I i m D< OPEMUHE VERkOOPIXGEN HOFSTEBB y I Mengelingen. Beurs-, Marktberigtcn enz. AdvertentiSn. J -J r 24 (Wordt vervolgd.) 1 heeft te d'ier zake sledelijken raad godaan lie-feesl gevierd Antvverpen on Brusscl zou vcrvvijderen en dat wel in de gegronde hoop dat ook de kamer vvelke ecrsldaags uitspraak doen moet mede hel onlwcrp van LavelyerMoucheron zii goedkeurenen alzoo aan Eecloo de schuld kwijten vvelke de slaat reeds 3 jaren le voren op zich heeft genomen." Gent bezit thans reeds over dc 100 elec- tromagnetische uurvvcrken wier vvijzerplaten aan de gaslantaarns zijn aangehragl en wier prac- tisrh nut duidelijk blijkt. Men vvil thans soort- gelijke uurvverken te Antvverpen aanleggen en reeds voorslellen aan den vvelke waarsehijnlijk zullen aarigenomen worden. Belgie telt tegenvvoordig 108 landbouvv- kundige vereenigingen of muatschappijen die in vverkende leden alleen ruiin 9000 personen teller). In den laten avond van den 2 dezer vond een courant-oinbrenger te Brussclin dc voorslad Anderlecht, twee kinderen op een sloep zitten, die ingeslapen schenen le zijn. Hij trachtte de arrne kleinen te wekken riep ze eerst mellui- der slemme toe, schudde hen vervolgens, doch te vergeefs zij vvaren doodgevrozen. Door zij- nen zoon geholpen bragt hij de onlzielde lig- rhamen der beide ongelukkigen in de nabij ge- legen vvoning van een veldvvachter. llezer dagen vverd door eeno aanzienlijke familie in de Chaussee d'Antin le Purijs een farni- dal om rneer dan eene reden mag genoemd worden. De heer en mevrouvv X. vierden hunnen gouden bruiloft en opmerkelijk was bet dat alien, die tegenvvoor dig vvaren gevveest bij de huwelijksplegtigheid en deel hadiien genomen aan het huwelijksmaal in 1805, thans nog bijeen waren apn den disch, nangerigl ter eere van hen die eene halve eeinv door den band des huwelijks vereenigd vvaren. De maire die het burgerlijk huvvelijk sloot in eerie kleine stad in de omslreken van Parijs de priester die het huvvelijk inzegende de notaris die het huwelijks-contract opmaakte de getui- gcn der echlelingen zij vvaren daar alien na verloop van vijftig jaren random den disch ver eenigd ook de lOjarige knaap die bij de huwe lijksplegtigheid assisteerde zat mede aan, hij, op 60jarigen leeflijd de jongsle van het gezelschap, was thans gepensioneerd kolonel. Doch hel op- merkelijksle van allcs was dat zoowel de vader en moeder van den bruidegom als de vader en rrioeder van de bruid het feest nog bijvvoonden. Do heer X. is op 21jarigen leeflijd gehuvvd zijn vader, die ongevecr in denzelfden ouder- dom is gehnvvd telt thans 94 jaren; hij was de oudsle der gaslen. De vader van mevrouvv X. telt slechls 91 jaren en do beide moeders lei— len 87 en 88 jaren. De Sond is thans zoodanig met ijs be- zetdat men den 1 dezer die zee-engte van deZweedsche kust tot Elseneur te voel passeerde. Ook te Weenen heerscht de koude heviger dan sedert 80 jaren aldaar het geval is gevveest. Door lord I'aimers ton is limns in Engeland vveder een nieuvv kabinel zamengesleld 9 der aflredende ministers behouden nogtans hunne ambten. In het hoogerhuis is namens het nieuvv ministerie de verklaring afgelegd dat de oorlog met kracht zal worden voortgezet tot dat men een eervollen vrede zal hebben vervvorven. De Duilscho rijksdag te Frankfort heeft den 8 dezer het voorstel aarigenomen vvaarhij de contingenlen door de versehillende Duilsche slalen voor het hondsleger te leveren oorlogs- vaardig worden verklaard. Die cottlingenten zullen derhalve in gereedheid rnoeteii zijn om op le tie liken 15 dagen nadat zij daartoe hel bevel zullen hebben onlvangen. Uit Berlijn wordt aan een der daghladen in de Rijnproviiicie hel volgende geschreven (vHet vooruemen om de kleinere staten van Europa in den oorlog mede te slepen schijutaan de Weslersche mogendhcden nict in dien om- vang le gelukken als zij wel he doe Id had den. Wel is Sardinie gevvoimen orn aan den krijg deel te nemen maar de verdere voorslagen aan andere kleine staten om hulptroepen te leveren zijn afgewezen. Daaronder is inzoinderheid le rekenen dat er hij Portugal op aangedrongen is 12,000 man hij het Fransche leger aan te sluiten. Maar deze vordering is op de slclligsle wijze afgeslagen. Even zoo hebben zieh Spanje Zvve- den en Noorwegen Nederland Belgie en Dene- marken verklaard. De aansluiling van Belgie zou voor Frankrijk vveusehelijk gevveest zijn, maar hel gaat van dezelfde grondslelling als Pruis- sen uit namelijk geene offers voor eene zaak te brengen zoolang zij hel land zelf geen voor- deel beloofd. In Nederland heerschen Russische svmpathien en in Zweden en Denemarken vvil men insgelijks verhoeden zich voor laleren tijd Ruslands toorn op den hals le halen." De kanselier der Engelsche schalkist heeft verklaard, dat men de verliezen der Engclschen in de Krim overdreven heeft. IIij zeide dat het Engelsche leger lusschen de 34- en 30,000 man slerk was, dat nog 30,000 daarvan onder de wapenen staan, en dat er sleclits 24-of 26,000 zijn omgekomen. De krijgsloerustingen in Frankrijk worden op uilgebreide schaal voortgezet en men spreekt van bet [dan tot oprigling van een Europeesch leger van een millioen man vvanneer a I le ver- dragen vvelke men op het vasle land lioopt le sluiten, lot stand komen. Er is sprake van het vormen van drie legerkorpseneen voor de Ballische Zee, het tweede voor hel noorden van Frankrijk en het dcrde in Ooslenrijk. Volgeus hrieven nil Weenen spreekt men daar niet nicer van het aanvangen van vredes- onderhandelingen maar worden de krijgsloerus tingen integendeel met den grootsten ijver voort gezet lervvijl het ganscbe leger nu gerced is om le veld te trekkeu. Weoner daghladen zeggen dat vorst Menzi- hnff bevel heeft onlvangen om Eupatoria en Balaklava aan le tasten. De herigten uit hel karnp der geallieerden van 30 Januarij houden in dat het vveder zeer ffunstig is en dat de bestorniing van Sebaslopol its zal grijpen. Per telegraaf wordt nil Warschau van den 8 dezer gemeld dat de generaals Labinzotv en Plauline bevel onlvangen hebben lerstond met hunne troepen voort le rukken ten einde de Ooslenrijksclie grens-troepen te beter le kunnen observeren. Bij Lovvicz lusschen Warschau en Ivalisch zal een leger gevormd worden. Volgens eene depeche uit Weenen, ligt do groolvorst Mi duel le Cherson ziek en is de groolvorst Nikolaas reeds binnen Sebastopol. Del Russische leger zou gehrek aan levensmid- delen hehhen. hi een hier te lande onlvangen particulier schrijven uit London wordt gezegd hoe daar hel gerucht licp dat het beleg in de Krim op- gehroken zou worden, vvaarloe men zich door den nooddvvang der omslandigheden verpligt zag. GESCHIEDKUNDtGE HERINNERINGEN VOOR ZEEUWSCH-VLAAKDEREN. zeer spoedig Vervolf) van No. US.) 13 Feb. 14 13 16 17 18 19 20 21 1457. Gehoorlcdag van gravin Maria 22 23 1776 23 26 27 i> 28 van Bonrrjondie. 1615. De aarlshertog Alberhis van Oos lenrijk en zijne gemalin Isabella verleeneneen privilegieaau llulsl. 1816. Bepaling tot hel opriglen der classis van LJzendijke waaronder de Herv. gemeenten in Zeeuvvsch- Vlaanderen ressorteren. 1764. Geboortedag van den waardigen Chrisliaan Mceasein leven predi- kant hij de Hervormde gemeenle te Hoek. 1715. Octrooi van II. H. Mog. ter be- dijking van den Rleinen-Huijsscns- polder (gemeente Zanmslag). 1756. In Zeeuvvsch-Vlaanderen wordt een ligle schok van aardbeving gevoeld. 1820. Oprigling van 3 onderwijzersge- zelschappen in hot vierde school- district van Zeeland. 1827. Sterfdagvan ds. Herm. Wesselinh, vroeger gedurende 27 jaar predi- kant hij de Hervormde gemeenle le Axel. 1374. De Roomsch-Kalholijke geeste- lijken en de Spaanschgezinde burgers uit Middelburg worden na de overgaaf dier slad aan den prins van Oranje te Neuzen aan land gebragt. 1730. De jeugdige Abraham Wnlmijn overlijdl na eenjarige dienst als predikanl hij de Hervormde ge meente te Philippine. H. H. Mog. approberen de ovcr- eenkomsl, geslolen tusschen de regthehbende purtijen op den eigendom van de Hoofdplaat. 1853. Slormvloed vvelke de dijkaadje van eenige polders in Zeeuvvsch- Vlaanderen beschadigl. 1288. Nicolaas IV heslijgt den pause- lijken troon. 1662. ds. Gilles Burs wordt als de eerste hveede predikanl hij de Hervormde gemeenle le Axel bevestigd. 1664. Collecte hij de Hervormde ge meenle te Sl.-Annu-ter-Muiden voor de Waldenzen, vvelke /"l 515,90 opbrerigt. 1845, De sloombootde Slad Vlissingen hare dienst lusschen Vlissingen en Antvverpen aanvangendelegl ook le Neuzen en aan hel veer van Walzoorden aan. en vvcrking brengen Dezer dagen is door den landbouwer J. B. Brinkhofte Zeddam provincie Gelderland een werktuig uitgevonden en in het klein voltooid, strekkende ter vervanging van den slooin en alio andere bevveegkracht. Volgens do verklaring van den uitvinder beval dit werktuig het begin- sel der eeuvvigdurende bevveging in zieh lervvijl betin eene lijdelijke bevveging berschapen, met niet noemenswaardige koslen tot eene verbazendo krachtsontwikkeling kan gebragt worden geheel geschikt is lot hel in van Iocoinolieven ischepen, fabrijken, inolens rijluigeri enz. Naar men verneemt heeft de uit vinder zijne miniatuur-machine voor eenige dagen aan Z. M. den koning en de andere leden van de vorstelijke familie verloond en in hoogslder- zelver tegenvvoordigheid in working gebragt; ook heeft bij bereids om octrooi bij de regering aangevraagd. Een jong mensch uit Melz korporaal bij do genie, thans in de legerplaats voor Sebastopol, geefl de volgende beschrijving van zijne uniform: «Wanneer gij mij in de legenvvoordige leger- tentie zaagtzoudl gij niet kunnen zeggen of ik een Rus een Turk een Griek of een Fransch- man ben. Verbeeld u het fraaije effect dat vvij moelen maken met eene Turksche rnuts, een mantel met kap eene kapotjas van sehnpenvel- len verder overkousen die lot het midden der dij reikenwollen onderkousen en een paar groole en prachlige klompen en op den hoop toe, polsmoffen zoo als de kinderen dragen. Met den bandelier daaroverheen gegespt maken vvij het schoonsl effect ter wereld." AMSTERDAM10 February. Werkclyke Schuld 2*- £ct. 01x9e idem opct. idem 4 pet. 90^£. GENT, 9 February. De Iandhouwers eene aanstaande daling op de granen te gemoet ziende hebben ondanks den slechten staat der wegen en andere belemmeringen onzc niarkt ruim voorzicn. Tar we en Rogge zijn langzaam verkoelit'met eene daling van 1 fr. per beet. In andere graansoortcn geene verandcrintr. 225ste ^Staats-Loterij. Prijzen van 100 en daarboven. Vyfde Klasse. Iste LystNo. 0740,/ 1300 no. 6659 en 8393 iedcr 200; no. 1097, 5889, 7176, 7418, I070i 12596, 15525 15747 14516 en 17214, ieder f 100. 2de Hist: No. 4S15, 1000; no. 2129, 0419, 6481, I457I 19496 cn 19.'i4 7 idler/ 400; no. 18712 200; no. 2694. 5108, 61S7 10270 11323, 11973, 12997, 13449, 18281 cn 18472 iedcr 100. ode Lflst: No. 7693 on 8714. icder f 1000; no. 846 f 400- no 1669 3039, 5181 6147, 7800, 8988, 12439 cn 17923, icdcr f 101)' 4dc I.iist: No. 13908,/ 30,000; no. 8543, f 1300- no. 9306cn 19329 iedcr 1000; no. 15007 200no. 1387 2193, 3526 0183 6323 6373, 7220, 8313, 9671 9952, 11266, 12444 cn 15124, icder f loo! le voorgenomene FERKOOPING ten verzoeke van Sieur D. C. he PREEMr. Smid te Neuzen flan vier WOONHUIZEN en twee VAARTU1GEN, ^1S UITGESTELDen zal plaats licbhcn op Woensdag' den 28 Februarij 1855, des nade- middags ten 2 ure in liet Logement bij den Heer J. B. de MeijeR., te Neuzen. op Vrijdag den 9 Maart 1855, des morgens ten elf nrd in het Logement de Koornbe urs te GOES, van eene KAPITALE bestaande in een zeer fraai WOONHUIS, groote SCHt LR, GRAANPILZEL en verdere Gebouwen staande en gelegen in de Gemeente van Axel, in den Coegorspoldermet de nombre van 78 bund. 20 rood, en 70 ellen extra vruchtbare BSJUW- en WEILAWDE1V. In pacht bij Mattheus de Bruijne tot in 1859, ten prijze van 2800 den lioop in het jaar de lasten bedragen jaarlijks 465,54J En op Zaturdag den 10 Maart 1855, des morgens ten elf nrein bet Gemecntehuis te KLOETINGEvan eene gelijke staande in de Gemeente van Kloelingebestaande in borbt en sterk. WOONHUISgroote SCHUUR, BAKKEET en verderen Timmer, met de nombre van 41 bund. 56 roed 28 ellen zeer vruchtbare WEIDE1V en BOUWLANDEIV beplant met 745 OJmen en Esscben BOOMEN, ten deele binnen vveinige jaren rooibaar. In pacht bij Paulus Wisse tot den 1 Maart 1860, ten prijze van 1455,06 den hoop in het jaarde lasten bedragen jaarlijks 525,65. Information zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris A. SMALLEGANGE, te Goes. TE NEUZEN, TER DRUKKERU VAN C. W. OVERBEEKE. H w V- V m

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2