Allerlei. Laatste berichten. grepen die, ingekomen bij de dagbladen aldaar. Naar wij vernemen is de datum der heropening van de maildienst Vlissingen Queensborough thans bepaald op 15 Mei a. s. Eeuige dagen bevorens zal een der booten naar Queensborough vertrekken, alwaar het nieuw aangelegde havenhoofd plechtig zal worden ingewijd. Blijkens de 29 dezer openbaar gemaakte lijst is bij de Hoofd-Commissie te Amster dam reeds ingekomen f 6®,OOO, waaronder weder eene gift van flOOO. Naar we vernemen zijn in de dorpen Nuland, Rosmalen, Geffen en Berlicum de tachementen marécliaussée's van twee man schappen geplaatst ter bewaking der goede ren, die in de verlaten huizen en berg plaatsen zijn achtergelaten. De zoo zeer geteisterde bevolking zal den maatregel der politie zeker waardeeren; het is echter wel treurig dat die bescherming noodig is. - Een geacht ingezeten van Breda heeft, met meer goedhartigheid dan hooghartigheid, een verzoek tot den lord-mayor van Londen gericht om Engelsche hulp tot leniging van ae rampen, door den watersnood in Neder land veroorzaakt. Eene zeer overdrevene schildering der overstrooming moest, blijkens zijn in het Handelsblad medegedeelden brief, dienen jtot versterking van dit verzoek. Een andere dergelijke bede, door eene firma te Rotterdam tot de kooplieden van Man chester gericht, had ten gevolge dat aldaar eene commissie zich vereenigde, die eene som van f 6358,50 bijeengebracht. De burgemeester van Amsterdam, voor zitter der Nederlandsche hoofdcommissie, heei't nu den lord-mayor van Londen mede gedeeld, onder dankbetuiging voor diens bereidwilligheid voor het inzamelen van lief degiften, dat de Nederlandsche liefdadig heid voorzien zal in hetgeen tot leniging van den nood vereischt wordt. Terecht voegt het Handelsblad hierbij „De Engelschen zijn een edelmoedig volk, en hun kooplieden en industrieelen laten zich nooit onbetuigd wanneer hun hulp ge vraagd wordt. Een reden om haar slechts te vragen wanneer zij werkelijk onontbeer lijk is." De spoorwegdienst tusschen Vught en 's Bosch wordt a. s. Maandag 27 dezer her vat, zoo wel voor het goederen- 'als perso nenvervoer. Alleen de exprestreinen 5, 8 en 11 blijven voorloopig opgeheven. Er bestaat uitzicht, dat voor het einde der volgende week ook de dienst tus schen s' Bosch en Hcdel weder zal worden in werking gebracht. De dienst tusschen Hedel en 's Bosch ge schiedt thans weder geregeld per omnibus en wel op de treinen 5,7 en 13 (in de richting naar 's Bosch) en op de treinen 2, 6 en 8 (in de richting naar Utrecht.) Een droevig ongeval had men in Lith te betreuren. Tijdens den storm trachtte tie kleermaker Van der Pas zich met zijn vrouw, die in hoogst zwangeren toestand verkeerde, en zijn zes kinderen te redden toen zij op 'den dijk kwamen, waarover het water met geweld heen spatte, brak voor de arme vrouw het gewichtige oogen- blik aan. Vreeselijke toestand. Een half uur later stond de wanhopige man nog met zijn kinderen op den dijk- bij het lijk zijner vrouw en dat van zijn pasgeboren kind. De commissie nam drie der kleinen meê naar den Boscb. Het te Nieuwe Pekela te huis behoo rende schip Catharina Ricardi, dd. 5 No vember 1875 van Groningen naar Goole vertrokken is vergaan; de gezagvoerder heeft met al de opvarenden zijn graf in de golven gevonden. 't N. v. (I. D. is 't met de Genestet vrij wel eens over de watersnoodpoëten, de goeden niette na gesproken.- Het blad noemt ze kwakzalvers in filantropie, oliekoopers die voor diaken spelen. De beoefenaars van 't proza des levens, de watersnood-filan tropen mogen echter ook wel bekeken wor den. De weldadigheidszin onzer natie is be kend. Maar wat te zeggen van den humbug, waardoor mensclienliefile en spekulatie op slechte hartstochten worden saamgesmolten; de kombinatie is misschien te goeder trouw uitgevonden, maar 't misbruik o. a. door koffijhuishonders er van gemaakt, moet wor den aan de kaak'gesteld. De menschenvrien- den rijzen bij rampen als uit den grond op; er wordt gekollekteerd, en vooral, er worden commissien Saamgesteld. Dit koi- lekteeren in eigen kring moet met kiesch- lieid geschieden, opdat er geen geoorloofde drang plaats liebbe, en de commissien en snb-oommissien zijn noodig, maar er behoeft geen concurrentie te zijn, tusschen hen, die zich opwerpen. De Oude commissie is weder opgestaanmen wist, dat die nog over geld te beschikken had. De commissie wake toch, nadat voor brood en eerste levensbehoeften gezorgd is, het water is afgeloopen, en de bewoners naar de geteisterde dorpen terug- keeren, dat zij worden geholpen, die liet verdienen en voor wie gegeven wordt. Daar om moeten er niet alleen aanzienlijken, maar ook deskundigen in de commissien zijn. En- moet kunnen worden nagegaan, wie onder steuning hebben moeten en hoe groot ieders aandeel moet wezen. Den rijken landeige naar behoeft geen schadevergoeding verleend te worden. De waarde van 't land is geëven- redigd aan 't grooter of kleiner gevaar voor overstrooming. De arme drommel, die zijn inbocl verloor, moet geholpen worden. Oosttourg 25 Maart. De door de commis sie in deze gemeente gedane inzame ling van gelden, ten behoeve van de noodlijdenden door den watersnood in Ne derland, heeft opgebracht de som van f460,41 De gelden zijn opgezonden aan de hoofd commissie te Amsterdam. De Rederijkerskamer „Oefening en Vermaak" alhier, zal op Dinsdag 4 April aanstaande des avonds 6'/i ure in de be nedenzaal van het logement „de Eenhoorn" eene openbare vergadering houden ten voor- deele der noodlijdenden door den jongsten watersnood in Nederland. Naar men verneemt zal de alhier bestaande" Rederijkerskamer V. V, V. op den 3d'cn Paaschdag, ook eene voorstelling ten profijte diér ongelukkigen geven. Groede. Werd in de verledene week door het plaatselijk departement tot Nut van 't Algemeen, de muziekvereeniging en de Rederijkerskamer eene muziekale en let terkundige uitvoering gegeven ten behoeve onzer door den watersnood zoo zwaar be zochte landgenooten, ook in het kerkgebouw der Evangelisch Luth. Gemeente alhier werd voor datzelfde doel onder de leiding van deszelfs leeraar een bid- en dankuur ge houden benevens eene opwekking om een offer te brengen op het altaar der liefda digheid. Deze collecte heeft f25 opgebracht welke som eveneens aan de hoofdcommissie te Am sterdam is overgezonden. De sleutel van de Koningin. Eiken avond bij het sluiten van de poort van den Tower te Londen, heeft er eene wonder lijke formaliteit plaats. De wachter van den Tower, met de sleutel in den hand, gaat met twaalf man ouder het kommando van een sergeant en van een korporaal van poort tot poort. „WerdaV' roept natuurlijk de wacht den komenden toe. „De sleutel!" „Wel ke sleutel?" „De sleutel van de Koningin Victoria.' „De sleutel van de Koningin Vic toria passeert!" antwoord de post en de sleutelwachter gaat verder.- In Spur Gate stellen zich de sergeant en zijne manschap pen in 't gelid en presenteren voor den sleu tel het geweer. De Towerwachter ontbloot zijn hoofd en zegt: „God zegene de sleu tel van de Koningin Victoria!" „Amen!," antwoorden de manschappen en de plech tigheid is afgeloopen. Voor eenigen tijd kreeg een Schotsch grenadier drie dagen arrest, omdat hij bij zulk een gelegenheid geen „Amen" had willen zeggen. De grenadier zeide tot zijne verdediging „Voor Ko ningin Victoria bid ik hartelijk God zegen af, maar voor den sleutel van den Tower dit te doen, dat vergunt mij mijn geweten niet!" Uit Amevongon meldt men, dat aldaar op land, dat overstroomd geweest, maar thans weder droog geworden is, een eend is ge vonden, op dertien eieren, hetgeen met de heerschende koude, als iets bijzonders mag aangemerkt worden; natuurlijk lieten de vinders de eend stil zitten. Als een curiositeit nemen wij onder staande advertentie over voorkomende in l'Ami du Limbourg. Sociëteit l'olyliymnia.. Zondag 26 Miert 1876 Groete Soirée in de Concert zaol Kleine Gracht 's aovens um 7 óbre. De Wild Struiper operette in 2 akten weurd van J. DMu ziek van H. B Kort van Memorie klugt speul met zaank in ein akt. N. B. De Neet Lede Betaole Einen Hiërlfr.Ein Jnfvr. 1/2 fr. SLUIS, 30 Maart. Zoo op het oogenblik wordt ons uit' Kadzand bericht, dat heden eene kolossale Nederlandsche vlag deftig maar vrolijk van het bestuursgebouw van het waterschap der sluis aan de Wielingen waait. De leitelijke overdracht van de door den Staat gemaakte zeesluis met het kanaal en de andere daartoe behoorende kunstwerken aan het waterschapsbestuur heeft heden door den lxoofd-ingenieur van 's Rijks waterstaat in dit gewest, als daartoe door den Minister van Binnenlandsche Zaken gemachtigd, plaats.- Het uitvoerend bestuur van het water schap treedt alzoo lieden in werkelijke dienst, en vervangt de plaats van de heeren' van 's Rijks waterstaat, die de werken over het algemeen zoo voortreffelijk hebben uitge voerd terwijl de mindere waterschaps-be- ambten hunne bedieningen met den 1 April aanstaande zullen aanvaarden. Wij verblijden ons over deze gebeurtenis. Een voldongen leit is het thans geworden, dat deze Nederlandsche streek nu eene uit muntende waterloozing op eigen bodem, niet afhankelijk meer van eenen welwillenden vreemdeling, heei't verkregen We willen geene namen noemen; maar zij, die om deze uitkomst te verkrijgen, jaren lang rusteloos hebben gewerkt, vaak tijd, geld of moeite met ontzagen, smaken heden, voor zoover zij nog in leven zijn, de aangename zelf voldoening, dat zij niet alleen „le couronne- ment de i edificemet eigen oogen mogen aanschouwen, maar daarvan ook de zegen rijke gevolgen, gedurende dezen buitenge wonen winter, er van in ruime mate, recht streeks oi zijdelings, hebben ondervonden.- Nu wij u het voorafgaande mededeelen, nog iets ten aanzien van de in de vórige week gedane keuze van een kandidaat vóór een bestuurslid voor dat waterschap. Men zegt wel, waar de meerderheid spreekt, moet de minderheid zwijgen; maar ze brengt dat toch niet altijd in toepassing. Daaróm kunnen velen hunne verbazing niet verber gen, met betrekking tot bedoelde keuze. Ofschoon allen eerbied hebbende voorde practisehe waterbouwkundige kennis van den eersten kandidaat, zijn er niet weini gen, die meenen, dat deze heer, wegens zijn leeftijd als anderzins thans in dat be stuur niet „the right man on the right place" is/ Wilde men al niot gediend zijn van een wetenschappelijk en praktisch gevormd man, als eene zeer gewaardeerde specialiteit in in het waterschaps-bestuur, omdat hij te Sluis woont, dan zijn er, dunkt ons, be halve te Aardenlmrg, ook te Eede en. Sint Kruiswanneer men aan de woonplaats zoo een oneindig gewicht hecht, mannen genoeg aanwezig, die de polders onder die gemeenten, met oudere brieven, derhalve met eenig meerder recht, zouden kunnen vertegen woordigen. Watcrlandkerkjc, 30 Maart. Eene al hier gehouden collecte voor den watersnood heelt de som van f 60 opgebracht eii is aan de algemeene vereenigde commissie in Am sterdam opgezonden.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1876 | | pagina 3