Mengelingeu. Scheepvaart. Landbouw, Veeteelt enz. Bears-, Marktberigten enz. Vervoermiddelen. Advertentien. OPENBARE VEMOOPIIG, VEBKOOPING Zecjt het voort. om contant geld, te NE.UZEN. waren zoo uilgeputdat bij spoedig had mooleu bezvvijken. Do vreugd der cmtmoeling laal zich beter gcvoelen dan beschrijven. Sedert eenige maanden is in Engeland ecn groot aantal kindercn van hot vrouwelijk ge- slacht bij den bnrgerlijken stand aangegeven onder den voornaani Alma. De Engelsche adrniralileit hcefl liet offici- eel rapport openbnar gemaakt wegens do door de cholera aan boord der vloot in de Zwarle Zee gedurende den laatslen herfst aangerigto vernielingeri. Die ziekte verscheen den 18 Julij in het Fransche en den 22 Julij in iiet Engel sche legerkamp. Do eerste choleragevallen aan boord hadden op de Diamondter reede van Baltschik plaatsen den 31 Julij verscheen zi aan boord van de Sanspareilto Varna, welk schip den 15 Augustus zee koos om eeneinde aan de ziekte te maken. Twee dagen daarna vverd de Agamemnon aangelaslmaar verloor lot 10 September slechls 15 man. Oj> een 8tal andere schepen barslle de ziekte uilmaar het nicest leed de Brillanniaaan welks boord men van 14 tot 18 Augustus 201 choleragevallen lelde 95 van welke doodelijk afliepen. De ziekte nam af toen de vloot in voile zee was gesloken. Gmtrent de oorzaken der ziekte en van hare plotselinge uilbarsling verschilden de meeningen. Sommigen zochlen die in een dikken nevel van builengewonen aard die over de vloot was hecngelrokken anderen dachten aan door den wind uit het toen reeds aangestoken kamp over- gebragte besmelting lerwijl wederom anderen de oorzaak aan de verstikkende hette toeschre- venmaar al deze gissingen worden door de plaats gehad hebbende uitzonderingen zeer Ivvij- felachtig gemaakt. Volgens den sleller van het rapport, sir W. Burnett, is de ziekte uit het Westen aangebragl en de buitengemeene slerfle op de Brillannia aan de gebrekkige luchtver- vcrschiug op dat adrniraalschip te wijten. De bijzonderheden loopen overigens zoo zeer uileen dat het onmogelijk is daaruit slellige besluiten te trekken. Zoo werden aan lioord van de Albion de slerksle manschappcn in gelijke ver- houding met de zwaksten aangetast en leden op het eene schip de soldalen, op liel andere de malrozen het meesl door de ziekte. Overal is de behandeling dezelfde gcweest en nergens met doorgaand gewenscht gevolg. Meestentijds vielen de manschappen als door den bliksem gelroffen neder. Zij die nog herslelden deden zulks in het eerste tijdperk der ziekte, na het gebruik van uit opium en kalkwaler bereide dranken. Het eenige verlrooslendo en slellige in dit rapport is de vermelding van den heldenmoed der soldalen en malrozen in het verduren hun- ner smarten; en de bewonderingwaardige zorg die onder alle rangen heerschte om bijsland aan de door de ziekte aangelasten te verleenen. Bij Dirschau is het ijs op de Weichsel bcreids zoo slerk dat bespannen postwagens daarover rijden. Volgens lelegrafische bcriglen uit Londen en ook uit Weenenvan eergisterenmaandag wilde men wcten dat Rusland met eenige ge- ringe wijzigingen de vier vredes-voorwaarden aanneemt. Het Journal da Saint-Petersbourg van den 26 11. beval een keizerlijk manifestwaarin het volgende gezegd wordt Doordrongen van onze pliglen als Christen kunnen vvij geen langer bloedvergieten begee- ren en voorzeker zullen wij geen enkel aanbod noch eenige voorwaarden van vrede afwijzen wanneer die overeen te brengen zijn met de waardigheid van ons keizerrijk en met het ge- luk onzer onderdanen. »Doch een andere niet minder heilige pligt gebiedl ons, in dezen hardnekkigen kamp ons gereed te houden lot alle offers welke de groot- heid der legen ons gerigte middelen van aanval vordert. »Zoo het noodig iszullen wij alien het hoofd bieden aan alle onze vijanden deze vvoorden herhalende Uet zwaard in de mist en het kruis in het hart." Het aantal troepen dat van den 12 No vember tot den 51 December te Marseille naar de Krim is ingescheeptbedraagt 11,200 man infanlerie en 1960 man kavallerie. Volgens tijdingen uil Konstanlinopelvan den 28 Dec. was aldaar eene zamenzwering onder de Ilalianen en Grieken ontdekt, met het doel om do Engelschen en Franschen te ver- moorden. De minister van policie was afgezet. Pruissen heeft tijdelijk geweigerd zijne (roe- pen te mobiliseren waartoe Oostenrijk had aan- gedrongen. Binnengekomen te Neuzen, voor Gent bestemd Belg. schooner Loochristykapt. Nifors van Liverpool, met zout. OPGAAF VAN DE EERSTE PREDIKANTEN BIJ DE IIERVORMDE GEMEENTEN I.N ZEEUWSCH -VL A ANDEREN. Ring van Sluis. Sluis. ds. Lodemijk Diericxbevesligd 27 Sept. 1604. Anrdenburg ds. Johannes Sanlbergiusbevesl. 7 Aug. 1605. Ooslburg ds. Gideon van Deinsebevesl. in 1606. Kadzand ds. Marcus Florenlu ab Hallebevest. in 1609. Kelranchcrnenlds. Joachim Rulinqerus bevesl. in 1632. St.-Anna-ler-Muiden ds. Cornelius Truijens bevest. in 1620. St.-Kruisds. Daniel Meijer, bevest. 2 Febr. 1653. Zuidzande, ds. Daniel Boornbeekbevest. in 1659. Ring van IJzendijke. IJzendijkeds. Daniel van Larenbevesl. in 1606. Biervlields. Izaak Smaliusbevesl. in 1628. Breskens, ds. Guiljaam Boogaartbevesl. 20 Julij 1614. Groede ds. Pieler de Luijck bevest. in 1615. Hoofdplaat, ds. Jacobus Wicrsenbevest. 12 Nov. 1786. Nieuwvliet. ds. Jacobus Eduardibevest. 12 Oct. 1659. Sehoondijkeds. Balduinus dc Iiousemaker bevesl. 13 Junij 1655. Walerlandkerkje ds. Johannes Sluirboulbevesl. 25 Aug. 1658. Ring van Axel. O s Axel, ds. Daniel Coireclbevesl. in 1590. Hulst, ds. Matthias l'orceliuslievest. in 1646. Neuzen, ds. Pieler van Orliens bevest. in 1580. Sas-van-Gent, ds. Cornelius Vincentiusbevest. 27 Aug. 1645. Philippine, ds. Adrianus Bullaartbevesl. 25 Julij 1654. Sas-van-Gent en Philippine (combinalie) ds. Pctrus van Eckbevesl. 10 Sept. 1815. Den Hoek (vroeger Vreemdijke) ds. Johannes Bolliusbevest, 21 Julij 1591. liontenisse ds. Jacobus van Renlerghem bevest. in 1648. Zaamslagds. Georgius de Raadbevesl. 51 Julij 1651. Door de eerste predikanten belioort hier verstaan te worden, se dert deze onafgebroketi zyn opgevolgd. Bu somraige gemeenten toch waren reeds in vroegcre tydperkenvoor langer' of korter* tijdpredikcrs der Hervormde leer wcrkzaam. lngezonden MIDDEL TEGEN DE DRUIVENZIEKTE in 1854 in de gemeenten van 'tWestland (Zuid- Holland) met goed gevolg aangewend. Tegen het voorjaarv66r dat de wijngaard beginl uit te loopen, make men de ranken schoon, en ontdoe ze van de loszittende bast of schors daarna worden zij door middel van een borslel of kwast besmeerd met eene pap bestaande uil 5 Ned. pond, fijn gestample zwavel 8 kalk, 12 kannen regenwaler goed dooreen gemengd en gedurende een uur gekookl. Zoodra het nieuvve schol gemaakt en de eerste band gelegd is neeml men 2i Ned. ons fijn gestample zwavel op eenen gewonen emmer regenwater (zonder kalk) en bespuit daarinede, onder aanhoudende roering het nieuwe lot en later ook inzonderheid de vrucht. Laatslgemelde bespuiting wordt daarna ge- regeld om de 14 dagen herhaald tot dat de vrucht begint to kleuren als wanneer men slechls naauwkeurig nagautof zich hier of daar sporen van bederf vertoonen in welk geval die plaats of tros dadelijk weder op de voorgeschre- vene wijze wordt bespoten. Het verdienl opgemerkt te worden, dat bij het spuiten de kalk weggelaten wordtdaar de onder- vinding geleerd heeft dat de kalk veelal de schoone kleur der druiven wegneemlwaardoor zij eenen onaangenamen smaak krijgen hetgeeri van de zwavel volstrekt het geval niet is. De kalk wordt dan ook minder als voorbehoedmid- del aangewend dan wel om de zwavel op te lossen daar deze zich niet met het water ver- mengende, het aanhoudend roeren noodzakehjk maakt. Door de spuit echter onder in den em mer te plaatsen en aanhoudend te blijven roeren, wordt zij voldoende met het water vermerigd, Het voorschreven middel is zeer gemakkelijk en onkoslbaar daar de geheele bewerking gedu rende den zomer van 1854 berekend wordt 6 a 7 cents per slrekkende el muur te hebben gekost. Schier algemeen is in het Westland dat mid- del loegepasten doelmatig aangewend heb ben de onderscheidene genomen proeven nooit gefaalt en geheel aan het doel beanlwoord heb bende men lot hot nemen eener proef op enkele ranken van eenen wijngaard het zwavelen met opzet nagelaten en bevonden dat deze door de ziekte zijn aangedaan en geen vruchten hebben opgeleverd lerwijl diegenenwaarop het mid- del is aangewendonhesmet zijn gebleven en de vruchlen niels van de ziekte hebben geleden. Het heilzamo van dit middel alzoo proefonder- vindelijk bewezen zijnde, verdient aan helzelve de meesl mogelijke publicileit te worden gegeven. AMSTERDAM8 January. Werkciyke Schuld 2£ pet. GO; idem 5 pet. 71|; idem 4pet. 89|. ROTTERDAM8 January. Tarwe: ZeeuwscheVlaamsche en Overmaassche ging heden by ma- tigen aanvocrmeest ter verzendinglangzaam van de band goede en puike 14 a J 4,75minderc 12,73 a 13,73. Roggc Overmaassche, Zeeuwsche en Vlaamsche 50 a 40 cents lager; 9,30 a 10,73. Gerst Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche 40 cents lager, Winter en Zomer 5 a G. Haver: Zeeuwsche en Inl. Korte 4,20 a 4,90; dito Lange 3,30 a 4,10. Erwten Zeeuwsche Groene/ 1 lager, 8,30 a 9,73; groote dito 9,30 a 10,73Geldersche Graauwc 11 a 13. Boonen Zeeuwsche en Walchcrsche Witte 23 cents lager, /II a 13,23; dito Bruine" 30 cents lager, /9 a 11,73; dito Paardeboonen 20 cents lager, /7a 7,80. Koolzaad zonder handel. MEEKRAPPEN worden meestal te hoog gchouden om tot bclangryke zaken aanleiding te geven er wcrdcu even wel totvaste pryzen nog verscheidene partijtjes opgeruimd. VLAS. De aanvoer ter markt van heden was groot en vond tot goed vorige pryzen grootendcels koopers. Op het land was de handel sedert ons laatste bcrigt vry bclangryk. DORDRECHT4 January. De markt was heden van Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaassche Tarwe minder voorzien dan vorige weekdczelve vond tot onveranderde prijzen goede vraag. Zomer dito meerder uit het Overmaassche aangevoerd en moest 10 cents lager afgegeven worden. Rogge: Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche vond wcinig kooplust en was tot 20 cents lager nog moeyelyk te piaatsen 10 a 10,GO. GerstWinter en Zomer flaauw en 10 cents lager verkocht. Ilaver blyft tot genotccrde pryzen geregelde vraag vinden Zeeuwsche en Inlandsche Vocdcr 3,70 a 4,20; dito Dikke dito 4,30 a 3. Boekweit zonder handel. Paardeboonen meerder aangevoerd en gingen tot vorige pryzen traag van de hand. Witte Boo- iien werden tot onveranderde pryzen van 12,30 tot 15,30 naar kwaliteit genomen. Blaauwe Erwten meerder uit Flakkee en het Overmaassche aangevoerd en moest en wederom 20 cents lager verkocht worden. Koolzaad weinig ter veil en zonder handel. GENT, 3 January. Ileden waren omtrent 1100 hectoliters Tarwe en 700 ;hect. Rogge ter markt; de beste Tarwe bragt vorige prijzen op, doch de mindcre ruimde langzaam op met eene geringe dalingde Rogge werd 1 fr. minder ver kocht dan vorige week. Gerst daalde *- fr. en Haver 1 fr. In Boekweit en Paardeboonen geene vcrandering. LONDEN3 January. Tarwe met matige aanvocren en slappe markt. Gerst en Haver met geringen aanvoer traag. Op de vecmarkt was dc handel in runderen en schapen als voren; kalvercn gingen tot verhoogde pryzen gretig af. Tarwe 1£ sh. LONDENMaandag 8 January. Per telegracif.) Rogge en Haver 1 sh. lager. Stoombootde Schelde. Dagelyks, uitgenomen des Zondags. Van Vlissingcn op Breskens: *s morgens 7 ure. Van Breskens op Vlissingen: 's morgens 7* ure. Van Vlissingen op Neuzen 's morgens 8-£ ure. Van Neuzen op Vlissingen 'snamiddags 12A ure. Van Neuzen op Iloedekenskerke 's morgens 10-| ure. Van Iloedekenskerke op Neuzen 's morgens 114 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. January 1833. Van Neuzen. llvoorm. 74 u. 12 8 13 9 14 10 Maand.13 11 Dingsd. 16 midd. 12 Woensdl7 nam. 1 Dond. 18 nictvaren. Dond. Vryd. Zat. Zond. Vryd. Zat. 19 voorm. 34 20 4 Van Vliss. nam. 1' u 3 6 nietvaren. voorm. 9 91 10* Scliroef -StoombootJacob van Artevelde. Wekelyksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags, 'smiddags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 6 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent Wocnsdags 's voormiddags 3 ure. Ten verzoeke van den Heer J. B. de MEIJER Grondeigenaar te Sas-van-Gent, zal den Notaris S. E2. yv a n Diggelen, rcsiderende te Axelop (Donderdag den II Januarij 1855, des voor middags ten 10 me, aan den ARMENDIJKonder Axel, publiek verkoopen Ruim 100 koopen zwareregtstammige Olmen en Esschen BOOMENgescliikt voor alle Timmerhout. VAN MAHONIJHOUTEW GOEDERE1V KRAMERIJE1VPARFUMERIEN enz., De Notaris P. W. Steenkamp, te Neuzen, zal, op Woensdag den 17 Januarij 1855, des voormiddags 10 ure, in het Logement bij J. Trap- man, te NEUZENten verzoeke van die het he- boor tom contant geld, presenteren te verkoopen: jEene groote partij MABONIJHOllTEN GOEDE- v AN, KRAMERIJEN, GALANTERIENPARFU- MERIEN, bestaande voornamelijk in Spiegels en Schilderijen metvergulde Lijsten Sclieer- enToilet- doozen Damborden Linialen, Wandelstokkcn, Por- selein- en Buquitdoozen Eau de Cologne Ambree Macasser-Olie Zeepen in soort, Ivoor en Schildpad Kammen Vergulde Yoorwerpen Fer de Berlin', Cabassen Pijpenkoppen Koralen en BeursjesMu- zijk-Instrumenten Glaswerk Tabaksdoozen Yer- lakte GoederenGeparfumeerde LucifersStalen Yoorwerpen, Kinder-Speelgoederen en betgeen meer zal worden geveild. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. XV. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2