MEIKOOPDAG OPENBARE VERKOOFING Gezaagd Mout MEIKÖ0PDA6 LENTE-ZAAIGRANEN EN ZAAIZADEN HH. LANDBOUWERS. gemengde berichten. marktberichten! Advertentiën. TE SLUIS. Vrijdag 4 Mei 1877, op dingsdag den 8 mei 1877, en op vrijdag den ii mei 1877, HEILLE. Woensdag 16 Mei 1877, Beestialen. Landbouwgereedschappen. W ATERLANDKERKJE Dinsdag 22 Mei 1877, Groaingsche Haver (propsteijer), Op ontleding gewaarborgde scheikundige Meststoffen Landbouwzont (nitrate de sonde) voer staande, blijft rustig staan bij die be zwaring. De dubbele inrichting der veeren maakt ook, dat bij hetin-of uitstappenvan het bed, geen geluid wordt vernomen, dat groote be zwaar der overige soorten van springveeren matrassen. "Wordt deze matras door 2 per sonen beslapen, dan kan de een het bed ver laten, terwijl de andere ongestoord kan doorslapen. Ik aarzel dan ook geen oogenblik om deze matrassen als voortreffelijk aan te prijzen, bestand als re zijn om door meerdere ge slachten achtereen gebruikt te worden,maar ook om den ongelooflijk lagen prijs. 's Konings lustslot het Loo is van deze matrassen geheel voorzien. Na zorgvuldige proefnemingen door Z.M. zelf genomen, onder voorlichting van den fabrikant, werd dezen opgedragen aan Z. M. 40 dergelijke matrassen te levereneen be wijs niet alleen dat de Koning, overtuigd was van de voorkeur aan deze matrassen te schenken, maar ook dat Z. M. gaarne een inlandsch fabrikaat steunen wil, gelijk daarenboven blijkt uit de vergunning, om de fabriek te noemen«de Koninklijke Ned. fabriek van stalen springveeren matrassen. Het droogdok te Middelburg is weder om beproefd en goed bevonden. Vlaggen wapperden in de voorgaande week van de schipsluis en van eenige particuliere wonin gen. Algemeen hoopt men thans, alle cala miteiten te boven te zijn, doch velen stellen nog geen onbepaald vertrouwen in sommige gedeelten der kaaimuren, die niet in het lood staan. Wat een soldaat kost. Op het oogenblik waarin de ernstige politieke ge beurtenissen van den dag het publiek de aan dacht doen vestigen op de legers der ver schillende volken van Europa, is het niet van belang ontbloot te weten op hoeveel de jaarlijkscbe uitgaaf komt voor ieder soldaat in ieder der hieionderstaande Europeesche staten Engeland geeft voor ieder soldaat jaar lijks uit 2.500 francs; Rusland 1.202; Frank rijk 1.172; Belgie 1.047; Duitschland 975, Turkeije 922; Italië 917; Denemarken 800; Spanje 755 en Oostenrijk 720 francs. De beruchte Bernadette Loubiroux, de heldin van Lourdes, is, naar men verneemt, erstig ziek, men vreest voor haar leven. Sluis, 1 Mei 1877. Boter 60 c. per kilogram. Eijeren 72'A r. 26 stuks. Oostburg, 2 Mei 1877. Door de gedurig afkomende hoogere be richten der hoofdmarkten, ondergingen de prijzen ook hier weder eene verhooging; houders van granen waren voor tarwe en en rogge zoo overdreven, dat het meeren- deel onverkocht bleef. Gerst werd tot on derstaande prijzen gretig opgeruimd, alook paardenhoonen en haver. Erwten en kana riezaad bleven meest onverkocht. Er werd besteed voor Tarwef 13.-50 a 14,60, Rogge f 9,00 a 9,75, Wintergerst f 7,50 a 8,00, Zomerdito f 7,00 a 7,30, Paardeboonen f 7,25 a 8,00, Haver f 3,50 a 5,25, Erwten f9,00 a 10.00, Ivanarie- zaad f 8,50 a 9,25. Vele personen, die hunne bezigheden bui tenshuis hebben, kunnen zich niet genoeg verplegen, wanneer zij verkouden zijn of aan bronchitis, catharren of andere aandoe ningen van de bronches of longen lijden. Niets is voor hen inderdaad beter en ge makkelijker dan 't gebruik der teercapsules van Guyot die alle afkooksels, siroopen, pa tés en borstdranken vervangen, 't Is vol doende om telkens, wanneer men gaat eten, twee of drie capsulen in te nemen. Daar elke flacon zestig teercapsules bevat, kost dit werkdadig geneesmiddel slechts den geringen prijs van zes a acht centon daags, terwijl het ontheft van het gebruik van an dere geneesmiddelen. Om zeker te zijn, dat men de echte capsu les heeft moet men op de driekleurige hand- teekening van den heer Guyot, op het eti quette letten. Inde meeste goede apotheken zijn de capsules te verkrijgen. van De Notaris K. F. K0KSMA te Sluis is voornemens om op des voormiddags ten 10 ure precies, ten verzoeke van Monsieur F. SEKEET te Sluis en aldaar op de Markt in het openbaar verkoopen Een groote partij GEZ4.4GD HOUT be staande in Planken, Ribben, Dorsckdeelen, Latten, Kepers, Vermaakhout, alsmede eenige Hek kens, Waterbakken, een partij Sparren en wat meer zal worden geveild. De koopen tot en met 3 moeten met de onkosten contant-, de overige binnen 3 maanden worden betaald. Ieder voorzie zich van goede borgen. ZEGT HET VOORT. De ondergeteekende E. F. KOKSMA Notaris te Slots, maakt bekend dat op de volgende dagen eene HEKVEltlUIG zal plaats hebben van de na te melden goe deren, als des namiddags ten 4 ure in het „Hotel le Roy\ te Slots, ten verzoeke van Mejufvrouw J. M. de PRIESTER aldaar van de twee Woonhuizen met Stal en Erf te Sluis, kadastraal bekend Sectie A, N"8. 312 en 313, waarvoor is geboden de som van 2337 des avonds ten 7 ure in het Hollandsch Koffiehuis" te Sluis, ten verzoeke van J. FAAS, aldaar, van een Woonhuis, (zijnde eene BROODBAKKERIJ) met Erf, staande te Sluis, kadastraal hekend Sectie A, no. 135, waarvoor is geboden de som van f 1000. K. F. KOKSMA, Notaris te De Notaris K. E. KOKSM4 te Shiis, zal met den Notaris PROOT te Dudzeele op en zoo uoodig den volgenden dag, tel- kensdesvoormiddags ten 10 ure, ten verzoeke der erfgenamen van wijlen den heer J. F. BUIJCK te HeiUe, in het openhaar ver koopen A. Een compleeten BOEREN-INSPAN, bestaande in 9 Werkpaarden, waaronder 3 met Veulen, 5 twee- en eenjarige Paarden, 9 Melkkoeien, 1 vare Koe, 1 tweejarige Os, 2 dito Vaar zen, 8 jaarlingsche Runders, 10 Kalveren, 7 Zeugvarkens, 5 Loopvarkens enz. 1 Char-a-Bancs, 1 Tilbury, 1 Huifwagen, 4 Menwagens, 3 Waalsche en 4 Duitsche Ploegen, i Driewielskar, 1 Molbord, Eggen in soort, 4 Sleden, 1 Rolblok, 1 Engelsche Schroohak, Melkersgereedschappen enz. B. Eene groote partij Meubelen en Huisraad, waaronder Kabinetten, Kasten, Bedden, Tafels, Stoe len, Koper-, Tin-, Glas en Aardewerk en al hetgeen verder zal worden te voorschijn gebracht. De Hecstfalcn zullen precies ten 1 ure worden verkocht. Breeder hij biljetten omschreven. ZEGT HET VOORT. te De Notaris K. F. ROK8H4 te Sluis, zal op en 200 uoodig deBi volgenden* dag, tel kens des voormidclags ten 10 ureten verzoeke van mej. de weduwe van P. LE GRAND te Wateo'lanclherhje nabij Oostburgin bet openbaar verkoopen Een compleeten BOEREN-INSPAN, be staande in SIESTSALEN. 11 Werkpaarden waaronder 1 met Veulen, 1 2jarig Ruinpaard, 9 Melkkoeien, 1 vare Koe, 2 tweejarige en 4 eenjarige Vaarzen, 1 eenjarige Stier, S Kalvers, 4 Varkens waaronder 2 met Biggen, Hoenders, Kal koenen, Ganzen enz. LANDBOUWGEREEDSCHAP. 1 Phaëton, 6 Menwagens, 1 Driewiels kar, 3 Waalsche- en 5 Duitsche Ploegen, IJzeren- en Houten Eegden, 2 Landsleden, 1 Windmolen, 1 Rolblok, 1 Molbord, 2 Sckrooibakken, 2 Waterbakken, Graanzak ken, Maten, Zeefden, Hooi, Stroo, Kaf enz. KUiELEM EK HUISRAAD. 1 Kabinet, Tafels, Stoelen, pluimen Bed den met toebehooren, Kagehels. divers Koper-, Tin-, Glas- en Aardewerk en het geen meer zal worden te voorschijn ge bracht. De Bcesfialéii zullen des namiddags ten 1 ure worden verkocht. ZEGT HET VOORT. Zoo als Klaver en Luzernzaad, Tonne en Natonne- ZaailinzaadPaardentand-Maïs enz. uitsluitend lo. Voor Tarwe, Gerst, Rogge, Haver. 2o. Voor Aardappelen. 3o. Voor Peeën, Beeten, Vlas. 5o. Voor Weiden, Klaver, Luzern. op 15 a 16 graden stikstof. Voorhanden bij TAN KERSSCHAYER DEMOK SLUIS. Voorhanden bij A. DU BURCK, Hoog straat Sluis KLAVER en GRASZADEN, ZADEN van VOEDERGEWASSEN enz. KLAVER- en andere CH. MEST,RAAPKOEK,LIJNMEEL enz. KETTINGEGGEN a f 30.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1877 | | pagina 3