NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VAN WESTELIJK ZEEUWSCH-VLAANDEREN. N°. 12. Zeventiende jaargang. Vrijdag 24 Maart. Buitenland. Binnenland. Ao. 1876. SLVISCH ÉWMBIAD Dit weekblad verschijnt iederen Vrijdag. Prijs per drie maanden 1. Afzonderlijke nommers 7 cents. Prijs der advertentiën: van 1—5 regels 60 cent, elke regel meer 7y2 cent. Groote letters naar het ge tal gewone regels die zij beslaan. Ingezonden Stukken en Brieven, de Redactie betreffende, benevens Advertentiën (uiterlijk des Donderdags avonds 4 ure) en gewone Berichten of Mededeelingen van Correspondenten, te bezorgen hij den Uitgever dezes, alles FRANCO. Zij die zich met 1 April op dit Weekblad abonneeren, ontvangen de vdèr dien dag verschijnende num mers GRATIS. België. Naar wij vernemen zijn tweehnogerechter lijke ambtenaren uit Brussel naar Londen vertrokken, om de instruction aan te vangen tegen den aldaargevangen zittenden Eugene T'Kint. De berichten omtrent de hoeveelheid van het te kort bij de bank van Belgie en van vermissing der in depot gegeven waarden zijn zoo uiteenloopend, dat wij ons liefst van mededeelingen deswege wil len onthouden; doch zooveel is zeker dat er te Brussel en in de finantieele kringen in Belgie eene belangrijke stagnatie en malaise bestaatzoo zelfs, dat de Koning zich daarmede persoonlijk bemoeid en man nen van iinantielen invloed bij zich ont boden heeft, een beroep doende op hunne vaderlandsliefde, van wieZ. M. de verze kering schijnt verkregen te hebben hunner krachtdadige medewerking, terwijl de Mi nister van Finantien Malou, de spoedige indiening van een van Gouvernements- wege tegemoetkomend wetsontwerp toege zegd heeft, aan de sociëteit tot aanleg van spoorwegen waardoor met eenige miljoenen aan de finantieele crisis en het wantrou wen op afdoende wijze een einde zou kunnen gemaakt worden. Marie Collart, alias Lolo, en haar dienstbode Marie Wagner, zijn Zaterdag avond vrijwillig van Londen naar Brus- sol vertrokken, waar zij Maandag wpr- der. verwacht. Eugène T'Kint wordt eerst tegen het einde van de volgende week verwacht; vroeger kan zijn uitlevering niet plaats hebben. Een Belgisch politie-agent is naar Pa rijs vertrokken, om daar de handelingen en de leefwijze na te gaan van Marie la Charbonnière, de vriendin van Lolo, en die van Brussel naar de Fransche hoofd stad vluchtte, na al haar bezittingen tot geld gemaakt te hebhen. Het wetsontwerp tot ondersteuning der bank van Belgie is jl. Dinsdag reeds in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in gediend en men vleit zich met de spoedige aanneming door den Minister op de spoe dige behandeling daarvan aaugedrongèn heeft. De Minister deelde mede dat zich een consortium van bankiers geconstitueerd had om de bank te hulp te komen en dat de Re geering daartoe het extiatief genomen had, met belofte van krachtdadige ondersteu ning, P r a n k r ij k. Gepasseerden Zondag werden eenige Pa- rijzenaars, die eene nabij Parijs gelegene plaats bezochten om er de overstroomingen te zien, door een hevige stortbui overval len. Allen vluchtten in de kerk, waar juist gepreekt werd. De prediker brak zijn rede af en zeide aZoo even wees ik u er op, dat zij te laken zijn die zich van den godsdienst als dekmantel bedienen, maar evenzeer zijn zij te ver- oordeelen, die er zich een parapluie van maken." Den diefstal van 55,000 fr. in bank papier heeft plaats gehad in de bureaux en ten nadeele van het journal Republique FrauQais. Twee Parijsche bankiers, die zich tot de vlucht naar den vreemde schenen go- reed te maken zijn nog in tijds gevangenge nomen. Duitschland. Tusschen een bruidegom van 35 en een zeer rijke bruid van 70 jaar zal weldra te Berlijn een huwelijk voltrokken worden. De dame weet zeer goed, dat haar a. s. echtgenoot haar slechts om 't geld neemt maarzij gevoelt ten bijzondere neiging voor hem en acht het de vreugde haar levens, te weten dat hij rijk zal zijn, als zij dood is. De jeugdige echtgenoot krijgt nu een stiefzoon van 42 jaar, die sedert 10 jaar met de moeder des bruidegoms, een dame van 60 jaar gehuwd is. De bruidegom wordt de man zijner eigene grootmoeder, de stiefvader zijner ouders en de grootvader van zijn broers en zusters. Wil hij met zijn grootvader spreken, dan moet hij dit met zich zelveu doen. De bruid wordt van stiefmoeder stiefdochter, haar zoon de stiofvader zijnor moeder eii hare kleinkinderen maken haar hunne op wachting als zwagers. Zwitserland. De katholieke en protestantsche gemeen ten te Ragar, in het kanton St. Gallen, hebben eene overeenkomst aangegaan tot het oprichten van neutrale scholen. Het ontwei p te dier zake is bij de katholieke gemeente met 109 tegen 77 en bij de protestantsche met algemeene stemmen aangenomen. SLUIS, 23 Maart. De Burgemeester en Wethouders dezer gemeente hebben zich met de leden van den Raad en den Secretaris heden als com missie geconstitueerd tot het doen van inza melingen voor de noodlijdenden ten gevolge der overstroomingen in een groot deel van Noord-Brabant,i Gelderland, Zuid-Holland en de Noordelijke provinciën. Ze hebben tevens Bepaald, dat al wat ze in geld zullen bij eenbrengen, gezonden zal worden aan de hoofd-comtnissie in de stad Amsterdam, van welke commissie haar Burgemeester Voor zitter is; voorts, dat de inzameling hoofd zakelijk zal plaats hebben bij eene intee- keningslijst, welke de leden der Commissie in persoon op aanstaanden Maandag de in gezetenen zal aanbieden. Ofschoon de landbouwende'stand in deze streken, niet zoo treurig en als het ware vernietigend getroffen werd zooals in vele ge deelten van de provinciën Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland, alwaar deze bij verlies door sommigen van have en vee, ook van hunne bezaaide of nog te bezaaien akkers Weinig vooruitzichten voor den aanstaanden oogst koesteren, begint men toch ook hier de toekomst niet zonder zorg te gemoet te zien. Na zoo langdurige vorst als vele regen, en nu dagelijks vallende sneeuw in de reeds begonnen lente, blijft alle veldwerk, hoe ur gent ook, onmogelijk en zullen de meeste kleigronden nog in lang niet voor paarden toegankelijk wezen. Volgens vele deskundige landbouwers heb ben nog al partijen braakgarst door den langdurigen vorst en aanhoudend nat weder veel geleden, en vreest men die, evenals sommige tarwe als te dun staande, noodig uitteploegen en door zomervruchten te ver vangen, doch wanneer zulks uitvoerbaar wezen zal ligt natuurlijk in de onzekere toekomst. Ook met de tuinbouw is het treurig ge steld. Onze vroege tuiniers, die door kunst en vlijt, salade en erwtjes hadden weten boven den grond te krijgen zien dat weinige niet alleen kwijnen maar verdwijnen, en ook daar is de vraag van velen „wanneer zullen wij toch eens aan het werk kunnen" en die vragen hoort men niet het minst hij de werkende klasse, wier wintervoorraad met de weinig overgegaarde penningen verdwenen is en die reikhalzend naar het veldwerk ver langt, dat in vorige jaren, reeds in vollen gang was. Ook de vroege fruiten, waarvan sommige armoedig reeds beginnen te bloeien, doen nu reeds vreezen voor geen ruime opbrengst. Burgemeester eu schepenen van Brugge hebben bekend gemaakt dat de tentoon stelling van schoon slachtvee, (runderen, schapen en varkens) dit jaar zal plaats heb ben op Zaterdag 8 April aanstaande in het groote slachthuis, (abattoir) en dat de ge wone aanmoedigingsprijzen bij die gelegen heid voor het schoonste vee wederom zul len uitgereikt worden. Waar men ook hier thans zoo dikwerf en bij herhaling gewezen wordt op de ver edeling van den veestapel, moeten wij onze landbouwers aansporen, die tentoonstelling te gaan bezichtigen. Dit bezoek kan aanleiding geven om ken nis te nemen waarin men hier in dit opzicht ten achteren is, en spore ons aan onze nabu ren in hetgeengoed en boter is na te streven- Door gebruik te maken van de barge kan

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1876 | | pagina 1