Advertentiën. Verkooping GERST TE VELDE Woensdag 10 Juli 1878, kor, H. J. Smid, alle Ie Middelburg, en A. J. Marlet, te Hontenisse. Ook de minister van binnenlandsehe za ken is, zeker met ceno ironische bedoe ling, met het oog op de opheffing van liet rijksbureau voor statistiek, tot lid dier vereeniging gekozen. Voor het aanstaand vergelijkend exa men, om als adelborst 3e klasse, op het Koninklijke instituut voor de marine te Willemsoord te worden geplaatst, hebben zich dit jaar voor 25 plaatsen niet minder dan 156 adspiranten aangemeld. In het Handelsblad lezen wij het vol gende De geruchten dezer dagen weder in om loop, betreffende een nieuwe echtverbinte nis van onze vorstelijke familie, spreken van een huwelijk, dat Z. M. do Koning voornemens zou zijn te sluiten met eene Zweedsehe vorstin, en wel H. K. H. prinses Charlotte Eugenia Augusta Amalia Alber- tina, geboron 21 April 1830, eenige zuster van Z. M. koning Oscar II van Zweden en Noorwegen. Prinses Eugenia is de schoonzustei van wijlen Koningin Eouise van Zweden, de oudste dochter van Prinses Frederik en volle nicht van onzen Koning. Andere bladen meonen evenwel dat het oog gevestigd is op eene thans te Parijs verblijvende vorstin. aren en ook het stroo zal overvloedig zijn. Do haver heeft door de vochtigheid een weinig geleden, doch belooft een goeden middelbaren oogst. Van de hooilanden mag men een bijzon der gunstigen oogst verwachten. Raap- en koolzaad staan zeer fraai en zijn rijk geladen. Er is slechts ééne stem over den veelbelo- venden stand van het vlas; sedort vele jaren zijn de uitzichten op de opbrengst van dit gewas niet zoo voldoonde geweest. De suikerwortel heeft door het natte we der geleden; indien echter de maanden Juli en Augustus droog en warm zijn zal dit nog een gunstigen invloed kunnen uitoefenen. Het eenige gewas, dat veel te wenscben overlaat, zijn de aardappelen; de vroegere soorten hebben zich tengevolge van de vochtigheid niet behoorlijk kunnen ontwik kelen. Wat do boekweit betreft is bet nog te vroeg om een oordeel te kunnen vellen. Boomvruchten zullen er niet veel zijn, met uitzondering van de appelen, die een ruimen oogst beloven. In de afgeloopen week is, op het Kam pereiland, puik hooi verkocht voor f 12 5 14 per duizend klg., vrij aan boord; in het vorige jaar maakte men bijna het dubbele van dien prijs. BROODZETTING. SLUIS, 24 .Tuni 1873. Grof Tarwe Brood 14 cents per kilo. Rogge 10',4 i s MARKTBERICHTEN. Sluis, 25 Juni 187S. Boter 57'4 c. per 'A kilogram. Eijeren f 77'A 26 stuks. Oostburg, 26 Juni 1878. De aanvoer van granen was heden niet groot, doch weder ruim voldoende voor de behoefte. Besteede prijzen voor tarwe en an dere granen waren als voorgaande week doch die der gerst iets lager. Dezelve wa ren voor: Tarwe f9,50 a 11,50, Rogge f 8,00 a 8,30, Wintergerst, f7,50 a f7,80, Zomergerst f 6,50 a f 7,00, Paardeboonen f 7,00 a f 7,75, Haver f 3,00 a f 4,50, erwten f 0,00 a 0,00, Kanariezaad f 8,00 a 8,50. Geheel het streven van den tegenwoordi- gen tijd is daarheen gericht, de groote me nigte zooveel mogelijk opheldering over do meest verschillende dingen te verschaffen, en ook de populaire Geneeskunde maakt meer en meer vorderingen. Geen boek be vat intusschen zooveel tot ophelderingen voor zieken bruikbaars, als dr. Airy's Na tuurgeneeswijze", cn raden wij derhalve alle zieken aan, zich dit boek aan te schaf fen. Het kost, iu weerwil dat het over 5000 bladzijden dik en met illustraties rijk voor zien is, slechts een gulden, en is door Rich ters Boekhandel te Rotterdam te ontbieden. De gezondheids-commissie te Petersburg beeft de invoer van teerkapsules van Guyot geauthoriseerd van wege hunne uitstekende uitwerking in geval van verkoudheid, ca- tharren, bronchitis en teering. Tweekap- sules, ingenomen telkens als men gaat eten, brengen spoedig beterschap aan. De behandeling kost slechts zes a acht centen per dag. Om zeker te zijn dat men de echte kap- snles heeft, moet men op de driekleurige handteekening van den heer Guyot, op het etiquette letten. In de meeste goede apo theken zijn de kapsules tc verkrijgen. Geboben JOIltv AllClIST, zoon van J. STEINZ en J. ZUIJDERDUIJN. Sluis, 24 Juni 1878. van schoone De Notaris K. F. bOKSM* te Sluis, zal op des namiddags ten l'/i ure, in het open baar verkoopen A. ten verzoeke van mons. JOH. DE BRUIJNE Pz, te Sint Anna ter Muiden. Ongeveer 3Vi Hectare beste Wlnter- gerst te velde, wassende in de gemeente Sint Anna ter Mniden, op de bij ham in bruikge geweest zijnde hofstede i en B. ten verzoeke van mons. C. J. WIJFFELS, te Sluis. Ongeveer 2'/« Hectare beste 'Wintergerst te velde, wassende in de gemeente Heille, nabij de hofstede bewoond door mons. J. F. LOUAGE. Vergadering te Sint Anna ter Muiden, bij de Gerst van mons. JOH DE BRUIJNE voornoemd. ZEGT HET VOORT. Z. K. H. Prins Hendrik is Vrijdag avond van het Loo, alswaar hij uit Duitsch- land was aangekomen in de residentie te ruggekeerd. Bij de hoofdcommissie voor het natio naal Huldeblijk is ingekomen f 40,000. Evenwel zijn nog niet uit alle sleden en dorpen de bijdragen ontvangen en duurt ook de inschrijving buiten Amsterdam nog tot 30 Juni voort. In de Staatscourant maakt de minis ter van finantien bekend, dat de inschrij vingen in de geldleening van f 43,000,000 te zamen een bedrag uitmakon van f 127,917,300. Door den agent van bet ministerie van finantien te Amsterdam zal aan de inschrijvers schriftelijk kennis wor den gegeven van het aan elk hunner toege wezen bedrag. KOLONIËN. Bij het dep. van koloniën is het navolgende telegraphisch bericht ontvangen van den Gouv.-Generaal van Ned.-Indie dato 24 Juni Wegens dagelijksche aanvallen op Edi zijn troepen gezonden naar Gedoeng. Na hevige gevechten werden sterke stellingen door ons genomen. Wij hadden 14 dooden, waaronder 2 luitenants en 79 gewonden, waaronder eveneens 2 luitenants. De vij and kreeg 750 dooden en gewondenin ééne versterking liet hij 180 dooden achter, waaronder voorname hoofden. Na die ge vochten heeft het hoofd van Gedoeng af stand gedaan van zijn gezag ten behoeve van zijn zoon, die zich persoonlijk is komen onderwerpen." LANDBOUW. De Nederlandsche consul te Gent bericht onder dagteekening van 14 Juni aangaande de vooruitzichten van den oogst hoofdzake- het volgende In weerwil van de menigvuldige regens gedurende den laatsten tijd gevallen, welke eenige bezorgdheid ten aanzien van don oogst hadden doen ontstaan, verheugt het mij te kunnen melden, dat de stand der veldgewassen in bijna de geheele uitgestrekt heid van mijn ressort voortreffelijk is ge bleven en dat alles een buitengewoon vruchtbaar jaar voorspelt. De granen staan uitmuhtendtarwe, rogge en gerst vertoonen zwaar geladen KERKELIJKE ZAKEN, ONDERWIJS ENZ. Men verneemt dat de collecten op het jongste Zuider-zendingsfeest plus minus f 400 hebben opgebracht. Voor een, door de Synode te benoe men hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht, is het volgende drietal opgemaakt: Dr. Cannegieter, predikant te Tsum, dr. J. H. Gunning, pred. te 's Gravenhage, en dr. J. K. Koch, pred. te's Hertogenbosch. GEMENGDE BERICHTEN. Naar men verneemt zijn te Vlissingen op het kantoor der comptabiliteit van de Staats spoorwegen eenige onregelmatigheden ont dekt, tengevolge waarvan een der ambtena ren onmiddellijk is geschorst. Ook een der voornaamste alhier gevestigde Duitsehe expeditie-kantoren zou de dupe zijn van de onregelmatigheden. (Z. D.) Te 's Hertogenbosch is een man, die een kind, dat in het water was gevallen, na sprong, verdronken. Het kind werd door een ander persoon gered. Te Bergeyk is proces-verbaal opge maakt, wegens overtreding der wet op den kinder-arbeid tegen den burgemeester en den veldwachter. De Chineezen zenden zelfs depêches naar de andere wereld. In een van de laat ste nummers der te Peking uitkomende Chineesche Staatscourant vindt men o. a. een decreet van de beide keizerinnen-regen tessen, waarin wordt medegedeeld, dat de keizerlijke troepen de stad Nan-lo (Kasch- gar) en kort daarop ook de provincie van dion naam woder hebben onderworpen. Na de inneming dier stad werden 1100 burgers onthoofd. «Dit bericht" zoo leest men iu het decreet, «zal den onlangs gestorven kei zer, die thans in den hemel regeert, groote blijdschap verschaffen." In een tweede de creet wordt bevel gegeven dankoffers aan do maan van dien keizer to brengen en bij een derde wordt aan prins Li last gegeven den overledene kennis te geven van de be haalde overwinning. De prins moet het be richt op gele zijde schrijven en dit vervol gens op hot graf van den doode verbranden. Op deze wijze hoopt men, dat wijlen keizer Jenonn nauwkeurigkennis van liet gebeurde zal krijgen.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1878 | | pagina 3