Marktberichten Advertentiën. MEUBELEN, HUISRAAD ENZ. Dinsdag 18 April 1876, HET EAU D'ANVERS GRAANZAKKEN TE HUUR Rijtuigfabriek gevestigd te Brugge sedert 3ö jaar. LOUIS CLAEIJS. W. J. VAN OER SOOR Tabak-, Snuif- en Sigarenfabriek. KOFFIE en THEE. FIJNE TOILETZEEP. B ARGEDIEN ST Vertr.v. Brugge. Vertr. van Sluis. Anatlierin-Preparateii Anatherin-Mondwater ANATHERINTANDPASTA Tandenborstels W aar schuwing. B. PRIEM EN ZOONS. ALBERT PRIEM. Sluis, 28 Maart 1876. Boter 75 c. per kilogram. Eijeren 70 c. per 26 stuks. Oostbm-g 29 Maart, 1876. De markt was weder goed voorzien van granen, tarwe.ging sleepend aan vorige weeks- prijzen van de hand, en deelde niet in de verhooging der hoogere afkomende Holland- sche berichten. Voor gerst bes ond gretige kooplust en ruimden alles vlug op. Overige artikelen waarvan de aanvoer zich bij enkele monsters bepaalden werd aan onderstaande prijzen opgeruimd. Tarwe 8,75 a f9,50 Rogge 6,60 a 6,90, Wintergerstf 5,90 a 6,40 Zomergerst f 5.50 a 6.00, Paardeboonen f 8,00 a 8,50, Haver meest tot 10 tot 10!4 pCt. per kills. Erwten f 9,50 a 10,50. Aardenburg. 28 Maart 1876. Tarwe f8.80 a 9,25. Rogge f 6.05 a 6.50, Wintergerstf 6.00 5 6.45, Zomergerst f 5.45 f 5,90, Haver f4,00 a 4.25, Paardeboonen I 8 a 8,10 Erwten f10 a 11. PREDIKBEURTEN SLUIS. 2 April Ds. Dommisse. 9 Wittebol. VERKOOPING VAN De Notaris K. F. K0KSMA te Sluis, zal op des namiddags 1 uur, ten verzoeko van Mons. Joh. van der Velden te St. Anna ter Muiden, ten zijnen woonhuize in het openbaar verkoopeu Eere partij MEUBELEN en HUISRAAD waaronder 1 Kabinet, Tafelkastje, Glazenkast, Ledikant, Klok, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, 1 Kagchel, Matrassen, Bed- degoed, Dekens, Koperen Ketels, dito Koffiekannen, eenig Porselein, IJzeren Potten, Glas- Geleijer- en Aardewerk, 1 partij MUSTERD en HARDE BLOK KEN en hetgeen meer zal worden ge veild. De goederen zijn op den verkoopdag van af 's morgens 10 uren te bezigtigen. Bij warm weder is niets beter dan liet Eau d' Anvers» Men giet van deze parfumerie in de koltc der hand en wrijft er het voorhoofd en de slapen mede in» Na eenige oogenblikken wis selt eene aangename koelte de zoo lastige hitte af. In den zomer is er geen verfrisscliender par fumerie dan het Eau d' Anvers. van AUGUSTE DE MARBAIX te Antwerpen gestookt uit welriekende Bloemen, Bladeren en Houten van versterkende Geurplanten en AVortels, be zit eigenschappen zonder weêrga voor het ver drijven der hoofd- en Rheumatisehe pijnen, alsmede om de lucht in ziekenkamers te ver nieuwen en te verlrisschen. Het wordt verkocht tot de volgende prijzen; Royale f 1.50. Ie qualité f 1, Double - 1.25. 2e qualité - 0,55. l)e halve flessclien zijn de helft minder in prijs. Het EAU D' ANVERS verschaft een groote verkwikking in den Schouwburg Bals en Soirees, waar de warmte hindert. Men beveelt de KONINKLIJKE en DUBBELE qualiteiten bijzonder aan, die verkrijbaar zijn als volgtSluis, NV. A. Noest. OostburgA. J. Bronswijk. Yzendijhe, D. J. Hollestelle en L. J. Bevin, 'Neuzen, H. de Kok. Vlissingen, Jolian Ceulen. Middelburg, NV. Go vers en J. J. Ceulen. hij Jt. E. 41 tl ss te Sluis. Rijtuig- en tuigfabriekant St. Jacobstraat N". 52 eu 64 te Brugge, beveelt zich aan tot het verrichten van alle werkzaamheden aan zijn beroep verhonden, zoowel voor reparation als voor het maken en leveren van nieuwe rijtuigen als Landauers Ivales- sen, Omnibussen, Karren, Chaisen, Til- burries, enz. enz. Door goede hoedanigheid van materieel en matigheid der prijzen munt hij uit. Alle nieuwe werken zijn voor twee jaar gegarandeerd. VLAARDINGEN. HANDEL IN Alles wordt tegen zeer coucurreerende prijzen en kwaliteit, franco Rotterdam geleverd. Poslmonsters GRATIS. Stempel J. J. CEULEN, Middelburg. GUIMAD VE p. stuk 15 ct. doosjes van 3 st. 40 ct. CHINOIS P:. 25 n 70 ct. Mede verkrijgbaar bij P. J. Evers Sluis, G. P. Roos Aardenburg, A. J. Bronswijk Oostburg, L. J. Bevin IJzendijke, Jtol- lijn Pz. Groede. A. F. Leijsennaar Biervliet. tusschen SLUIS EN BRUGGE. ZOMERDIENST Van af 1 Maart tot einde Sept. 1876.) Gedurende de maanden Haart en September. Dinsdag 's nam. 3'/2 u, NVoensdag 's nam. 3V2 Donderdag 'snam. 3V2 Vrijdag 's nam. Sy2 Zaterdag 's nam. 4 Gedurende de maanden April, Mei, Juni, Juli cn Aug. Dinsdag 'snam. 4 ure. NVoensdag 's nam. 4- Donderdag 's nam. 4 Vrijdag 's nam. 4 Zaterdag, 'snam. 4% Gedurende de maanden Maart en September. Dinsdag 's morg. 7 ure. NVoensdag 's morg. 7 Donderdag's morg. 7 - Vrijdag 's morg. 7 Zaterdag 's morg. 7 Gedurende de maanden April, Mei, Juni, Juli en Aug. Dinsdag 's morg. 7 ure. NVoensdag 's morg. 7 Donderdag's morg. 7 Vrijdag s morg. 7 Zaterdag 's morg. 7 De KANTOR/EN voor dezen dienstalwaar de Kaartjes worden afgegevenzijn gevestigd Te SLUISop de kaai in liet logement «Dis Stad Sld bewoond door F. X. DE SMET, waar de Commissiën tevens worden aangenomen. T.' BRUGGE, in de cstaminet «Noorwegen", be- wo d door F. LURQUIK buiten de Dampoort. Gedurende 20 jaren beproefd 1 van dr. J. G. POPP. k. k. Hof-Tandarts van Z. M. den Keizer van Oostenrijk teNVeenen, Bognergasse n°. 2, Tot vulling van holle Tanden is er geen heilzamer en heter middel dan het Tand- blombeersel, dat iedereen zelf zeer gemakkelijk en zonder pijn in den hollen Tand kan plaatsen, dat zich dan aan den Tand en het Tandvleesch vasthecht, den Tand voor verder bederf behoedt en de pijn verdrijft. inflacons tegenfl. 1.75 cnfl, 1. is het voortreffelijkste middel tegen rliumatische tandpijn bij ontsteking, zwellen en zweeren van het tandvleescli, het lost den aanwezigen tandsteen op en voorkomt de nieuwe vorming daarvan; maakt los staande tanden weder vast door versterking van het tandvleescli van alle schadelijke stoffen reinigt, geeft het den mond een aangename frissche reuk, terwijl liet den onaangenamen reuk weldra doet verdwijnen l)it middel geeft reinheid en frisclilicid aan den adem, en dient bovendien om de tanden een helder witten glans tedoen verkrijgen, hun bederf te voorkomen en net tandvleesch te versterken. Prijs fl. 1.20 en 80 ets. PLANTAARDIG TANDPOEDER. Het reinigt de tanden zoodanig, dat door een dage lij ksch gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo lastige tandsteen verwijderd wordt, maar ook liet glazuur dei- tanden aan helderheid en fijnheid toeneemt. Prijs per doüs 80 cent. volgens aanwijzing van dr. .T. G. POPP k. k. Hof-Tandarts van Z. M. den Keizer van Oosten rijk teNVeenen voorVolwassenen fl. 1.—-voorkinderen SO cents. Alle bestaande namaaksels van Anatherin-Mond water zijn alleen op de lichte geloofwaardigheid van het publiek berekend, en hebben zeer veel schade ten gevolge gehad, of hebben geheel geen werking teweeg gebracht, daarom waarschuw ik het geëerde publiek voor aankoop van zulke namaaksels Dr. -T. <Jr. POPP k. k. Hof-Tandarts en uitvinder der Anatherin Pre paraten te NVeenen. Dépots SluisP. E, METS. Middelburg, 11. P. v. d. KAMER, Apotheker. Amsterdam, F. v. NVINDEIM (X Verkoophuis. Tandmeester Spiegelrei N°. 4 te Brugge, is over alle gebreken van den mond inzet ten van kunsttanden enz dagelijks te spre ken van 10 ure 's morgens tot 3 ure 's na middags. Ivostelooze raadplegingen voor den armen. Instrument— cn messenmaker Ie Brugge Academie slraat No. 8 beveelt zich aan voor allerlei soort van heelkundige instrumenten, breukbanden, nieuwe Scharen of Messen en alles wat verder zijn stiel betreft; alles aan zeer voordeelige prijzen. Gedrukt bij P. STEINZ, te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1876 | | pagina 4