ROERENDE GOEDEREN BRESKENS VEERHUIS S L U 9 S EN B R U G G E. W. J. VAN DER BOOR Advertentiën. Verknoping Woensdag den 9 October 1878, Openbare Verpachting. VEREENIGING Tot bevorderingvan den Tuinbouw in Zeeland. Specialiteit van MANTELS. LOGEMENT Palingstraat te Vlissingen. Druiven-Borsllionig uit Mainz, BARGEDIENST W3NTERDIENST 1878 Verlr. Tan Sluis. Vertr.v.j Baat tegen dronkenschap! Tabak-, Snuif- en Sigarenfabriek. KOFFIE en THEE. Universcel-Zuiveringszout. Dit zal aan hare echtgenooten zeker ge noegen doen, maar in het besluit der vrou wen van Virginie, iu een congres genomen, staat achter het woord toiletten «en andere uitgaven." Het zou kunnen wezen dat daar in eeue reeks van huishoudelijke verrassin gen lag voor de heeren echtgenooten, die hun minder heviel. (Arnh. Ct.) BROODZETTING. SLUIS, 23 September 1878. Grof Tarwe Brood 13 cents per kilo. Kogge 9'A MARKTBERICHTEN. Sluis, 24 September 1878. Boter 65 c. per 'A kilogram. Eijeren f 1,— 26 stuks. Oostimi-g, 25 September 1878. Door de vasthoudendheid der verkoopers die ongenegen waren tot lagere prijzen af te geven bleef de omzet, hoewel er eene redelijke aanvoer van granen was, weder zeer klein waardoor de handel zich enkel tot dadelijk gebruik bepaalde. Het verkochte bracht onderstaande prijzen op Tarwe f 9,00 a 10,20, Rogge f 6,75 a 7,20, Wintergerst, f 6,75 a, f 7,10, Zomergerst f 6,00 a 1' 6,40, Paardeboonen f 7,00 a f 8,25, Haver f 2,00 a 4.00, erwten f 8,00 a 9,00, Kanariezaad f 0,00 a 0,00. jarige Echtvereeniging van J0HAN FRANQ0I3 GHLNER Deurwaarder bij de Arrondissements Regtbank te Middelburg MARTINA KRAMER.. Coetsene, den 27 September 1S78. van OOSTBURG. De Notaris Ei. f. koksma te Sluis, zal op dés voormiddags ten 10 V» ure preciesten verzoeke van de weduwe en erfgenamen van wijlen den heer M. A. ZEGERS te Oost burg en voor diens sterfhuis aldaar, in het openbaar verkoopen 1. Eene partij Meubelen en Huis raad, waaronder Mahoniehouten en andere Kasten, Tafels, Ivagchels, Bedden enz. 2. Eene prachtige en uitmuntende 7 octaafs Pianino, alsmede 3 stuks Violen, eene groote partij Classieke en andere Muziek enz. 3. Een complete Photographic toe stel met beuoodigdheden. 4. Een partij V$'iiiE«cSg*crecdscliap, waaronder Toonbank, Winkelkast, Bakken, Kisten en Elesschen. 5. Eenige Schilderijen iu olicvcrw, geschilderd door wijlen BACKHUIJZEN, met- en zonder Lijst. En verder hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht. Koopen boneden f 5,00 contant te be talen. ZEGT HET VOORT. Op Vrijdag den 4 October 1878, des voormiddags ten 11 ure, zullen Bur gemeester en Wethouders van Sluis, ten raadhuize in het openbaar verpachten De grazing van 10 perceelen Hoofd wal en veriawie Vest, van den Zuiddijk af tot aan de voormalige Zuidpoort de grazing van een perceel Wal aan de Westbatterij, cn het Woonhuisje naast de Zuidpoort. De verpachting geschiedt voor 4 j a r e n, integaan den 1 November 1878, op de voor waarden welke dagelijks, uitgezonderd des Zondags, in den voormiddag ter Secretarie ter lezing leggen. TENTOONSTELLING van Bloemen, Planten, Vrachten en Groenten, Don derdag 3 en Vrijdag 4 October 1878, in het Schuttershof te Middelbueg, van des voormiddags fl® tot des namiddags 5 «ren. Entree 25 cent per persoon. Namens het Bestuur, JOH. LUTEIJN, Voorzitter. E. D. SPRENGER, Secretaris. ONTVANGEN eene buitengewoon groote sortering in alle prijzen en genre, dezelve worden op aanvrage ter bezichtiging gezonden. VAN B2IR WEEEE, Langendelft, Middelburg. Meermalen opgemerkt hebbende dat gij ingezetenen dezer gemeente nog van ge dachte zijt dat bovengenoemd Logement en Koffljbuis door den heer I. DE LEEUW ge houden wordt, zoo maak ik UEd. door deze bekend dat bovengenoemd Logement reeds circa een jaar door mij ondergetee- kende is overgenomen en beveel mij alzoo bij voorkomende gelegenheden aan, hopende door eene prompte en eene civiele bediening de gunst van U allen waardig te worden zoo noem ik mij UEd. Dw. Dienaar, W.JANSEN. vinden vertrouwbaren raad in bet beroemde geïllustreer de werk: Dr. kinds Natuurgeneeswijze, prijs één gulden, en over 500 bladzijden dik, bij alle Boekhandelaars te ontbie den, of rechtstreeks bij Richter's Boek handel te Rotterdam, tegen franco toe zending van 20 postzegels a 5 cents die ook vooraf op franco aanvrage een uit treksel daarvan franco en gratis ver zendt. Dit voortreffelijke werk moest in geen buisgezin ontbreken. gerenommeerd en aangenaam huismiddel bij Hoest, Heeschheid, Verslijming, Borst en Keelpijn, Bloedhoest, Hoest bij Kinde ren, duizendvoudig sedert jareu als zoo danig erkend. De DRUIVEN-BORSTHONIG van W. II. Zickenheimer, Mainz, bekomt mijne vrouw, als middel tegen hoesten, zeer goed. LANDRATH VON KIEBEN op Galenbeck bij Friedl. (Mecklenb.-Strelitz) Alleen echt verkrijgbaar in flesschen, van twee Gulden, eeu Gulden en 65 Cent, voor zien van nevenstaand fabriek- stempel te Sluis, J. P. Leijsennaar-tJoest; Axel I. Wieland, Biervliet, L. deSmet; Breshens, VV. Wemelsfelder, Groede, J. Serlé-Hollestelle; Hulst. Borgstein; Neu zen, I. Donse. Az; OostburgB. de Die. Philippine B. I.D'hooge; Sas van Gent, wed. P. I. Pauwels; Schoonclijhe, T. Schijve; IJzendijke. D. I. Hollestelle; Zaamslag, wed. A. van Fraeijenhoven. tusschen van afl Oetdber\?>Tètot einde Februari 1879. Gedurende de maanden Oclober eu Februari. Dinsdag 's morg. 7 V2 u. Woensdag 7 y2 n Donderdag 7% n Vrijdag 71/* Zaterdag 7 Novemb, Dcccmb. en Januari. Dinsdag 's morg. 7V2 u. Donderdag 7,/a Zaterdag 7 Gedurende de maanden October en Februari. Dinsdag 's nam. 3 u. Woensdag 3 Donderdag 3 vrijdag 3 - Zaterdag 3V2 Novemb. Deccmb. en Januari. Dinsdag 's nam. 3 u, Donderdag 3 Zaterdag 3% De Kantoren voor dezen dienst, alwaar de Kaartjes worden afgegeven zijn gevestigd Te Sluis, op de Kaai in het logement «de Stad Sluis" bewoond door F. X. DE SMET. Te Brugge, in de estaminet Noorwegen" bewoond door F. LUKQUIN, buiten de Dampoort. Allen, die aan deze kwaal lijden, wordt mijn uitmuntende remedie ten zeerste aan bevolen. Hetzelve heeft zich in tallooze gevallen met glans bewaarheid zooals duizende van dankbetuigingen bewijzen. Het middel kan met of zonder weten der zieken aangewend worden en kost gld. 6,75 ets- bij A. VOLLMANN in Friedrichshagen bij Berlijn. VL AARDINGEN. HANDEL IN Alles wordt tegen zeer concurreerende prijzen kwaliteit, franco Kotteedam ge leverd. Po&imonsters GlUTIS. Het echte algemeen bekende IJnlvcr- sccl-Zuivcriiigszo.it. een zeker middel tegen maagkwalenzuur, braking, hart water, enz. is thans echt verkrijgbaar in pakjes a 15 cent, 'A pakjes a 27'A cent en lieele pakjes a 50 cent te Sluis, bij J. P. Leijsennaar-Noest. Oostburg, bij B. de Die. Groede, bij J. Serlé-Hollestelle. Gedrukt bij J. STEINZ, te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1878 | | pagina 4