A d v e r t e n t i e n. VKliKOOPING Kaphout, Tronken eng. Vcrkooping Vcrkooping rariiiï emsmm Maandag 15 Februari] 1875, OFEliüE VERKOOi'HT» Rogge f 0,50 a f 6,25. Wiulergerst 6,5.U f 6,25 a f 5,75. Zoinergerst 6,25 6,a f 5,50. Haver r 4,75 4,50 a f 4,—. Paarden- booucu f 8,25, f 8,— a 7,75. Erwten 9,75 9,— a S.50. G R A A N M A It K T i' A A il D L X BUR G. VEltlCOOrPRIJS PEll HECTOLITER DINSDAG DIXSDAJI 2 Febr. 1875. 9 Feb, 18.75. Tarwe f 8.00 if 8.75 8:00 a/1 8.50 Kogge 6.25 a,6.40 6.10 a,, 0.60 Wiutergcrst 6.70 a,, 6.90 6.10 a,, 6.60 Z)niergerst 6.25 a 6.40 6.— si 6.40 Haver 4.70 a,, .5.00 4.70 a 6.— Paardeuboonen 8.— a„ 8.40 8.25 a8.50 Erwten k„— -,_a„ Koolzaad „_.-a„-._ Schokkers a„-.- n—a„ Aardap. p. 100k. |_h„ -■a HKLKSM-mCI-IIKN. PRIJSCOURANT DER EFFECTEN. Amsterdam 11 Febr. Nederland. Oertific. W. Schuld. sygict. eiió/io dito dito o 731'1Ö dito dito 4 96 Aaud. IL Maatsch. 4-1 /s 133Vs dito exploitatie Xed. S taatssp oorw r<r021/o België.- Gert. bij Rotschild. 21/* 56'/2~ Frankrijk. Inschrijvingen. 3 dito5 liuslaud. «Oblig. 1798 1816. 5 1021/4 Cert. adm. Harab. 5 •Obl. Hopc&C0.1S55 6e serie. 5 SS1/.-» dito 1000/1864. 5 dito 1000 18%). 5 - Loten 1866. f 31S1/, Oblig. o])c C°. Leening I860 43/2 pCt. 941/2 Certifi. dito 4 inscript. Ttieglitz o: Co. 2e 4e L. 4 Obligat.lS67—69 4 S2-/s Certificaten 6 Aand. spoorw. Gr. Maatschappij. 5 f 249 Oblif dito 4y2 pCt. 8 71 /4 dito spoorweg Po- teflis 5 100 dito dito Jelez Orlel. 5 iooy4 dito dito Clvorkow Azow. 5 U Polen.. Schutkistobligatiën 4 S01/, Oostenrijk ^'r übligatiën metal in zilver Jan/ Ju li. 5 66Vs dito dito April/Oet. 5 06 dito in papier Mei- Nüvcinber 5 n 611/ s dito dito Febr Aug. 5 607/s Italic Leeuing 1861 5 Spanje. Obligation Buiten land 1867—71 3 r 237/ls dito Binnenland. 3 lOVw Portugal. dito 1866—69 3 4ÖÓ/8 Turkije. dito (binnenland) 5 413/s Egypte. dito 1S6S 7 30 Aiiierika. ditoYer.Stat.(lS'74)5 ir dito dito (1904)5 97V.t dito dito (188:2)6 96D4 "s ditó dito (1885)6 100', d ito cl itogeconsol id8 pCt. dito dito denbent. 7 dito St. Paul Pac: Amerika. Spw. Ie sectie 7 dito dito 2e sectie 7 17V* dito cl ito 1869 7 •dito 1865 5 Brazilië dito 1853 4V3 Mexico. dito 1851 3 u G reiiada. dito afgestempeld 6 ii Venuzviela. dito dito 3 Ecuador. dito dito 1 a dito Illinois 7 78 l/r dito dito Redemtiouö POBL -De gemerkte effecten worden bij de Nederlaudsche bank als beleouiagspand aangenomen. i Amsterdam 10 lïbr Aletail 22.15 Dito zilver f 23.20: dito Eng. per pd. st. 11.65; Eng. Russen per pd. st. Eransche Eng. Portugal per pd. st. f 11.671/2:; Eransche G5; België 56Pruis 34'/8; Hainb. Ibissen f 3D 'Kussen in Z. IL 32%: Pools in El. Napelsclie Spnnnsolie Piasters Spaansclie in Pres. f 1000 f Amerikaansche Dollars 2.3S1/2; papier 2.14. VAN Do Nolaris K. F. KOaSMA te Sluis, zal tenverzoeke van de Directie dei' Watering van Kathancl op Zaterdag den 20 Februari'1875, des namiddags 1 uur publiek vorkoopen Een partij vier- en vijfjarig KAPHOUT en ongeveer 100 stuks TRONKEN met gewaui, alles staande op dijken en gron den, gelegen onder de gemeente BE- TRA NCHEMENTen in eigendom be hoorendc aan de gezégde Watering van Kudzand. Vergadering op de grindweg voor dellol- stede van den heer I. RISSEECW, bij den Zwinpolder. ZEGT I1ET VOORT. VAK IC A_ T 'A- -V ZV 'T i. De Notaris li. F. KQliSMA te Sluiszal op Maandag den 22 Febmiïmj 1875 des na middags ten 1 uui', te Katzand ia de hei berg bewoond door 1. vak Dale, in liet openbaar verkoopen Eene gruote partij "Weilaml en Tningri-onfl, gelegen in de nabijheid der Zeeduincn ill de gemeente Katzand i;i de Tienhonderd- en Vlamingpolders, kadas traal bekend in Sectie A. Xos. 223, 237, S<4 5J, 231, 2S2, 263, 305, 304, 201, 202, GA, 238, 239, la, 46, 224 en 203 tezamen groot 1X2 Hectaren i-54> Aren £50 Cen tiaren. In pacht, beh ilve ccnige Tïiingprop- fleiv aan diverse persomn, bij dm heer Izaak nr. Bbuijxe AOKIAAXSZOON, dijkgraaf, Auit.viiam Mdggbi! en Jacobus de Zoute, landbouwers te Katzandrespectivelijk tot 1 Nortmbt-r der jaren 1S77, I860 en 1S7S tmi prijzen van t '21 Ot "o" en iOO.den hoop in het jaar, Te veilen in 3 perceelén afzonderlijk of in massa. De koopsom moet worden betaald vóór of op 1 April 1875, van welke oogenblik de paclit loopt ten voordeele des konpers. De verkoopskosten te betalen binnen acht dagen na den verkoop. Breeder bij biljetten te omschrijven. Nadere inlonnuticn en inzage van pacbl; contracten, kadastrale en andere stukken 'zijn kosteloos lo bekomen ten kantore van boven genoemde!! Notaris. ZEGT 1IET VOORT. VAN De Notaris li. F. KOKSMA te Sluis, zal op Donderdag den 25 Fabruarlj a. s. d:s namiddags ten j ure, ten verzoeke van Maj. C. A. WIJFFELS Wed. DE KEU SER te Wa- lerlandJieriije publiek verkoopen: Ongeveer 05 koopei geslagen KAP HOUT liggende in de gemeente XValer- tandkerkje, op den PtHsageuledijk voor de Hotstede van de verzoekster en eeriige drobge P0PULIERE BOOMSTAMMEN, liggende in de nabijheid der gezegde Bolstede op de zoogenaamde Schans. Vergadering aan de herberg „het Kei zertje'' nabij de linie cn de voormelde Ho - stede. ZEGT HET VOOR7. De Notaris 11. G. IIAMMAC1IER te Grocde is voornemens om, op des namiddigs te 'i ure, ten verzoeke van den WelEdelgeboren Heet' Mr. N'. J. SNOüCK IIL'RGRONJE, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, te Middelburg, langs een gedeelte der dijken in de gemeente Relran- chcmenl en Ztüdzande, iu het openbaar te verkoopen: Skene groote partl P0- PEUihREN en WILGEN i KAPHOUT, 40 Wilgen tronken met gewaai en 3 Ohnen Hoornen op stam. A"erg<lderplaats op het gehucht ÏER-'iOF- STEDE. DOOR DEN NOTARIS 1AIMSS13. TE UROKOE. in de herberg van JIARINUS GIUJSELS te K'.tzakd op Dingsdutj 16 Fébru.irij 1875, des namiddags te 2 ure en rt i c l op Vrijdag 12 Februarij zooals vroeger was bepaald van: lo. Een 1I0FSTEF.DJE met ongeveer 2 Hec tares 92 A res 75 Cenliures Erf. Tuin, Boomgaard, Bosch, Weide cu Bouw land, iu den Tienhonderdpolder, ge meente Katzand, sectie A Nos 110 tot cn met 115, 117, 118 en deel van No. 109; 2o. cn Eene partij BOUWLAND cn BOOM GAARD, mede gelegen in den Tien- liouderdpoliiei', gemecnle Katzakd onmiddellijk grenzende aan den eer sten koop groot ongeveer 2 Hectares 87 Arcs 8.) Cenliures, en kadastraal bekend sectie A. No. i 16 en deel van No. 109, te veilen eerst afzonderlijken later gezamen lijk en alles breeder in de aanplakbiljetten omschreven. De goederen behooren tot den boedel van wijlen, P1ETER TEÉ.RL1NCK en zijne nage- ialeno weduwe JANNEKE DEN DECKER later huisvrouw van JACOB DATRIJN. Kader cwderrigt is te bekomen teil Kantore van voornoemden Notaris te Grouli

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1875 | | pagina 3