Mengelingen. Scheepvaart. Beurs-, Marktberigten enz. Vervoermiddelen. i»: Advertentien. HIT DE BHD TE KOOP Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. FARO, PRENTEBOEKEN, Gereformeerde Kerkboeken lJ het voort. Zeg I Zegt liet voort. Prijs f 0/90. ItOOHSCII-MTIIOLIJKG HEIikBOEKEIV, takeerd die op Balaklava ligtmaer zy zyn ei' ook niel beter van af gekomen. Het bombardement is zoo sterk niet nicer als in de eerste dagen onze butleryen inaken zich veerdig om nog heviger te beginnen als in de eerste dagen wy krygen a lie dagen volk by hetgene wy zeer noodig hebben. De stad scliiet dag en naeht op de loopgrachlen en de balte- ryen; maer wy hebben no langs dien kant zoo veel dooden niet meer als vroegcr a lies is nil goed in order gemaekt, wv hebben bykans niets de bornben die men in do in de loopgrachlen valien meer le vreezen dan Incht werpt, en die zy springen en dooden Laelst door eenen storm zyn er dry Engelsche koopvaerdyschepen die by bet eskader voor de stad lagenaen land gesmeten en zyn door de Rnssen genomen geworderi twee andere die ook uyt hnnne handen niet meer konden hebben zy aen de vlammen overgegeven. Wy hebben laelst mantels gekregen gemaekt van schapenvellen en met capuehons in laken wy krygen ook' groote lenlen hetgene ons veel zal bevoordeelen. Het Fransch gouvernement doet voor ons wat het kan; daer kan ik niet van klagen want wy bevinden ons 900 uren van Vrankrijk; al hnnne schepen zyn op reys of blokkeeren de stad en kunnen ons mfct moeyte versehalfen hetgeene wy noodig hebben. Hit is, beminde onkelhetgene ik u lot heden kan laten welon. Myne gezondbeid is onverbelerlyk en verhoope van u en van geheel de familie groo- lelyks hetzelve. Wy verwachten vuriglyk den dagdat wy do ,stad slormenderhand moelen innemen daer zouden wy misschien den winter in rust kunnen overbrengenwant gelyk het nu gaetdat zouden wy niet uythouden. ik verzoek UEd. my to schryven hoe het met uwe gezondheyd gaetalsmede met die der familie en van myn broeder en zusler dat zal my groot verniaek aendoen. Later indien ik het geluk heb niet te bezwyken zal ik schryven hoe ik my hevindtNog vier maenden kun nen zy my krygen, en dan is het ook gedaen; ik zeg niet dat ik in Vrankryk niet blyf, maer dienen dat is gedaen daer vvil ik niet meer van hooren spreken. In afwachling UEd. brief, blyf ik met achting, Uwen eerbiedigen neef, F. Cooresians Caporal aux Grenadiers premier regiment de la legion etrangere devant Sebastopol. (Arm6e d'Orient.") GESCHIEDKUNDIGE HERINNEItlNGEN VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 'Vervolg van No. 50.) 1 Jan. 1580. Eersto prediking der Hervormde leer te Sint-Anna-ler-Muiden, door ds. Jolis. Arceriusvan Sluis. 2 1812. Aan den vroeger bedjklen Buiten- poel (gem. Sas-vay-Gent) wordt de naam van Poelpolder gegeven, 3 1855. Opening eener bijzondere school der 2de klasse voor meisjes te Hulst. 4 1824. De predikant ds. Herm. Wesselink doetzijne afscheidsredo bij de Her vormde gemeente te Axel. 5 1477. Graaf Karel de Stoute sneuvelt vo6r Nancy. 6 1469. Verbranding van het kerkgebouw te Hulst. 7 1831. Schermutseling tusschen een dela- chement Nederlandsche infanterie en de Belgen bij Eede. 8 1653. Vrouwe Constantia de Blockwed. van ridder Francois Rousselin leven groot-bailluw van Sluis enz., overlijdt te Sluis. 9 1678. Eerste gebruik van een geschenk van 2 zilveren avondmaalbekers bij de Hervormde gem. te Zaamsldg. 10 1720. Jonkvr. Anna Maria van BorssHA van Spreemvenslein geboren te Sas-N van-Gent. 11 1831. Eerste gevecht van het Aarden- burgsch garnizoen met de Belgen. 12 1844. Bij Z. M. besluit wordt het bestaan der Christelijk Afgescheidene ge meente te Zaamslag erkend. 15 1647. Openbare godsdienstoefening van eenige Doopsgezinden te Groede/ 14 1655. Bij de voormalige Walsche gd- meenle te Sas-van-Gent wordt de eerste kerkeraad bevestigd. 15 1617 De predikant ds. Willi. Comantius aanvaardt zijne dienst bj de Her- vorrade gemeente te IJzendijke. Wordt vervolgd.) STATISTIEKE MEDEDEELINGEN. Vervohj van No. 51.) Van de Onderlinge brandwaarborg-maal- schappij gevestigd te Middelburg, heeft men in Zeeuwsch-Vlaanderen 4 correspondenlen als: te OoslburgNeuzen llontenisse en Axelen 1 commissaris te IJzendijke. Van de Nederlandsche maatschappij van brand- verzekeringgevestigd te Tielheeft men in Zeeuwsch-Vlaanderen 3 agenten als: 2 te Oost- burg en 1 te Hulst, en 4 correspondenten als: te Zuidzande, Schoondijke, IJzendijke en Zaamslag. Van de Maatschappij van brandverzekerin^ gevestigd te 's Hertogenbosch, heeft men in Zeeuwsch-Vlaanderen 4 agenten, als: 2 te Aar- denburg, 1 te Biervliet en 1 le Hoofdplaat. Van het Nederlandsch begrafenis-fondsge vestigd te Rotterdam heeft men in Zeeuwsch- Vlaanderen 4 agenten, als: te Graauw, Neuzen, Sas-van-Gent en Wesldorpe. Wordt van tijd tot tijd vervolgd.) Binnengekomen to Neuzen voor Gent beslemd Spaansche bark Preciosa kapt. Molledavan Matanzasmet suikeren van Gent afgeko- men Belg. sloomboot Flechakapt. Seeuwen met slukgoederen naar London. AMSTERDAM1 January. Werkelykc Schuld 2*- pet. idem 5 pet. 71£; idem 4 pet. 89T55. DORDRECHT28 December. By rcdelyken aanvoer van Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaassche Tarwe ging dezelve tot 10 cents lager vry goed van de hand. Zomer-Tarwe min der ter markt en is tot vorige pryzen verkocht. RoggeZeeuwsche Vlaamsche en Overmaassche vond weinig begeerte en moest 20 cents lager afgegeven worden. GerstWinter en Zomer by ruimeren aanvoer uit Flakkee slap en 50 cents lager verkocht. Haver vond by ruimen in- landschcn aanvoer tot 10 cents hooger goeden Jcooplust. Jl'Paardeboonen vonden weinig vraag en moestcn by kleinen aanvoer 10 cents lager afge geven wordengestorte Zeeuwsche cn Vlaamsche golden",/7,80 a 7,90. Witte en Bruine Boonen hebben vorige pryzen opgebragt. Blaanwe Erwten, hoewel minder ter markt dan vorige week moestcn wederom 50 cents lager afgegeven worden, de puik kokendc hebben 9,70 tot 10. en de mindcre 9 tot 9,40 opgebragt. Koolzaad bijna zonder. handel.? GENT29 December. De voorraad van Tarwe en Rogge was byna gelyk alsinde vorige week en zijn ook in de pryzen geene verandering gekomen. Gerst, Ilaver en Paardeboonen flaauw, mcde tot vorige pryzen. Boekweit 4 fr. per hect. hooger. LONDEN, 29 December. Van alle soorten graan en meel is in den loop dezer week slechts eene zeer matige hoeveclheid aangevoerd. By wcinige koopers had de omzet op heden weinig te beteekencn en waren de pryzen als voren. De vec- markt was drukker bczochtde kooplust wras grooter en de pryzen waren hooger dan vorige week. LONDEN1 January. Per telegracif.) Tarwe blyft'onveranderd; de markt overigens vast. ^5ste Staats-Loterij. Pryzen van 100 en daarboven. Twcedc Klasse. lste Lyst: No. 4125, 11445 en 15469. ieder/1000- no. 9828 en 16747 ieder 400no. 1875 5564 6458 8225 en 14509 ieder 200no. 745, 1778, 2712, 2859, 5807, 9807 11552 en 18463 ieder 100. 2de Lyst: No. 1675520,000; no. 975, 5000; no. 11652, 2500- no. 76 en 5159, ieder 1250; no. 4276, 15014, 15299, 16509 18075 en 19595, ieder/ 1000; no. 1018, 5759, 4901 6689, 7664 11264 14585 en 17004, ieder/ 400; no. 2818, 7590, 8908 en 10591 ieder 200; no. 1429, 12560, 15202, 15079 15682, 16809 en 18197,' ieder 100. 3de Lyst: No. 19572,/ 1000; no. 15949, 200. Stoombootde Schelde. Dagclyks, uitgenomcn des Zondags. Van Vlissingcn op Breskens: 's morgens 7 ure. Van Breskens op Vlissingen: 's morgens 7*- ure. Van Vlissingen op Neuzen 's morgens 8* ure. Van Neuzen op Vlissingen 'snamiddags 12| ure. Van Neuzen op Hoedekenskcrke 's morgens 10*- ure. Van Hoedekenskcrke op Neuzen 's morgens 11A ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. January 1855. Van Neuzen. VanVliss. 3£u. voorm. 9£ u. Dond. Vryd. Zat. Zond. Maand. 8 Dingsd. 9 WoensdlO Dond. 11 Vryd. 12 Zat. 13 4 voorm. 5 6 4 6 6| 7 74 10 10* 11 - 11* midd. 12 nam. l 2 Schroef-StoombootJacob van Artevelde. Wekelyksche dienst. Van Gent naar Neuzen Zaturdags, 'smiddags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 6 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent Woensdags 's voormiddags 3 ure. Aleden beviel voorspoedig van eene welgeschapene SSochterADRIANA WILIIELMINA SCHRAM geliefde Echtgenoot van Neuzen, 1 Januarij 1855. J. C. STEENKAMP, JCz. Jen 28 December 1854- is te Hulst, na een igdurig en smartolijk lijdenin den onderdora ''van bijna 59 jaren overleden Vrouwe SUZANNA CORNELIA HAAK Echtgenoot van den Heer Peter Beumer Hardenberg. OORDRAGT OVER DEN LANDBOUW te ■AXEL en IVESTDORPE op Frijdag den vijfden in plaats van Donderdag den vierden Januarij. .-Twee zeer schoone Eikenhouten KABINETTEN en /rie groote vierkante TAFELSwaaronder eene Uit- trektafel te bevragen bij den Heel- J. F. TROMP te Axel. Brieven franco. De Griffier Telchuy s te Axelzal, ten ver- zoeke van den Wel-Edd Geboren IJeer F. M. de KERCHOVE, Grondbezitter te Gentop de Hofstede 1 avoond door den Pachter de Bruijcker in den \OOTEN IIPIJSSENSPOLDER te Zaamslag, Maandag den 8 Januarij 1855 ,|'_des^ voormid dags 10 ure, publiek verkoopen 70 stuks Olmen BOOMEN waaronder eenige ge- scbikt voor Timmerbout. Ten verzoeke van den Heer J. B. de MEIJER Gjondeigenaar te Sas-van-Gent, zal den Notaris S. n Diggelen residerende te Axelop ^Jonderdag den 11 January 151855des voor middags ten 10 ure, aan den ARMENDIJKfonder Axel, publiek verkoopeh Ruim 100 koopen zwareregtstammige Olmen en Esscben LOOMEN, geschikt -voor (alle Timmerbout. 3c Boekliandelaar A. J. BRONSWIJK, te Schoon dijke heeft dezer dagen uitgegeven en alom ver- krijgbaar gesteld Xeeuwsch—Vlaamsch Jaarboeltje voor 1855 verzameld door J. H. VAN DALE. Tweede jaargang, met een Plaatje; 220 pagina's compressen drukin kl. 8.° De Koopers van Ds. H. Q. JANSSEN'S ST.-ANNA-TER-MUIDENin 1850 bij de Heeren van Benthem Jut ting, te Middelburg uitgegeven wor den opmerkzaam gemaakt op dezen 2den O^1' vAx.tc.ii xiUCU jaargang van Cadsandria. Zij ontvan- gen in dezen jaargang een onmisbaar toe- voegsel op geDoemd werk dat in elken volgenden jaargang van Cadsandria zal vervolgd worden. fevens is door liem de inteekening opengesteld od een Diclitbundelgetit'eld DICHTERLIJKE IVALATEBTSCHAP van in leyen Landbouwcr onder de gemeente IJzendijke en Lid van de Commissie van Landbouw in Zeeland uitgegeven onder toezigt van G. P. ROOS. Prijs ingenaaidy 2;00. gebonden in linnen met vergulde stempels - 2,50. Onmiddelijk na de uitgaaf wordt de prijs met 10 °/0 verhoogd. Dc grootte van dezen bun'dcl zal ongeveer 550 pagina's bedragen. Een breedvoerig prospectus is in alle soliede Boek- winkels voorhanden. In den Boek- en Papierwinkel van C. W. OVEEf? BEEKE te Neuzen zijn voorhanden in meer dan 100 soorten, van 5, 7, 10, 15 cent tot f 1,50 en hooger. waaronder folio, kwarto cn octavo Kerk- en Huis- Bijbels, met koperen sloten enz., voor f 15 50 f 15,80, f 8,50 en f 6,50 j zoomede ook Nieuwe Tcstamenten met Psalmen enz., inZwart ofSpaansch leerverguld op sneea 1,60en verder in vele andere ordinaire en praclitbandcn. in differente pracbtbanden en vereuld op snee van 20 cent tot f 2. Verder eene ruime sortering van SCHRIJFPAPIER waaronder van 2,50 2,50 tot 5 6 enz. per riemen 15, 15, 20, 25, 50 en 40 cent per boek; POSTPAPIER, van 70, 80 cent tot 2 enz. per pak van 240 vcllen j Teeken- en gekleurde Papieren Schrijf- cn Notitieboeken Portefcuilles Enveloppcs- Stalen Pennen in ruim 20 soorten van 50 cent tot f 1,60 en hooger per gros Lakwaaronder van 50- 4045 cent enz. per pak van 20 pijpen Ouwels Potlooden Lcijen van 5 79 cent enz.Zwarte Roode en Blaauwe Schrijf- en Stempel-InktSpeel- kaarten van 5, 810 tot 50 cent per spel52'rcent en hooger per dozijn Passer- en Verwdoozen Boe- kentasschen voor ScboolgebruikStroopapiervoor winkelgebruik a 1 per riem bij grootere' lioeveel- lieid tot mindere prijs; fijne en ordinaire Platen en 1 renten Albums Nicuwjaar- en Verjaarkransen Liedeboeken; alle soorten van ALMANAKKEN voor 1855 en wat verder in eenen goed gesorteerden Boek- en Papierwinkel behoort. Benevens zijncn Boekhandel en Boekbmderij be- veelt hij ook zijne Boek- en Kantoordrukkerij bij Vernieuwing aan het geeerde publiek. Door de dage- lijks toenemende bestcllingenzoo van liier als uit bijna alle andere plaatsen van bet voormali"" 5de District, aangemoedigdgeeft hij voorldurend aan zijne Drukkerij die uitbreidingom te kunnen con- currerenzoowel met de binnen- als buitenlandsche Drukkerijen in deze omstreken voornamelijk ook zoo in prijs als in de wijze van bewerking. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2