H. H. LANDBOUWERS. W. J. VAN DER BOOR FIJNE TOILETZEEP. GRAANZAKKEN TE HUUR LOUIS CLAEIJS. HET EAU D'ANVERS ANATHERINTANDPASTA B. PRIEM EN ZOONS. ALBERT PRIEM. Marktberichten. Advertentiën. VERKOOPING MEUBELEN, HUISRAAD ENZ. Dinsdag 18 April 1878, P. BEUN JOHZ TE SLUIS. BEHANGSELPAPIER SCHOORSTEENSTUKKEN. Tabak-, Snuif- en Sigarenfabriek. KOFFIE en THEE. Rijtuiglabriek gevestigd te Brugge sedert 30 jaar. Anatherin-Preparaten Anatherin-Mondwater Tandenborstels Waarschuwing. vervoer zal laten vinden »n de zorg op zich zal willen nemen, om wat casu quo van deze zijde in voeding of kleedingsartikelen mocht gezonden worden, wel van de aan legplaats te Vlissingen aan het stationsge bouw zal bezorgd worden. 's Bosch, 20 Maart. Z. M. de Koning heeft last gegeven uit zijne bijzondere fond sen dadelijk hulp te verleenen en heeft doen vragen, welke henoodigdhedenhet dringendst worden vereischt, en zond tevens reeds 6 kisten kleederen, erwten en boonenworst. Nog heeft de Koning reeds een bedrag van f10,000 beschikbaar gesteld voor de noodlijdenden bij de overstrooming. KLUCHTIGE GEBEURTENIS. Te Amsterdam hadden eenige jeugdige pretmakers ter linker- en rechterzijde bij ae deur van de kerk in het eene wijwater bakje een flesch inkt en in het andere eenige flesschen Eau d'Anvers gestort. Men belde voor de mis, de personen die ter rechter zijde binnenkwamen doopten hun vingers in de heerlijke parfumerie en waren over de heerlijke geur van het water verbaasd dat zij geheiligd waanden, de personen die ter linkerzijde binnenkwamen doopten hunne vingers in de inkt en daar de kerk in het duister gehuld was, merkten zij niet op, dat hun voorhoofd met twee of drie inkt vlakken besproeid was. Eene bejaarde dame die dit water zoo heerlijk gevonden had, doopte haar zakdoek in de wijwaterbak. Maar in plaats van door de rechterdeur te gaan ging zij door de linkerdeur, zij wrijft er zich het voorhoofd, de oogen mede in en steekt haar zakdoek in haar mof. De kerk uitgaande groet zij hare kenissen doch niemand kent haar, zij was een negerin gelijk, toornig gaat zij naar hare familie doch niemand kent haar, zij treedt voor de spiegel en schrikt zelf voor haar zwart gelaat, zij had haar zakdoek in den inkt gedoopt, en had zich geheel zwart gemaakt. De jeugdige pretmakers waren voor de deur van de kerk blijven wachten, en had den de dame stikkende van het lagchen thuis gebracht. De namen van de snaken zijn onbekend en zullen wel onbekend blij ven. Sluis, 21 Maart 1876. Boter 75 c.' per kilogram. Eijeren70 c. per 26 stuks. Oostburg 22 Maart, 1876. In navolging van andere markten wel ker berichten voornamelijk voor tarwe hooger afkwamen bestond er ook hier veel vraag naar dat artikel; doch de over tollige hooge eischen waren oorzaak er geene belangrijke inkoopen konden plaats hebben; wintergerst genoot ook veel vraag en vond gretigen aftrek overige artikelen meest in een doen. Tarwe 8,75 a f9,50 Rogge 6,50 a 6,90, Wintergerst f 5,80 a 6,30 Zomergerst f 5.50 a 6.00, Paardeboonen f8,00 a 8,50, Haver 3,75 a 4,25. Erwten 9,50 a 10,50. kanariezaad onverkocht. Anrdcnburg, 21 Maart 1876. Tarwe f8.75 a .9,10 Rogge f6.35 a 6.50, Wintergerst f 6.11 a 6.35, Zomergerst f 5.75 f 6,00, Haver f4,00 a 4.50, Paardeboonen 8. a 8,10 Erwten f10 a 11. PREDIKBEURTEN SLUIS. 26 Maart Ds. Van Riet. 's avonds Ds. Pohlmann uit Groede. 2 April Dommisse. van De Notaris K. F. K0KSMA te Sluis, zal op des namiddags 1 uur, ten verzoeke van Mons. Joh. van der Velden te St. Anna ter Muiden, teil zijnen woonhuize in het openbaar verkoopen Eere partij MEUBELEN en HUISRAAD waaronder 1 Kabinet, Tafelkastje, Glazenkast, Ledikant, Klok, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, 1 Kagchel; Matrassen, Bed- degoed, Dekens, Koperen Ketels, dito Koffiekannen, eenig Porselein, IJzeren Potten, Glas- Geleijer- en Aardewerk, 1 partij MÜSTERD en HARDE BLOK KEN en hetgeen meer zal worden ge veild. De goederen zijn op den verkoopdag van af 's morgens 10 uren te hezigtigen. Ontvangen de nieuwste stalen en Te bekomen bij A. DU BURCK-POST te Slilis, Peru-Guano merk Dbeijfds feeses C"., Phosphor-Guano, scheikundige Mest voor verschillende GewassenSuperphospha- ten, Ammoniakrijke Mest, Sulfate d'Ammo- niac, Nitrate de potassium, Chlorure potas sium, Nitrate de Soude, Beendermeel, Zwavel zure Kalk enz., alsmede Klaver-, Lucern-en Graszaden, Zaden der Amerikaansche paar dentand Maïs, Iiiga'sch ton Zaai-Lijnzaad, Raapkoeken, Lijnzaadmeel enz. VL AARDINGEN. HANDEL IN Alles wordt tegen zeer concurreerende prijzen en kwaliteit, franco Rotterdam geleverd. Vo*lmon»ters GRATIS. Stempel J. J. CEULEN, Middelburg. GUIMAUVE p. stuk 15 ct. doosjes van 3 st. 40 ct. CHINOIS p. 25 n 70 ct. Mede verkrijgbaar bij p. J. Evers Sluis, G. P. Roos Aardenburg, A. J. Bronswijk Oostburg, L. J. Bevin IJzendijke, J. Lol- lijn Pz. Groede. A. F. Leijsennaar Biervliet. hij i. I. WKMAER te Sluis. Rijtuig- en tuigfabriekant St. Jacolstraat N". 52 en 64 te Bruggebeveelt zich aan tot het verrichten van alle werkzaamheden aan zijn beroep verhonden, zoowel voor reparatiën als voor het maken en leveren van nieuwe rijtuigen als Landauers Kales- sen, Omnibussen, Karren, Chaisen, Til- burries, enz. enz. Door goede hoedanigheid van materieel en matigheid der prijzen munt hij uit. Alle nieuwe werken zijn voor twee jaar gegarandeerd. Bij warm weder is niets beter dan het Eau d' Anvers. Men giet van deze parfumerie in de holte der hand en wrijft er Eet voorhoofd en de slapen mede in. Na eenige oogenblikken wis selt eene aangename koelte de zoo lastige hitte af. In den zomer is er geen verfrisschender par fumerie dan het Eau d Anvers. van AUGUSTE DE MARBAIX te Antwerpen gestookt uit welriekende Bloemen, Bladeren en Houten van versterkende Geurplanten en Wortels, be zit eigenschappen zonder weêrga voor het ver drijven der hoofd- en Rheumatische pijnen, alsmede om de lucht in ziekenkamers te ver nieuwen en te verfrisschen. Het wordt verkocht tot de volgende prijzen; Royale f 1.50. Ie qualité f 1, Double - 1.25. 2e qualité - 0,55. De halve flesschen zijn de helft minder in prijs. Het EAU D' ANVERS verschaft een groote Verkwikking in den Schouwburg Bals en Soirees, 'waar de warmte hindert. Men beveelt de KONINKLI JKE en DUBBELE qualiteiten bijzonder aan, die verkrijbaar zijn als volgtSluis, W. A. Noest. OostburgA. J. Bronswijk. YzendijheD. J. Hollestelle en L. J. Bevin, NeuzenH. de Kok. VlissingenJohan Ceulen. MiddelburgW. Govers en J. J. Ceulen. Gedurende 20 jaren beproefd van dr. J. G. POPP, k. k. Hof-Tandarts van Z. M. den Keizer van Oostenrijk teWeenen, Bognergasse n°. 2, Tot vulling van holle Tanden is er geen heilzamer en beter middel dan het Tand- blombeersel, dat iedereen zelf zeer gemakkelijk en zonder pijn in den hollen Tand kan plaatsen, dat zich dan aan den Tand cn het Tandvleesch vasthecht, den Tand voor verder bederf behoedt en de pijn verdrijft. in flacons tegen fl. 1.75 en fl1 is het voortreffelijkste middel tegen rhumatische tandpijn bij ontsteking, zwellen en zweeren van het tandvleesch, het lost den aanwezigen tandsteen op en voorkomt de nieuwe vorming daarvan; maakt los staande tanden weder vast door versterking van het tandvleesch van alle schadelijke stoffen reinigt, geeft het den mond een aangename frissche reuk, terwijl het den onaangenamen reuk weldra doet verdwijnen. Dit middel geett reinheid en frischheid aan den adem, en dient bovendien om de tanden een helder witten glans tedoen verkrijgen, hun bederf te voorkomenen het tandvleesch te versterken. Prijs fl. J.20 en 80 ets. PLANTAARDIG TANDPOEDER- Het reinigt de tanden zoodanig, dat door een dage- lijksch gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo lastige tandsteen verwijderd wordt, maar ook het glazuur der tanden aan helderheid en fijnheid toeneemt. Prijs per doos 80 cent. volgens aanwijzing van dr. J. G. POPP k. k. Hof-Tandarts van Z. M. den Keizer van Oosten rijk teWeenen voorVolwassenen fl. 1.voorkinderen 80 cents. Alle bestaande namaaksels van Anatherin-Mond water zijn alleen op de lichte geloofwaardigheid van het publiek berekend, en hebben zeer veel schade ten gevolge gehad, of hebben geheel geen werking teweeg gebracht, daarom waarschuw ik het geëerde publiek voor aankoop van zulke namaaksels Dr. J. Gr. POPP k. k. Hof-Tandarts en uitvinder der Anatherin Pre paraten te Weenen. Dépots SluisP. E, METS. Middelburg, H. P. v. d. KAMER, Apotheker. Amsterdam, F. v. WIN DE IM C°. Verkoophuis. Tandmeester Spiegelrei N°4 te Brugge is over alle gebreken van den mond. inzet ten van kunsttanden enz dagelijks te spre ken van 10 ure 's morgens tot 3 ure's na middags. Kostelooze raadplegingen voor den armen. Instrument- en messenmaker Ie Bmgge Academie straat No. 8 beveelt zich aan voor allerlei soort van heelkundige instrumenten, breukbanden, nieuwe Scharen of Messen en alles wat verder zijn stiel betreft; alles aan zeer voordeelige prijzen. Gedrukt bij P. STEINZ, te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1876 | | pagina 4