m Ingezonden Stukkcn. Nicuwstijdingen. VOOR. Dit Weelcblad worth ellcen Woensdag-morgen uitgcgeven bij C. W. Qverbeeke te Neuzen. I)a prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per I'osl 95 cents. Men abonneert zich bij de Boelc- hnndelaars en Post/cant oren zijner woonplaals. (tweede jaargang.) o iftlfl KK Advertotticii gelieve men nan den Uilgerer in Ic zenden niter lij/c Uivgsdagdes namiddags ten 4 tirede prijs van 1 lot 4 repels is 40 centsvoor ellcen repel meer 10 cents, behalve 38 cents zcgel- rerjt voor ellce plant sing. 1 '4 m ri De artikeleu in de nornmers 88 en 59 van dil blad, ondcr de ingezonden slukken opgenomen, - waarbij het wensehelijke werd aangetoond van de daarstelling van werkinrigtingen voor de armen ook in deze gemeenteschijnl indien wij wel onderrigt zijn weerklank gevonden Ic heb- ben bij de leden van den gemeenteraad, die, op voorslel van eenen nil hnn midden, op den 15 dezer aan drie leden de vereerende commis sie liebben opgedragen om maatregelen \oor le slellen volgens welko dat weldadig doel als geheel bijzondere installing zoude kunnen bereikt vvorden. Zijn onze information juist, en wy hebben reden ze daarvoor le houden dan is reeds op den 17 dezer door de commissie een voor slel ingediend de grondslagen bevatlende vol gens welke, naar de beschouwingen dier com missie, de vesliging eener werkinrigling albier zoude le beproeven zijn. Moge eene zoo gewensehle ondernemingwaar- van hot nul evenmin als de noodzakelijkheid door niemand onlkend kan worden, algemeene belan<*slelling opvvekken en daardoor aan eene zoo heilzamc zaak eene krachldadige oridersleu- ning verzekerd worden inzonderheid van lien dio^loor hunnon stand in de maalschappij meer dan andere, daartoe de zedelijke en sloffelijke hulpmiddelen bezitten, opdat door een gemeen- schappelijk pogen velen die zieh in bange winterdagen gelijk wij llians beleven bij gebrck aan brood door' eipcn verdiensten verworven in de harde noodzakelijkheid geplaatsl zien, ler verkriji'ing daarvan de bedelende hand nil te slrekkenhel middei geschonken worde om door nulligen arbeid zoo veel mogelijk in eigen onderhoud le voorzien. Neuzen, 19 February 1855. Was het den sleller van het art. in no. 58 met onderstaande spreuk geleekend bijzonder aangenaam nit het laalstvoorgaande nomrner van dil week blad te mogen vernemen dat zijne opwekking weerklank gevonden heeft bij iemnnd die lot Neuzen's ingezelenen schijnl le behoo- ren innig leed doel hel hem daarenlegen dat 'hij die zoo gaarne de hand zoude willen leenen aan het tot stand brengen van eene in- ricrtiuor waarbij de behoefligen werlcende bun brood°zouden kunnen vinden met in Neuzen woouachlig is, als welke gemeente, naar de ee^evens voorstellingslechts eenen wakkeren voor^anger behoeft om handen aan hel werk te si aan en die daarhij niel alleen op geldelijke hulp, maar levens op de medewerking, zoowel van het gemeenlebeslunr en de diaconien als van vele ingezelenen zoude kunnen^ rekenen. En le meer spijt hern zulks nu hij lot eene gemeente behoo'rt waar men voor als nog eene leoengeslelde gezindheid doet blijken waar men bezwaren op bezwaren stapellen elke moeile te eroot acht om zulk een heilrijk plan zoo wel voor rijken als voor armen te hel pen tot stand brengen en kloekmoedig door te zetten waar men Irever aanzicnlijke offers van de meer- en minder-gegoeden uillokt,om daarvan ruinie uildeelingen le doen aan eene sehrikbarende menigle van menschen die in den cigenlijken zin niel tot de armen en hulpbehoevenden behoo- ren maar die, alleen bij gemis van werkzaamheid, thans oeene verdiensten hcbbende, van aalmoe- zen moelen leven en waar men nog maar niet schijnt in te zien, hoe men van jaar lot jaar de armoede aanmoedigt en als nieuw voedsel geetl en welk eene gevaarlijke rol men speellwan- neer men blijft voorlgaan met hel aankvveeken van eene hand over hand toenemende scnare van luiie zorgelooze menschen onlbloot van alle gevoel voor eer ofschaamte die, reeds nu ge- ducht door hunne brulale eischen eenmaal den boventoon bekomen hebbemlein hunneri overmoed niet meer zullen te sluiten zijn. De eeni(rc troostwelke hem nu overblyftis deze, datbij een zoo treffelijk voorgaan van de ge meente Hoek hij de hoop koesterl dat althans de gemeente Neuzen die in haar midden on- twijfelbaar wel eenen kampvechler voor de goede zaak zal vindenook nu wel het eersl hare navolging zal doen blijken. En bij twee zoo- danige voorgangslers zullen dan loch wel, naar hij zich vleil de overige naburige gemeenten, al meer van hi t heilzamc tier inrigling over- luigd zich allengs aansluiten om alzoo ge- zamenllijkeer bet te laat zij een kwaad te keer te gaan helwelk andcrs tot onbereken- bare gevolgen zal leidcn. Het iiij herhaling behandelen van het onderhavige onderwerp moge daartoe bevorderlijk zijn en alom de overluiging opwekken dat Met bclangslclling hebben wij onlangs in dit Weekblad de overgenomene beschouwingen van een bekwaam reglsgeleerde belrellende de tol- heffing op straalwegengelezen en wij willen het niet ontveinzen dat de daarin aangevoerde bezwaren tegen de tollen ons zeer gegrond voor- komen. Ja wij schromen niel hier openllijk de verklaring af le leggen dat de aanmerkelijk ge- vvijzigde lolheffing op de zes in Zeeuvvsch-Vlaan- deren aanwezige straalwegen, voor zoo verre derzelver onderhoud uit de Provinciale fondsen bekosligd wordt, gelijk die met het begin dezes jaars is ingevoerd le regt drukkend mag heeteii, en ontwijfelbaar leiden zal tot vermindering van de tot dusverre langs die wegen bestaande coin- municatie. Het is toch waarlijk te onlzien al leen voor een reisje van Neuzen naar Axel en lerug, minstens f0,58 aan drie tollen, en van liulst naar Walzoorden en lerug f 0,44 mede aan drie tollen en <1 ns van Neuzen naar Walzoor den en terug f 0,80 aan zes tollen le moelen belalen. De land- en kooplieden te Zaamslag nu b. v.die des zaturdags de marktleAxel willen bezoeken en die gedurende de wintermaanden natuurlijk meestal gebruik roaken van den door hen aangelegden en bekosligden grindweg moeten nu twee tollen passerende op zulk een marktdag minstens /0,24 missen. Moet zulks nu geene aanleiding geven om Axel te minder le bezoeken, niet alleen voor die van Zaamslag, maar zullen ook die te Neuzen bij eene reis naar Hulst, ten minsle in de zotnermannden niet den weg over Zaamslag, in plaats van dien over Axel, kiezen en ook omgekeerd die van Hulst, wanneer zij le Neuzen moeten zijn Er zijn, wel is waar, fondsen benoodigd waaruit het jaarlijksche onderhoud der getnelde straal wegen moet kunnen bekostigd worden maar deze zijn toch wel op eene wijze le vinden welke voor particuliere personen minder druk kend is. Trouwens, een straatvveg is niet alleen van belang voor hen die denzelven berijden maar in hel algemeen voor de plaatsen aan den zelven gelegen als die de voordeelen Irekken van het meerdere verlierhelwelk zulk een s-lraatweg aanbrengt. En daarom is het geens- zins onbillijk dat de lasten van het onderhoud in hel algemeen gedragen worden. Niemand toch zal reden hebben tot klagen wanneer hij enkele opcenten bij zijne gewone belastingen moet belalen, lot hel onderhoud der straalwegen in zijne landstreek waarvan hij regtslreeks of zijdelings en min of meer, de vruchlen helpt plukkeu. Daarom achten wij het van hoog be lang, de aandacht le bepalen tot het aanwenden van gepasle middelcn ler wegneming van de drukkende bezwaren welke de verrrielde tol- helling llians voor menigeen te weeg brengt en wij wenschen vurig, dat welmeenende voor- slanders van de belangen van Zeeuvvsch-Vlaan- deren zich weldra bereid mogen verklaren om bij wijze van een kraehtig adres aan de Hooge Regering, helwelk ongelwijfeld door onderleeke- ning mime ondersteuning zal vinden hunne volijverige pogingen aan te wenden zoo al niet tot geheeie opheffing dan toch tot aanmerke- lijke vermindering van een bezwaardat niet siechls bij ons maar in het algemeen zooveel aanleiding geeft tot billere klagt. Namens onderscheidene bewoners van Zeeuwsch-Vlaauderen X. Voor de op handen zijnde benoeming van een lid voor den gemeenteraad te Axel in plaats van den onlangs overleden heer Francois Dielc- man Fz.wordtin het waarachtig belang der stad den om zijne veelzijdige kundigheden algemeen gunslig bekenden heer S. 11. van Diggelen notaris oud-hurgemcesler en lid van de provinciale slalen aan mijne medekiezers aanbevolen. een KIEZER. De tweede kamer der slalen-gcneraal heeft II. dingsdag hare werkzaamheden liervat. Van regeringsvvege zijn onder meerdere ingekomen de volgendo onlwerpen van wet, als: 1.° lot regeling der uitoefening van de vceartsenijkunde en 2.° lot ahchaffing van den accijns op het gemaal en gedeellelijke vervanging door eene helling bij hoofdelijken omslag. Sedert nu 11 dagen is de passage over het veer lusschen Neuzen en E'levvoutsdijk alsook naar Vlissingendoor hel ijs gestremd en dus sedert den 10 dezer geene postpakelten onlvan- gen noch verzonden kunnen worden van of op die plaatsen. Thans echter verneemt men dat de pakelten voor Zeeuwseh-Vlaanderen van Vlissingen over Breda en Anlwerpen worden geexpedieerd Op den 12 dezer zijn te Zaamslag door eene commissie bestaande uit 4 leden van den gemeenteraad 4 diakenen der Hervormdo ge meente en 4 burgerlijke leden waarvan 2 tot de Chiistelijke Afgescheidenen en 2 lot de R.- Kalholijken behoorende bij wijze eener vrijwil- lige insehrijving liefdeoffers bijeengezameld ler voorziening van den builengewonen nood der behoefligen in die gemeente welke insehrij ving zoo in geld als in graangiften, heeft be- loopcn do som van f 962,08. Hot arbeidsloon tot het bouvven eener nieuwe R.-Katholijke kerk te Graauw besteed op den 14 dezer maand is aangenomen door C. Drubbeltimmerman te Neuzen, het gebouw voor /4690 en het funderingwerk voor f 585. Met inbegrip der malerialen zal deze kerk oj> ruiin f 24,000 le slaan komen. Naar wij vernemen zijn ten gevolge der slrenge koude te Zuiddorpe 2 kinderen en to Koewachl 1 inanspersoon bevroren; ook le Zaam slag zijn van een kind, pas 14 dagen oud, do teentjes doodgevroren. Alom op de Nederlandsche rivieren is het water steeds wassende bij den aanstaanden ijs— gang is dus voor de aan die rivieren gelegen plaatsen het ergsle te vreezen. Van het eiland Wieringen zijn reeds sedert eenige dagen narrensleden over de zee langs de Van-Ewijcksluis naar den Heider gekomen. Ook lusschen Ropenhagen en de Zweedsche kusl is nu het vaarvvater met eene vaste ijskorst bedekt. Van Malmoe waren aldaar reeds onder- scheiden zwaar geladen sleden over hel ijs aan- gekomen. In Portugal daarenlegen had men op den 6 dezer beslendig stormachtig weder van hevige slortregens vergezeld. Jl. vrijdag is in de Belgische kamer der volks- vcrtegenwoordigers op eene desbelreffende in- terpellatie van regeringsvvege geanlwoord dat lot nog toe geenerlei pogingen zijn aaugewend noch om Belgie lot de Weslersche mogendheden te doen toetreden noch zelfs om eene gewa- pende nculralileit aan te nemen ware dit zoo, dan zoude Belgie een beroep doen op de trac- talen van 1839, waarbij Belgie wordt verklaard te zijn een neutrale staat en welke neutralileit van Belgie zoowel door het belang van Europa als door hel Europesche staalsregl wordt ge- vorderd. Wegens het aanleggen van nieuwe bassins of dokken te Antwerpen voor de scheejivaart zijn verschillende havenkoslen zooals voor bal last-kaai- en dokgelden sedert 1 Januarij dezes jaarsmet 15 pet. verhoogd geworden. Men berekenldat in den loop van het jaar 1854 reeds 12,000 landverhuizers uit Noord- Amerika naar Europa zijn leruggekeerd. Alleen nil New-York verlrokken er weder 8797 lus schen 1 Mil art en 15 November, en zulks we gens ondervondene telcurslellingen. Hel wan- trouvven tegen de laatslaangekomen vreemdelin- gen is zoo grool dat deze allerlei moeijelijk- iieden in het bekomen van werk ondervinden en xKt~ EIGEN BROOD GAAT BOVENAL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1