MEUWS- EN 59. WOENSDAG 14 FEBRUARIJ1855. Ingezonden Stukken. Nicuwstijdmgen. (tweede jaargang.) VOOR Dit Weelcblad wordl elken Woensdag-morgcn uitgegeven bij C. W. Over hi; eke te Neuzen. l)e prigs is SO cents in de drie maandcn en franco per Post Qbccnts. Men abonneert zicli bij d.c Boek- handelaars en Poslkanloren zijner woonplaals. Adverlenden gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dingsdagdes namiddags ten 4 itre; deprijs van 1 lol 4 regelsis 40 centsvoor elken regel meer 10 centsbehalve 35 cents zegel- regt voor ellce plaatsing. Iemand die met zecr veel belangslelling hel berigt uit den Hoek voorkomende in n.° 57 van°dit weekblad gelezen liceften gelieel in- stemt met het arlikel in n.° 58 gcteekend Eigen brood gnat bovenalzoude den schrijver van laatslgemeld arlikel we I in overvveging willen geven of niet de heste en kortsle vvijze om iets tot stand le brengen dezo is dal men zell tie handen aan het work slanten of hij gccn kans zoude zienorn zelf, met medehulp van anile- ren te Neuzen eene inrigting lot verschalbng Tan werk op te rigtenbij velc ingezelenen bij gcrneente-besluur en bij diaconien zal zeker inedevverking gevonden wortlen terwijl gclde- lijke hulp ook wel niet onlbreken zal, daar die inwoners welke nu aalmoezen geven, wij hou- den er ons verzekerd van lievcr geld zullen willen geven, opdat de armcn werkende hun brood vmden dan in luilieid; voor hen die ml cen christelijk beginscl aalmoezen geven zul len iminers nog allijd tie zieken weezen t n on den die niet werken kunnen ler verzorging overblijven doch men late dit oogenblik om zul.k eene vereeniging op te rigten niet voorbij <raan, jeder ziel nu het nadcelige om aal moezen te geven aan menschen die werken kunnen, duidelijk in; is eenrnaa! de winter voorbij en heei't daarmede het schaamteloozc bedelen groolendeels opgehoutien dan zal men veel minder medewerking vinden. k k k Beleven wij wederom de dagen dat, gelijiv rneestal bij eene vriezende weersgesleldheid tie commtinicatie in ons vadcrland voor zoo verre zij met stroomen en rivieren in verband staat roolentleels geslremd is, althans eene aanmer- kelijke vertraging oudergaal bevreemtiend mag hel toch wel in onzen tijd heelen nu het postwczen op zulk eenen docltreffenden voet is -ebragt en tot hel vervoer tier brievenm eewoile omslandighedenalle spoed aanbren- o-ende middelen dienstbaar gemaakl zijn dal cr niels uit le denken zoude zijn, om bg ge- stremdo overvaart die onaangename vertraging te ontoaan. Wij tvvijfelen met, of tie hooge re"-erinfdie, door de in veering van tic zoo zecr verbeterde post-inriglinggetoond heeft on het belang tier cornmuniealie tlen hoogsten prijs le slellen zou ook gaarne tie stoornis welke vriezentl wcder daarin te weeg brengt uit den weg willen ruimen wanneer daarloe slechls gepaste middelen wierden uilgedacht en aaimewezen. Daarom zij tleze zaak in hel be laid van het algemeen aan het ernstig naden- ken° on overwegen van een' ieder dringend aan- bevolen tloor 8 Februarij 18515. Alertus. Gelijk men in Nederland le regt den naam vereert van den eenvoudigen landman Hubert Kornelisz. Foot, in 1689 le Ablswoude geboren die bij zijn akkerwerk zicli als ecu voortrd- felij'k diehter heeft doen kennen met minder man- Zeeland bogen op zijncn Jacobus Faro, die Pool als diehter niet slechls evenaarde, maar hem zelfs als zoodanig althans zeker in weten- schappelijke kennis van zijn landhouwersheroep verre overtrof, daar hij zijnen gartschen leeflipl aan de hevordering van den Zeeuwschen lam- bouw wij tide en met zijnen schal van iuinde on ervaring ook voor andereii nultig was. Up den 11 October 1765 le Wolerlandkerkje gebo ren vvaar zijne oudersI zaak Faro en Katalijntjc Luieijn als' eenvotidige landlieden leef.len, on- derscheitlde bij zich door opvoeding geensz.ns boven andereii. Met een heltler verstand en cen zuiver oordeel begaafd had l>ij gezocht zich door eigene vlijt velo welensohappen eigen te maken, ja, allcen zijne onafgehrokene pog.ngen, om zich met de kennis van andereii te verri]- ken crepaaril met zijne natuurhjke begaafdhe- den vormden den man .lie in zijnen tip! een sieraad van Zeeland. landlieden was Se.lert 1819 een verdienslelijk lid van de I lovmciale Commissie van Landbouw trachlle hij zoo wel door woorden als door voorbeclden de belangen van den landbouw tc heharligen gehjk hi] ook ju 1843 met geestdrift de Maatschappij tot be- t'ordering van Landbouw en Vecleell in Zeeland hielp opriglen, bij welkcr feestelijke imvijtliog den 19 Junij 1844 le Middelburg, hij het ge- noegelijke zamenzijn met de vruehten van zijnen dichlcrlijken geest verhopgde. Ook hel jaarteest tiezer Maatschappij, in 1845 le Goes gehouden vercerde hij met zijne legenwoortligheitl maar tloor zijnen hooggevortlerden leeflijtl heletin 1846 tie vergadering te Zierikzee hij le wonen wcrd dit gemis aldaar loch eenigzms vergoed door tie kenrige tliciilregelen welke hij ter voorlezing Imtl ingezonden. Hij overleed tlen 21 Jaiiuarij 1847 le Schoondijke hetreurt tloor zijne aanverwanlen en niet minder door alle Lie— langslellendeii in tlen landbouw hij wie hij iti hooge aeliling stond en tlic hem eene verecreutle nagedaehlenis overwaartlig keurtlen. Waldunkt u, bewoners van Zeeuwsch-Vhian- dcren en voora! gij landlieden in tleze land- si reek is hel u geeue aangenaine lijding dat tie nagelatene verzeu van tlezen nederigen lantl- bouwer, welke hern ougetwijfeld eene cervolle plaals waardig maken in tie rij onzer Neder- iandschc dichlers, tier vergelelheid zullen ontrukt wortlen? Door eenen van 's mans kleinzonen hiertoe in staat gesleitl heeft tie boekhantielaar A. J. Hronswijkte Schoondijke zich met tie uitgaaf van tie Dichlerlijhti IS a la- ten schap van JFaro bclaslen tleze tie waarde van tlen gevonden schal kennende zal zeker kosten nog rnoeile sparen om tloor eene netto uitvoering hel zijne hij te tlragen lol tie ver- ecuwiging van tlezen onzen braven lanilgenoot. Ondersleunl alzoo tleze p-'ging tloor uwe inlee- keuing en ge zulldoor tie zorg zoowel van tlen uitgever als van tlen tlichlmimienilen beer G. P. Roos te Aardenluirg onder wiens toezigt tie uitgaaf zal plaals liebben een fraai iioek- werk ontvangeiihetwelk u nailer zal hekeiid maken met eenen man, die, als diehter en levens als voorlrelTelijk landhouwermet regt een sieraad van Zeeuwseh- V lannderen mag heelen Z1 Febr. 1855. B. Rij hesluil van tlen 5 tlezcr is floor Z. M. tot minister van marine honoemtlde kupitein-ler- zee A. J. dc Smit ran den Broclte. Jl. zondag, den 11 dezer heeft de wel-eerw. beer J. C. Mdelslein Waller, predikant hij de Hervorindc geineente le 11 u 1stopenlijk en pleg- lig gedachtenis gevierd van zijne op den 5 dezer vervuldc 40jarige Evangelietliensl in tie getriecn- ten Grijpskerke, Scherpcnisse en tie lualsle 50 jaren te Hulst. Den 5 dezer is le Nisse (Zui.l-Bevelantl) in den ouderdom van 80 jaren overleden tie wel-eerw. beer I). A. Buijteen tier oudste zoo niet de nestor tier predikanten hij tie Her- vormdeRerk. In 1797 lol predikant IcSt.-Kruis henoemd kvvnm hij in 1802 te Nisscalwaar hij lol voor weinige maantlen met jengdige krachl en ijver hel Evangelic verkontligdeelf malen naar anderc plaaisen beroepen hetlankle hij even zoo dikweri, en cersl kort geletien inoest hij, nil hooftle zijner gezondheid zijn einerilaat verzoeken dal hem tiezer dagen verleend werd. Door het mcnigvuldige ijs is thans tie over vaart aan hel veer van Aeuzen op Ellewouls- tlijk hoogst hezwearlijk zoo niet geheel ondoen- lijk. Daar tloor ondervindt tie aankomst en het verlrek tier Zceuwschc hrievenposlen ook veel helcmmering hehhende tleze in tic vorige week 5 dagen gernankeertl nu weder zijn ze eeriigo dagen ten aehleren. Gelukkig dat men sedeit de verhetering van het poslwezen aan tie knn- toren 11 uIst Neuzen en Sas-van-Gent tie Hol- luntlsche posten over Bretla Antwerpen en St.- Nikolaas ontvangten door deze tlus hoewel tegenwoordig een of twee dagen ten aehleren, niet zon.ler tijdingen uit tic overige provincien blijfl. Ook lusschen Breskens en Vlissingeu is tie over vaart tloor het ijs vecltijils bezwarend en oji som- mige dagen gestremd. Een zesligtal personen en gezinnen maken zich op het eiland Zuid-Beveiand reisvaartlig naar Noord-Amerika. Zoodra het water open is, zullen zij verlrekken. Verscheidenen onder hen zijn niet onhemidtleltl. Door versehillentle kamers van koophandel en fiibrijkeu en ook door parliculieren zijn atlres- sen aan de Iweede kumer tier slalen-generaal gczonden hoiitlentlc hezwaren legen arl. 6 van het wets-onlwerp tot herziening van de wet op de poslerijen volgens welk arlikel de facturen o[ien bij tie goederen moclen wortlen gevoegti. Adressanlen voeren ;ian dal gcen koopman zal willen dat tusschenpersonen vrij en onbelem- inerd inzage kunnen nemen van de prijzen van koop en vcrkopp tier tloor hen le verzenden goederen; welke hedenking le zwaartler weegt, zoo wordl gezegd als men in het oog houdt dal veie voerlietien en schippers ten plalten landc levens handeldrijvenden zijn. Zekere vrouw even huilen Tiel woonach- 11", moeder van Iwee 1102; innge kindcren en O O v1 Iiandel drijveiide in oude lompen enz. zou zich voor hare negolie naar het nabnrigc Buren hc- geven. Daar zij het noodig achlte hare kinderen le huis te latenbond zij het eene zecr vast met een stevig touw op een sloel en zelle hel hij de kagchel neder terwijl zij hel andere den diSken haardketling onder tie sehoutlers heves- ligtle en het dustlanig met niets antlers gekleed dan met ecu tltin hemdjein tlen schoorsteen vaslhaakle en ler neder hing. Nadal de moeder hare wooing had verlaten drong cen tier huren op hel geschrei tier kinderen die liinnen en gaf den commissaris van policie van het voorval kennis. Men was nog juist te goetlt-r lire ge- koinen om het kind nil dozen pijulijken loesland te verlossen dewijl het nog maar weinige tee- kencn van leveu gaf, -en nog sleeds niet huilen levensgevaar is; hel ligchaam draagl (laaren- boven blijken van ondersche.idene verwondingeil en mishaudelingcn. De onlaarde moederdie zich door tie vlugt zocht le redden is aan de eleven!. De arrondissenienls-rcglbank le Arnhern heeft in tie vorige week twee cchlelieden tot gevangenisslraf veroortleeltl wegens verregaande verwaarloozing en lnishandeling van hun nog zeer jeugdig dochterlje. hetwelk zij onder ande reii in tlit gurc jaargelijde met niels nicer dan een jurkje gekleed, in weder en wind had laten loopen en gedurig zomler aanleiding slagen loegehragt en honger hatlden laten lijtien. De moeder, als de nicest schuldigeonlvirig do zwaarste straf. Den 19 Januarij II. gescliie.tlde te 's Her- logenliosch oj) het bureau van den burgerlijkeu stand eene nangifte van hel overlijden van eene vrouw, genaanul Maria Anna W leneliuisviouw van Johannes Wilhelrnus Mulders in den ouder dom van 100 jaren en mini 3 maantlen geboren te Maastricht. Deze aangifle werd getlaan door den echlgcnool, die reetls rum) 95 jaren telt en meer tlati 50 jaren met tie ovcrledenc ge- liuwd is geweesl. Zij hebben nooil kinderen gehad tie man is nog good ter been kail good zien, ziel er nog zeer gezond uit enjs nog in het volkomen bezil zijner verstandelijke vprmogens. LI. maandag namiddag isle Dalfsen, pro- vincie Overijssel, ecu regenhoog gezien, welk verschijnsel midden in den winter zeer zeldzaam wordl waargenomen. Somrnigen voorspellen thtar- uil nog veel snceuvv en koiide. Gedurende de vorige week zijn over het ijs tier rivier de Waal te ZaJl-Bonimel gepas- seerd 400 sinks paartlen, komende van Hanover en hestemtl naar Frankrijk. Dc Eecloonaer, een bind dat wekelijks le Eecloo verschijntbehelst omtrenl den juslitie overge spoorweg van Gent, over Eecloo naar Neuzen hooftlzakclijk hel volgentleDe land onzer stad heeft, opzigtens tie heitle ontwerpen eener spoorhaan 11. I. dat van de maatschappij: Lavelye- Moucheron uitgaande van Sl.-Ghislain langs Geeraurdshcrgen op Gent en van daar over Eecloo naar Neuzen en (hit van tie maal- schappij Hoyois-Ileriogsuitgaande van Bergen langs riousse 0111. met eene verlukkiug langs Landegem op Eecloo -nail het eerste tie voor- keur gegeven als waardoor de stad Eecloo regl- slreeks met Gcnl zou verhonden wortlen en levens in aanraking komen met de spoorwegen van den staat, met dien van het land van Waes en van Dender-en-Waesterwijl tlaarenlegen hel tweede onlwerp tie slat! Flecloo al meer van Genl

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1