I he iirtsmimi gelingen. MruXyTSS."itde'r/ 400 n«: Vt VervoermiddeJen. Or Advertentien. Scheepvaart. Bears-Marktberigtcn enz. 20 21 24 25 26 27 28 29 50 J. J. A. GOEVERNEUR, Franschen hehhen overal gojylavei<!e wegen nan— gelegdwaarover zij, zonder eenigen hinder van den grondeioozen inodder der Krim mcl liet grootsle gemak geschut on levensiniddelen ver- fcj1 Voeren en waarover zij spoedig naar alie zijdeii kunnen oprukken; hunne (enten en hulten staan in regelmatige rijen en hij den ingang van elke slraat zijn wcgwijzers geplaalsl le'rwijl door strenge policie-mnalregelen zorg wordl gedrag/n, dat nergens vnilnis of slijk hiijft liggen. Tiis- schen de lenlcn staan ouleibare, decks gemel- selde deels vervoerbare ovens, waarin aanliou- dend verscii brood word I gebakken zoodal de Franscho soldaat niet a Is do Engelsche zieb met otide scheurbuik veroorz ikende besebuit be- lioefl (e voeden. Uil bout hoivvelk zij gevonden bebben, en uitde biokstukken van vernieide Inil- ten der Tartaren hebben zijzonder de voorzor<r bunner regering af tewachlen, hiillen opgelrok- ken met scboorsteenen waarbij zij zich ver- warmeu. Onder zuike omstandigheden beerscht aldaar rneer vrolijkheid en opgernimdheid dan in de Engelsche of Turksche legerplaalsen. Me" brengt verba en iist gearbeid. De den tijd door met koulon zingen en overal wordt met kleeding der oflieieren en soldalen is zoo net aisof zij zich hoogslens in eene moeijelijke garni- zoens-diensl bevonden. De Zouaven vermaken bet leger door 'snachts de Russische bnilen- werken le beklimmen en Fransche vaantjes o[) de vijandelijke wallen le planten. De Rnssen worden misleid door dat men, gedurende den nachl, op geheel eenzame plaalsen vuren ont- steekt waarop zij dan een hevig kanonvuur riglen. De generaal Canrobert isnieltegcnslaande zijne wonden bijna dagelijlis op ieder punt der legerplaals te zien rnaar de generaal Bosquet is locli meer bemirid dan hij. In hel Turksche leger in de nabijheid van bet Fransche ziet bet er akclig nil. JXiets dan slijk, geseheurde lenteu uniforrnen wclke naanweiijks a Is zoo- danig en soldalen die naanweiijks a!s soldalen te herkennen zijn. En evcnwel zilten zij mid den in dien modder op bun gemak hunne pijpen le rooken. Ieder die nit Konslantinopel komt wordt door hen met zulk eene uitgelatene vrenmle orilvangen als of zij zich op duizend mijlen'af- stands van de slad bevonden. Zij spreken met buitengevvone bewondering van de Engelscbrn en van hnnne dapperheid en vinden naanweiijks woorden genoeg om hunne heldendaden in den slag hij Inkennari le prijzen; maar levens be- k la gen zij zich over hunne lerugstootende manie- ren. De legerplaals der Engelschen is volkomen bet tegendeel der Franschen. Daar vindt men wegen behalve een enkelen dien men bet vervoeren van zeer zware mor- lieren heeft moeten aanleggen. Overal tusschen lenten ligt dood vce ossen en onlangs lot de gescheurde a n 11 paarden en niemand denkl er aan die verpeslende krengen le vervvijderen. De kleeding der oflieie ren en soldalen is zoodanig versleten en vuii dat zij in dil opzigt geheel aan do Turken ge- lijk zijn. De officier bekommert zich volslrekl niet over het lot van den soldaat, noch over diens voedingkleeding of woning hij laat de zorg daarvoor over aan de daarloe aangeslelde cornmissarissen. Lord Raglan houdt zich meestal in zijne tent op, en dikwijls verloopen er vele dagen zonder dat men hem in de legerplaats ziet. De houten woniugen uit Engeland over gezondenliggen in stukken en rondom ver- spreid in het water en zullen daarin zoo hlijven liggen tot dat de spijkers uit Engeland zullen zijn aangekomen waarmede men zo in elkander moet slaan. De Engelselicn vracen steeds naar champngne-vvijn en cognac de Fran schen naar naald en draad. Voor de meestc bureaux der Engelschen ziet men een of twee vaten met ledige champagne- of cognacflesschen gevuld. De bewoners der dorpenwelke tus schen Balaklava en Sebastopol liggen zijn, ten gevoige van vele waarschijnlijk onvermijdelijke lasten van vrienden verbillerde vijanden der geallieerden geworden zoodat men ze lhans als spionnen vreest en dat niemand zonder bijzonder verlof en zonder escorte zijne hut verlalen ma». De belegerde vesting heh ik van nahij kun nen zien. Nergens is spoor le vinden van eene bres; de muren van Sebastopol zijn zoo good als onbescliadigd en zien er nog altijd even on- genaakbaar uil. Op de vraag: wunneer men die vesting loch zou innemen antwoordde een Zouave die mij begeleide a zoodra er drie don- derdagen in eene week zullen zijn In weer- wil van ditantwoord, is de wensch der soldalen algemeen dat er vveldra storm zal worden <>e- loopen. De generaal Canrobert rijdl nooil door hel leger of men roept hern van alle zijden toe L'assautman general!'" Ik wasook ooggetuige van den uitval welken bet Rnssische schip Wladimir uit de haven van Sebastopol gedaan heeft. Nietlegenstaande deze koene daad heeft die bodem zich tamehjk vrees- achtig betoond zoodat het, zoodra do Terrible er jagt opmaakte, ijlings den teruglogt aannam. Bij hel hinnenzeilen Langs den smallen uit<van<r, welken de Russcn gehouden hehben stiet liet op eeri der maslen die van de gczonkcn sclie- pen boven de zee uilsteken. Op de Engelsche vloot verblijdt men zich in het vooruitzigf dat sir Edmund Lyons den aftredenden admiraal Dun- das als opperbevelhebher zal opvolgen. Deze laalste was op de vloot even weinig hemind als lord Raglan hij hel leger le velde. Daaren- tcgen wordt sir Edmund Lyons als de dap- perste en bekwaamsle officier der vloot in de Zwarle Zee heschouvvd. Het is waar, de meester- lijke inseheping te Varna, de goed geregclde over vaarl en de even zoo meesterhjk nitgevoerde landing liij Lupatoria is zijn werk. Evenzeer is het waar dat niemand zoo goed als hij de 0 ...j Rus- •siseh-Europesche en Aziatisehe kusten kcnl daar hij den werkeloozen tijd van Revkos en Kavarra hesteed iieeft lot hel doen van onderzoek en vcrkenningen. Van zijnp- onverschrokken dap o j v.uvui uunvii uu|i perheid heeft hij reeds Iter ha aide malen deschitte- rendste bewijzen gegeven." GESCIIIEDXUNDIGE HERINNERINGEN VOOR ZEEUWSCtl-VLAANDEREN. Yervolg van No. 53.) 1G Jan. 1620. Bij besluit van II. H. Mog. wor den de leenen van de polders Ze- venaar en Beoostenblij in Axeler- ambacht, ullodiaal verldaard. Gcrst: Winter en Zomcr bij kleinen aanvocr slap en 20 a 30 cents laser gemakkclyk te khopen - lIaVcr flaauw en koi naauwelyL Venot erde prijzen opbrengen. - I'aardeboonen vonden by matigen aanvoer Awint vraag cn moesten oO cents lager afgegeven worden "P^inctr. en Vlaatnseho f 7 no t*t 7 t.i\ 8 u i woraen gestorle Zeeuwsche n viaamscne 7,oU tot 7,40. Witte Rooncn vonden weinig vraatr ziin 30 cents lager van 12 tot 13 te uotcrcn. limine iloonen hebbenfh'ii ee- ryven vorige pryzen 10,30 tot 12 naar kwalilcit opgebragt - Rh jJl Lrwten vonden weinig aftrek en moesten, om geplaafst tckunnen wojden wederom o0 cents vcrlagmg ondergaan. Koolzaad zonder handel. GENT, 12 Januarij. Ofscboon de voorraad niet groot wasis nogtans 'TarweVBo^e en Gcrst langzaam voor hot verbruik verkochtmet eene dating oe? hcct De Paardeboonen werden I fr. minder dan vorige week verkocht als z«nde zonder vraag. 5 vcrKocnt LONDEN12 January. De graanmarkt was ook heden weinig bczocht cn de aanwezi^en lieten »e«e bl«ken om belangrijke inkoopen te doen. W inlandscSc f b00,(1 m™ 7 sh- prysvcrlagingdocb de bonders wilden Hever to? den volgenden marktdag wachten dan zulkrn p.iis aan te nemen Van vrccmde wcrd slechts weinig geplaatst tot 2 a i si,, verminderde' prifs geneigdlieid ,ot dalen. "L betcekenen. mo0eiyiv3 i,LiieiganciQ tot dalen. - goed voorziendoch de kooplust had niet veel te 225stc Staats-Loterij. Prjjzcn van 100 cn daarboven. Derdc Klassc. lstc Liist. No 12901 f 2300- nn soon si?de L.&oN^j5773, /"2S,000: no" 8,8 en 10804, ieder/ 1000- n„ no4 970 69M 'J?'-™- 'S32 8378, 9700, 10888 l'328i) 7nl732l ide/l1)0 Lt,s.t,.-w°- 1,680f 123089X5,/ 1000; no.28 3697 H618 7538^ "der0/l6o:edCr/ 400 180 408' f 17 1557. Graaf Lodewijk van Nevers vergunl 18 1790. [143!. 1632. aan die van Aardenburg, om hunne Eede le verbreedeu naar Slepeldam. 1655. Hel reglernent op het weeshuis te Hulsl wordt door het stedelijk be- stuur aldaar gearresleerd. 19 1647. fleer Gerard van der N'isse wordt eigenaar van de heerlijkheid Zaam- slag. De jeugdige Corn. Hendr. Harinck (geh. te Neuzen) overlijdl als pre- dikant hij de Hervorrnde gemeente te Sinl-Anna-ler-Muiden. Oelrooi lot herdijking van de over- slroomde gronden van Boterzande, gelegen ter plaatse van de legen- woordige gem. Neuzen en Hoek. 1802. Door dijkbreuk vloeil de Marga- rethapolder (gem. Zaamslag) in. 1332. Keizer Karel Vgeeft en bevesligt aan Axel groote voorreglen en privilegien. Nadere ampliatie op het oelrooi ter bedijking van Canisvliet (gem. Westdorpe.) V z 1493. De toreri van de voormalige Lieve Vrouwe Kerk le Sluis door het onweder gelroffen. 16S2. Walervloed, welke ook in Z.- Vlaanderen onnoemelijke schade veroorzaakt. 1638.|Inwijding van hel nieuwe kerk- gehouw voor de Herv. gemeente te Zaamslag, door ds. Abraham Huijdenbroek. Sterfdag van ds. Vieler Roelofs Reerta sedert 1807 predikanl bij de Doopsgezinde gemeente te Aar- denburg. 1817. Besluit tot vereeniging van de beide polderbesturen van den Hoofd- plaatpolder. 1783. De vermaarde Jona Willem te Water (geboren le Zaamslag) legt zijne hoogleeraars-betrekking te Middelburg neder als benoemd 99 Stoomboot: de Schelde. Dagelyks, uitgenomen des Zondags. Van Vlissingcn op Breskens: 's morgens 7 ure. Van Breskens op Vlissingen: 's morgens 74 ure. Van Vlissingcn op Neuzen 's morgens 8-4 ure. ^an Neuzen op Vlissingcn: 'snamiddags 124 ure. ^an Neuzen op lloedekenskerke 's morgens 10* ure. Van lloedekenskerke op Neuzen 's morgens 114 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. J a n u a rjj 1833. Dond. Vryd. Zat. 20 Zond. 21 Maand. 22 Dingsd. 23 Wocnsd 24 Dond. 25 Vryd. 26 Zat. 27 Van Neuzen. VanVliss. 18 netvaren. voorm. 9 u 19voorm. 5|u. 91 4 H 5 G 7 7> 8 9 1 10 10' 1 11 midd. 12 nam. 1 ii 2 Schroef-StoombootJacob van Artevelde. W ekelyksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags, 'smiddags 12 ure. Nan Neuzen naar Rotterdam: Zondags 's voormiddags 6 ure. an Rotterdam naar Neuzen en Gent Woensdags, 's voormiddags 3 ure. 'p den 13 Januarij 1855 overleedna een tang-dung lijden m den ouderdom van ruim 61 jaren, nnjn 'gdiefde EchtgenootCORNELLS van der RENf „a eene genoegelijke Eclitvereeniging /Xan ruim 06 jaren. Zijn gemis wordt door onsdiep ■^Letieurd. Dienende deze tot bijzondere en alge- meene Eennisgeving. Nam ens mij deszelfs Kinderen en Behuwd-Kinderen Ne uzen MAARTJE HERWI.TN den 1o Januarij 1855. Wed. C. van der Rent. 1852. tot hoogleeraar le Leiden. 31 1719. De kunstschrijver Manasse Char- penlier overlijdt als schoolonder- vvijzer te Zaamslag. Wordt vervolgd.) Bmnengekomen le Neuzen, voor Gent bestemd- Eng. schooner Uncle Billy kapt. Brown, met suiker, en Belg. stoomboot Flccha kapt. Seeu- wen. met slukgoederen beide van Louden en van Gent afgekomen Deenscbe brik Gala/heat, kapt. Gram, naar Hartlepool, in ballast. AMSTERDAM15 January. Werkeljjke Schuld 2£ pet. G0»; idem 3pct. 72T3E; idem4pct. 90T'ff. ROTTERDAM, 13 January. Tarwe Zccuwscbc, Vlaamsche en Overmaassche vond beden tot f 1 per mud lager slechts trage koopcrsgoede en puikc 13 a 13,73- min- 8ere/11,7b a 12,73. RoggeOvermaassche Zceuwsche en Vlaamsche 23 a 0° cents lager;/9,25 a 10,50. - GerstZeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche inter en Zomer 30 cents lager, 4,90 a 3 70 Haver 2Ji cents lager Zeeuwsche cn Inl. Korte 4 a 4,70; dito Lange f 5,10 a "'i e"™"1" Groene 8,30 a 9,30; groote dito J w \80, V werseh^1 Graauwc /ll a 13. - RoonenZeeuwsche II H 30 cents lager, 10,30 a 13; dito Bruinc f 9 a zonder f 6,73 3 7'50' Koo]zaai1 MEEKRAPPEN. Tot vorige prjjzcn word er heden nog al icts gedaan ,V''jAS.; Gedurende de vorige week was de handel op het land minder belangrpk. De aanvocr ter markt van heden was zeer groot en weed S nrvvfl!?'' i'J tot °"Serecr vorige prjjzcn opgeruimd. IIENNL1Tricster PC 90 Riga I'oolsche Hcede 63. DORDRECHT, 11 January. ma c2staande .0"ZI! markt hcd(,n van Zeeuwsche, Vlaamsche en Over maassche Tarwe minder voorzien was dan vorige weekwas de -cstcld- teC'verkoooelai> '"n""8 hQt7zm mocoeljjk de aangevocrde tot 50 cents lager tot 10 rnnL i ,8Sf.: Z"uwscbe> laamschc en Overmaassche traag tot 10 cents lager slechts by gcrijven tc verkoopen9,80 a 10,30. N ROOFING door Let minislerie van den Nolans J. J. Fercken, tc Zaamslag, ten ver- ^eke van K. HAMELINKSz., te Neuzen, op Woensdag- den 17 Januarij 1855, des namid- gs teD een ure, aan de Haven te NEUZEN van PfRj «tra goede EIKENHOUTEW MATERIAEE1V, hestaande in Balken Planken, nibnen Mestputpalen en meer andcre Goederen. Diegenen welke voornemens zijn naar TVOORn- t6 Vertrekke^ wordt daartoe op ir billijke voorwaarden en tot de minst moge- w a PriJZe1\ WekeljJks gelegenlteid aangeboden. Na den 10 FeLruanj a. s. zullen de prijzen eene •belangrijke verhooging ondergaan. Informatien te bekomen bij den Heer J F TROMP AGENT te Axel. tij de Erven C. M. van BOLHUIS HOITSEMA te Groningen is van de pers gekomen Het eerste blad van den Jaargang" 1855 van GEMENGDE LECTUUR VOOR BURGERS IN STAD EN LAND DOOR ™.a.jrv.an tkans 12 Jaargangen Let Iicbt zien. Dit lijdscnnft wordt uitgegeven bij enkele vellen van 16 pagtna's of 32 kolommen in roijaal 8vo.waarvan 26 m bet jaar verschijnen, die tc zamen een lijvitr boekdeel uitmaken en door den compressenmaar dutdelijken druk den inlioud bevatten van 102 vellen gewoon 8vo. De rijke inlioud is verdeeld in 1Sclietsen Ver- balen, olksoverleveringen j - 2) Bijdragen tot Na- tuur-, Landen- en Volkenkennis 5) losse Ver- handelingen en Opmerkingen ons Maatschappelijk Burger]ijk en Huiselijk Leven betrefbmdc 4) Bij dragen van gemengden inhoudj Gedichlen en Rijmen De prijs van BE HUI3VRIEIVD is voor ieder Jaargang slechts 3,00. Men teekent in bij alle Bockhandelaren in dit Rijk bij wie prospectussen te verkrijgen zijn. IE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. \V. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2