeuring van het Prov. Collcgie van Toe- zigt op de Ker'kelijke Administratien der Hervormden in Zecland in het openhaar aanbesteden Jlet doen van eenige noodzakelijke E5I5SS,- aan de jPA iTotRIJ dcr (y Hervormde Gemeente van Sas-van-Gentmet hijlevering der daartoe vcreischie Malerialen. Ilet Bestek en de Voorwaarden liggen van heden af ter inzage in het Lngement Het Wapen van Z eel and, bij Mejufvrouw de Wed. de Rechter, te Sas-van-Gent terwijl een uur voor de Besie- d:ng de vereischte aanwijzingen in loco zullen ge- schieden door den tweeden ondergeteekenden bij wien men a 11 e noodige inlichlingen en, op franco aanvrageeen gedrnkt Bestek, tegen betaling van 25 cent, ten voordeele der Kerkbckomen kan. Sas-van-Gent20 Februarij 1855. Kerkvoogden voornoemd A. M. DANCKAERTS, President. J. L. van IJ8SELSTEIJN Secretgris. Dezer dagen zijn door den Uitgever J. G. ANDRIESSEN, te Utrecht, de volgende aanbevelenswaardige Boekwerken verkrijgbaar gesteid G. P. R. JAMES, WJ Mi's SCIIILDER.ACHTIGE EN GESCHIEBKUNDIGE BESCIIRIJVING van het Sjandde ZedenG-ewoonten en bl]zondere Gebruiken des Volksenz. Naar bet Engelsch van Miss Corner, door J. Liese. Met eenige Houtsn6e-Vignetten. Prijs 2,75. A. DE LAMARTINE Bloemlezing uit den Civilisateur. Twee Dcelen. Prijs f 5,10. Naar bet Engelscli door J. Liese. Twee Deelen met Gelilh. Titels en Vignctten. Prijs 5,50. Bloemlezing uit Builenlandsclie Tijdscbriften. AT e t Platen. Prijs per Jaargang f 9,00. 's Maandclijks verscbijnt een Nommer van dit sedcrt 25 jaar gunslig bckende Tijdschrift. Als {jeschenk kan bijzonder worden aanbevolen liet werkje, gctiteld of RIoederlijke Raad van eene Kostschoolhouderes aan hare vertrekkende Leerlingen bij hare intrede in de Wereld. Naar liet Hoogduitscli van Elise von Hohenhausen gcb. v. Ochs. Gebondcn in keurig linnen bandje met vergulden stempel 1,50. Ingenaaid in fraaijen Omslag 1,00. Door bovengenoemde Uitgever wordt geregeld aan dc Intcekenaars verzonden TWEEMAANDELIJKSCII TIJDSCHRIFT Bloemlezing van Oorspronkelijko en Buitenlandscbe Leltervruchten verzameld op het gebied der Vrijmetselarij. Prijs per jaargang 3,60. UITGAAF VOOR BROEDERS. Vicrde Jaargang. Prijs per kwarlaal f 1,50. Men abonneert zieh voor een geheel jaar. De vorige jaargangen zijn geheel uitverkocht. TE NEL'ZEN, Tlin IJRUKKF.RIJ VAN C. WOVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2