ftl El J118- Eft AI VERTEftTIEBLAI) n.o m. ffOMSDAG 7 FEBRUARU fZZPFl1"'.'S Sr%°Lfb^>,hel Wil SCUCC'] om min- Ingezonden Stukkcn. (tweede jaaegang.) Nieuwstijdingen. VOOR Dit Weekblad wordl elken Wocnsdag—rnorgcn uitgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. De prijs is 80 cents in dc drie maandcn en franco per Post 95 cents. Men abonneerlzich bij de Bock- hande/aars en Postkanloren zijner woonplaals. De steller van een paar arlikelen ten vorigen jare in dit weekblad opgenomen en met onder- staande sprcuk geleekend heeft met uilstekend genoegen het berigl gelezen hetwelk door eenen Beminnaar van zijnen naaste le Hoek inn.°o7, ter plaatsing is ingezonden. Uil dit berigt bhjkt het loch op eene treffende wijze dat de denk- heelden door mij vroeger ontwikkeld over de wijze om hehoefligen die werken kunnen htm eigen onderhoud te lalen verdienen allezins uilvoerbaar zijn indieti maar een ernslige wil de handen eendragtig in een doet slaan. En zullen nu de aangrenzende gemeenten van den Hoek noch door kraehtige woordennoch zelfs door Iuid sprekende en zich zoo zeer aanbeve- lende daadzaken laten overreden om het ge- gevene voorbeeld in eenigerlei opzigt na !e vol- gen? Wij wcnschen, hopen en vervvachlen het legendeel in het belang van armcn en rij- ken van de geheele maatschappij Het moge alleraangenaamst zijn te zien en le crvaren iioe de gegoeden zicli hier en aller- wegen beijveren om te beantwoordeii aan huniie Chrislelijke verpligling lot het betoonen van barmhartigheiden hoe zij de lessen van het Goddelijke Evangelie trachten natekomen, het welk liefde lot den naasle tot den arrne tot den hulpbehoevcndo voorschrijftja gebiedt belreurenswaardig is het daarentegeii dat over het algemeen niet wordl ingezien, hoe datzelfde Evangelie verbiedlhun 'die werken kunnen le eten te geven en zoodoende, ondc.r het aan- kweeken van luijezedelooze menschenals paarlen voor de zwijnen te werpenDe gods- dierist schrijftwel is waar het ondersleunen dor artnen als eenen pligt der liefde voor, aan de zijde der rijlcen en gegoedendoch aan de zijdc der arrnenbepualt zij gcenerlei regten. Zij zegt niet: gij kunt eiscliengij kunt vorde- ren dat de rijken u onderhoudcnmaar zij be- veelt aan ieder den arbeidom le leven en te bestaan. En het is niet slcchts de godsdienst maar zelfs de mensehelijke rede, die, onder bet voorschrijven van den pligt der liefdadigheid den gegoeden bevcelttoe le zien hoe en tvien men weldaden bewijze. Zij loch ook roept ons niet toe: geef, geef! help, helpmaar geef daar, help daar, waar het nuttig en heilzaam is, waar uwe gaven ten goede kunnen gedijen En ontwijfelbaar zeker is het dat onze liefdc- gaven ten Invade verstrekken wanneer wij die uitreiken aan de zoodanigen, die door eigen handenarbeid in het onderhoud van zich zelven en de hunnen zouden kunnen voorzien indien hun daartoe slechls de gelegenheid open stood. Immers zoo dezulken bij gemis van verdien- slen genoodzaakt worden lot het vra<mn van onderstand dan verdwijnt bij het erlangen hun zedclijk eergevoeldan is de eerste stap tot ledigheiil en daaruit voortvloeijende luiheid ge- daan dan wordt de vveinige bij hen overgeble- vene spaarzaamheid aldra gehcel uitgeroeid"; dan ziet zich allengs het denkbeeld bij hen o-eves- ligd van eene algemeend verpligling lot onder stand, en zoo vermeerderen zij de schrikbarend toegenomene armoede in den landc tot eene hoogte welke als de kanker aan onzen maat- schappelijken toestand knaagtBij het stel- len dezer regelen welke, mij als uil het hart gevloeid, op alle weldenkenden eenen gewensehten invloed mogen uitoefenenkwam mij ten gepasten tijdo een berigl voor dezer dagen nit Prnissen medegedecld, hetwelk ik tot staving mijner redenering niet mag achlerhouden. Is toch in dat rijk lhans eene vereeniging derker- kelijke met de burgerlijke armverzorging lot stand gebragt in het daarop betrekkelijk besluit ter invoering leest men onder anderen deze hoogsl belangrijkebepali'ugen De arm- nverzorging moel niet levreden zijn met de voor- wziening in uilwendige behoeften, zij moel le ngelijk werken op de zedelijkheiiL Aan de ar- »men moet zooveel mogelijk werk worden ver- wschaftde eigenlijke bedeeling moel zoo tnin mogelijk in geld geschieden. Die werken kan »mag niets hebben zonder arbeid wie le lui »voor den arbeid is, wie bedeltof anderen ntot bedelarij aanspoort en verleidtzal slreim wworden geslraft." Mogl ook deze wenk uil den vreemde in onze landpalen alom de overtuiging opwekken dat diacome-brood of gegeven brokken voor hen, me zelven hun onderhoud zouden kunnen ver- dierien een ellendig stuk brood is, en tot „a- (teel verslrekt voor hun tijdelijk en ccuwig wel- zijn maar (evens, dat, zoo er eene spreuk is, <io waaiheid bevat, het vooral deze is: TV ZFOKL r Adrerlenlien gcheve wen aan den Hit never m te r - nii( n utlcrlvjk Ihngsdagdes namiddaqs ten 4 t<re; depnjs van l totirege/sis 40 centsW elken regel mccr 10 centsbehalve 35 cents zcgcl xegt voor elke plaatsing. Den 3 dezer had de' Westerhaven le Neuzen een ieeslehjk aanzien vooreerst om de liegin"- van een twmtigtal zeeschependie, door de vorst overvallen, dezelveter overwintering waren b.nnengeloopen maar daarenboven door net aanzienlijk gelal vlaggen van verschillende nalien, welke van die schepen wapperden als een huldebeloon aan den vice-consul van Belgie den heer J. T. dc Smidldie op dozen dag het leest zLjner geboorte vierde. Met welverdiende ncwijs van achting en belangstelling dien heer door zoo vele bevelhebbers ecnpariglijk betoond word door vele ingezetenen gedeeld die vol- gaarne daardoor een bewijs hebben geleverd ion hunne erkentelijkheid jegens gemelden heer, voorde bewijzen van genegenheid waardoor hii velen in hunne nering en bedrijf begunstigd en ten alien Iijde tooul hoezeer hem het wcl- zijn en de belangen van Neuzens burgerij ter narte gaan. J Als eene bijzonderheid meldt men ons uit Axe dat aldaar op den 5 dezer, het zestiende kind geboren is uil man en vrouw die zestien jaren getiouwd zijn, zonder tweclingen le heb ben gehad. Ook meldt men ons van daar de droevige mare van het branden van het lljarig zoonlje van een gcacht mwoner vvelk kind zich des rnor- gens na het opstaante nabij het vuur moet geplaatst hebbenwaardoor deszelfs kleederen in brand zijn geraakt. Van dc goede zorg en behandehng van ouders en geneesheeren hoopt men noglans op levensbehoud. Nog berigl men dat in de afgeloopene week aldaar tweelingen uit behoeftige ouders geboren zijn vvaarvoor men gerust de hand der" liefda digheid mag inroepen die ook bij den Uilgever dezes daartoe zal worden aangenomen - TeOostwold in het Oldamblis de vrouw van Remko Fiebes Mulder, van l.eroep nrbeider op donderdag den 25 Jannarij bevallen van vier voldragene en Welgevoede kinderen zijnde twee van het mannelijk en twee van het vrouwelijk geslaehl. Een dezer kinderen isdood geboren- de over.ge drie zoowel als de moeder beviu- den zich naar omstandigheden wel. No"- dient hierbij als eene bijzonderheid vermeld te w°ordcn dat een dezer kinderen bij de geboorte reeds vier tandjes had. De gemeenteraad van Gent heeft op nieuw eenstemmig een gunstig advies uitgebragl ten voordeele van den ijzeren weg van St.-Gldslain op Gent, Eeeloo en Neuzen. Ook den gemeen teraad van Ath vraagt de spoedige ui'lvoerin- dezer ontworpen linie. T Jl; oensdag morgen is le Gent, op de Venleplaetseerie vrouw, Clemence Walqrave genaamd in haar huis, zijnde eene herber"- vermoord gevonden het slagloffer lag op ife't bed u.tgestrekt, met eenen doek in den mond en de keel afgesneden. Tot heden is het der juslitie niet gelnkt den nioordenaar te vatlcn alhoewel er vermoedens bestaan zoo men ze<rt op een barer minnaars. De vaslenavond-vermakelijkheden te Gent zullen plants hebben op den 11, 18, 19 en 25 Februarij e. k. Uit het zuiden van Frankpijli wordt we- meld dat men daar sedert 30 jaren geen zoo kouden winter heeft gehad als de tegenwoordige. Del geheele Engelsche ministerio is af^c- treden en wel ten gevolge van eene molie door een lid van het parlement, lot het inslel- len van een onderzoek naar het bcleid des oorlogs. -- Prins Napoleon is te Parijs en den herlo<r van Cambridge le Louden uit d'e Krim terugcre- komen beide in ziekelijken toestand. Onlangs deden de Bussen een' uilval uit o„iw l" J t',,CRInv- Uo Franschen en dreve P SP°Cdig <lie J),ai,ke sPokc" - tn (ireven lion lerufr. sch~r"iiff Mii°?'C|,er (ICi Fr;,"sche nrnipe in de Krim t b'gorpliiats voor SebaMopolonder dagteekemng van den 12 Jannarij: Sedert nieuw.jaar hebben wij slechl neder aanhoudend j;ne" ^^U-aden koude, vergezeld van .cnerpen en harden noordewind welke ons deerhjk tester.. Enkele manschappen zijn do, d zijn is zeer aanzienlijk. De zieken venoerdZ°°teVee! n tin ope I o, rd ten einde de e endi«e slerhts dnn.- lenten beschutte ambulance,, nmt te e overladen. In December bedroeg het gelalder ena[n^anllil7,el|rrgel,,i,gl0 Z'eke" 5000 z T' Z dal gCk,i Z('kcr vecl Srooler zjn. fan z.nkmgs en zware verkoudhcid sprcekt Vecl I M fl ""el 'ldai,r a,,en dai,r;,an 'il'Jen. worn, n 11'" W,Jr'- Van zekerc S"",T k lei no o men welke zich m groote massa's in de m plaatsen memand onaangelast laten en oi oen door herhaald bade,, waartoe wh ons meeslal van ijskoud water nil do bergkloven en woudbeken bedienen moelen eenigermnle ver- fvc" kunnen worden. De cholera is lhans gehee geweken. Wat den uitslag van onze,' aanval legen Sehastopol hetreflwordl het voor da ^d'e st Tl W bll"d Wil Z]J"' dui(lelijk, dat de stad met lederen dag meer versLerl t ,v0 1 at ui.slel „i mz" grool voordeel voor de Rnssen is, die in de vesting zoo veel manschappen gehragt hebben als zij eemgermate kon bevallen. Deze man schappen goed gcvoed, good verwarmd en ge- regeld algelostarheiden veel gernakkelijker en spoediger dan de onzen, die nimmer rust heb ben en gevolgehjk zwaar afgemat zijn. Het is te vreczen, dat wanneer de bestorming einde- bjk plants zal hebben, ieder huis een wel ver- 7or, |V Za Ztlal mrt Z1jne veroveraars, l it Fnrt'J'I binnengedrongen in de Jucht sprmgt. L, toch in weerwil van alle hinder- palen houde ik mi, zondanig overluigd van de meerdere voorlreffelijkheid onzer troepen dat ik aan eene ,gocde uilkomst met twijfel Mi-r wanneer en tot welken prijs? Mijn vcriro.iwen is nog met vcrdwenen maar het verminderd mot elken dag. Canroberl zeide den 1 Januarii dat al zijne werken sedert den 2G November vobooid waren en dal bij slechls op de Engelschen* Much le. Doch het is lhans uitgcmanktdat deze Imnne tauk met volvocren kunnen, helzij dan dat ze te veel geleden hehhen of dat ze mii .rjr" I'^eD' Glsleron vcrZRkerde men my dal ei hesloten was 10,000 man ter hun- ner beschikking te stellen om hen le helpen of hover om door dezen hun werk te doen ver- ng en. Als hevestiging daarvar.zag ik heden 1000 zwaar bepakte soldalen van Balaklava komen en naar het 3 uren ver verwijderde Engelsche icger trekken. De Engelschei, hehhen onze hub, maar al te zeer noodjg. Hunne artillerie-paar- n;cest filc. gestorven ons verlies aan paarden hoewel minder grootis toch ook zeer aanzienlijk. Onze kavallerie heeft iets minder geleden dan onze arlillerie. orndal hare paar den be ter verzorgd werden en minder zwaar we k hodden; doch ook de kavallerie-paarden verkeercr, lhans uidcn erbarmelijksten toestand en zijn erg vermagerd. Wanneer men in he! voorjaar Zal willen oprukkenzal de geheele ai tiller,e en hetjgrootste gedeelte der kavallerie van versche paarden moeten voorzien worden' Da ehjks komen er troepen aan, en wij hehhen reeds een gedeelte der 9de divisie maar waar toe al deze versterkingen als men er geen ,e- I'. Va" maakl en dt!» Bussen lijd a(lnt *0,T veel grooter versterkingen te laten aanrukke,,? Men mo est eene sloute onderneming wage,, of I,over reeds gewaagd hehhen; men zon .faarbi wel veel manschappen vcrloren, maar toch een voordeel behaald hehhen, daar wij than" by die dagehjksche kleine schermutseliimen bii kleine gcdcellen en nulleloos verliezen wal voor een veldslag en voor een resultant had kunnen won en opgeofferd. Van dc ongevecr 30,000 mandie wij sedert onze komst in de Krim verloren hehhenis naauwelijks een vijfde in den strijd gevallen." J n EIGEN BROOD GAAT ROVENAL, te

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1