NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VAN WESTELIJK ZEEUWSCH- N°. 14. Negentiende jaargang. A0. 1878. Vrijdag 5 April. Publicatie. Buitenland. Binnenland. If Dit weekblad verschijnt iederefi Vrijdag. Prijs per drie maanden 1. Afzonderlijke hommers 7 cents. Prijs der advertentiënvan 15 regels 60 cent, elke regel meer 7y2 cent. Groote letters naar het ge tal gewone regels die zij beslaan. Ingezonden Stukken en Brieven de Redactie betreffendebenevens Advertentiën (uiterlijk des Donderdags avonds 4 ure.) en gewone Berichten of Mededeelingen van Correspondeten, te bezorgen bij den Uitgever dezes, alles FRANCO. Generaal Agentschap, N1JG.H en VAN DITMAR, Algemeen -Advertentiebureau tc llotten^apj De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SLUIS, brengén bij deze ter kennis van 'de belang hebbenden. dat door ben voorloopig'is vast gesteld bet kohier van den Hoofdelijken Om slag dezer gemeente, voor liet loopeüdè jaar-; dat gemeld kohier van Maandag den eerste/n tot en met Maandag den vijftienden April aanstaandedes 's morgens van 9 tot 12 ure, ter gemeente-secretarie voor eenieder ter lezing zal liggen, en dat de bezwaren die tegen de daarop gebrachte aanslagen mochten bestaan, binnen den voormelden tijd, schriftelijk en op ongezegeld papier, bij den gemeenteraad kunnen worden inge bracht. Sluis, den 30 Maart 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd, HENNEQUIN, Burgemeester. J. BEKAAR, secretaris. OORLOGSBERICHTEN. Er is geene verandering in den politieken toestand gekomen. Engeland blijft op zijn standpunt staan, Rusland handhaaft het zijne, en zoo kunnen beide nog lang blijven staan. Categorisch luidt hetgeen het officieele Journal do Saint-Petersbourg, terugkomende op de aftreding van lord Derby, ten slotte zegt, nl. dat, nadat Rusland alles gedaan heeft om den vrede in stand te houden, nadat het de uiterste toegevendheid gebruikt heeft op diplomatiek en militair gebied, het voortaan slechts zijn eigenbelangenen zijne eigen eer zal raadplegen, wanneer anderen goedvinden die te bedreigen. Op deze wijze beantwoordt Rusland thans En- geland's snorkerijen. De Engelsclie regee ring Tracht hare handelwijze te verdedigen door de wereld wijs te maken, dat het even wicht in de Middellandsclie zee is verbroken, en bet houden van een congres onmogelijk is geworden door Ruslands verklaring, dat liet zich vrijheid van meening en beslissing voorbehoudt. Wij ontzeggen waarlijk Rus land die macht niet na zoovele opofferingen om het doel te bereiken, dat werd beoogd. Hét Engelsche parlement beeft de oproeping van 'de reserve én de verdfere handelingen van de regeering. De leider der liberale partij, lord Gladstone, verklaarde de regee ring te zullen bestrijden. Geruchten dat keizer Wilhelm koningin Victoria een scherpen brief bad geschreven, blijken niets meer dan praatjes te zijn. De onderhandelingen van den Russischen gevolmachtigde, generaal Ignatieff, en de Oostenrijksche regeering hebben tot geener lei resultaat geleid. Konstantinopel, 1 April. De Russen ver sterken de linie van Schataldja en alle strategische punten. Osmau-pacha is be. noem cl tot commandant van Konstantinopel" Frank! ij k. Door den krijgsraad is Dinsdag te Parijs ter dood veroordeeld een man, die een voor name rol gespeeld heeft tijdens de commune en onder meer de hoofdschuldige was in den moord, op do generaals Thomas en Le- comic gepleegd. Verscheidene medeplich tigen aan dien moord waren reeds gevat en haddon hun straf ondergaan. In de gedin gen, die hierover gevoerd werden, bleek telkens, dat men den hoofddader niet voor zich had; een zekere Gai-cin werd, zoowel door de getuigen als door de beschuldigden, als de man genoemd, die den generaal Le- conite gevangen had genomon en de menigte bad aangespoord om hem te dooden. Deze Garcia was een Parijsch werkman. Na de nederlaag der commune, voor welke hij tot den laatsfen dag streed, vond hij te Parijs zelf bij zijn zoon oen schuilplaats. Sedert is bij, door steeds van woonplaats te verwis selen en van naam te veranderen, erin ge slaagd zeven jaren lang de politie te ver schalken. Eerst in het laatst van't vorige jaar word hij gearresteerd. Hij is thans 73 jaren oud en vergrijsd in het revolutie- handwerk; bij beroemt zich er op aan alle omwentelingen en straatgevechten, diesedert 1820 hebben plaats gehad, te hebben deel genomen. Te Nancy is het bankiershuis Huel en Demange gefailleerd. Genoemde heeree hebben zich bijtijds uit de voeten gemaakt, een passief achterlatende van 2,500,000 fr. Het actief bestaat uit 60 fr. in gereed geld, eenige papieren van waarde en aan- deelen der Bank. De voorzitter der recht bank van koophandel lijdt bij deze zaak eeue schade van 200,000 fr.een molenaar uit den omtrek heeft er zijn geheel overgelegd vermogen, 100,000 fr., bij verloren. Duitschland. De bekende uitgever en stichter van die Gartenlaube, Ernst Keil, is to Leipzig over leden. Hij was in Duitschland de eerste uit gever van een geillustreerd weekblad, waar van het eerste nommer in Januari 1853 het licht zag. Die Gartenlaube telt tegenwoordig 390,000 abonné's. SLUIS, 3 April 187S. Het ongunstig weder dat we thans hebben, is een ware ramp voor den tuinman en den werkman. Vele gronden, die volgens den tijd van het jaar reeds gespit behoorden te zijn, liggen nog braak. Het is te liopen, dat we spoedig droog weder mogen krijgen, 't zou den moed op de toekomst wat verle vendigen, daar deze thans vrij gedrukt is. 't Is niet alleen hier, maar ook volgens de bladen, elders even treurig gesteld. Wegens de stormen die op het kanaal van En geland in den laatsten tijd hebben gewoed, is van uit Engeland gedurende 2 dagen geen correspondentie overgekomen. Zoo iets is sedert vele jaren niet gebeurd. Volgens meteoreologische waarneming is er nog steeds storm te wachten. Een telegram uit New-York van 31 Maart meldt, dat eene groote daling van,den baro meter op de kusten van Noorwegen en Groot-Britannie te wachten is tegen den 3n April, met Westenwind, zwaren regen en waarschijnlijk sneeuw. Hooge tempera tuur zal aan de daling voorafgaan, die door koude zal gevolgd worden. Op den Atlan- tischen Oceaan zou deze week tusschen 45 en 55 graden breedte onweder heerschen. A. Hnbregtse, timmerman te Retran- chement, is den 29 Maart jl. aannemer ge worden van het maken van groote deuren alsmede het timmeren van een portaal aan de kerk der Herv. gemeente te St. Anna tér Muiden, voor den prijs van f 570. zijnde dit het groote plan. Men schrijft ons uit IJzendijke dat nabij het Verlaat, gemeente IJzendijke, een dubbele moord is gepleegd. Een man van 50 jaar die met eene huishoudster leefde, is met eene spade het hoofd ingeslagen en lag in den gang, terwijl do lmishoudster 55 jaar vermoedelijk geworgd, onder eene tafel in het naburig woonvertrek was neder- gelegd. Do moorden zijn gepleegd om zich meester te maken van ongeveer 1600 frs. De heeren officier van justitie en de recli- ter-commissaris henevens een med. doctor waren uit Middelburg-overgekomen voor de lijkschouwing. De vermoedelijke dader is naar men uit goede bron verneemt in den namiddag van den 2 dezer omstreeks één uur te Gent in hechtenis genomen. De justitie is Dinsdagmiddag vertrokken cn Woensdag zijn de lijken hegraven. De dader van den moord is genaamd Eduard Maertens, wonende te Gent, rue de TAhricot. De heer G. Vcrdooren is op verzoek eervol ontslagen als Notaris te Aardenburg. Bij het examen voor leerling-telegrafist, dat den 6n en 7en Maart jl. te 's Hage gehouden is, is geslaagd de heer P. J. Waale, van Groede. Uit Brugge schrijft men, dat de ver koop in de voorgaande week, van uit den brand van het provinciaal hotel geredde be schadigde voorwerpen ongeveer 800 franken heeft opgebracht. - Provinciaal blad no 38 bevat eene cir culaire aan de burgemeesters in Zeeland waarbij deze door den Commissaris des Ro llings uitgenoodigd worden thans, hij den aanvang van het voorjaar de ingezetenen hunner gemeenten opnieuw tot voortdurende waakzaamheid tegen den coiorado-kovei' op té wékken.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1878 | | pagina 1