Heinkenszand, Hoedekenskerke, Kapelle, Kruiningen. Nisse cn Wcmeldinge. Van twee dezer gemeenten hebben v ij bereids vernomen, dat op jl. Zondag aldaar derzel- ver 300jarig bestaan godsdienstig herdacht is, nl. te Baarland door ds. A. Hage, des voorm. naar aanleiding van Colloss. 2 67, en des namidd. naar Gal 6: 9, en te Nisse door ds. H. van Selms, naar Ps. 26: 8. Bij de eerstgenoemde gemeente, had ds. Arnoldus Wiels tot dus verre 34, en bij de tweede ds. Lodewijk Willemst. 29 opvol gers. Do overige 5 gemeenten werden geduren de het tijdvak van drie eeuwen bediend Heinkenszand door 25, Hoedekenskerke door 19, Kapelle door 23, Kruiningen door 24, en Wemeldingo door 25 predikanten. GEMENGDE BERICHTEN. Te Ter Neuzen is weder een kindje van omstreeks 6 maanden een slachtoffer geworden van de zucht om buurpraatjes te houden kommeren zeggen do lui hier der moeder. Bij zulke gelegenheid is de wieg in brand geraakt en is het kind in deerniswaardigen toestand teruggevon den. Maandag heeft zich de justitie van Maastricht naar Valkenberg begeven, waar de gebroeders R.waarvan een huzaar, zich hebben schuldig gemaakt aan verregaande mishandeling van een herbergier en aan ver zot tegen en verwonding van ecu mare chaussee. Beidon zijn zwaar geboeid Ie Maastricht binnengebracht. Hun arrestatie ging zeer moeielijk, daar zij, op een zolder gevlucht, ieder die naderde met den dood bedreigden. De mazelen heerschcn te Middelburg cpide doch ze zijn, volgens getuigenis van deskundigon, niet van gevaarlijken aard. Te Middelburg is een tent in aan bouw, waarin de hoer Louwerse dezen win ter een Skating rink zal openen. Te Grijpskcrke in Walcheren, sinds 5 November 1876 vaceerendo, is, als 7de poging, beroepen ds. H. Bax, predikant te Doornspijk en bevorens te Poortvliet, die in zijne 25jarige loopbaan nu voor de 58ste maal een beroep ontving. Door eenige ingezetenen te Ammerstol is tot een bedrag van f 4000 ingeschreven, voor den bouw van ceno nieuwe kerk voor de Herv- gemeente, Te Schaarbeek werd bij een familie een bankje vau 100 frs. vermist, en terug gevonden in den chignon van een werkvrouw. Bij de inwijding van het nieuwe kerk hof te Gotha, waaraan tevens eene inrich ting voor lijkenverbranding is verbonden, werd door eene geestelijke eene redevoering uitgesproken, die uitmuntte door haar vrij zinnige strekking. De redenaar betoogde o. a. dat lijkenverbranding niet in strijd is mot de leer van het christendom. Den lOn dezer zal do verbranding plaats hebben van een lijk, dat reeds een jaar begraven was. Uit eender spoorwegrijtuigen van de Franscho Messageries zijn twee verzegelde pakketten gestolen, eene waarde van om streeks 800,000 fr. aan effecten inhoudende en toebehoorende aan de bankiers Roth schild en Oppenheim. De nommers der ef fecten zijn aan de Fransche justitie opge- gegeven en politiedienaren zijn uit Parijs naar Londen, Brussel, Berlijn, Weenen en Amsterdam vertrokken, om nasporingen te dier zake te doen. Bij een apotheker te Berlijn kwam dezer dagen zeer geagiteerd een jongmensch in zwarte rok en witte das binnenloopen en vroeg op gejaagden toon «Kunt gij mij ook spoedig een dosis wonderolie op zooda nige wijze toebereiden, dat men noch aan den smaak nog aan den reuk iets merkt «Wel zeker," was het antwoord, «ga een oogenblik zitten." Do apotheker verrichtte eenige werkzaamheden aan zijn toonbank en zeide toen! «Ge schijnt warm te zijn, mag ik u een glas limonade aanbieden." De jonge man dronk dankbaar de limonade op en zeide (oen «Maar maakt als 't u belieft wat spoed met de wonderolie, ik heb haast." Lachend antwoordde de apotheker «Die hebt ge daar juist opgoarankon, zender er iets van te merken." Ongelukkige," riep de jonge man, die doodsbleek werd, uit, «ze was voor mijn aanslaande schoonmoeder bestemd on ik sta op het punt van te gaan trouwen." Thans wordt van sommige zijden ge meld dat de justitie de dieven, die onlangs te New-York het lijk van den millicnair A. F. Stewart uit het graf stalen, op het spcor is. Terecht vermoedde men reods dadelijk, dat zij de nagelaten betrekkingon geld wil don afpersen. Herhaaldelijk werden door de rechters van instructie en door familie leden van don overledene brieven ontvan gen, waarin de teruggave van het lijk werd aangeboden. Men eischte echter aanzien lijke sommen. Eerst een millioen dollars, totdat eindelijk, toen nog altijd het aanbod niet werd toegeslagon, oen schrijven kwam waarin werd medegedeeld, dat met 1000 dollars genoegen zou worden genomen. Misschien dat die brieven voor de justitie aanwijzingen zijn geweest bij do ontdekking dor daders. Men verzekert dat onderschei dene inwoners der stad, die totnogtoe voor zeer achtenswaardig doorgingen, bij de zaak betrokken zijn. Door sommige bladen wordt intusschen beweerd dat do justitie bij hot onderzoek nog hoegenaamd geene vor deringen heeft gemaakt. Volgons oflicioelo statistische opgaven worden in Engelsch-Indie gedurende het jaar 1876 niet minder dan 20,000 mensclien do prooi van wilde dieren. Daarvan stier ven er 15,956 door slangen. In weerwil van de genomen maatregelen was de toestand ook in 1S77 niet zoo heol veel beier. In laatstgenoemd jaar bedroeg het aantal slachtoffers 19,273. Toch was er in 1876 jacht genoog op de dieren gemaakt en had men 23,450 tijgers, wolven on dergelijke dieren, alsmede 212,371 slangen gedood. In sommige streken heeft de regeering ech ter hij het uitroeien te kampen met de gods dienstige vooroordeelen der inlanders, die het dooden van een dier onder alle omstan digheden als eene misdaad beschouwen. Op grond der wet tegen de sociaal- democratie waren tct 2 December jl. in ge- heol Buitschland verboden 153 vereenigin- gen, 40 periodisko en 135 niet periodieke geschriften. In het geheel zijn 66 bezwaar schriften ingekomen ©o we! 78 betreffende verocrdeslingen tegen vereenigingen, 12 tegen periodieke en 36 tegen niet periodieke geschriften. Bezer dagen is in Duitschland het ver schrikkelijk gerucht verspreid, dat twee kisten Orsini-bommen in beslag zijn geno men. Het Hamburger Fremdenblatt geeft de volgende opheldering omtrent dat onware gerucht. Twee kisten met ledige cognac- llessenen, zoogenaamde bommen, aan een eerlijk visscher behoorende, gaven aanlei ding tot het verhaal. Onder vermoeden, dat er kruid in verborgen was werden zij in beslag genomen en terstond snelde een op nieuwtjes belust dagblad-correspondent naar het telegraafbureau, om aan een blad te seinen, dat twee kisten met Orsini-bom men in beslag waren genomen. In vele steden van IVestfalen heeft men een eenvoudig middel toegepast om het aantal cafés-che.ntant te beperken. Het stedelijke bestuur heeft namelijk het recht op dergelijk inrichtingen belasting te leg gen en zoo moet b. v. te Recklinghausen voor iedere voorstelling 10, te Witten 20 mark belasting worden betaald. Een Duitsch blad meldt, dal in de laatste 60 jaren 31 pogingen tot mcord op gekroor.de hoofden en presidenten van repu blieken zijn gedaan, waarin slechts twee (Lincoln en de hertog van Parrca) met doo- delijken afloop. Van de overige 29 bekwa men slechts weinig zware, anderen lichte en de overigen in het geheel geen verwondin gen De Daily News behelst een telegram uit New-York van 3 dezer, waarin gemold wordt, dat Edison eene machine heeft uit gevonden, om de hooveelheid verbruikt elcctrisch licht te meten. De machine be staat in een zelf registreerenden toestel, die geplaatst zal worden in elk huis, dat van electrisch licht voorzien wordt. Edison ver klaart, dat zijne uitvinding aangaande hot electrisch licht thans voltooid is. Hij houdt zich thans nog slechts bezig met proeven, om de kosten van het licht zoo zuinig moge lijk te maken. Nu reeds heeft hij de zeker heid, dat ze mindor zullen zijn dan het gas. Zoodra hij de minimum prijzen gevonden heeft, zal hij de uitkomsten zijner uitvin ding openbaar maken. B3JJÖDZETTING. SLUIS, 9 December 1878. Grof Tarwe Brood 12 c mts per kilo. Rogge ii 9V« ii ii MARKTBERICHTEN. Sint», 10 December 1878. Boter 65 c. per V« kilogram. Eijeren f 1,25 r. 26 stuks. ©osttjrarg, 11 December 1878. De markt niet zoo ruim voorzien zijnde van granen als voorgaande week, bleef door te hoog gehoudene prijzen, alsook door stremming in den handel veel on verkocht. In de besteede prijzen was geen verandering op te merken waardoor de noteering aan die der voorgaande is. Tarwe f 8,25 a 9,60, Rogge f G,50 a 6,75, Wintergerst, f 6,60 a f 7,00, Zomergerst f 5,50 a f 6,50, Paardeboouen f 7,25 a f 8,00, Haver f 2,00 a 4.00, erwten f 8,00 a 9,00, Kanariezaad f 8,75 a 9,25. Vele menschen beklagen zich, dat ze des morgens bij 't wakker worden eene grootc belemmering gevoelen in de branches, een zeker gevoel van benauwdheid in het ach- tersto gedeelte van de keel, veroorzaakt door min of moer dikke slijmdeeltjes. Men wendt dan dikwijls heftige pogingen aan om ze kwijt ie geraken, waarvan hoesten on soms misselijkheid dan dikwijls het gevolg is, terwijl men er menigmaal eerst na veel moeite en eenige uren van onpasselijkheid in slaagt, om de stofjes te verwijderen, die de ademhaling heiemmeren. Allen die aan deze onaangename kwaal

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1878 | | pagina 3