BE MIISVMEND, II0FSTEI1E, HOFSTIBB, OTSSv*I? B PUBLIEKE VERKOOPDIG prenteboeken »Srr/r'"faden en ,ersnM °p JztTnTSom;f!oZ fry??™ p-p^?tLrnen goed geSOrteerd- ioo!oo Beurs- Marktberigten enz. Vervoermiddelen. Publieke Verhooping Openbare Verkooping. EENE IvAPITALE Sfflfi 7"" iD r0ijaal 8m> waarvan Mengelingen. Advertentien. A AN EES TE DING. I Gereformeerde Kerkboeken 1464,30i 300,00 665,00 800,00 500,00 798,00 4566,00 800,00 1514,00 500,00 600,00 500,00 875,00 1100,00 1150,00 250,00 na™BEJ£?oIA7ENdandbouwgereedschap- J. J. A. GOEVERNEUR, KOOMSCH-HATIIOLIJKE KERKBOEKEN op do lafe! wierp. Voor de Icening will gij zeggen In het geheel nicl; het is voor dsn keizer ik vvil hem helpon oorlog voeren tegen dien Nikolaasik leen hem mijn geld, cn ik hen zeker ilat hij hot mij terug zal <reven." Wilt gij 5 of 4i p. °/0 Ik hegrijp nicts van dit alles ik zeg 11 dot hot gold voor den keizer is. Ziedaar rnijno 1000 francs; geef mij een onlvangstbewijs dit is mij voldoende." In de 43 kerken van Parijs hebben de pasloors berigten aangeplakl hij welke zij de geloovigen het zenden van oud linnen en pluk- sel aan het Ooslersche leger aanbevelen. Te Odessa en andere steden in Rnsland zijn onlzaggelijke massa's granen opgehoopt zonder op dit tegenwoordig oogenblik aflrek te vinden. Hit Petersburg meldl men van den 9 dezer dat de vorst, die gedurende eeriige dagen fel geheerscht had op nieuw voor sterken dooi had plaals geinaakt. Volgens berigten van Sebaslopol lot den 10 dezer was daar sedert de laalsle berigten nicts belangrijks voorgevallen. Do hoop op ernslige vredesonderhande- lingen wint te Parijs meer en meer veld in- zonderheid na het onlvangen der tijdingdalde Fransche en Engelsche gezanten te Weenen reeds langs telegrafischen weg gemagtigd zijn dieon- derhandelingen te openen zelfs voitr dat zij .Iiunne geschrevene volmagten tot dat eindc onlvangen zullen hebben waul dezo omslandig- hcid bewijst een spoed van de zijde der Wes- tersche kabinetlendien men denkelijk niel verwacht had. De geruehlen vvegens dejongste wapenfei- len der Russen in de Dobruds'cha blijken sterk overdreven geweest te zijn. Versterkte plaatsen zijn door de Russen niet ingenomeu. De gelalslerkte van het Engelsche leger voor Sebastopol was den 1 dezer 40,932 man waaronder zich nogtans 13,419 zieken en ge- kwetsten bevonden. (De limes bevat een arlikelwaarin gezegd word Idat het Britsche leger in de Krim slechts 14,000 man tell, waarvan 2000-,in stoat zijn de wapenen te dragen de slerfte bedraagl 60 daags |,er week worden er 1000 huilen gevecht ge- sleld. Het blad voorspelt dat de verliezen zon der voorbeeld zullen zijn. Het waarborgt do waarheid van het medegedeelde. Dit arlikel heeft eeu buitengemeen groolen indruk gemaakt.) De wetgevende kamer in Frankrijk heeft met eenparige stemmen het wels-ontwerp aan- genomen waarbij de regering wordt gemagtigd dit jaar 140,000 man der ligling van 1854 onder do vanen te roepen. De inschrijvingen voor de nieuwe Fransche leening hebben alle verwachling overlrolTen. Het bedrag is 2175 millioenen francs, behalve hel- geen op Corsika in Algiers enz. is irigeschre- ven. In Parijs bedroegen de inschrijvingen 1398 millioenen. Men spreekt van het aanstaande bezoek des keizers en der keizerin van Frankrijk aan de koningin van Engeland. In de vorige week is een sloomschip van Engeland in zee gegaan met ecu 400 Engelsche mijlen langen telegraafdraad die van Varna over den bodem der Zwarte Zee naar Balaklava zal gelegd worden en naar men hooptin verband met reeds in vverking of in aanleg zijnde lele- graaflijnen tegen Ijel einde der aanstaande rnaand February Parijs en Londcn in onafgebroken lele- grafische gemeenschap zal stellen met het hoofd- kwartier der geallieerden in de Krim. De Vereenigde-Stalen van Noord-Amerika bebben hunne verzoenende staalkunde jeweus Spanje opgegeven. Axel Boschcapelle Clinge Graauw Hengsldijk Hoek llonlenisse Hnlst Koewacht Neuzen Ossenisse Overslag Philippine Sas-van-Gent Sl.-Jan-Steen Stoppeldijk Wesidorpo Zaamslag Zuiddorpe Tolaalf 15882,501 Terwijl in geheel Zeeland bij 71 van do'llO gemeenten, aan subsidie uit burgerlijko fond- sen voor de armen over dat jaar eene som van 156,800,64i beschikbaar gesteld is. (Opgemaakt uit het jongste Versing van Hee- i en Gedepuleerde Slalen dezer Provincie aan de Iotiucidlc Slaten in devzclvcv ZoTnerverctciderincf van 1854.) J J Men leest in de Tijd het volgende Door eene zeldzame overeenslemmingwelke in velejaren niet zal plaats hebben, is het jaar i w'j z'jn ingetreden ten aanzien der dagen der week en de dalumsder maanden volkomen gelijk aan 1849. Maar zonderlinger is op 2 zoo nabij zijnde tijdvakken de zondagsletler dezelfde en alle veranderlijke feestdagen zonder uitzonderingvallen op dezelfde datums en dagen. Alzoo kornen Sepluagesima, Aschdag Paschen Hemelvaartsdag, Pinksleren, de H. Sacraments- dag de Advent en de Ontvaogenis in 1855 zonder eenige verandering gelijk in 1849, ais- mede de quatertemperdagen. Alzoo zouden wat de berekening des lijds beireft, de almanakken van 1849 voor 1855 kunnen dienen. De volgende kwrnkslag wordt thans te Parijs van mond tot mond herhaald de eerste Napo leon wist capttales (hoofdsteden) te veroveren de derde Napoleon daarentegen capitaux (kapilal'en). AMSTERDAM, 20 January. Werkeljjke Schuld pet. 61|; idem 3 pet. 75|idem 4 pet. 91*. GENT, 19 January. De markt was heden schraal voorzien van Tarweten gevolse waarvan deze eene verhooging onderging van francs per hectoliter lio""e was verandering^6"06 d"Ua ceBtlmes- In anderc geenl LONDEN, Vrydag 19 January. Per telegraaf.) Tarwe 1 a 2 sh. hoogcr. Haver cn Gerst vast. PEN HLHSMEUBELEN enz., door het ministerie ^/van den Notaris J. J. Fercken, te Zaamslas J)len verzoeke en ten Woonstede van PIETER RA- TF^pzr'rin/leB P°lder BE00STEdV- en BEWES- LENBLIJGemeente Axel, op Donderdag- den 15 February 1855, des voormiddagSj ten 10 ure. In de eerste helft van de maand Maart 183') dag en uur nader te annonceren zal men hinnen de Stad Goespubliek en aan den meestbiedende pre senteren te verkoopen I hestaaande in WOONHUIS, SCHTITTR a Axel, in den Coegorspolder met de nomhre van 78 ennWEII ANDEN TY""] vruchlbare BOUW- torn °P hct rooven van den ootrst m 18j9 in pacht hij Mattheus d e Bruine. Information zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris A. SMALLEGANGE, te Goes lij de Erven C. M. van BOLHUIS HOITSEMA te Gronmgen is van de^ pers gekomen Het eeme blad van den Jaargang 1855 van GEMENGBE LECTUUR VOOR BURGERS IN STAD EN LAND DOOR ~'knSj12 J3W het licht zien. Dit Jdschiift wordt mtgegeven hij enkele vellen van 1(i f)n 1 Jaar verschijnen, die te zamen een lijvU hoekdee mtmaken en door den compressen ma r duidelijken druk den inhoud bevatten van 104 vellen gewoon 8vo vcucn habn I'i{kcinll0u,|1 is vcrdecld in: 1) Schetsen Ver- fi T o t TfPV 2) Dijdragen tot Na- tuui - Landen- en A olkenkennis 5) ]osse Ver handehngen en Opmerkingen ons Maatschappelijk Burgerbjk en Hmsehjk Leven hetreffende 4iRij' dragen van gemengden inhoud; - Gedichten enRijmen De prijs van DE HUISVRIEMD is voor ieder Jaargang slechts 3,00. Men teekent in hij alle Boekhandelaren in ditBijk hij wie prospectussen te verkrijgen zijn. Stoombootde Schelde. Dagelyks, uitgenomen des Zondags. Van Vlissingen op Breskens: 's morgens 7 ure. Van Breskens op Vlissingen: 's morgens 1\ ure. Van Vlissingen op Neuzen 's morgens ure. \an Neuzen op Vlissingen: 'snamiddags 12| ure. Van Neuzen op Iloedekenskerke 's morgens 10* ure. an Iloedekenskerke op Neuzen: 's morgens lli ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. Bond. Vryd. Zat. Zond. Maand. 29 Dingsd.50 Jan. en Feb. 1853. Van Neuzen. VanVliss. 1 i n. 25 voorm. 71 u. nam 26 8 27 9 28 10 11 lli WoensdSl midd. 12-4 g Dond. 1 nam. 1 nietvaren. vryd. 2nietvaren. voorm. 9 Zat. 3 voorm. 3| 91 Opgaaf van de subsidie voor de armen zoo als die in de begroolingen voor 1833 bij de/ volgende gemeenten in Zeeuwsch-Vlaander'en is' uitgetrokken. Aardenburgf Biervliet- 807,00 Breskens- 530,00 Cadzand- 300,00 Eede750,00 Gcoede- 770,00 Heille- 444,00 Hoofdplaat- 2020,00 Nieuwvliet- 254,00 Oostburg456',76 Retrancheinent - gQO 00 Schoondijke910^84 St.-Anna-ter-Muiden - 125,00 St-Kruis- 856,00 Sluis 1415,00 Waleriandkerkje - 590,00 Uzendijke- 1100.00 Zuidzando- 990,00 Totaalf 12396,60 Het ROOMSCH-CATHOLIJK KERKBESTUUR van de Gemeente ZUIDDORPE zal op Dingsdag Februarij 1855, des voormiddags om 10 ure <*n Raadhmze derzelve Gemeenteaan den minsten nschrijver aanhesteden Het OPBOUWEffi van >en nieuw PASTOREEE RUIS aldaar zonder hij levering van Bouwmaterialen. Het Plan en Bestek 7 waarna den opbouw zal worden geree-eld lig-t ter visie van een ieder ten gezegde Raadhuize' door het ministerie van den Notaris 3. J. Fercken te Zaamslngop Ding-sdag; den 13 Februari] 1855, des namiddags ten 1 ure, ten Huize cn Herbert van Jacobus de Visser, te ZAAMSLAG, van eene ^l)1kI)un(^ers 8 roeden 50 ellen HOFGROND GAARD, MOESTUIN, WEILAND, BOUW- p'|, en AANWAS, staande en gelegen in den Polder Aan- en Genderdijke Gemeente Zaamslas DTTTTun 'le Wcduwe en Kinderen JAN L i J m ven Dandhouwer aldaar; te aanvaar- den 1 Mei en het rooven van den oogst 1855 en nader onderrigt te bekomen hij gemelden Notaris en den Heer L. de Kesei. Ontvanger-Administrateur te Mekene. RFFK F'eif B°7^k" en P'ipierwinkel van C. W. OVER- FiiKllte Neuzen zijn voorhanden tot/ei,50aen1hooger.rten' V3n 5' 7' 1015 cent waaronder folio, kwarto en octavo Kerk- en Huis Bijbels, met koperen sloten enz voor f in in' f if,808,50 0,50sfei' Testamenten met Psalmen enz., inZwart ofSpaanscl. leer verguld op snee J 1,60 en vcrder S ve/e andere ordinaire en prachtbanden. riem, en 13, 15 20 25 ^7 enz. per POSTPAPIER ya„ 70, 80 cent It 7? T/ pak van 240 vellen Teeken- cn geklenr4 Pap'iere^- Schi'jf- en Notitiehoeken PortefeuillesEnvefoppes- f 160 n'T'" U1 rUim 20 S°0rtcn' va» 30 ccnFtot 10 Jl!.!1)0!!! per *">r> Lak, waaronder van 30 /n 1 15 dlvwaaronder van 50 4° 4j cent enz. per pak van 20 pijpen Ouwels Potlooden Leiien van 5, 7 9 re. t L, v Roode en Blaauwe Schrijf- en Stempel Jnkt taarl.n van 5 8,0 d. 50 cent per spcl len 'V re' °"I"! Verwdooeen Boc. V r dl I School^,nil Fr.Vt V I Cr''lem b'J grootere lioeveel Prrnir .MAmere flJne cn ^naire Platen e„" rrenten AlbumsINieuwiaar- en Vpn'o .1 L.edehoeken; alio soortcn van ALMANAKKEN1 voor Benevens zijnen Boekhandel en Boekhinderii he veelt hij 00k zijne Boek- en Kantoordrukkerii hii veimeuwing aan het geeerde publiek. Door de dag-e hjks toenemende bestellingenzoo van hier als uii hijna alle andere plaatsen van het voormali° 5de District, aangemoedigdgeeft hij voortdurend aln zijne Drukkerq die uitbreiding, om te kunne" con enrreren zoowel met de hinnen- als huitenlandsche £trbsTinDdeeZe0mStretenu' V0°'na»'ebib ookto pujs als in de wijze van hewerking. TE NEUZE.V, TER

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2