NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VAN WESTELIJK ZEEUWSCH-VLAANDEREN. N«. 13. Zeventiende jaargang. A". 1876. Buitenland. S111S GIÊWIËKBI AD Dit weekblad verschijnt iederen Vrijdag. Prijs per drie maanden 1. Afzonderlijke nommers 7 cents. Prijs der advertentiën: van 15 regels 60 cent, elke regel meer 7% cent. Groote letters naar het ge tal gewone regels die zij beslaan. Ingezonden Stukken en Brieven de Redactie betreffende benevens Advertentiën (uiterlijk des Donderdags avonds 4 ure) en gewone Berichten of Mededeelingen van Correspondenten, te bezorgen bij den Uitgever dezes, alles FRANCO. Zij die zich met 1 April op dit Weekblad abonnecren, ontvangen de vóór dien dag verschijnende ntim mer» GRATIS. België. Brugge. Alhier blijft een sterko gisting en ontevredenheid bestaan onder de too- neelbezoekers, over de door den nieuwen clericalen raad ingestelde censuur der ten tooneele op te voeren stukken. Men voor spelt van deze on nergens zoo strenge censuur in gausch Belgie, den finalen on dergang der comedie. Tegenover den ta lentvollen verdediger van den bestaanden vrijen toestand, de lieer Boyaval staat vooral liet Raadslid doctor Van den Abeele. Men noemt er den maatregel, eene inquisitoriale ukase. De procureur des Konings en de rechter van instructie belast met het voorloopig verhoor van 't Kint te Londen, zijn Zondag morgen te Brussel teruggekeerd, en hebben Maandag tot laat in den avond, wederom een naaawkeurig onderzoek gedaan in de bureaux der bank van Belgie. Volgens de Figaro, schijnt't Kint sedert zijne gevangenneming zeer geleden te heb benen veel veranderd te zijn. Dagelijks is hij door voormelde rechterlijke ambtenaren verhoord. Evenzeer Marie Collard (Lolo) die echter ten sterksten alle medeplichtigheid blijft ontkennen. Zij geeft voor dat zij liaar aardig fortuintje, niet aan 't Kint te danken heeft, doch zegt, dat alle financiers die met haren geliefde in onderhandeling waren, zulks meestal ten haren huize aan liet diner deden en dat hij alle onder nemingen die daar op touw gezet of ge sloten waren, de heeren steeds zoo be leefd geweest zijn, haar een deel in de winsten toe te kennen. Dit belooft dus een aardig debat bij de behandeling op de openbare terechtzitting, daar Lolo voor nemens schijnt to zijn, de heeren finan ciers, tot bevestiging van het voorstaande te laten dagvaarden. Met 't Kint zullen naar Brussel terug- keeren 130,000 dollarsverschillende andere belangrijke waarden, prachtige edel gesteenten en 25 teekeningen van bekende meesters van zeer hooge waarde, die men zoo vrij geweest is uit de koffers van Maria Collard te lossen. Marie (Lolo) schijnt 't Kint niet naar Brussel te zullen volgen, geen lust gevoelende in eene waarschijnlijk langdurige preventieve gevangenis, doch men zegt, dat zij aan den rechter van in structie beloofd heeft op den dag der behandeling voor het hof van assisis te verschijnen. Andere berichten luiden even wel dat zij niet te Brussel komen zal, dan onder belofie van vrij geleide en te rugkeer. Aldus eindigt dit hoogst belangrijke drama in Engeland, dat in Londen de eer genoten heeft niet alleen eener bijzon- dero aandacht der Gentlemen maar zelfs eener illustratie mat de portretten van 't Kint, Lolo, ja zelfs van zekeren Belg Plaum, wiens edelmoedige aanbiedingen zijner goede diensten, bij den terugtocht over zee, aan Lolo echter door haar niet aanvaard schijnen. De Banque de Belgique heeft aan gekondigd, dat ieder, die waarden in de Bank had gedeponeerd, daarover thans be schikken kan. Het tekort in de kas der Bank moet, volgens globale berekening, 22 millioen fr. bedragen, zoodat de aandeelhouders bijna de helft van hun kapitaal verliezen. 'tKint speculeerde op groote schaal met de gelden der Bank. Men deelt mede, dat een wisselagent binnen een jaar tijds 400,000 fr. aan provisie aan 'tKint verdiend heeft. Het kapitaal, dat daarvoor omgezet is, moet zoovele millioenen bedragen, dat het ver lies van 22 millioen verklaarbaar wordt. Veel hoort men spreken van den toeleg eener vereeniging van Fransche en Belgische speculanten tot het opkoopen van de raapolie, ten einde de markt te heheerscheu. In die combinatie was ook 't Kint een der spillen waarom de zaak draaide. De toeleg mislukte, omdat, zooals de speculanten beweren, de FraDSche jus titie er zich mede bemoeide. Die leden vindt echter weinig geloof, doch hoe't zij de zaak is op 't oogenblik voor de correc- tionelo rechtbank te Parijs aanhangig. Behalve 't Kint is er nog een andere Belg bij betrokkende clericale afgevaardigde voor Antwerpen Eug. Dedecker. Het op koopen van levensbehoeften, ten einde de markt te beheerschen, is bij de Fransche Code pénal strafbaar gesteld, doch is vol gens de Belgische wetgeving geen misdrijf, zoodat indien al in Frankrijk eene ver oordeeling volgt, dit vonnis voor de Belgen die bij de zaak betrokken zijnzonder gevolg blijven zal. De Minister van Oorlog in België heeft om de herstelling der vele beschadigingen, door de laatste stormen aan de daken toegebracht, te bespoedigen, aan alle mi litairen, die het vak van leidekker of pannebakker verstaan, een verlof van twee maanden toegestaan. De Minister van Binnenlandsche Zaken in Belgie heeft een circulaire uitgevaardigd over het openvallen van de erfenis van zekeren Dubois, onlangs op Java overleden, en die f 80,000 heeft nagelaten. Men moet hem niet verwarren met den befaamdeu J. J. Dubois, wiens millioenen bij bon" den geteld wordenals hij ooit be staan heeft Bloedige doggengevechten hebben den 25 Maart te Borgerhoüt, plaats ge grepen, te midden van een groot getal nieuwsgierigen. Er waren weddingschap pen van 500 en van 50 franc, De per sonen die dit barbaarsch tooneel hebben bijgewoond, bekennen dat het verschrik kelijk was om te zien. Het bloed spatte de doggen uit neus, ooren en muil, en hoe meer bloed ze verloren, hoe woeden der zij werden, tot ze eindelijk krachte loos bleven liggen. De 500 fr., alsook die van 50 fr., zijn door denzelfden hond ge wonnen. In het eerste gevecht, zegt men, bekwam hij een groote wonde aan den kop; men waschte het bloed af, en na het beest eenige minuten te hebben laten uit rusten, werd hij andermaal in het strijd perk gezet om tegen een anderen doghond te vechten. Men zegt dat binnen eerige weken nogmaals gevechten van dien aard zullen plaats hebben. Wij hopen dat voort aan de politie dat plezier beletten zal. Frankrijk. De Fransche Regeering moet, met betrekking tot de amnestie-quaestie, bereid zijn om do instelling van eene nieuwe commissie voor toekenning van het recht van gratie in te willigen. Ten gevolge van de vijandige houding van sommige prefecten en onder-prefecten jegens de republiek, wordt spoedig een nieuwe wijziging in het corps der prefecten te gemoet gezien, misschien nog vóór dat het onderzoek der geloofsbrieven in de kamer zal zijn afgeloopen. Duitschland. De Keizer ontving bij gelegen heid van zijn 79n verjaardag, talrijke be zoeken en gelukwenschingen, o. a. van den generaion staf, uit wiens naam Von Wrangel het woord voerde. Hij noemde Z. M. den dapperen leider der veldsla gen en den nooit overwonnen veldheer van Europa. De Keizer antwoordde met een woord van hulde aan 'tlegor en de generaals. Von Bismarck is bij deze gelegenheid bevorderd tot generaal der witte kuras siers. Engeland. In de nabijheid van St. Iveshead is jl. Zaterdag liet Fransche stoomschip Isabella met man en muis vergaan. De equipage telde 30 koppen. Naar men uit Londen aan de N. Fr. Pr. bericht, verlangt't Kint sterk naar zijn uitlevering aan Belgie. De behande ling waaraan hij in de gevangenis van Clerckenwell onderworpen is, is dan ook

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1876 | | pagina 1