W.° 56. vm& c ■t i ail II V Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. n II VOOR Bit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uitgeqeven hi) G. W. Overbeeke te Neuzen, He prijs is 80 cents in de drie maandrn en franco per Post 95 cents. Men abonneert ztch in) de Isoek- handelaars en Postkanloren zi/jner woonplaals. En steller en uitgever van hel hoofdartikci aenlaatst in het Nieuws- en Advertenlieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderenn.° 55, moete.i we de oprealsle dank; toegebragt worden door ;ailei. die eeniszins zich bekend mogen achten met - e„ overluigd zijn van de vvaarde, welke er, vooral in deze dagen moot gehecht worden aim a! wat landbouw kan bevorderlijk of voordeelig ziin Te wenschen is het, te hopcn maar ook te verwachten, dat dit blad als zijnen zetel .revestigd hebbende in een gedeelte van net vruchlbare Zceland waar en voortbrenging en afzetting zoo gepasl vereemgd zijn en plaats vinden steeds hoe langer zoo mcer zich zal heiiveren, de belangen van landbouw en vecleelt in het aKemeen en van Zeeuwsch-Viaande.cn in hel bijzonder voor te staande rmddelen tot vol ma king af allhans lot hevordering der- zeive le verkondigen, ten e.nde ook hiervvel- vaart en voorspoed geboren worden waarloe het eerste vereischle, de grond nameiijkoris, zoo goedgunslig geschonken is. Dit tcr zake ler persone evenwel vcrgunne men ons, en hierloe zouden voornamelijk deze weinige regels moelen slrekken eene vriend- schappeliikc aanmerking op dat arlikei. Even uls bij het aanleeren van alle weten- schappen worden ook de bcginsele.i of gron.l- re.rels van wetcnschappelijken landbouw mees- tenliids niet behoorlijk gewaardeerd en zip. hji„a altijd zonder behoorlijke voorloop.go ken- nis moeijclijk le bevatten en daarom minder aanrrenaain. Zonder deze kan er evenwel geene wetenschap bestaan. Dit was ook het gevoelen der door Z. M. aangestelde comnnssio voor de voorlezingen over landbouw. De heer van Geuns nu had de tank op zic.i treuoinen die beginselen aan zijneveelal met voorbereide toehoorders to verkondigen en hun daarrnede zoo door woorden als door voorbeel- den iiekend te maken. Zooalshel, om de zaak hii be til wel le verwachten was lieten deze voorlezingen, - wat zijne toehoorders belrof veel te wenschen over. De grond wcrd evenwel „,deml en bcarbeid en ontgonrien zijndczonde die nu verder door hem zijn bebouwd gewor- (1(.(1, ware het niet, dat hij daar.i. verh.nder, door zijnen opvolger den hear Moddermand A was vervangen. En volgens het algerneene kwoelen, en blijkens het vermelde in u w boven- gemeld artikel'voldoet hij builengemeen goed aan aller verwachling ook bij hemdaarvoor onze hulde toegebragt! Maar daarom juisl beefl hij niet noodigdat hij hoven den beer ran Geuns worde verheven en deze als het ware worde vernederd of ber.eden hern geste <1. Het is toch niet aan den persoon maar alleen aan de zaak te wijlen en vooral aan derzclvermeiiwe invoering, dat de lessen van den beer Modder- man meet bevallen en talrijker bozocr.t worden dan die van den beer van Geuns, handelemle zij bovendien over rneer hekende zakendie alien aanschouwelijk worden voorgesteld. Het is om den onaaugenamen indrak welken uw ar likei misschien op den beer van Geuns en den min gunsligftn welken dat arlikei op owe Iczers omtrent dien heer zoude kunnen gemaakt hen- hen, weg te neraen, dat wij deze regeler. ler onneming inzenden lerwijl wij ons overluigd houden, hiermede zelfs den heer Madden nan eene dienst le bewijzen als behoevendc hi] de vernedering niet van zijnen ambtgenool om naar verdienste Vegtmatig geprezen te worden. flu 1st, 20 Januarij 1855. E. V. (tweede jaargang.) Adverteu/ien gelt eve mm aan den Uitgever in te z end,en uiterlijk Uingsdag des nannddags ten 4 are: de prijs van tot'4 regels i-s 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegcl- regt voor elkc plaatsing. fcOKZEN 2,00 is dan aan de uitnoodiging van de redac- lic om Cadsandria in een Zeeiuvsch-i laamsch jaarboekje te herscheppen voldaan en die., ten wevolge ook de wcnsch vervuld van d.e bewo- ners van Zeeuwsch-Vlaanderen welke tier zijn on bet bezit van een jaarboekje voor hunne eigene landslreek Niet twgfelende of het- zeNe is reeds in veler bezit, en door dozen met wenoewen ingezien zoo kunnen wij ons evenwel niet weerhouden omgeiijk van den eersten, ook nu met des te meer vrijmoed.gheid van dozen tweeden jaargang, een aanprijzend verslag te leveren ten einde zoowel de redactie als den uit-cver aan le mocdigcn lot het volijverig voort- zetten hunner zoo nullige als belangrijke onder - neining welke, door een ruim debiel in stand gehouden eri bevorderd nicer en meer moge iieanlwoorden aan het doelbelwelk met dus- danige jaarboekjes heoogt wordt. Verdient de uitgever onzen lof voor zijne zorg over de nilvoering van dezen tweeden jaargangwelke met een fraai plaatje versierd is, en daarenboven zoo in netheid van druk als in uitgebreidheid van omvang gewounen heefthij worde dan ook ruim schools schadeloos geslelcl door velen niet alleen inmaar zelfs buiten Zeeuwsch- /laan- deren die voor den geringen prijs van 90 cents zich dezen jaargang zullcn willen aanschaflen en voor zoo veel zij nog den eersten missen ook van zijn aanhod lot den verminderden prijs van 50 cents wenschen gebruik te maken om ecu vol led i g stel le bczilten. En wat den lellerkundigen inhoud aangaat, ge'ijk het kaleuderwerk nu voor geheel Zeeuwsch-Vlaan deren met naauwleltende zorgis ingerigt en de geschiedkundige herinneringenzoowel in getal als in gehalte en naauwkenrigheid aamnerkelijk zijn vermeerderd schromen wij niet de verklaring af le leggen dat ook te 'lien opzigte dit jaarboekje in vvaarde is toegenomen en hij eene aangename levens eene leerzame lec- tuur oplcvertinzonderheid voor hen die helang stellen in de geschiedenis vau Zeeuwsch-Vlaan deren. Behalve van de kundige en hekvvame inannen de lieeren fl. van Dale, dr. h. -'j- Callenfels mr. J. Egberts Risseeuw en ds. II. Q. Janssen, die, geiijk den vongen ook nu vveder dezen jaargang met hunne belangwekkendc histo- rische hijdrageu verrijlde treft men er lezens- waardige proza-slukkcn aan van de heercn J. van der Baan Gerard, II. J. Bool en J.Jobse, terwijl ile meer of min uitgebreido poetische bijdragen van de heeren G. P. Rooserids. E.F. II. Wolf, mitsgaders van mejnfvrouw Calharina Bcerla en een drie'.il ongenoemdeneene alle- zins aangename afwisseling opleveren. Heeft zoo de kundige verzamelaarde met roem hekende heer JII. van Dalezich van zijne voorgesteldo taak bij vernieuwing op eene eervolle wijze gekwelen, en is hij in zijne ver- wachling op krachldadige ondersteuning vveder ganscii niet le Icur gestold - hij vinde hij voorliiuring de vereischle opgeweklheid en me- dewerking om telken jare den bewoneren van Zeeuwsch-Vlaanderen een jaarboekje aan te hid den dat door dezen met graagte ontvangen wordt als eene plant van eigenen bodem en dat zich niet behoeft te schamen om plaats le nemen naast de lelterku'ndige producten van dezen aardwelke zoo in Zeeland als in de overige geweslen oozes vaderlands jaarlijks hoogst vvelkorn zijn bij het lellerkundig publiek Bij Z. M. hesluit van den 12 dezer is de heer t. de Smidt erkend als vice-consul van Bel- rrie te Neuzen. De wel-eerwheer A. G. de Waal, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde geineente te Neuzen heeft de beroepiiig naar E-ockingeuprovincie Utrecht, aangenoroen. Als eene groote bijzonderheid verdient ver- m'eld le worden dat op den 3 dezer door C. Plalteeuw mr. broodbakker te Hoek, nieuwe aardappelen zijn gerooid, welke op den 28 Augus tus des vorigen jaars gepool vvaren. Zij waren vrij goed van smaak middelmatig van groolte en' geheel vrij van de ziekte. De opbrengst bedroeg zoo omstreeks eencn halven emraer. Op deri 1 Januarij jl. beliep de fijlelijko hevolking der gemeente Zaamslag 2504 zielen terwijl deze naar de godsdienstige gezindheden verdeeld nit 2511 Hervormden113 Roomsch- Katholijken, 1 Luthersche en 89 Christelijke Af- gescheidenen bestaande eene vvettigo hevolking van 2514 zielen uilmaakte. Dezer dagen is iloor het hoofdbestuur der Zeeuwsche maalschap.pij van landbouw aan de leden loegezonden eenige mededeelingen van den heer C. Pierssenste Hulstomtrent eene door hem genomene proeve met het droogleggen van gronden door middel van buizen. Naar men zegt zullen zoodra het vveder zulks toelaa tde indijkingswerken op de Schelde hij Bath worden hervatonder de leiding van Engelsche ingenieurs. Op den 27 dezer zal te Middelburg worden aanhesteed 1.° Het verbeteren door hegrin- ding over 1257 el lengte aan de zijde van Neu zen van den westelijken jaagweg langs het Ka- naal van gezegde staid naar Gent alsmede van den rijks-opril naar den Vloosvvijkpohlermet bijlevering der henoodigde materialen 2.° het onderhoud en herstel der rijks waterleidingen heweslen en beoostcn hel Eanaal van Neuzen alsmede van de afskiitdijken in het Axelsclie Gat bij Sluiskil en door de voormalige geul der Zwarlenhoeksche shiis aanvangende met den dag der goedkeuring van de hesteding en ein- digende op den laalslen December 1857 en 3.° het inrigten van eenen rijweg bezuiden de gevvezen sluiswachlerswpning aan de Axelsche Sassing alsmede het onderhoud en herstel zoo van gczegden vveg als van de grindbaan tusschen de stad Axel en de losplaats aan voormelde Sas sing ingaande met den dag der goedkeuring van do hesteding en eindigende den laatslen December 1857daaronder hegrepen de leve- rantie van alle vereischle bouvvstoffen. De Goessche Courtml deelt, onder dagteeke- ning van den 15 dezer, de volgende korie maiir ernslige vvaarschuvving van den heer Verhagen mede: «Zekere Franciscus de Foiling, gevvoon- lijk genoemd Sits de Honing verlaat heden zijn vverk aan de fabrijk Zuid-Beveland waar hij 75 cents per dag kon verdienen aan een aarden- werk aangenomen door Charles Cornu omdal liij (volgens zijn zeggen) fl, 10 kan verdienen met bedelen. Medeburgers behoeft er meer gezegd to worden om u te overkiigon hoe veel kvvaad gij doet door het bedelen aan uwe huizen voedsel le geven Als eene bijzonderheid deelt men mede dat in de Haarlemmermeerpolder reeds de eerste boter en kaas zijn vervaardigd op de bpuvvhoeve Welgelcgen, onder de geineente Houlrijk en Polanentoebehoorende aan den heer C.Ms, le Zaandijk. De eerslelirigen dezer opbrengst zijn aan Z. M. den koning en aan den slants- raad connnissaris des konings in Noord-Holland aangeboden. Zoowel Z. M. als hoogstdeszelfs commissaris bebben den heer Vis in de vlcijendste bewoordingen hunne levredenheid le kenuert gegeven. Men leest het volgende in de Provincial Drentsche Courant Dezer dagen schreef eene vveduwe nit 's Bosch aan hare te Koevorden wonende dochterdat zij hoop koeslerde zirh eindelijk in hel bezit le zien gesteld eener kleine erfenis, nagelaten door haar oom lord Hamilton, voormaals gencraai in Engelsche dienstcen sommctje van 4,400,000 pond sterling of twee en vijftig millioen en achtmaal honderd duizend guldens hedragende. Reeds voor omstreeks 3 jaren zou het tijdstip daar geweest zijn waarin zij het in onlvangst zou nemen loon zich vveder een auder met eischen zou hehben opgedaan deze zvvarigheid zou thans nil den weg geruimd zijn, en onom - stoolelijk zou hel thans zijn uitgernaaktdat zij ile eenige erfgenanie is. Wij hopen voor de wednwe en de dochter zeer, dat het aldus moge zijn. Uit eerie zeer goede bron verneeint men, dat hel voornemen liestaatle Alkmaar een klooster op te riglen. Belangrijke aanbiedingen zijn er gedaan om een perceel in handen te krijgen met welks bezit do vervvezenlijking van dit plan in naauw verband staat. In eene der voornaamste fahrijken te Gent de Pliosnix, is men gedwongen geweest, door gebrek aan besleliingen200 werklieden weg te zenden. De overigen werkeri maar 8 uren per dag meer. In de gemeenten Drongen en Landegem in Oost-Vlaanderenheerschen thans de kin- derpokken zeer hevig, Men noemt onder ande- ren cen huisgezin dat 14 leden telde en waar- van de moeder en 5 kinderen door die ziekte zijn bezweken. Een landman vervoegdezich verleden zatnr- dag bij den heer de Noury te Parijs met een zak geld van 1000 francs. Zicdaar dat is voor den keizerzegde hij terwijl hij zijn geld 11 i Jf Sj gj r>

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1