NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAB w, 55. W01SDAG '17 JANUAR1J iffl. Ingezonden Stukken. i Nieuwstijdingen. VOOR 11: I 'MiVt.r v.^I* M'>\ Dit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uitqeqeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen De nrijs is 80 cents in de drie mamden en franco per Post 95 cents. Men abonneertzich bij deBoek- handelaars en Poslkanloren zijner woonplaats. Worsen gelijk men ons verzekerd heeft de voorlezingen welke dezen winter op nieuw, ter bevordering van landbouwkundige kennis, gehouden worden door ooze landbouvvers druk- ker en geregelder bijgewooiul dan zulks ten vo- rigen jare bet geval was - wij verheugen ons hierover zeer als wij daaruit mogen opmaken dat zii de gelegenheden beginnen op prys le stelleuwaardoor zij zich kundigheden zulien eigen maken vvelke leiden tot verbeter.ng en vol making van hnn bedrijf. Hot moge ook waar ziin dat de heer R. S. Tjadcn M odder man tban's met die taak alhier belast door zyne aangenatne wijze van voordragtdoor z\]ne in nemendheid in 6en vvoord door zyne by- zondere geschiktheid oin kennis aan anderen medc le deelen beter dan zyn voorganger de beer W A. van Gems, zyne hoorders lot zich weet te lokken- in alien gevalle is bet een verblijdend teeken bij onze landlieden aanvan- keliik Inst tot vooruitgang le z.en opgewekt. In een land, door de natuur zoo rykelyk be- oifligd waar do moeite des arbeids zoo rmm kan Ivorden beloond en waar de wetenschap- peliike kennis, bij hare aanwendingzulkege- zeo'eude vruchten zoude kuunen opleveren bier mag de landman niel achlerlyk blijven bij meet met volharding streven naar d.en voor uitgang waarvan door anderen de weg is in- ueslaeen, opdat de vreemdelmgdie eenmaal d'eze streken als de bakermat des landbouws beschouwde; die bij ons leerde hoe le handelen die onze werktuigen overnam opdat die ons niel in kennis en beleid vooruilstreve Of zoude bet als voldoende te achten zyn dat in den landbouw aan de sleur der gewoonle onderworpen de zonen slechts handelden zoo als bunne vaderen deden en zouden zy geene beboefte behben oin juistere denkbcelden te verkrijgen van de kennis der natuurle midden waarvan de landman dagelijks leeft ey die de moeder is van alle wetenscbappen van dat ge- deelle der seheikunde hetwelk op den land bouw loegepast, bestanddeelen leerl waarderen, welke men vroeger met opmer.Ue en veellyds verwaarloosde Of zoude men van oordeel kun- iien ziin, dat de landbouw in onze streken haar boogsle loppunlalleen door ervanng en over- leveling heeft bereikt -- D,l loch mag men uiet vooronderstelleu daar de onderv.ndmg zulk een gevoelen dagelijks tegenspreekt Er moge in alle menschelyke bedryven een slriid beslaan tusschen gehechtheid aan het oude en zucht naar het vreemdeer is eehler, vooral in het bedrijf der landbouvvers geen be- kla^elijker denkbeeld dan dat men de wyze welke men volgt, of de werktuigen die men gebruiktvoor geene verbelermg vatbaar achl. Men verged, dat onze vaderen en wy by stap- uen tot de tegenwoordige hoogle zyn gelio- men', en dat ook wij bij slappen moeten voor- uitgaan ter beslendige verbelermg en volmaking van ons bedrijf. Welaan dan landlieden! betoont by voor - during en bij toeneming, dat gy de gelegenheid welke u door de llooge lingering in uw eigen belang wordt aangeboden op Imogen prys schat. leerl het meer en meer mzien dat de land bouw zoowel eene wetenschap is als eene kunsl welke niet ten voile door bloote onderv.ndmg aangeleerd wordt, maar allezins berust op de kennis der natuur, terwyl de seheikunde u de volledigsle verklaring zal geven orntrent de voe- dina- der gewassen en de bronnen waaruit zy voortvloeit. Gij zult alsdan zoo zeker uw e.gen crcluk en daluwer minder begunst.gde naluur- lenoolen zien toenemen als dat wy ons over turn! houden dat de landbouw de brnnader is van volksgeluk en vollcswelvaai t B. (tweede jaargang.) 0 A., 13 January 1855. dom nit de fondsen der gemeenle vvelvvillend bekostigd heeft deze daardoor medegewerkt om door (lit deftige en indrukwekkende gewaad het plegtslalige der openbare godsdienstoefenmg te verhoogen. In bet afgeloopen jaar zijn le Hmsl geboren 56 van het manuelijke en 45 van het vrouwelijke aeslacht, te zau^eii 79, waaronder 5 oueehteen 5maal tweelingen overleden24 van het man- nelijke en 44 van het vrouwelijke geslacht, le zamen 68; levenloos aangegeven 2; gehuwd: 14 naren. Van de overledenen waren er beneden het jaar 17; van 1—5 jaar 10 10—20 4 2030 3 3040 5 4050 5 50—60 60—70, 10; 70—80, 3; 80—85, 6. Te Axel zijn in 1854 aangegeven 96 ge- boorten 105 slerfgevallen 8 levenloos geboren en 19 voltrokken Imwelijken. f In de gemeente Zaamslag zyn m het at- geloopene jaar, op eene bevolking van 2512 zielen, geboren: 49 van het mannelyke en 47 van het vrouwelijke geslachttotaal 96 kinde- ren waaronder 1 oneci.t van het vrouwelijke ncslachloverleden: 50 van het mannelyke en 28 van het vrouwelijke geslachttotaal 58 per- sonerr 25 huwelijken voltrokken en 6 levenloos geboren, n. 1. 2 van het mannelijke en 4 van het vrouwelijke geslacht. Geduremic bet afgeloopen jaar zyn le ilon- lenisse 201 kinderen geboren, waaronder 4 on- wettige; 8 levenloos; 138 personen overleden; 36 paren gehuwd. »e feitelijke bevolking be- droeg op 31 December jl. 4766 zielen. Behaive den nieuw in aanbouw zijnde ko- renmolen te Zaamslag, slaal die gemeente daar- enboven nog met eenen rosmolen op het ge- bucht het Spui verrijkt le worden. Men meldt ons uit den polder Zuid-Rraayer (eiland Walcheren)dat aldaar op den 8 dezer in bet rijswerk aan den zeedijk een paling is srevangen ter zwaarte van 25 Nederlandsche pon- den, bij eene lengle van 1,80 el en eenen om- trek van 55 duim. LI. woensdag zijn er langs Vlissingen to schepen naar zee gezeild die lot dusverre door tcgenwiud waren opgehouden daaronder waren er ongeveer een 50talwelke op de reede voor Neuzen eenige weken hadden gelegen. Te Goes moel (lit jaar eeu mililiepliglige loten de lengle liebbende van slechts 116 Ned. dutmen^ vernecmt zal de stoomboot St ad Vlissingen de dienst van Vlissingen op Rotterdam hervatten op tnaandag den 22 dezer. Het provinciaal geregtshot van Zuiil-tiol- land heeft den 8 dezer Cornelis Honing(be- schuldigd den 25 October 11. zijn wett.gen vader moedwillig met een mes eene wonde le hebben toeo'ebracl waaraan de verwonde kort daarna is overleden schuldig verklaard aan vadermoord, en hem veroordeeld lot de straffe des doods,uit te voeren binnen 's Gravenhage. Van wege den 11. Sloel is aan den minis ter der Roomsch-Kalholijke eeredienst te 'silage eene medaille en een gouden rozenkrans ter hand gesleld. Vecho universel deelt een artikel uit een der Amerikaansche dagbladen mede, als een nieuw bewijs dat de aandacht der publieke meenmg in Amerika— en daar van zoo overwegenden in- ^l0ed op onze kolonialo politick meer dan vroeger is gevestigd. Tot dusver was men gewoon enkel in iinge- lanil de gevaarlijke magt te zien die onze kolo- nien bedreigtreeds sedert lang hebben de waar- schuwingen niel outbroken om ook voor de hooding van Amerika de oogen met le sluiten. l)e onderhandeling met Japan het gebeurde met Gibson, de aanmatigingen op Curacao het in bezit nemen van het Vogel-eiland dat alles en zoo veel meer bewijst dat die waar- schuwing niel in den wind geslagen mag worden. Bii de nieuwjaarsgodsdienstoefening is ds. L. C Meijerpredikant bij de Hervormde gemeente te Hontenisse voor het eerst in het meuwe door deSynode aanbevolene, amblsgewaad vooi de gemeenle opgetreden. Als kerkelyk eigen Adrertenticn geheve men aan den Uitgeverjii {e zenden uitcrlijk Dingsilag des namiddags ten 4- ure; deprijs'van 1 tot 4 regels is 40 centsvoor elken regel meer 10 cents, behaive 35 cents zegcl- regt voor elkc plaatsing. Te Brugge zijn in 1854 geboren: 758 van het mannelijke en 755 van het vrouwelijke ge slacht, le zamen 1495; overleden: 1005 van het mannelijke en 1018 van het vrouwelijke ^ge slacht, le zamen 2021; huwelijken voltrokken: 515. De verkoopingen van boomen in Belgie brengen thans'hel dubbele op der prijzen van vorigo jaren. De bosschen verdwijnen voor en na in Belgie. Te Brussel zijn valsche 5-frankstukken uu- gegeven die zeer bebendig uitgehold en .met antimonie gevuld waren. Reizigers die zich lhans door Belgie naar Frankrijk begeven moeten voorzien zijn van een builenlandsch paspoort, geviseerd door een Fransch agent. Meer dan 300 Belgen dienen thans by het vreemd legioen dat door Frankrijk naar do Krim gezonden is. Gedurende het jaar 1854 hebben 210.74'_ landverhuizers op 959 schepen zich van Liver pool naar Amerika ingescheepl. Toi opsporing van sir John Franklin on zij ne 137 logtgenooien zyn niel minder dan 41 schepen gebezigd bedragende de tolale uitgaven daarvoor ruim 5 millioen gulden. Rrieven uit New-York zeggen dat aldaar groole elrukte heerscht met de inscheping van levensmiddclen ten behoeve der geallieerde legers. Zekere heer Jose Maria Goila le Panama (Amerika) looft aan elke Europeesche familie die zich gedurende het jaar 1855 op de land- ermte van Panama koinl vestigen eene beloo- ning uit van 100 gouden piasters wanueer deze huisgezinnen namelijk voorzien zijn van een ge- tuigschrift van zedclijk gedrag en arbeidzaam- lieid. Alle moeten het een of ander beroeji uitoefenen. De landbouvvers zulien 50 zilveren piasters, 2 ossen of paarden en 20 morgen vrucht- baar land, geschikt tot uitoefemng van den landbouw ontvangen. De beruchle valsche tijding der mneming van Sebastopol die in Europa zooveel sensalie gemaakl heeft, bereikle San-Francisco den 20 November en lerslond lieten de gezagvoerders der Fransche en Engelsche schepen aldaar vreug- deschoten lossen. Maar toen acht dagen later de tijding aaukwam dat het een valsch gerucht was geweest liel de Russische consul op zijne beurt 21 kanonschoten lossen en gaf bovendien een grool banket. In het afgeloopen jaar zijn te Gent geboren 1985 van het mannelijke en 1935 van het vrouwe- liike geslacht, te zamen 5920, waaronder 6oo onechleoverleden 2275 van het mannelyke en 2245 van het vrouwelijke geslachtle zamen 4520; voltrokken huwelijken 875en echtschei- dingen 3. Nopens de groole kweslie van het oogenbhk is niets nailers vernomen. De laalste telegra- fische depeche uit Weenen van den 15 dezer meldde alleen dat de gezauten der geallieerde mogendheden op nieuw eene bijeenkomsl gehad hebben, zonder er iets meer bij te voegen. Te Parijs schijnt men hoe langer zoo minder ver- trouwen in den uilslag der ophanden vredes- onderhandelingen le stcllen helgeen voortvloeit uit het wantrouweri in de opreglheid van Rusland. Hit Louden meldt men dat den 1 Febru ary le Weenen een congres zal worden geopend waartoe de verschillende mogendheden meuwo verle^enwoordigers zulien afvaardigen. Men be- weerT echler dat zonder den val van Sebasto pol geen vrede denkbaar is. Uit Braila wordt van den 9 dezer berigt, dat de Russeo de Dobrudscha wederom waren binnengelrokken en lultscha en Labadagh lti- genomen hadden. Met den 1 February zulien de havens gelegen aan de Donaumonden aan de Zwarle Zee "en aan de Zee van Azof, weder geblok- keerd worden. De Fransche regering heeft aan de wet- aevende kamers een wets-ontwerp ingediend waarbij het contingent voor 1855 op 140,000 man bepaald wordt. In een der laalste nommers van de Kolnische Zcitunq wordt een brief gevonden van een Duit- scher die den 25 December 11. de Krim heeft verlalen en de volgende belangrijke bijzonder- heden mededeelt nopens den toeslaiid der legers van de verbonden mogendheden «ln den Chersonnesus de gewone landings- plaats der koopvaardijschepen is men het diglst nabij de legerpluals der Franschen. Het gezigt daarvan maakt eenen aangenamcn indruk. De V*\ ftg% t V 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1