La compagnie a décerné sa Medaille a. Monsieur T. J. JansenAgent a VEcluse pour ses bons ei loyanx services pendant une periode de 58 ans. d. i. De vereeni- ging heeft hare Medaille toegekend aan den lieer T. J. Jansen, Agent te Sluis voor zijn goede en trouwe diensten gedurende een tijdperk van 58 jaren. De Medaille zelve bevat aan de eene zijde een lauwerkrans waartusschen de woordennaves et jedes assecurat/E, dat is verzekering van schepen en huizen. En aan de keerzijde de gewone maagd, welke zich op de plaat der verzekerden bevindt, waar boven en onder de woorden Securitas en A nlverpia en in het midden de datum van oprichting te lezen zijn. De gunstig bekende Maatschappij Securitas te Antwerpen werd opgericht tijdons de regeering van Koning Willem I den 29 Maart 1819 sedert welk tijdstip door den heer Jansen de l'unctien van Agent dier Maatschappij voor deze streken werden waar genomen en die daarmede nog steeds ijverig voortgaat. Zou een zoo langdurig agent schap niet tot de groote zeldzaamheden be lmoren Verleden Zondag 14 April was hot vijf en vijftig jaar geledon dat door de jonge juf vrouwen I. P. Vorstman, M. A. Bekaar en C. F. Noest de eerste steen werd gelegd van de nieuwe Herv. kerk alhier. Het is bekend dat do oude prachtige St. Janskerk in het jaar 1811 een prooi der vlammen is geworden en eerst in April 1823, met toestemming van Koning Willem I tot den bouw der tegenwoordige kerk werd overgaan. Van het jaar 1811 tot 1S25 werd de dienst ge daan in de oude Frausclie kerk, die nader hand als kazerne voor het garnizoen werd gebezigd. Na aankomst van verschillende kolen schepen zijn ook heden wederom twee zwaar beladen schepen (baqué's) met steenen voor' den weg van Aardenburg naar Sint Kruis alhier ter lossing binnen gekomen, zoodat de werkzaamheden, die de doorvaart aan het sas te Brugge belemmerden, even als het uitbaggeren van dammen aldaar, groo- tendeels voltooid kunnen beschouwd worden. In de op 16 dezer alhier gehouden al- gemeene vergadering van den polder Be- vvester Eede bonoorden St. Pietersdijk, is op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan den heer J. M. Hennequin als ontvanger- griffier, ouder dankbetuiging voor de gedu rende 34 jaren aan den polder bewezen vele diensten, en in zijne plaats uit eene aanbeveling van 3 personen met 22 van de 23 stemmen tot ontvanger-griffier gekozen de heer mr. P. C. J. Hennequin advokaat te Sluis en burgemeester van St. Kruis. Ook is in die vergadering met meerder heid herkozen tot gezworen en afgevaardigde bij het waterschap der sluis aan de Wie lingen do heer Abraham Beun, grondeigenaar te Heillc. In plaats van den heer M. C. de Die, overleden, xs tot lid van den gemeenteraad van St. Kruis gekozen, de heer P. Bonte grondeigenaar aldaar met 16 van de 27 uitgebrachte stemmen. Van de overige waren uitgebracht op den heer P. de Muijnck 9 stemmen. Van do 30 kiezers hadden er 27 gestemd. Uit die gemeente meldt men nog: Met de voorbereidende werkzaamheden voor den aanleg van den steenweg naar Aardenburg, is men druk bezigverschil lende arbeiders zijn aan de aardwei-ken en het effenen des dijks begonnen, waartoe het di'ooge weder in de laatste dagen zeer gunstig medewerkte, Te Oostbiu-g is de heer J. Otto Ris- seeuw, met 29 van de 52 uitgebrachte stem men gekozen tot lid van den gemeenteraad. In die gemeente is een hulponderwijzer nummerverwisselaar geworden. Thans is do school met circa 250 leerlingen geheel zonder hulponderwijzers. Aangenomen het beroep naar Zuid- zande floor ds. J. C. IJ. Bussingh de Vries te ter Heijden. Aangenomen liet beroep naar Water landkerkje door ds. A. E. van der Scheer, te Oud- en Nieuw Appelscha. De benoemde hulponderwijzer te Hoofdplaat, op een salaris van f 700, heeft weer bedankt, zoodat het van den zomer juist een jaar wordt, dat de hoofdonderwij zer ook op een salaris van f700, het bovennatuurlijke kunststuk verricht, om zonder eenige hulp aan een 150tal leerlin gen, lezen, schrijven, rekenen, zingen, aardrijkskunde, taal enz. enz. te leeren enz. De Eerste Kamer der Staten-Generaal is tegen den 29 dezer bijeengeroepen. Met zekerheid kunnen wij thans mel den, dat de verloving van onzen beminden Prins Hendrik met Prinses Marie van Prui sen, oudste dochter van Prins Friedrich Karl, een feit is. De Keizer van Duitschland heeft de blijde tijding reeds aan zijn hof be deed gemaakt. Nederland zal zich onge twijfeld verheugen in dat huwelijk van een zijner braafste vorsten en hem van harte het geluk toewenschen, dat hij zoozeer ver dient. Het huwelijk zal vermoedelijk tegen September aanstaande worden voltrokken. Z. K. H. is thans de gast vanZ. M. op het Loo. Naar aanleiding vail die huwelijksplan nen werd voor eenige dagen aan de Köln. Zeitung uit Parijs het volgende geschreven Prins Hendrik is weduwnaar, kinderloos en 5 jaar oud. Prinses Mario heeft den ouder dom van 23 jaren bereikt. Wanneer het be vestigd wordt, datdeNederl. troonopvolger, de Prins van Oranje, niethuwen wil, of zelfs, waarvan ook sprake is geweest, van de kroon afstand wil doen, dan is het niet on mogelijk, met het oog op de zwakke licha melijke gesteldheid van den tweeden zoon van Koning Willem, dat de broeder des laatscen, prins Hendrik, die zich ouder de leden van het Koninklijk Huis met roem heeft onderscheiden en zoowel in Nederland als in Luxemburg zeer bemind is, den troon bestijgt. Natuurlijk laten de Fransche bladen niet na, uit dit huwelijk de gevolg trekking te maken, dat «het plan van Bis marck orn Holland bij Duitschland in te lijven, evenals de koninkrijken Beiei'on, Saksen, Wurtemberg, te gemakkelijker zal kunnen uitgevoerd worden, wanneer hij daarbij op de medewerking van den toekom- stigen Koning van Nederland rekenon kan." Er heeftzich eene commissie gevormd, om een huldeblijk van dankbare vereering te doen ven-ijzen voor Hugo De Groot. Eerevooi'zitter dezer commissie is Z. K. H. Alexander, Px-ins dei-Nederlanden. Het uit- voei-end comité bestaat uit de heeren mr. E. J, J. B. Cremers, voorzitter; mr. F. B. Coninek Liefsting, mr. A. A. De Pinto, mr. Joh. Pols, mr. R. J. graaf Schimmclpen- ninck Van Nijenhuis, dr. Th. Ch. L. Wijn malen, secretaris-penningmeester; mr. J. T. Buijs, mr. J. E. Goudsmit, mr. J. A. Fruin, mr. B. D. II. Teilegen en mr. T, M. B. Asser. De circulaire, waarin het denkbeeld aan bevolen wordt en de groote verdiensten van Hugo de Groot worden aangetoond, is voorts onderteekend door een groot aantal man nen van wetenschappelijken naam of aanzien lijke positie, waaronder voorkomen, be halve de vorige en tegenwoordige Ministers van binnenlandsche zaken en justitie, de heer I. D. Fransen Van de Putte te 's Ilage en de heeren mr. W. C. Borsiusen G. N. De Stoppelaar, te Middelburg. GEMENGDE BERICHTEN. Op den Hollandschen spoorweg heeft den 19 dezer tusschcn Velzen en Zandpoort eene botsing plaats gehad tusschen den perso nentrein, die te 10,30 van Rotterdam ver trokken was, en een zandtrein. Daarbij werden zes personen licht gekwetst zijn. In de aanbeveling van de jaai-lijksche collecte voor noodlijdende kerken en per sonen, zegt de Algemeene Synodale Com missie o. a. het volgende: »Van het bedrag, waarop voor dit jaar naar gewonnen maat staf kon worden gerekend, was ten vorigen jare bij dringende behoefte aan herstel van kerken en pastorien reeds over bijna f 2000 beschikt. Daarbij bracht de laatstgehouden jaarlijksehe collecte f 500 minder op dan in het naastvoox-gaande jaar. Dientenge volge was er in het geheel slechts f 17,800 beschikbaar. En daartegenover stonden de aanvragen van 22 gemeenten, waarvan de ondersteuning geen uitstel gedoogde, doch naar de meest zuinige berekening eene som van f'5S,800 vereischte, zoodat deze som het bedrag der beschikbare middelen met ongeveer f 40,000 overtrof. De gemeente Haarlemmermeer wenscht op 19 Juni a. s. het zilveren feest der droogmaking van het meer te vieren. Nie mand zal ontkennen, dat daartoe alle aan leiding bestaat. Van een gevaarlijke water plas werd die streek een bloeiende, wel varende gemeente, zoo welvarend niet of ze deinst terug voor de kosten van een waardig zilveren feest. Ze vraagt aan het overige Nedei-land voor deze zaak steun, en die zal haar wel vei-leend worden er zullen genoeg Nederlanders zijn die er iets voor over hebben om het feit der droog making waardig te laten hei-denkeu. Mocht er van de feestviering een batig slot over blijven, dan zal dit bestemd worden tot oprichting van een gebouxv ter herinnering aan het zilveren feest. De leden der hoofdcommissie, die zich bereid verklaren tot 1 Mei a. s. bijdragen in ontvangst te nemen, zijn de heeren J. W. M. van de Poll, A. van Straten en mr. J. P. A. Teding van Berkhout, te Haarlem. De ook in ons land welbekende on versaagde dierentemmer Bidel heeft voor de zooveeïsle maal gevaar geloopeu, thans te Madi-id, door een zijner wilde kostgangers te worden verscheurd. Het was eenige oogenblikken voordat de voorstelling be gon. Een der bedienden van Bidel, of schoon in het bijzonder met deze zorg belast, had de afscheiding tusschen de hokken van den witten beer en den panter niet goed ge sloten, zoodat het aan den laatste gelukte het verblijf van zijn buurman binnen te dringen. De Noordpoolbewoner, zijn domi cilie aldus geschonden ziende, liet een dof gebrom hoeren en wierp zich op zijn onwel- komen bezoeker, v/aarna een worsteling tusschen de béide dieren ontstond, die den aanwezigen het bloed in de aderen deed stollen. Do heer greep zijn tegenstander in zijne geduchte klauwen en drukte hem zijn monsterachtige nagels in het vleesch. Te vergeefs trachtte do panter, huilende van smart, zich uit de omhelzing los te wringen, de bloeddroppels lekten van zijn lichaam op de planken en hij zou ongetwijfeld zijn be zweken, ware Bibel niet eensklaps versche nen. Zonder aan het gevaar te denken, waaraan hij zich blootstelt, treedt hij hot hok binnen met de karwats in de hand. Eenige seconden later stort hij zich met ijzingwekkende stoutheid tusschen de vree- selijke strijders, grijpt den witten beer bij de keel en dient hem eenige geduchte kar watsslagen toe. De menigte, halfdood van schrik, stoot een angstkreet uit, ademloos, met wijd opengesperde oogen zitten de toe schouwers aan hun zitplaatsen als vastge nageld. Men hoort niets dan het gehuil dier verschrikkelijke muilen en daarboven uit de woeste kreten der schelle stem van Bidel. Zijn verschijning op het tooneel maakte de worsteling ongelijk, twee tegen eende beer moest zijn prooi laten glippenMet de snelheid van den bliksem maakte Bidel van deze gelegenheid gebruik: de deur tusschen de beide hokken openende, joeg hij den verwoeden en bloedenden panter naar zijn eigen hok, om vervolgens de afscheiding weder even spoedig te sluiten, en nu voor goed. Alleen, zwijgend en bevend onder het

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1878 | | pagina 2