ROEMDE GOEDEREN ÜSÏ DE HAND TE KOOP W. jrVAN DER BOOR S L U IS ii B R G G E. Advertentiën. Belangrijke Yerkooping Dinsdag 10 September 1878, Najaars-Examen. AANBESTEDING DELEWERK. Vrijdag den 13 September 1878, Het delven van p. m. 1070 M1 WATERLEIDING loopende door de vestinggrachten van in 2 perceelen. A. van Overbeeke-Waeijhaert SLUIS. Raat tegen dronkenschap Tabak-, Snuif- en Sigarenfabriek. KOFFIE en THEE. BARGEDIENST ZOMERDIENST IST8 Ycrtr. van Sluis. Yertr. v.Brugge. MARKTBERICHTEN. Sljiis, 3 September 1878. Boter 62% c. per 1A kilogram. Eijcren f 85 26 stuks. Oostbnrg, 4 September 1878. Er was lieden nog al eene redelijke aan bieding van granen doch bleef echter be neden de verwachting die men had daar men meende wegens het ongunstige weer dezelve grooter geweest zou zijn. De handel was traag doordien de vraag de biedings- prijzen verre overtroffenDo nieuwe granen, uitgezonderd de wintergerst waar levendige vraag voor bestond, was voor 't grootste ge deelte niet droog. Er werd besteed voor Tarwe f 9,00 a 10,75, Rogge f 7,00 a 7,50, Wintergerst, f 6,75 a f 7,25, Zumergerst f 6,00 a f 6,50, Paardeboonen f 8,00 a f 0,00, Haver 1' 3,50 a 4.00, erwten f 9,25 a 10,00, Kanariezaad f 8,00 a 9,00. Aan allen die ons hunne belangstelling hebben betoond bij de geboorte van onzen Zoon, betuigen wij onzen hartelijken dank. W. A. NOEST. J. M. NOEST-DE PRIESTER. Sluis, 5 September 1878. van TE AARBENBURG. De Notarissen Bi. ff. KOKS1HA te Sluis en ijllink te Aardenburg, zullen op en zoo ïioosüg flea volgenden dag, telkens des voormiddags ten 10 ure, voor bet huis vroeger bewoond door den heer G. VERDOOREN, te Aardenburgin bet openbaar presenteeren te verkoopen Eene nellen en zindclijken inboe del, bestaande in AEene grooto partij MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN en HUISRAAD, GLAS-, KOPER-, TIN- en AARDE WERK, KRISTAL enz. B. Eene partij OUD PORSELEIN waar onder een groot EETSERVIES. 6'. Eene groote partij GOUD- en ZILVER WERKEN waaronder kosibarc slnk- Nader bij biljetten omschreven. ZEGT HET VOORT. I)e INSPECTEUR van liet lager onder wijs in Zeeland maakt bekend, dat de examens ter verkrijging van acten van be kwaamheid tot bet geven van lager-, schooi en huisonderwijs, in deze provincie, voor de tweede maal in dit jaar zullen worden gehouden te Middelburg, op Woensdag 16 Wclotoe!' aanstaande en volgende dagen. Zij, die een dezer examens wenschen afteleggen, bebooren zich daartoe uiterlijk vóór 25 September e. k. aan te melden bij den Schoolopziener van het district waarin zij wonen, of, van buiten 's lands komende, voornemens zijn zich te vestigen; met opgave van de acte die zij verlangen en met overlegging van de navolgende stukken a. éen of meer getuigschriften van bun goed gedrag b. hunne geboorte-acte en c. de acten van bekwaamheid, die zij reeds vroeger mochten hebben ver kregen. Do dag en plaats van hot examen zullen later aan elk der belanghebbenden door don Schoolopziener worden medegedeeld. Middelburg, 30 Augustus 1S78. De Inspecteur voornoemd, C. M. van VISVLIET. Het Uitvoerend Bestuur van bet Water schap der sluis aan dc Wielingen is voornemens, op des middags ten 12 ure, in het logement van BEIJAERT op de Kaai te Sluis, in bet openbaar bij enkele Inschrijving aan te besteden De voorwaarden van aanbesteding liggen ter lezing ten kantore van don Secretaris- Penningmeester te Sluis terwijl inlichtin gen, behalve bij het Bestuur, ook kunnen verkregen worden bij den waterbouwkun digen Ambtenaar VAN DE VELDE te Cadzand, die bovendien op Diugsdag «lei» 10 September a. s., des voormiddags 10 ure aanwijzing op de plaats zelve doen zal. Sluis, 5 September 1S78. Het bestuur voornoemd. Een WOONHUIS met ERF te Sluis, waarin vroeger bet bedrijf van Smid is uitgeoefend en 2 aanccugebouwdc WOONHUIZEN met ERF, staande en ge legen te Sluis, op de Garenmarkt, kadas traal Nos. 1364, 1365 en 1440. Inlichtingen te bekomen bij de Wed. A. TILLEMAN te Sluis. Alle Maag- en Borstkwalen, alsmede Koortsen, Tering, Hardlijvigheid, slech te Spijsverleering, ook Zenuwziekte en Bloedarmoede, enz. enz., worden spoe dig en zeker genezen door de wereld beroemde Dr. AIRY's SPECIALITEI TEN. Een ieder die, alvorens een kuur te ondergaan, zich vau de degelijkheid dezer Specialiteiten wenscht te over tuigen, ontvangt, op franco aanvrage, door Richter's Boekhandel te Rotter dam, gratis en franco een 120 bladz. dik Uittreksel uitDr. Airy's Natuur geneeswijze, waarinmen onder anderen eene menigte getuigschriften van ge lukkig genezen lijders zal vindon. PHOTOGRAAF zal in de laatste helft der maand September a. s. werkzaam zijn te Ades „Hotel lc Roy." Hooi- «le kennis van hel gevaar behoedt men zich het beste voor vcrwaarloozing. De oorzaken van keel- en longtering zijn meestal verwaarloozingen van Katarren. Als voorbehoed en hulpmiddel bij verkoudheid is daarom de alleen echte Rijnlandschc Drutvcn-Borsthonig van W. H. ZICKEN- HEIMER te Mainz, van onschatbare waarde, daar door tijdige aanwending er van, eene spoedige herstelling bereikt en aldus een lang- lijden en snel einde vermeden wordt. De echte Druiven-Borsthonig, sinds 10 jaar overal ingevoerd, is bekend als bet edelste, reinste, best werkzaamste en in gebruik bet aangenaams'e buismiddel, bet geen door meer dan 10,000 attesten van mannen van bet vak en genezen personen kan bewezen worden. Het groote succes van den echten Druiven-Borsthonig heeft een aantal namaaksels van onreëlle Winkelfa brikanten in de wereld gebracht. Men be hoedt zich dus bet best voor deze namaak sels, wanneer men slechts in de door ons aangestelde dépots koopt. Verder wordt men verzocht acht te geven op bet Etiquette en den stempel, die op iedere gebruiksaanwij zing gedrukt zijn. Al deze flacons zijn door metaalcap- sulen gesloten die nevenstaande fabriekstempel dragen en ver krijgbaar in flacons van fl. 2. fl. 1.en 65 cent te Sluis, J. P. Leijsennaar-.Noest; Axel I. Wieland, Biervliet, L. de Smet; Breshens, W. Wemelsi'elder, Groede, J. Serlé-Hollestelle; Hulst. Borgstein; Neu zen, I. Donse. Az; Oostburg, B. de Die. Philippine, B. I. D'hooge; Sas van Gent, wed. P. I. Pauwels; Schoondijhe, 1. Schijve; IJzendijhe, D. I. llollestelle; Zaamslag, wed. A. van Fraeijenhoven. Allen, die aan deze kwaal lijden, wordt mijn uitmuntende romodie ten zeerste aan bevolen. Hetzelve beeft zich in tallooze gevallen met glans bewaarheid zooals duizende van dankbetuigingen bewijzen. Het middel kan met of zonder weten der zieken aangewend worden en kost gld. 6,75 ets- bij A. VOLLMANN in Friodrichshageu bij Berlijn. VL AARDINGEN. HANDEL IN Alles wordt tegen zeer concurreerende prijzen kwabteit, franco Rottekdam ge leverd. Poslmonster» GRATIS. TUSSCHEN van af 1 Maart tot einde September 1878 Gedurende de maanden Haart en September. Dinsdag 's Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag April, Mei en Juni. Dinsdag Js morg. 7 i Woensdag 7 Donderdag 7 Vrijdag 7 Zaterdag 7 Juli en Augustus. Dinsdag 's morg. 7 Woensdag 7 Donderdag 7 Vrijdag 5V2 Zaterdag 7 Gedurende de maanden Maart cn September. Dinsdag's nam. 3Vau, Woensdag sy2 Donderdag 3 J/2 Vrijdag 3V2 Zaterdag 4 April, Mei en Juni. Dinsdag *s nam. 4 u. Woensdag 4 }j Donderdag 4 Vrijdag 4 ,f Zaterdag 4% ,f Juli en Augustus. Dinsdag 's nam. Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 4 u. 4 4 6V» 4 Va Gedrukt bij J. STEINZ, te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1878 | | pagina 4