AIEUWS- EN ADVERTENTIEBLABT% W.° S3. W0ENSDAG ,1JANUARIJ1855. Nieuwstijdingen. VOOR Dit Weelcblad wordt elken Woensdag-morgen uitgegeven bij C. W. Overbeeke te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij de Boek- handelaars en Postkanloren zijner woonplaats. (tweede jaargang.) Advertenlien gelieve men aan den Uitgever in to zenden uiterlijk Dingsdag des namiddags lent nrede prijs van t tot 4 r eg els is 40 centsvoor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegel- regt voor elke plaatsing. Gelijk de ondergeteekende hot laatste nommer van het pas afgeloopene jaar lieil- wenschend besloten heeftzoo is het hem eene behoeftenu bij voor bet eerst weder in dit nieuwe jaar met zijn Weekblad te voorschijn treedt, zijne lezcrs en in bet algemeen al zijne geeerde begunstigers met zegenbede te begroeten in de hoop, dat vrede en welvaart bij voortduring het deel moge zijn van Zeeuwsch-Vlaanderen's bewoners Terugziende op de ondersteuning, welke aan zijne onderneming met de uitgaaf van een Weekbladin het pas verstrekene jaarboven de gekoesterde verwacbting mogt ten deele vallenzet bijhierdoor aangemoedigdzijne aangevangene taak in goed vertrouwen voort, niet twijfelende of zij die hem in zijne poging jioo zeer schraagden, zullen met hunne gunsTfge medewerking niet allcen voortgaan, maar ook anderen opwekken om hun voorbeeld na to volgen, opdat zoo het doel, met de uitgaaf van dit Weekblad beoogdvoor gebeel Zeeuwsch-Vlaanderen allengs zoo meer moge bereikt worden. Zal bij van zijne zijde ook op gegronde aanmerkingen van anderenal het moge- lijke tracbten aan te wenden wat dienen kan om zijn Weekblad al meer en meer aan deszeli's titel te doen bcantwoorden en alzoo in belangrijkheid voor Zeeuwsch- Vlaanderen te doen toenemeneen steeds aanwassend debiot, bij eene meer alge- meene begunsliging met Advertenlienop deze geheele landstreek betrekking beb- bende^ moge hem dan ook schadeloos stel- len voor de kosten aan zijne onderneming verbonden. In dit vertrouwen dezen tweeden jaar- gang aanvangende, beveelt bij zicb bij de bewoners van Zeeuwsch-Vlaanderenaan beide zijden des Braakmansbeleefdelijk aan, als overtuigddat zij, boogst inge- nomen met een Weekblad voor hunne eigeno landstreek, dit als eene plant van Zeeuwsch- Vlaanderen's grond op alio mogelijke wijzen zullen trachten te doen groeijen en bloeijen C. W. OVERBEEKE. Z. M. heeft beslistdat met de maand Mei aanstaande bij het wapen der infanlerie de vol- gende garnizoensveranderingen zullen plaats heb ben namelijk: het 5de regement, staf en lste bataillonte Vlissingentwee compagnien te Breskens; 4de bataillon te Vlissingen, een deta- chement teRammekens; 2de bataillon te Neu- zen eene compagnie te Sluis en delachementen te Philippine en Eliewoutsdijk5de bataillon, te Middelburg eene compagnie te Veere; het 4de regementstaf en lste en 2de bataillon te Bergen-op-Zoom eene compagnie te Bath 3de bataillonte Rotterdameene compagnie te Brielle en eene compagnie te Hellevoetsluis 4de bataillonte Venlo. De oudsle der dienstdoende predikanten bij de Hervormde gemeenten in Zeeuwsch-Vlaan deren de wel-eerw. heer ds. J. C. Nidelstein Walterals hebbende zijne kerkelijke loopbaan den 5 Februarij 1814 bij zijne eerstc gemeente aangevangen zal op den 9 dezer het tijdstip zien aanbreken waarop zijn eerw. voor 30 jaren bij zijne derde of tegonwoordige gemeente te Hulst tot predikant werd bevestigd. Van wege het Belgisch gouvernement zijn dezer dagen medailles van de 2de klasse ge- schonken aan de Belgische loodsen W. Riemens A. de Zeeuiv en A. Meeusen, te Neuzen wegens het redden op den 26 September 1853 van schip- per E. Klaassen van Biervliel, en diens knecht nabij het schor van den Nieuwen Neuzenpolder. J!, vrijdag zijn de Afrikaansche prinsen Lamina Carirno, troonopvolgeren Joseph Carimo, van de door legenwind ler reede van Neuzen liggende Belgische oorlogsbrik Due de Brabant, kommandant Petit, met de sloep te Neuzen aan wal gekomen en aldaar gezamenllijk met den kommandant van genoemd schip en den Bel- gischen vice-consul den heer J. T. de Smidl eene wandeling gemaaktbij welke men onder anderen, ook de gouden vaasdeslijds door de koningin van Engeland lot aandenken van haar bezoek op de hofslede, aan de wed. W. de Feijter geschonken alstnede de meekrap-fahrijk heeft bezigligd. Na een 5jarig verblijf in Belgie keeren zij thans weder naar hun vaderland Rio Nunez terug. Naar vrij vernemen zijn de volgende vroe- gere dijkbazen thans als werkbazen verplaatst, alsI. van de Velde van den Margarelhapolder naar Borsselen -/. van der Beek van den Een- dragl- naar den Koudenpolder J. Kolijn lot heden dijkbaas van den vrijen Nieuwen Neuzen- polder naar de Watering Baarzande c. a. A. Wright van de Watering van Walsoorden naar den Eendraglpolder A. Blok van Eliewoutsdijk naar den Margarelhapolder P. J. Visser van Oud- en Jong-Breskens naar Walsoorden L. Lauret van Philippine naar de HoofdplaatM. van Poperinghe van Bruinisse naar Oud- en Jong-' BreskensJ. Burgel van den Tienhonderd- en Zwartepolder naar Bruinisse B. Breas van Baar zande naar Oud-Noord-Beveland en P. de Munch van Waarde naar den Magdalenapoider bij Biervliet.' Uil Axel meldt men dat het aan Hare Koninklijke floogheid prinses Frcdcrik der Neder- landen behaagd heeft aan de aldaar voorleden jaar opgerigto hreischoo! voor minvermogende meisjes de aanzienlijke som van vijftig gulden te scheuken. Moglen de oprigtsters zich verblij- den niet aileen over den ijver en de naarstig- heid der kinderen maar vooral ook over hunne verstandsontwikkeling en zedelijke beschaving zoo zal voorzeker dit hewijs van weldadigheid der beminde prinseshaar eene nieuwe aan- sporing geven om hare zorg met nog meer ijver en belangslelling aan deze nutlige zaak toe te vvijden. Men schrijft uil Eecloo, van den 28 Decem ber jl.het volgende De gemeenteraad dezer slad heeft de kamer der verlegenwoordigers en den minister der open- bare werken een rekwest aangeboden met heL doel om voor de heeren de Laveleye en Moucheron de concessie te verkrijgen tot het aanleggen van den ijzeren weg van St.-Ghislain naar Gentop uitdrukkelijke voorwaarde, dat men te gelijker tijd de sectie van Gent naar Eecloo zou aanleggen. »Naar de verzekeringen door den agent dezer compagnie aan ons plaalselijk bestuur gegeven zou het schijnen, dat de kapitalenvoor de spoedige uitvoering der werken benoodigdreeds ingezameld zijn maar het komt ons voordat die aannemers veel beter in hun eigen voordeel, ja zelfs in dat van de stad Gent zouden handc- ien indien zij den ijzeren weg van Eecloo tot de haven van Breskens verlengden en zich ont- hielden van den ontworpen lak van Gent op Neuzenwelke nevens het schoon kanaal van dien naam zoude loopen. »De linie van Gent naar Breskens, langs Eecloo, zoude zeer voordeelig zijn voor het vervoer der granen uit het vruchtbaar land van ICadzand zij zoude een groot getal reizigers leveren en voor den handel en de nijverheid van Vlaanderen en Henegouwen een nieuwen en voordeeligen uitweg naar de gansche provincie Zeeland als- ook naar een groot gedeelte van Holland open- stellen." Gedurende het afgeloopen jaar zijn van Ant- werpen 106 sohepen met 25,706 landverhuizers vertrokken in het jaar 1855 was het getal 66 schepen met 15,262 landverhuizers. In de 12 laalsle jaren zijn er uit die haven 744 schepen gezeildovervoerende 151,683 landverhuizers. Uil opgemaakte stalen blijktdat in dit jaar in Frankrijk 120,760 personen aan de cho lera zijn bezweken die ziekte heeft aldaar in 4743 gemeenten geheerscht. Onlangs zijn door het gemeentebestuur te Parijs bepalingen vastgesteld slrekkende tot herslclling der gevels van de huizen in de voor- naamsle straten dier hoofdslad. Deze voorschrif- ten zijn reeds door vele eigenaars opgevolgd zoodat van de 52,000 huizen welke te Parijs aanwezig zijn reeds van bijna de helft de gevels schoongemaakt en opgeverwd zijnwaardoor Parijs tegen de groote lenloonslelling van 1855 in een geheel nieuw kleed zal zijn gestoken. Volgens de Observer zouden in Engeland 80,000 man van de militie worden in dienst geroepen 15,000 zouden in de veslingen in de Middel- landsche-Zee in bezetting gelegd 5000 in de depots geplaatsl en 60,000 als eene reserve ge- houden worden. Omer-pacha aanvaardt het bevel over de Turksche expeditie naar de Krim. Bij Sebas- topol is tot den 23 December niets beiangrijks voorgevallen. De Gazette van St.Nikolaes deelt eenen nieu wen brief mede van Francies Cooremansjon- geling van St.-Nikolaasdie in het leger van de Krim dient Voor Sebastopol, den 29 November. Zeer beminden onkel ik kome UEd. in het kort te laten weten in wat slaet ik my heden uevind ik twyfel niet of UEd. hebt myn brief van den 20 der andere maend ontvangen waerin ik melding gedaen heb van den slag die wy met de Russen geleverd hebben aen de Alma en van onze aenkomst voor Sebastopol waer wv ons steeds nog bevinden in de volgende armoede Niet half levcnsmiddelen genoeg en zelfs met ons geld kunnen wy er geen koopende aerde en de modder voor bed; gestadig slecht weder; allyd op de wacht of aen het werk inde loopgrach- len; allyd in de kleederen en zelfs geen tyd voor een hemde te wasschen bykans geen hout om ons eten te kokenen wy grenadiers hebben nog altvd het vetjen van des nachts op tirailleur voor de slad te liggen in galen gemaekt in de aerde, waerin men zich, om zoo te zeggen niet bewegen kan, om den vyand in het oog te houden en als men by den dageraed zvn post verlaeldan durf ik u zeggen dat men is gelvk een oud peerd dat des morgens van stal komt. Daermede kan UEd. een weinig begrypen hoe wy onzen tyd overbrengen. Veel zieken worden getransporteerd naer Oonslantinopelen maer ook een groot gedeelte sterft er door de koude en armoede. Van ons regiment, dat 2400 mannen sterk was als wy Afrika verlaten hebben blvft er nog 1500 van over en zoo is het van alle regimenten. Den 5 dezer des morgends regende het een weynig de Russen die in de stad lagen zyn op ons gevalleu, waer een bataillon van ons" veel geleden heeft; wy hebben 13 officierenzoo dood als gekwelst gehaden hadden de chas seurs ons niet ter hulp gekomen, wy hadden er mogelyk alien geblevenwy hebben hun terug- geslagen en gevolgd lot in de voorstad waer wy ook niet hebben kunnen blyven want zoo gauw als men dat in de stad gezien had heeft men op ons met de kanons beginnen te schie- len zoodanig dat ik niet weet hoe wy terug- gekomen zyn, zy hebben hunne sloutighevd duer betaeld de aerde lag bedekl met lvkenwel is waer eenigle van de orize, rnacr meest van de hunne, want zoo het schynt hadden zy order van meest op de officieren te schietcn. Wy hebben ook den generaei Delourmelle verloren; ik heb er ook bykans aen geweestloen het gedaen was, heb ik bemerkt, dat ik 2 gaten in myn capote had en dat myn bidon door eenen kogel verplettcrd was. Wy hebben de Russen hunne botten en scboencn uitgedaen en hunne gourden genomen, die vol brandewijn waren en hebben de lykcn dan begraven. Den- zelfden dag hebben zy ook onze colonne geat-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1