Binnenland. niet zeer geschikt, om hem naar een langer verblijf in Engoland te doen wenschen. De gevangenen moeten nl. iederen dag eigenhandig den vloer van hun cel reinigon en nog anderen ruwen arbeid verrichten. Het reglement schrijft daarbij voor, dat een gevangene niet dan na verloop van 14 dagen mag uitgeleverd worden. Daartoe wordt een eigenhandig geteokend hevel van den Staats-secrelaris vereischt, die er zijn zegel moet bijvoegen. Amerika. Een groot complot tot namaken van Amerikaansche schuldbrieven en bank biljetten is ontdekt. Vier der voornaamste medeplichtigen zijn in arrest genomen. Hevige stormen hebben de vereenigde Staten geteisterd. 0p de kusten zijn veel schipbreuken voorgevallen. Het proces tegen Belknap oud-minister van oorlog zal voortgang hebben. Marsh, de hoofdgetuige, en diens vrouw zijn op be lofte dat hun geen leed zou geschieden, naar "Washington teruggekeerd. De man die de betrekking van winkelier op het fort Sill vervuld heeft, John Evans, heeft voor do commissie van oorlogsuitgaven van het Huis van afgevaardigden getuigd, dat hij van .November 1870 tot November 1871 aan Marsh 42,000 dollars betaald heeft voor zijn post. Het bleek echter niet dat eenig geld aan Belknap betaald was. Evans was oorspronkelijk bij Belknap geïntroduceerd geworden door generaal Rice, uit Jowa, die daarvoor 1000 dollars ontving. Generaal Belknap verwees Evans naar Marsh, en met deze trof hij de wel bekende schikking. Nape 1 Volgens een telegram uit Napels is de uitbarsting van don Vesuvius, reeds zoo lang door wolken rook en des nachts door het schijnsel van vlammen aange kondigd, begonnen en vloeit de lava in de rig'ting van Pompeji. Eene ontzagge lijke kolom witte rook, nu en dan door vlammen gekleurd, rijst uit den top des bergs. Oostonrijk. In het- Hongaarsche stadje Jaszbereny kwam onlangs eon brander op 't. denkbeeld zijn fabrikaat ook in het klein te verkoo- pen 'ê'h wrs in staat dit voor den geringen prijs Van 12 kreuzer per liter to doen. De slijters besloten in hun angst voor dezen nieuwen concurrent de handen in een te slaan en gezamenlijk de verliezen te dragen, die uit kun heldhaftig besluit moesten voortspruitenzij huurden een lokaal en verkochten den brandewijn tegen 10 kreuzer per liter. Of zij de gevaarlijke concurrentie doodden, wordt niet gemeld, maar daarentegen wel dat gedurende eenige dagen de halve bevolking van 't stadje totaal beschonken was. SLtJIS, 30 Maart. In het begin dezer week liad hief de inzameling plaats van giften ten behoeve van de. noodlijdenden ten ge volge van de overstroomingen in Nederland. Is het ons tot dusver niet mogen geluk ken met het juist bedrag te worden be kend gemaakt, zooveel weten wij er toch van, dat de opbrengst vrij aanzienlijk is, de bevolking onzer gemeente en andere om standigheden in aanmerking nemende. In de volgende week, wanneer eenige nog te verwachten giften zullen zijn ingekomen, hopen wij onzen lezers de bijeengebrachte som te kunnen mededeelen. De Raad dezer gemeente heeft zich weinige dagen geleden bij adres tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal gewend, waarin te kennen wordt gegeven, dat men zich verblijd heeft over de voordracht der Regeering, om bij voortduring het 4e ad ministratief district dezer provincie te doen deelmaken van het rechtsgebied der arron- dissements-rechtbank te Middelburg, doch waarin bedenkingen worden in het midden gebracht tegen de opheffing van het kan tongerecht te dezer plaatse. Z. M. de Koning heeft- van het Loo weder verscheidene bezendingen linnengoed, beddengoed enz. naar de door den water snood geteisterde plaatsen doen verzenden. Ook is een groote hoeveelheid erwten- en boonenwerst, 400 kilo ham en -200 kilo spek, te Twello voor rekening van Z. M. aangekocht, aan de betrokken autoriteiten toegezonden. Door het Ministerie van Oorlog 'zijn de chefs der corpsen aangeschreven om van de militiens der ligting 1875 sléchts 330 man door loting aan te wijzen per rege- ment onder de wapenen te houden, terwijl de overigen reeds den 1 Mei a. s. in het genot van onbepaald verlof moeten worden gesteld. Verder bestaat hij den Minister het voornemen om na den oefeningstijd einde Juli. oudere ligtingen onder de wapenen te roepen. Het Staatsblad no. 53 bevat een ko ninklijk besluit van den 12den Maart 1876, houdende nadere bepalingen tot Vereenvou diging van de formaliteiten, in acht te ne men hij den in-, uit- en doorvoer van goe deren, en zulks met wijziging en aanvul ling van hot koninklijk besluit van 26 Maart 1872 (Staatsblad no. 19). Men meldt dat het vertrek uit Frank rijk van H. M. de Koningin, dat bepaald was op 30 Of 31 Maart, door ongesteldheid is uitgesteld. Het voorstel, om de kermis afgeschaft te verklaren, is door den Raad van Arnhem in beginsel aangenomen. Do prinses Zu Wied. dochter van Z. K. H. prins Frederik, is van haar derdenjzoon bevallen. Het getal der in 1875 van Antwerpen uit Nederland vertrokken landverhuizers be droeg: naar New-York J 67, en naar Phila delphia 153, te zam'en alzoo 320 Neder landers. Uit Harderwijk wordt ons gemeld, dat het bericht van de Deventer Courant, be treffende de aanneming van gewezen mili tairen van het Cailistisch leger voor onzen kolonialen dienst, geheel uit de lucht is gegrepen Er heeft zich tot dusverre geen enkel Carlist aangeboden. Het aanmunten van goud geld aan "s Rijksmunt is tijdelijk gestaakt geworden. Men spreekt, volgens den Haagschen cor respondent der R. Ct., van eene interpel latie, die eerlang tot de Regeering zal worden gericht over do muntkwestie in verband tot den zilverkoers in Indie en den zilvervoor- raad, die van daar terug Ontvangen moet zijn. Van 20 Febr. tot 8 Maart zijn, blij kens ingekomen ambtsberichten, door long ziekte aangetast: in Zuid-Holland 162, in Noord-Holland 6, in Utrecht 11. in Fries land 68, in het Rijk 247 runderen. In 't vorige tijdperk van vier weken waren 237 runderen door die ziekte aangetast. Üit Heerlen wordt gemeld De eieren zijn hier in de laatste acht dagen ongeveer de helft in prijs gedaald. Men meent dit te moeten toeschrijven aan het groot aantal eieren, dat tegenwoordig uit Italië wordt ingevoerd. De Wekker zegt in eene aansporing tot leniging van liet droevig lot der water- stioodlijders ..Gewis zal de schooljeugd wel niet achter blijven om offers te brengen voor die onge- luklcigen. Zij moet echter in haar liefde betoon geleid worden. i'Amhtgenöoten doet dit eenparig. Laat het hij deze gelegenheid ook luister rijk uitkomen, dat de school liefde tot den naaste kweekt; laat het bij deze gelegenheid ook weder op treffende wijze blijken, dat het geen doode letter is, als er in de on derwijswet geschreven staat, dat het kind opgeleid wordt tot christelijke deugd. ..Bij gebeurtenissen als deze kan cr krach tig gewerkt worden op liet gemoed der klei nen en helder in het liclit gesteld worden hoe gelukkig liet land is, waar niet naar belijdenis gevraagd wordt, zoodra het de hulp van ongelukkigen betreft, waar de liefde alle medebroeders omvat." Hoewel het stoomschipKönig Wilhelm reeds zeer diep in het zand gezonken en zwaar lek is, willen de Engelschc ondernemers, naar men verzekert liet plan, om het schip af te bren gen, nog niet opgeven. Zij moeten voor nemens wezen werktuigen uit Engeland te ontbieden, om het schip te lichten. Het doen van werkzaamheden is nu echter veel moeilijker, omdat het schip thans op de buitenbank romdom in 'twater ligt. (N. R. Ct.) De vorige week is te 's Hertogenbosch liet examen afgenomen van de lotelingen, die zich aangemeld hadden voor aspirant onderofficier. Van de 15 candidaten zijn 14 geslaagd-. Het is te verwonderen, dat zich niet veel meer jongelingen bekwamen om dit examen te kunnen afleggen, daar toch de voordcelen, die hun worden aangeboden, volstrekt niet te verwerpen zijn. Wanneer zij goed oppassen en met ijver aanleeren, zijn zij binnen een groot halfjaar onder officier, en bewegen zich dan toch, zonder nog van de materieele voordeelen te gewagen, in een geheel anderen kring dan de gewone militiens. Een van de Berlijnsche corresponden ten der Elherfelder JStótnng schrijft, dat, naar men van goederhand verneemt, de Prui sische Regeering bereid is liet verbod op den invoer van Nederlandsch en Belgisch vee in te trekken, dewijl uit nadere officieele berichten blijkt dat de veeziekte, op grond waarvan zij het verbod had uitgevaardigd, een epidemisch karakter heeft. Te Brussel heeft zich eene commissie gevormd, onder het voorzitterschap van den heer baron Gericke van Herwijnen, gezant van Z. M. den Koning der Nederlanden, tot het inzamelen van giften bij de in die stad en omstreken gevestigde Nederlanders voor hunne door den watersnood zoozeer beproefde landgenooten. Do volgende oproeping werd gedaan I. Landgenooten I Eene treurmare komt uit het Vaderland Dijkbreuken en overstroomingen hebben, op een aantal plaatsen, duizenden beroofd, berooid, tot den bedelstaf gebracht. In de ure des gevaars en der smarte vooral, dienen de banden niet onbetuigd te blijven die ons aan de geliefde bakermat hechten. Door die overtuiging geleid, hebben zich de ondergeteekenden tot eene commissie vereenigd, ten einde uwe liefdegaven in ontvangst te nemen. Daartoe zal een hunner de eer hebben, zich ten uwen huize te vervoegen, tenzij door u" mocht worden verkozen hen uwe gift too te zenden. Het ingekomen bedrag zal tegenover liet Gezantschap der Nederlanden alhier verant woord, en aan de hoofdcommissie te Am sterdam overgemaakt worden. Baron Gericke van Herwijnen, buitenge woon gezant en gevolmachtigd Minister, Voor zitter; mr. J. Van Beresteijn, B. Bogaerts, F. Bours, Baron A. De Constant-Rehecque, gezantschaps-secretarisPh. Everts, J. H. L. De Haas, jhr J. P. E. Hoeufft, dr. J. Huijvenaar, N. de Jonge, Maurits II. Van Lee, Albert de Mare, consul der Nederlan den; W. Roolofs, mr. F. Vermeulen, F. Van Vollenhoven, F. H. van Stralen, se cretaris. Bij de verschillende dagbladen blijven de giften nog steeds toevloeien; zij bedragen nu reeds in de Amst. Ct. f 1550, het Han delsblad f 7046, liet Vaderland f 6520, het Dagblad f 1990, de N. Eott. Ct. f 13,834, de Arnh. Ct. f 1580. Bij de commissie te PbOtterdam ten be hoeve van de noodlijdenden door den wa tersnood is reeds ontvangen de som van 1 36,423, behalve nog eene massa voedings middelen, kleeding- en dekkingstukken en brandstoffen. Onder deze giften zijn gedeeltelijk he-

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1876 | | pagina 2