r BE HEimiEND, P0BLIEKE VERK00PING Mengelingen. TMT01 HIT OE Ml Tf IBP i Scheepvaart. Correspondentie. Beurs-Marktberigteo enz. AANBESTEDING. Pub lie he Vcy* hooping Stoomboot de Scbelde. 5^ Vervoermiddelen. Advertentien. AANBESTEDING 't/ .r Dme,das den la FebriarH J. I. .4. GOEVERNEUR, t verwoesl. Drie t to Brussci gclieel door l)r.md nienschen zij u duarbij oingekouien. Van ui, deze prachtige groote schouwburg nam a!s het ware de omwerileling van 1830 m Belgie een aanvangna den afloop van het zangspel la Muetle de Porlici. In bet Engelsch parlemenl is van regerincs- Mtege. mededeeling gedaan dat de gezanlen- ."conferentie to Weenen bepaald had. dat de nitlegging van het vierdc dor vier punlen van waarborg zoo te ver.itaan was, dataan drRus- sische heerschappij m de Zwarte Zee een eindo moest worden gemaakten dal deze mllegging is aangonomen. Wat verder de onderhandelin- gen betrefl die le Weenen zulien gevoerd wor den Engeland is daartoe bereid. In Louden zijn lirieven nit Petersburg onl- vangen volgens weike aldaar vredelievende ge- ruchten begonnen le loopen en het doen van aanzienlijke zaken in Russischo voorlbrengsclen ter verzending naar het Westen hadden uit- gelokttenvijl ook de wis^el op Londen eene aanmerkelijke verhooging heeft ondergaan. Ook le Parijs is de hoop op vrede wcder iels levendiger gewordenin de jrneening.dat de toorslellen van Oostenrijk hij den Bond getioe"- zarne ondersteuning zulien erlangen; ook ze"t men dat van Berlijn gunstiger berigten zijn otU- vaugen zoodat meer reden beslond om de loe- ireding van Pruissen lot de Europesohe mogend- heden te gemoet te zien. Russisohe officierendie uit Sebaslopol in Odessa zijn gekomenbeweren dat elk huis in die stail als 'tware in staat van verdedigin"- is gesteld en dal zoo ais de zaken thans staan geljk zij zich uitdrukken de Engelschen met hnniie stoomwerktuigen de Zwarte Zee eerder zulien kunnen droogmakendan Sebaslopol vernieesleren. Sedert de opening der vijandelijkheden tot den 1 Januarij dezes jaars bedraagt het lolale cijfer der prijsgemaakte schepen 93. TQLIIEFFLVG OP STRAATWEGEA. Bij de meermalen ook in deze streken ter sprake gebragte meerdere of mindere vvensche- lijkheid van de helling van tolgelden op slraal- wegen schijnen de onderstaande beschonvvingen van mr. O. vanRees in zijne verhandeliug «aver de Nederlandsclie welgev'ing uit het oogpunt der nijverheid heschoinvd van "root belan" «Niet minder gewigtig is de vraag waaruit de middelen moelen gevonden worden, om de wegeu in goeden staat te houden. Wanneer zij door bijzondere personcn worden gemaakt is men gewoon hun het regt toe te kennen, om tollen te hefferi uit wier opbrengst zoowel de renlen en do langzaine allossing 'van het aan- gevvende kapilaal ais de kosten van onderhoud kunnen bestreden worden en hoewel hel vol- komen in slrijd is met de beginselen van den constitntionelen regeringsvorm dat "diergeiijke tollen bij K.onink!ijk besiuil in piaats vnm'bij eene wet worden daargesteld schijnt de zaak zelve bezwaarlijk op eene betere wijze te kun- nen geregeld worden. Ten opzigle der midde len van gemecnschap die door den staat zijn daargesteld, en waarbij men dns noch aan rent'e- belaling noch aan kapilaals-aflossing le denken heeft, kan men echter op twee onderscheidene wijzen in de kosten van onderhond voorzieri namelijk zoowel uit de ophrengst van tollen, als zonder tolheffing uit de ophrengst der overi"e belastingen. Oogenschijnlijk is in deze Iaats7e wijze eene onbillijkheid geiegen daar hel on- middelijke voordeel van den weg hoofdzakelijk door hen genolen wordt, die er gehruik van ma ken. Maar is zulk een rniddel van gemecn schap niet evenzeer in het belang van al de plaalsen, die daaraan geiegen zijn? En verspreidt de welvaartdoor grooler verlier aaiigcbragtzich niet nog veel verder? Wanneer men derhalve het net van wegen en kanalen dat ons land doorsnijdt, in zijn geheel in aanmerking neemt, dan vait hel moeijelijk te onlkonnen, dat do natie in het algemeen daarvan onherekeubare voor— deelen geniet, en derhalve niemand over onbil lijkheid klagen kan al moet hjj zijn deel op- brengen tot onderhoud van eenen weg dien hij nooit hereden of bevaren heeft, en °niisschieu nimmer zien zal. Doch bovendien zijn aan de tollen twee nadeelen verbonden welke de schaal mijns inziens gehee! naar de andere zijde doen overslaan. Vooreerst verhoogen zij de kosten van vervoer en daarmede den prijs der vvaren hetgeen de mededinging op de buitenlandsche markten bemoeijelijkt. Ten anderen beletten zij den landman menige kleine winst te maken. Wanneer hij eenig voordeel zou kunnen behalen door zijne waren ergons ter markt te breno-en' doch berekend dat het grootsle gedeelte^vaii zijne winst aan tollen verloren zal gaan ziet hij van zijn voornemen af. Op zichzeive is eene diergeiijke winstderving voorzeker onhe- leckenend doch zij komt tc drkvyerf voor, om met van belang te worden. Ik zou het derhalve enschdijk achlen zoo de tollen in navoiging van Frankrijk Baden en Beijeren zooveel moge- lijk wenlen opgeheven. In het belang vanonzen doorvoerhandel zijn de scheepvaarlreglen op den Kliijn en de Maasbenevens de watertollen op den IJssel bij tie hervorming onzer scheepvaart- wetgeving in 1831 opgeheven. En loch vereiscbt do zorg voor ooze rivieren geen geringe opoffe- ringen. Zou er dan wel reden beslaan om een ander beginsel le volgen bij onzen binnenland- schen handeldie alle overige lakken in belang- rijkheid verre overtrefl? »Otn dezelfde reden zou ik het raadzaam achlen om hij alle wegen die door particulie- ren of door bijzondere provincien of gemeenlen y worden aaqgelegdde tolheffing slecbls moo// een bepaald aantal jaren toe te staan. Na dien tijd zou de weg geheel aan den staat moelen vervallen die uit de schalkist voor het onder houd zou moelen zorgen." (Overgenomen uit het Pantheon1854, 2do deelbladz. 197.) Vier WOONHUIZEN, twee HOOGAARTSEN en eene aanzienlijke partj KAGCHELSalles in zeer "/efrn staat. Tc bevragen bij D. C. de PREE, r. Sund t.e N-euien. Bij denzelven is nog voorlianden tegen vermin- irn/T''o l)arti.i nieuw gemaakt IJZER- EKE Ms Spaden Rieken Vorken enz. le N e u z e n binnengekomen voor Gent be- slemd Deensche schooner Johannes kapl. Hol lander, van Hamburg Deensch everscbip Anna kapl. Hoh, van Altonabeide met roo-o-e, en^ Ncderl. kof Geertruida Jacoha, kapt. Potjervan Memel met lijnzaad. Ingeklaard als bijlegger: Nederl. gaijoot ge- broeders Coerkampkapt. F. Coerkampvan Alloria naar Anlwcrpen met rogge. Daar bet ingezondene nit A., naar bet oordeel der Kedactie, beter geschikt is voor een Kcrkelijk Weei;- blad zoo boude de geaclite inzender bet ons ten goede wanneer wij zijne bijdragc onder dc Men- gehngen niet opnemen. Alboewel de in ons vorig nommer vermelde opgaaf v an de verstrekte subsidien aan de armen over 1855 ontleend is aan het daarbij gemelde officiele verslag zoo verzoekt men ons evenwel tc berigten dat de subsidie te Hulst in dat jaar in piaats van /4566 slechts f 2020 beloopen heeft. AMSTERDAM, 27 January. Wcrkelijte Schuld 2-J pet. 61/s idem 5 pet. 75J; idem 4 pet. 90J. GENT26 January. noV)an,l' l00r lle seva,!'cn sncfl,w dc vvegen bijna onbruikbaar Zyn ,vas lanJiE, sraanmarkt wcimg voorraatl en is ook dienlenirevokel tie Tar we lari zaam vcrkocbt met eene ryzing van franc; ook de lio '.-e word vi:!n ,i ?S n «™"mcn vnor t-et verbruik. Naar Gcrst was°°er »eene vraag doch Haver vond koopers tot I franc verhooging. 225ste Staats-Loterij. Pryzcn van f 100 en daarboven. no'a7Sfl4 en" 18G19'Scr AWZ' WSj T' 2dr< 17,!3' f 2S0O; ao. 5«7S, 8S09 en 19M92 iederfMOO- rtJil2;?-Z7- "m- 14578 197S4, ieder f 400- ho >17 8 ea 1*9767 ieder'/'Too D°' 1016 1679 3S4S 0906 j 4de Lyst No. GC06 1000 no. 10206 100. Het ROOMSCH-GATHOLIJK KERKBESTCUR van de Gemeente ZUIDDORPE zal, op Dingsdag den 6 Fehruarij 1855, des voormiddags om lOure vU^ Raadbmze derzelve Gemeente, aan den minsten n>rsclirijver aanbestcdcn Het OPBOUWEM" van j'.n. nieuw PASTOREEt HUIS aldaarzonder bijlevenng van Bouwmaterialen. Het Plan en Beslek.waarna den opbouw zal worden geregeld Iigt ter visie van een ieder ten gezegde Raadhnize! door bet ministerie van den Notaris J. J. Pepck pn 1855 des namiddags ten 1 ure, ten Huize en Herberffe van Jacobus de Visser, te ZAAMSLAGvan eene met 11 bunders 8 roedon 50 ellen HOFGPtlNn HNDGAARm'WtFrmN' WEILAND, ROLW-' HAND en AAA WASstaande en geiegen in den older Aan- en Genderdijke Gemeente Zaamslag PTTTTFr Vtn d°TWeduwe en Kinderen JAN de den t m' m uVen Landbouwer aldaar; te aanvaar- den Met en het rooven van den oogst 1855 en nader onderrigt te bekomcn bij gemelden Notaris en te SiekeL Ki:sel Ontvanger-Administrateur vani BEESTTALEN, LANDBOUWGEREEDSCHAP- IltlSMEUBELEN enz., door bet ministerie an den Notaris J, Fere ken, te Zaamslag n verzoeke en ten Woonstede van PIETER RA rI?SSzr'riV<]Cn P°lder BE0°STEN- en BE/FES- ir s' j V.cmeRntc Axelop Bonderdag- den 15 February 1S55 des voormiddags ten 10 ure. Varende van VEISSJMGERIfop.'BRESKEWS INEUZEM en HOEDEKE1VSKERKE. ZOMERDIENST. Aanvangende den 5 Fehruarij v afvaart-uren zijn bepaald als volgt Van Vlissingen naar Brcskens 'smorgens 71 uur Van Breskens naar A lissingen - A an Vlissingen naar Neuzen en Hoedekenskerke Van Hoedekenskerke naar Neu zen en Vlissingen 's middags 's morgens 's middags 's morgens 9 's middags'12 4 8 4" Berigt aang-aande UW VRSEMD. Stoombootde Schelde. Dagclyks, uitgenomen des Zondags. Van Vlissingen op Hreskens: 's morgens 7 ure. Van Breskens op Vlissingen: 's morgens 7,*- ure. Van Vlissingen op Neuzen 'smorgens 8^ ure. an Neuzen op Vlissingen: 'snamiddags 12^ ure. Van Neuzen op Hoedekenskerke 'smorgens 10*- ure. Van Hoedekenskerke op N'euzcn: 'smorgens 11* ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen Bond. Vryd. Zat. Zond. Maand. Hingsd. Wroensd Bond. vryd. Zat. February 18o5. Van Neuzen. VanVliss. 1 nam. 1 nietvaren. 2 niet varen. voorm. 9 5 voorm. 4 5 6 7 8 9 10 midd. 12 nam. Aan hen die ons voornemen om alhier een Maand- schnfije voor eenvoudigen tot stand te brengen wel door liunne inteekening wilden ondersteunen ytnengen wij onzen dank toe. Het smart ons hun voorts tc moeten berigten dat w,j wegens te gering aantal Iuteekenaren niet hehben kunnen besluitenom tot dc uitgave over te gaan. 0 J- F. van BINSBERGEN. E. F. H. WOLF. EE VERAKC2E van REMOIVTPAARDEM. De COMMISSARIS des KGNINGS in de Pro vmc.e ZEELAND maakt bekend dat op den 5 aanstaartde des middags ten 12 ure tc Zutphen :s Gravenliage Haarlem, Beventer] ldburg Utrecht en Leiden zal worden overge- aan tot de openbare aanbestediner der LEVFR1NO AN KEMONTPAARDEN v.„Sd. K.,™ ea Art,llene van het Legerdat een-derde gedeelte der te leveren Paarden van inlandschen oorspron" moet zijn; dat dc besteding bij de korpsen niet bil 0 of. Partlj™maar voor het getal in eens zal gesclnedcn en dat de Voorwaarden van aanbestedimr voor gegadigderi ter lezing liggen onder anderen ter 1 rovinciale Griffie van Zeeland alwaar ook inlicli- tmgen omtrent de getalen der voor elk korps te leveren paarden kunnen worden verkregen. Middelburg, den 20 Januarij 1855. De Commissaris des Konings voornoemd VAN TETS. By de Erven C. M. van BOLHUIS HOITSEM A te Gromngen is van de pers gekomen Het eersie Mad van den Jaargang 1855 van GEMENGDE LECTUUR VOOR BURGERS IN STAD EN LAND door waarvan thans 12 Jaargangen het licht zien. Dit Tijdschr,ft wordt mtgegeven hij enkele vellcn van 16 pagma s of 32 kolommcn in roijaal 8vo.waarvan 2b m het jaar verschijnendie te zamen een lijvig hoekdeel intmalen en door den compressen maar duidelijken druk den mhoud bevatten van104ve]len gewoon 8vo. De rijke inhoud is verdeeld in: 1) Schetsen Ver- halen, A olksoverleveringen - 2) Tijdragen tot Na- )"ur-Landen- en Volkenkennis 5) iosse Ver- handelingen en Opmerkingen ons Maatschappelijk Burgeilijk en Huiselijk Leven hetreffende 4) Bii dragon van gemengden inhoud; - GedichtenenRijmen De prijs van DE HUISVRIEWB is voor teder Jaargang slechts 3,00. Men teekent in hij alle Boekhandelaren inditRiik bij wie prospectussen te verkrijgen zijn. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. VV. OVERBEEKeT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2