I N.° 57, WOENSDAG 31 JAMRIJ1855. Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. (tweede jaargang.) A VOOR i Dit Weekblad wordt etken Woensdag-morgen uilgegeven bij C. W. Overbeekg te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij de Boek- handelaars en Postkantoren zijner ivoonplaals. zenden ure, j- ellcen regel meer 10 centsbelmlve 35 cents zegel- regt voor elke plaatsing. Hel heusche schrijven uit Htiisl van den heer E. I7., tot rescriptie op mijn artikolin he I naaslvoorgaande n.° van dil weekblad geplaatst, noopt mij me I een enkel woortlop de hehan- delde zaak nog eens lerng (e kotnen wijl hel mij leed doet aanleiding to hebben gcgeven dat men op eerie uitdrukking van zijdelingsche slrekking meer geliecht heeft dan ik vvel eigen- lijk liedoeld heb. En het is hierom dat ik bij deze gaarno lie verklaring wil afleggen dat iiet geenszins in mijn plan gelegen lieeftden heer van Gems le heieedigen, noch den beer Moddmnan ten koste van zijnen voor ganger to verheffen. Maar zulks neemt evenwel niet weg, dat ik daarosn inijue bewering zonde behoeven in le trekken dat de laatstgonoemdo beter dan de eerste zijne toehoorders lot zich weel le lok- ken. Alhoewel ik de redenen ler verdediging, of liever ter hescherming van den heer van Geuns bijgebragl allezins moet loestemnien en ik tevens niet het minste wil te kort doen aan 's mans kundc zoo zul de heer E. 1., wien ik uit zijne initialed meen te herkennen a Is ieinand die door zijne betrekking lot Zee- lands Cornrnissie van pnderwijs over de meerdcre of mindere geschiklheid van eenen onderwijzer zeer vvel kan oordeelen mij ook we! gaarne toestemmen dat het heel iets anders is, kunde te bezittcn of vvel de eigendommelijke gaaf te hebben van die nan anderen mede te deelen. Niet ieder loch, hoe bekvvaam hij overigens zijn inoge mag met regt een onderwijzer geheelcn worden. En hoczeer dan ook andere oorzaken inogen bijdragen dat de voorlezingen over den landbouw dozen winter drukker bezooht wor den dan in den vorigenzoo meen ik loch dat de bijzondere geschiklheid, vvelkc den heer Modderman eigen is om zich legenover zijne toehoorders te plaatsen en deze naar hunne vat- baarheid te behandelen daarbij geenszins moet voor bij gezien worden. Doch genoeg gezegd zoo ik verlronw om duidelijk te maken wal bij mijn schrijven mij aanleiding gaf tot hel ter ncder slellen van deze mij no zijdelingsche uit drukking. Mijne hoofdbedoeling was eigenlijk geenc andere dan om mijne blijdschap le kennen le geven over den allengs onlwakenden geest bij onze landbouwers tot hel slreven naar welen- schappelijke kennis en tevens hen met aandraug op le vvekken om daarin niet te verflaauwen en ik houd mij verzekerd dat de hecr E. V. hieraau vvel zijne goedkeuring zal willcn schen- ken, gclijk ik, mede in ove'reensternming met Z. Ed., den wensch uit, dat de uitgever van dil weekblad zich moge beijveren om op alle mogelijke vvijzen door middel van zijn blad de belangen van landbouw en veeleelt te helpen bevorderen A.25 January 1855. I?. Is hel plan in den vorigen winter bij wijze van proef genomen aanvankelijk vvel geslaagd len einde door middel van werkverschaffing de armoede zoo veel mogelijk te weren welkc ook in deze gemeente naar evenredigheid van het zielenlalin vrij hooge mate aanvvezig is hoogsl aangenaam is het ons le mogen vermelden dat door de volijverigc bemoeijingen van het edel achlb. gemeentebesluur en de vvelwillende medevverking van eenige belangslellcnde ge- meenleleden deze werkverschaffing in den te- genwoordigen winter aanmerkelijk is uitgebreid geworden zoodal alien, die vverken kunnen maar door gemis van werkzaamheid anders ge- heel armlastig zouden zijn lhans in het vlas- zwingelen gefegenheid vinden om hnn eigen onderhoud te verdienep. De zegenrijke vruch- ten welko daarvan alhier geplukt worden zijn zoo in het oogloopend dat hel vvaarlijk hoogst bevreemdend is, wanneer onze naburige gemeenlen ons voorbeeld niet navolgen. Men ziet daar ruime offers bijeenbrengen ja wij moelen het crkennendat wij in hel beoefenen der weldadigheid voor deze moetert zwichlen; maar men schijnl aldaar nog niet lot het in- zigt gekomen te zijn welk een groot kvvaad men doeten hoe men de armoede aanmoedigt in plaals van die te keer te gaandoor luije zorgelooze menschen eenen ganschen winter werkeloos te doen deelen in de vruchten der liefdadigheid. Wij stemmen het vvel toe dat alle beginselen moeijelijk zijn maar onze ge meente slrekl loch ten bewijze voor helgeen len uilvoer kan gebragt worden wanneer men eendragtig en met een ernstig vooruemen iets goeds lot stand wil brengen en zulks vervol- gens aan den gang wenscht le houden. Hel was immers ook de lens onzer voorvaderen eendragl maakl magi, en de geschiedenis ouzes vaderlands leerl ons op Ireffende wijze hoe zij onder Gods zegen uit geringe beginselen zeer groote oogmerken wislcn le bereiken. Wij roe- pen het daarom onze naburige gemeenlen wel- meenend toevolgt ons voorbeeld na en gij suit er u wel bij bevindenEn zijn onze woor- den niet krachtig genoeg om allervvegen iugang le vinden dat dan de bij ons aanwezige daad- zaken u mogen overreden I De groote gelde- lijke offers welke zoo in den vorigen winter ais bij voorgaande jaien hier werden bijeenge- bragl deze vvaren om dezen tijd reeds groo- lelijks uitgedeeld en nu heeft tot dusverre nog geene de minsle buitengevvone bedeeling alhier plaals gehad uilgezonderd van de liefdegaven welke lot afschafiing der nieu wjaarsbedelarij zijn hijeengebragten waarvan in n.° 54 van dit weekblad niet ten onregte loffelijke vermelding is gedaan maar ook deze nieuwjaarsgiften wer den in vorige jaren daarenboven uitgedeeld. ,\1 onze behoeftigenvoor zoo verre zij vverken kunnen cten thans him eigen verdiend brood en welk eenen invloed zulks op de zedelijkheid uitoefent kan men best opmerken wanneer men in legenstelling die gemeenten beschouwt waar men alien zonder onderscheid met diaconie- of armen-brood spijzigtwaar men alzoo do armenlasl van jaar tot jaar verzwaarten waar men van lieverlede eene schaar van losbandige en brulale menschen aankvveekt voor welke men vvaarlijk beducht moet worden. Dat dan een ieder oordeele en hel gevvigt der voorge- stelde zaak leere inzien en behartigen I H oe k den 24 January 1855. EEN BEMINNAAH VAN ZIJNEN NAASTE. Bij besluit heeft Z. M. goedgevonden gezworen bij van den 19 dezer te benoemen lot den INieuwen Neuzenpolder den heer J. Lensen in hel besluur van den Nieuwen polder liggetide voor de polders Louisa Nieu w-KicldrechtWil- lein Hendrik en Melo tot dijkgraaf den heer P. Lemsen en tot gezworen den heer A. Bogaerl. Gedurende het jaar 1854 hehben 's rijks iniddelen opgebragt 58,223,184,61 in 1855 was het bedrag dier opbrengsl 57,058,021,404. Op den 23 dezer is te Zuidzande overleden de heer J. Meulendijkopenbaar onderwijzer aldaar. Reeds voor lang sukkelcnd werd zijn post loffelijk waargenomen door den hulponder- vvijzer van de Sande. De op den 27 dezer le Middelburg aanbestede vverken zijn aangenomen als volgt: 1.° hetdrie- jarig onderhoud der waterleidingen wederzijds bet Kanaal van Neuzen door II. de Bruijne te Neuzen, voor/110,850 per jaar; 2.° het be- grinden van 1257 el lengte jaagweg bij Neuzen door W. van Uijele Middelburg voor/'2756, en 5.° het inrigten van eenen rijweg met het driejarig onderhoud dec grindbaan naar de Axel- sche Sassing, door J. Kurvinkte Neuzen, voor f 875 per jaar. Te Axel is dezer dagen van wege het be sluur eene afkondiging gedaan en op de gewone plaals aangeplakt, behelzende eene verordening op hel sluiten der herbergen tapperijen drank- winkels enz. waarbij onder artikel 1 bepaald is dat de herbergen enz. des avonds len 10 ure moeten geslolen zijn, en niet eerder mogen geopend worden dan van den 1 April tot den laatsten September 'smorgans ten 5 ure, en van den 1 October lot den laatsten Maart, ,smor- gens ten 6 lire. Men meldt ons uit Sluis dat de algemeene vergadering van de Vereeniging het Metalen Kruis, afdeeling Sluis en Omstrcken, plaats zal hebben den 7 February annslaande te Sluisin het Ilof van Brussel aldaar. In deze vergadering zal verslag worden gcgeven van den staat der afdeelingen de rekeuing en veranlwoording over hel dienstjaar 1854 den leden worden voorgelegd overeenkomslig artikel 15 van het rcglement. Met den 1 February tredan de nieuw be- noemde werkbazen bij de calamiteuse polders in Zeeland in hunne respectieve betrekkingen. De gewezen dijkhaas van den Kondenpolder C. de Zeeiav is benoemd tot werkbaas le Elle- vvoulsdijk. Opmcrkelijk is het, hoe in de afgeloopene maand Januarijzoo in vele gemeenlen van Zeeuwsch-Vlaanderen als elders in Zeeland on der de geborenen verscheidene tvveelingen voor- komeu. Bij een paar tvveelingen onder anderen le Zaamslag geboren had nog daarenboven die bijzonderhcid plaats, dat een der kinderen met nagenoeg een vol gebit ter vvereld kwam. Als iets bijzonders verdient geineld te wor den dat op de hofstedo van Jan Staalland- bouvver in de gemeente Zaamslag, eene zeug 18 biggen in eene dragt geworpen heeft waar van er evenwel reeds 8 overleden zijn. In do Anlwerpsche Prccurseur van den 24 jl. leest men Do kamer van koophandel te Aalst is dezer dagen vergaderd geweest ten einde de plans en memorien te onderzoekcribetrekke- lijk den aanleg van onderscheideu nieu we spoor- wegen in Belgie bestemd lot aansluiting van Vlaanderen aan de sleden Bergen, in Henegou- wenen Charleroi. Dat collegiedoor het departemenl van openbare vverken speciaal ge- roepen zijnde om over de waarde der verschil- lende ingediende ontwerpen uilspraak le doen, heeft met eenparige stemmen verklaard lot be- reiking van het beoogde doel de voorkcur le schenken aan de voorgestelde rigling loopende van St.-Ghislain naar GentEecloo en Neuzen, waartoe concessio is aangevraagd door de heeren de Laveleijc en Moucheron. De stoomboot de Schelde wordt thansdoor ijsgang op de Wester-Scheldeverhinderd de reis van Neuzen op Hoedekenskerke to volbren- gen. De gewone vaart van Vlissingen op Bres- kens en op Neuzen heeft echter nog op de aangekondigde uren plaats. LI. dingsdag is de sedert 10 jaren opge- rigte sloom- gorl- en pelmolen in de Seis- straat le Middelburg afgebrand. De machinist had den moed niellegenslaande het gevaarvolle van zulk eene daad de klep van den sloomketel le openen waardoor vele ongelukken zijn voor- gekomen. De Amsterdamsche Courant zegtdat hot plan zou beslaan om den Nieuwkoopschen plas circa 1200 bunders grootte bedijken en droog te maken. Hel in viol water hrengen van's rijks stoom- schip Cycloopbij Zandvoort geslrand, is aan genomen door de heeren G. de Groot en JConijn reeders te Egmond-aan-Zee voor f 17,700. Te Afferden heeft een brand gewoed, waarbij 3 jonge kinderen zijn omgekomen. Te Gent is thans in de Holslraat eene nieuwe broodbakkerij geopend leverende gezond en goed brood, als: fijn brood 5 centimen een tweede soorl fijn 4 centimen per kilo en het rog- gen brood van 2 kilo's 6 centimen minder dan in de andere bakkerijen. In deze bakkerij werkende voor verscheidene socieleiten wordt geen klein goed gebakken. Ook te xXnlwerpen is thans zoodanig eene broodbakkerij in werking. Dag en nacht wer kende worden er in de 24 uren 600Q a 7000 brooden gebakken en nog kan men aan alle aan- vragen niet voldoen. Door het houwen van eenige nieuwe ovens zuilen er eerlang 8 in werking zijn. Zoo men zegtzal het feest der Onbe- vlekle Onlvangenis in het bisdom van Gent, zoowel als in het bisdom van Brugge in de maand Mei aanstaande gevicrd worden. Men spreckt van eene vijfdaagsehe plegtigheid a 1 s mede van eene luisterrijke processie voor welke er noch prachtnoch onkoslen zouden gespaard worden. LI. zondag is het Theatre de la Monnaie

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1