9 februari 1983 Maandblad voorde medewerkers van Verkeer en Waterstaat Niemand verwachtte in 1953 een overstro mingsramp. Redactie: Hans van Lith, Tilly Nieuwenhuijsen. Redactieadres: Plesmanweg 1-6 2597 JG 's-Gravenhage. Telefoon: 070-7471 17. Vormgeving: Staatsdrukkerij, Maarten Balyon. Druk: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. Abonnementsprijs: f 15,- per jaar (elf num mers) Medewerkers en gepen sioneerden gratis. Artikelen uit Profiel mogen zonder meer worden overgenomen. Presentexemplaren en bronvermelding worden op prijs gesteld. PKOflEL Redactiecommissie: Mw. E. Gosses, G. Fonteijn, J. de Groot, P. H. van Hellemond, M. G. H. Postma, G. Ruijgrok, J. A. Wisse.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - tijdschriften | 1983 | | pagina 1