MEUWS- EN ADVERTENTIEBLA W.° 54. logezonden Stukken. Nieuwstijdingen. VOOR i Dit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen mtgegeven bij C. W. Qverbeeke te Neuzen De frigs is SO cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij de Bock- handelaars en Poslkanloren zijner woonplaats. Is e gewoonte dat de arnicn cn hehoefligon op nieuwjaarsdagbij het uilspreken van hei 1— wenschcn aan de hnizen der meervermogenden hunner geraeenle eene'gift of aalmoes nillokken van lieveriede zoo zeer onlaard gelijk mi vveder op den pas beleefden nieuwjaarsdag is gebleken dal men van zoodanig eenen dag waarlijk af- scbrik mocl hebbendan kunnen wij hel niet onlveinzen dal het rr.eer dan tijd wordl om die verbasterde gewoonte af le schalfen aithans merkelijk te wijzigen. Nil loch in na- burige gemeenten aan deze sehaamtelooze bede- iarij rneer of mio paal en perk gesteld is naar die male was de lust in deze gemeente des le zwaarder daar mi ook niel weinig van de zoo- danigen zich mengden onder de reeds rnuar ai tc-lairijke schare van cigene bchoefligen. Hoogst wenschelijk ja dringend noodzakelijk zouden wij het alzoo achten dal in tijds lietzij van wege het burgerlijk of het kerkelijk bestnuf of wel in vereeriiging met elkandcr maalrege- len beraamd wierden, zooveel rnogelijk in vol- komene overeenstemming met alie naburige en aangrenzende gemeenten opdat het bestaande en zoozeer verergerde Lwaad op den eerslen dag des jaars rriogte kunnen opgehevenen zoo danig ten goede gekeerd worden dat de mi rijkeliik maar doclioos vcrslrekle en soms zeer inisbr'iiikle giften op eene geregelde en doel- rnatige wijzt) gebragt. wierden daar cn waar dezelve allezins passendo zouden zijn. Wanneer het blijken rnogt dat onze welge- nieende bedenking gerecden ingang vond en aanleiding gaf tot hel opwekken ecner gencigd- heid om in onzen geesl te handelen dan willen wij guar he later op deze zaak tcrug komen (Mi s de middelen aanwijzen welke naar onze meeiiing tot verbetering zouden kunnen leiden. Namens cenige ingezetenen van Zaamslag, ,T. Door z. e\o. den minister van oorlog zijn, onder anderen bij hel korps ingenieurs de hierna volgende verpluulsingeujbevolen ids de kapitein J? E. B. baron van Voorst lot Voorst van Breskens naar Devenler, en kapitein C. P. Kamp van 's Bosch naar Breskens. Z. 31. heeft goedgevonden te bepalen dal nit aanmerking van de limirle der levens- middelen de sehadeloossteiling voor hnisvesting en voedingaan mililairen heneden den rang van oflicier, le vcrlecnen zal zijn vijf en veer- tig centsen zulks gedurende het geheele jaar 1855. Bij de lhans van regeringswege gedane voordragl op de brievenposterijen wordt voor- gesteld het hriefporl te bepalen op 5 cents voor den afstand van 30 Ned. mijlen voor cen enke- len brief van 15 wigtjes of daar heneden, en op 10 cents voor den afstand van mecr dun 50 Ned. mijlen. De regering meentdat de derde trap van hot briefportzonder gvool hezwaar voor de schalkist, kan vervallen. Hel vergelijkend examen voor de vacanle school te Klooslerzandegemeente Honlenisse is be- paald op den G Ma»rt e. k. Waarl.oe dc aari- gifte v66r den 15 Pebruarij moot geschieden. Te Neuzen zijn in hel. afgeloopen jaar gebo- ren 54 van hel mannelijk cn 52 van het vrou- welijk geslachllolaal 106 kinderen waaronder G ongchle (4 van het mannelijk en 2 van het vrouwelijk) overleden 66 van het mannelijk en 1)5 van hel vrouwelijk geslachl, lotaal 121 pcrsonen waaronder 28 vreemdelingen18 hu- welijken voltrokkcn en 10 levenloos geboren. In het jaar 1855 was het getal geboorlen 114 (waaronder 9 onechte) overledenen 67 vol trokkcn huweiijken 18 en levenloos geborenen 1. Mel genocgen kunnen wij melden, dal de bui- lencewone en volijverige dienstenzoo door dc heeren P. D. Buijze en vein Pienbroek ge- (tweede JAAR GANG.) /:\\H d r. Advertenlien gelieve men aan den Uilgcvcj tihtisp, senden uiterlijk Dingsdag desnamiddagslq$A]Ai (J, ure; deprijs van 1 lot 4 re-gels is 40 centsJ, i elken regel meer 10 centsbehalve 35 cents zcg'ef^ -'^- regt voor elke plaatsing. neesknndigen le Neuzenals door den beer dc Wit, oflicier van gezondheid bij hel gar- riizoen aldaar gedurende. het heerschen der cholera hinnen deze gemeente aan behoeflige lijders bewezen op eene waardige wijze zijn erkend gewordendaar aan ieder dezer heeren van wege het gcrneenlebeslunr een aanzienlijk geschenk is uitgereikl. In navolging van verschillende gemeenten in hel vaderland heeft men ook te Hoek vroe- ger het besiuit genomen om het nieuwjaarwen- scheu door armen te doen ophouden, en met hel beste gevolg dit besiuit ten uitvoer gelegd. Aan de inwouers werd door eene commissie benoemd nit de leden van het bestuur en nit de ingezetenen het. verzoek geri'gtom door hunne liefdegaven daaraan te willen medewer- ken en wel met dil gelukkig gevolg dat, uit- genomen cenige weinigenalien hunne gaven in handen der commissie stelden en deze tot dat doel, zich aldra in bet liezit vond van ora- strceks f 700, om die aan de bedeelden en be- hocftigep in deze gemeente uit te deelen. Met groolen ijver ging de commissie le werk en haar is ten loon de vreugde der ingezetenen, dal op oud- en nieuvvjaar het bedelen in hel geheel geweerd was, maar ook de tevredenheid en dank der liedeelden voor hetgeen ten hmm nen behoeve heeft plaats gegrepen. Gp den 28 der vorige maand werd door de leerlingcn der te Hoek scdert eenigen tijd heslaande zaiigschooiten voordeele der diako- nic-armen, eenige zangslukken uitgevoerd. Eene vrij talrijke schare was hierbij tegenwoordig en gaf onduhhclzinnige blijken van goedkeuring over deze eerste proevecn uiile tevens het verlangen dat later andcrmaal dit genot haar rnogt worden geschonken waaraan tevens het loflelijk doela ondersteuning van armen zich •verhindt. De directie dezer school, zich verblij- ilende over den uitslag barer pogingen wenscht dat het aanleiding geve lotmeerdere heoefening der edele zangkunstzoo in deze gemeente als elders. Terwijl onze vaderlandsche naluurkundige J. F. Martinet een paar tweelingen op 65 tot 70 jonggeborenen rekenten anderenzooals b. v. kicherand, slcchls een op 80 aannemen mag hel als eene bijzonderlieid worden vcrmeld dat gedurende den loop van het jaar 1854 in de gemeente Hoek op de 55 geborenen 5 paar tweelingen zijn ler weretd gekomen. In navolging van onderscheidene plaalsen in ons vaderland is ook door den kerkeraad der Hervormde gemeente te Aardenburg dezer dagen het besiuit genomen om geene bedee- ling te verslrekken aan hen die ^eld uitgeven voor slerken drank. Ilet Nederlandsche zendcling-genoolschap heeft in 1854 aan giften en legaten ontvangen de aanzienlijke som van bijna 41,000. Dezer dagen is uit de gevangenis le Woer- den on Is I a gen zekere K. na 42 jaren waar- van 25 le dier stede gekerkerd le zijn geweesl. Gedurende zijne veeljarige gcvangenschap hield hij zich onledig met het werken in been. Een schip dal als kunstsluk wordt bewonderd, is van hem in been vervaardigd en naar den mi nister van justitie gczoiulen. Naar men verneemlheeft de bevelhehbcr van 's rijks stoomschip Cycloop zich in den nacht van den t op den 2 Januarij en in den destijds woedenden storm uit het noord-westenbij ge- brek aan steenkolen en derhalve hij ontstentenis van hel middel om de noodige kracht te ont- wikkelen ten einde den wind liet hoofd le hie- dengenoodzaakl gezien om lot hehoud der hemanning, het schip met hoog Waternabij Zandvoort op strand te zeiten helwelk dan ook is geluktvermils slechts drie persouen le weten de officier van gezondheid de Haan de machinist cn een der matrozen die zonder het bevel daartoe af le wachteu van Lioord zijn »egaan, zijn vermisten vermoedelijk veron- gelukl. De manschap is to Zandvoort onder dak gebragt en reeds groolendeels naar bet Nieuwe Diep verlrokkenmet achlerlating van eenige schepelingen ten einde al hetgeen nog in en op het schip is le. bewaken en helwelk, zonder vcel hezwaardaarvau zal kunnen wor den af- en uitgenomen. Op bet a brengen van het schip beslaal vooralsnog weinig of geen uitzigl. De beer Frassardpredikant hij de Pro- testanlscbe gemeente van Bagneres de Bigorre (in het Zuid-westen van Frankrijk) heeft zich op last van het Fransche gouvernement naar bet Oosten begeven om aldaar de noodige be- schikkingen te maker) ter voorziening in de gods- (iienslige hehoeften der Proteslauten die in het Fransche leger dicnen. Eenige dagen geleden had in hel cirque Napoleon te Parijs cen schrikverwekkend voor- val plaats. In den morgen onlsnapte een der lecuwen zijn hok en 1 icp naar het pleiti op het oogenblik dat' dc beer Dejean zich met velo andere personen daar bevond. In eenige spron- gen was het dier bij den direcleur van het cirque, ging regt overeind slaan en omvatle met zijne voorpoolen de schouders van den heer Dejean de loestand was hugchelijk hij hetzien van dit schouwspel verwijderde zich een ieder met spoed alieen de heer Dejean bleef staan bchield de koelbloedigheid van een oud soldaaten zijne tegenparlij slerk aanziende zeide hij lot hem WatWat! de poolen naar heneden!" Toen deleeuw hierop gehoorzaamde streelde hij hem met de hand. Daarop naderden de oppassers eenige stukken vleesch werden het dier loege- wurpen waarna men het spoedig meesler werd en naar zijn hok terugvoerde. Te Weimar is een schandelijke kerk- en grafroof ontdekt. Toen namelijk eenige dagen geleden een vrecmdeling de vorstelijke grafstcde bezoeken wilde waar ook hel slolfelijk overschot van Schiller cn Gdlke rust, bemerkte de bege- leider tot zijnen schrik dat de tweede zeer goed gesloten deur opengehroken en de kisten in de graven van den grootherlog Karel Augustas cn dat zijner gemaiin alsrnede die in hel graf des laatst geslorvenen grootherlogs Karel Frederik geschouden waren terwijl de gonden boordsels van bet kleed over de kisten en van de lijken zolve de ringen het goud der epauletten en andere zaken van waarde weggeroofd zijn Deze diefstal die blijkbaar met gewelddadige braak gepaard geweesl en door verscheidene personen geschied moet zijn heeft eene algemeene vcr- ontwaardiging en ontsleltenis le weeg gebragt. Uit Frankfort aan den Main wordt den 28 11. hel zonderlinge voorval gemeld volgende dat daar groote sensatie heeft gemaakl Wei- nige dagen geleden deed mevrouw X. eene. jeugdige rijke vtouw tot den deftigen stand le Frankfort behoorende en die ruirn zes jaren gehuwd was terwijl haar man sedcrl ruim vier maanden uillandig was een kind van het man nelijk geslachl doopen dat den vorigen dag geboren was en dat door peter en meter ver- klaard werd het kind te zijn van de echtge- nooten X. Daar de policie in twijfel trok of a lies in deze zaak wel rigtig was, belastte zij twee geneesheeren met ecu onderzoek ten deze die, na hunnen last volhragt te hebben, ver- slag uilbragten waaruit bleek dat mevrouw A. niel was bevallen en dat zij zich in volmaak- len welsland bevond obchoon zij hot bed hield en zeide zwaar lijdende te zijn. Mevrouw A. werd daarop door den regter ran inslruclie gehoord zij bekende nu dal zij, geen kind hebbende en daarnaar slerke liegeerie gevoe- lende, zich dat had welcn te verschaffen het— welk zij had doen doopen; dat zij zich gedra- gen had alsof zij in gezegende omstandigheden verkeerde en dat zij die het kind ten doop had- den gehouden niet hadden geweten dat het haar kind niet was. Mevrouw X. weigcrde ech- ter ten slelligste te zeggen aan wie het be- wuste kind toebehoorde en boe zij zich dal had weten le verschaffen waarop zij in verzekerde bewaring is gehouden. Archibald Bcideen mijnwerkersknaap geraakte dezer dagen in eene kolenmijn te Airdriein Schotland verdwaald. Na twee dagen en twee nachlen in onderaardsche duis- lernis le hebben rondgezworven kwain hij aan eene plaats waar zijn vader en oom aan het werk waren. De jongen had gedurende dien tijd geen voedsel gebruikt en zijne krachten (US'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1