men van Sluis-Brugge goedkoop eu gemak kelijk bereiken. Woensdag had te Oosthurg eene bijeen komst plaats van verschillende hoofden van Gemeentebesturen in dit district. Is onze berichtgever goed ingelicht, dan had deze bijeenkomst ten doel het zamen- stellen eener districts-commissie tot het in zamelen van ge den ten behoeve der nood lijdenden in ons vaderland door de jongste overstroomingen; voorts om eenheid te bren gen in de wijze, op welke in iedere ge meente de inzameliug zoude plaats hebben. Het schijnt evenwel, dat men het denkbeeld, om eene districts-commissie te vormen, om verschillende redenen, heeft moeten laten varen; maar men zoude overeen zijn geko men, om het in iedere gemeente in hetdistriet daarheen te richten, dat de hijeen te brengen gelden, voor zooveel de gevers daaraan geene bijzondere bestemming schonken, zullen wor den afgezonden aan de Commissie te Am sterdam, waarvan de Burgemeester der hoofd stad Voorzitter is. We zouden voorzeker onze Gewestgenooten onrecht aandoen, wanneer we aan deze aan kondiging van het beroep dat spoedig op hun ne hulpvaardige menschlievendheid zal gedaan worden, vele woorden tot opwekking toevoeg den. Dagelijks brengen de couranten ons de treu rigste tijdingen uit de overstroomde streken; dorpen zijn verwoest, bouwland en bosschen door het water voor langer tijd onvruchtbaar geworden, honderden huizen ingestort en overal heeft armoede en ellende de plaats ingenomen, waar korten tijd geleden wel vaart heerschte. Het geldt hier geen kwestie van beginselen of van godsdienst, hier geldt het arme, van alles beroofde landgenooten te helpen; hier staan we voor een edelen wedstrijd, waaraan zeker geen der gemeenten van ons District zich zal onttrekken en waarin Groede reeds door de opzending eener ruime gift ons een voortreffelijk voorbeeld heeft gegeven. Wij wenschen daarom den besten uitslag toe aan de pogingen van hen, die zich met de in zameling der giften zullen belastenen hopen dat uit het 4e District eeu krachtige tegemoet koming aan de ongelukkigenin de overstroom de provinciën zal kunnen worden toegezonden. Wij vernemen, dat met den 1" Mei eerstkomende, de brigade Koninklijke maré- - chaussée te Kadzand, sedert 1842 in die gemeente gevestigd, toen de openbare vei ligheid daar in den omtrek zooveel te wen schen overliet, naar Breskens verplaatst zal worden. De dienstregeling der onderscheidene andere brigades van dat wapen in dit dis- strict zal met dien datum in verband met deze verplaatsing eenige wijzigingen onder gaan. De kantonrechter alhier heeft heden zekeren A. de Beu, koopman in vee te IJzendijke, veroordeeld in zes geldboeten, ieder van f10, ter zake van het weigeren van betaling van tolrecht, verschuldigd voor het berijden van den steenweg van Water landkerkje naar Waterland-Oudeman. Bij gebreke van betaling treedt lijfsdwang in de plaats. De heer E. H. G. W. Matlion, thans directeur der registratie en domeinen te Middelburg, is benoemd tot bewaarder der hypotheken, van het kadaster en derjscheeps- bewijzen te Amsterdam. Beroepen te Willemsoord (Overrijssel) Ds. G. Van Wijke te Hoofdplaat. Beroepen te St. Kruis Ds. W. F. C. Van Laak Jz. te Nieuw Helvoet. De miliciens der lichting van 1875, die bij de verschillende korpsen in activi teit zijn, zullen 15 Juli a. s. in het genot van onbepaald verlof worden gesteld. Z. K. H. Prins Hendrik heeft, op ver zoek, het beschermheerschap aanvaard der hoofdcommissie voor de oprichting van een monument voor de gebroeders Houtman. Blijkens een hij het departement van koloniën ontvangen telegram van den Gouv.- generaal van Ned. Indie is door den gene- raal-majoor Wiggers van Kerchem, die den 10 dezer, als militair en civiel bevelhebber in Atchin is opgetreden, op den 14 het na volgende aan de Indische regeering geseind De Imam van Tjadé in de XXVI Moekim (die reeds herhaaldeljik zijn voornemen had had te kennen gegeven om in onderwerping te komen, maar voor de uitvoering daarvan tot dusver steeds terugdeinsde) is te Kotta Moesapi geweest, om te verklaren dat hij onmiddelijk wenschte te onderwerpen' mits hij op bescherming rekenen kon. Het 8e en het 13e bataillon zijn te Lam- baroe en te Kajoelo tot oprigting van pos ten de overige troepen zijn den 7 dezer naar Kotta Badja teruggekeerd. Bij de verovering van Lambaroe (zie het berigt in de St. Ct. van 11 Maart) had den wij zes dooden alle minderen en 30 gewonden, en werden door den vij and niet 38 (zoo als in het vorige berigt ver meld stond,) maar 73 lijken achtergelaten. Ook werd hij die gelegenheid niet (zooals het vorige berigt zeide) de kapitein Beek man, maar de luitenant Beekman gewond. Voorts werd toen nog gewond de kapitein Engelhard en den 25 Februari de kapitein Wittewaal van Stoetwegen (zwaar). De gezondsheidstoestand is bevredigend. De anti-revolutionaire partij in ons Vaderland heeft twee edele mannen onder hare leden verloren, de heeren Mackaij en van Loon. Welk gevoelen men toegedaan zij en welke richting men volge, eerbied heeft men voor mannen, als zij waren, die door hun heen gaan, een leemte veroorzaken, waar moei lijk aanvulling voor is te vinden. Waar in nige overtuiging zich paart aan adel var karakter, als hij Mackayenvan Loon, daan is het geen verlies dat eene partij, maar een slag dien het geheele vaderland onder vindt. K. C. De gebreken onzer wetgeving omtrent onroerende zaken, zegt 't Till., komen vooral uit hij het hypotheekrecht. Wie onder verhand van een erf of huis geld leent, heeft evengoed als do kooper er be lang hij met den eigenaar zeiven te han delen, daar deze alleen de zaak rechtens kan verbinden. Doch de openbare regis ters leveren geen voldoende zekerheid om trent den eigenaar. Terwijl de wetgever de beleening van roerend goed gemakke lijk heeft gemaakt, wordt het grondkrediet belemmerd door een reeks van verouderde en omslachtige wetsbepalingen, die 't ver krijgen van geld op onroerend goed moeie- lijk en uiterst kostbaar maken. De wet behoort echter het verhinden van onroe rend goed gemakkelijker te maken, doch vóór alles het grondkrediet te mobiliseeren zooals ook reeds in andere lauden is ge schied. De openbare registers moeten een vertrouwbare leiddraad zijn en dit zijn ze nu niet, want bij de hypothekaire boek houding heerscht een schromelijke verwar ring tengevolge van de bestaande wetsbe palingen en de wijze waarop zij worden toegepast. Bij vele perceelen is het bijna niet mogelijk na te gaan, of zij al of niet bezwaard zijn en of men er dus veilig geld op schieten kan. Ook kan het gebeuren, dat een perceel in de registers als onbe last voorkomt, omdat eene vroegere in schrijving is doorgehaald, ofschoon latei- blijkt dat de inschrijving nog bestaat, aan gezien een onbevoegde tot hare opheffing had medegewerkt. Daarbij blijven de ver schillende perceelen niet steeds onveran derd. In 't vorige jaar lieeft de Begeering eindelijk een wetsontwerp ingediend, om althans eenige gebreken van liet hypotheek recht weg te nemen. Vooreerst wordt daarin bepaald, dat een hypotheek haren rang slechts gedurende tien jaren behoudt en dien verliest, als de inschrijving niet binnen dien tijd is vernieuwd. Een tweede verbetering betreft de doorhaling. Om de onzekerheid weg tenemen, dat een hypothekaire inschrij ving rechtens kan bestaan, ofschoon zij op de openbare registers is doorgehaald, stelt de Begeering voor de bepaling op te nemen, dat de doorhaling de hypotheek doet te niet gaan, ook al is zij op verzoek van een onbevoegde geschied. De wet behoort daarbij te bepalen, dat de schuldeischer, die daar door wordt benadeeld, verhaal heeft recht streeks op den Staat en niet op den amb tenaar, met wien de Staat heeft afterekenen. Het Hll. hoopt zeer. dat het wetsontwerp worde aangenomen, opdat later de geheele wetgeving op onroerend goed eu het geheele hypotheekrecht naar de eisehen des tijds kunnen worden geregeld. (U. D.) - De beide beslaande kiesverenigin gen hebben den 19en Maart te Amers foort tot candidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten Gene raal in de plaats van wijlen jhr. mr. J. W. Van Loon gesteld den heer mr. W. H. De Beaufort, van den Treek onder Leusden. Als candidateu van anti-revolutionaire zijde worden genoemd de heer Mackav van Zutfen en Wolbors van Utrecht van ele- ricale zijde mr. Arriens, advocaat te Utrecht. Als eene bijzonderheid wordt ons ge meld, dat op de hofstede, genaamd Valcke- nisse, den 17 Maart 11. een stierkalf is ge boren, (ongehoornd ras) wegende 60 kilo, terwijl een gewoon kalf doorgaans slechts 35 a 40 kilo weegt. Door de commissie, die zich te Rot terdam gevormd heeft om hulp te vorleenen aan de noodlijdenden door den watersnood, is Zondag een stoomboot met levensmid delen, brandstoffen, kleederen, dekens en geld naar de overstroomde plaatsen in Noord-Brabant gezonden. Zij heeft daartoe beschikt over een deel van de gelden, die nog in kas waren bi j de commissie van 1861. Te 2 uren des namiddags was daartoe bijeengebracht 1500 pond brood, 600 pond spek, eene kist met gekookte eieren en ander proviandvoorts kleeding en 200 dekens. Ook te Dordrecht lmd het Comité van het >Roode Kruis" al wat het in voorraad had, beschikbaar gesteld. "Werk lieden brachten dubbeltjes en kwartjes met verzoek die den noodlijdenden in de handen te stoppen. Uit Kuilenburg schrijft men De mededeelingen betreffende den waterstand alhier kunnen nog verre van gunstig ge noemd worden. Het water heeft hier thans een hoogte bereikt, zooals iu geen 200 jaren het geval is geweest. Al de be woners in het zoogenaamde «Veld" onder deze gemeente hebben hunne woningen moe ten verlaten met have en vee. In den omtrek van 's Hertogenbosch is de toestand allertreurigst. Empel, Lith, Kessel, Nuland, Rosmalen, Berlicum, Hint ham, Orthen eu Gerven zijn geheel of gedeeltelijk overstroomd. De inwoners van al die plaatsen moeten van 's Bosch uit van brood, dekens, steenkolen enz. worden voorzien. Te Berlicum staat de kerk, het hoogste punt, onder water. Ook in de de stad zelve is het treurig gesteld. Slechts een paar straten en de markt zijn geheel watervrijverreweg het grootste gedeelte der stad is overstroomd. De meeste fabrieken en werkplaatsen staan onder waterde mindere man verdient weinigde handel slaat stil en door do weinige communicatie worden sommige levensmiddelen duur, vooral boter, eieren, melk en groenten. Duizenden arme men- schen (de arme buurten liggen het laagst) hebben het water 1 nieter en meer in huis en wonen op zoldertjes en vlieringjes. Volgens later bericht wordt te Ëmpel en Lith de toestand steeds treuriger. Het aantal huizen, dat vernield is, is ontzaglijk groot; veel vee -is verdronken en tal van huisgezinnen zijn zonder beschutting en voedsel. Wel wordt zooveel mogelijk proviand met booten en schuiten aange voerd, maar die geteisterde punten zijn niet overal bereikbaar; de provinciale weg, die Berlicum verdedigde, is doorgebroken eveneens de Kampdijk te Vught. De el lende wordt van uur tot uur grooter. Een uit New York ontvangen tele- graphisch bericht vermeldt dat de goederen uit Nederland voor de tentoonstelling te Philadelphia bestemd, to New York behoor-

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1876 | | pagina 2