DAMES-MODEGIDS. DE GEBOUWEN VAN EEN HOFSTEDEKE, Bouw- en Weiland, Hofplein, Boomgaard en Tuin Eene Dartü BEESTIAAL, LANDBOUWGEREED SCHAP ei HUISRAAD, Maandag 15 February 1875, Eene groote partij PO- Pl EI EB EN en WIEGEN KAPHOUT, 40 Wilgen tronken met gewaai en 3 Olmen Boomen op stam. Voorloopige Aankondiging BELANGRIJKE VERLOREN. KIEUW TIJDSCHRIFT VOOR DAMES- M KIKDERKLEEDIKG, HAKDWERKEX ETC. G R O E D E in ie herberg „ie fitte Leeuw" hewooui ioor AHT. IAZURE BARGEDIENST SLUIS en BRUGGE. „ONS GENOEGEN" MEUWVLIET. VERTIL VA\ SLUIS. Prijs ier AiTertentiën: Reclames: VERTIL VAN BRUGGE. Aiyertentie-Burean minderjarige kinderen van wijlen P. SCHEE- MAEKER en FRANCISCA VAN DEN BUSSCHE, in het openbaar presenteeren te verkoopen op en met de nomber van 6 hectaren 19 aren 40 centiaren (14 gemeten oude maat) alles staande en gelegen in de gemeente Groede in den zoogenaamde» Blikken", kadastraal be kend sectie C nommers 509ó, 509c, 927, 928, 929, 930, 955 en 950, in twee koopen alles breeder bij plakbiljelten omschreven, Een op Donderdag denWen FebruarH 875, des namiddags te 1 uur, op bovengenoemd hofstedeke Nadere inlichtingen te bekomen bij den heer M. MAZUBK, Burgemeester te Groede en den Notaris DE SMIDT voornoemd, bij wie de veilconditiön gedurende 4 dagen vóór de ver- kooping te lezen zullen zijn. De Notaris 11. G. I1AMMAC1IER te Groede is voornemens om, op de; nnmiddigs te 1 ure, ten verzoeke van den WelEdelgeboren Heer Mr. N. J. C. SNOUCK HURGRONJE, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, te Middelburg, langs een gedeelte der dijken in de gemeente Retran- chement en Zuidzande, in het openbaar te verkoopen: Vergaderplaats op het gehucht TEB-HOF- STEDÈ. De Notaris K. F. KOK SM A te Sluis, maakt bekend dat de verkooping van eene groote partij BEESTIALEN, LANDBOUWGEREED SCHAPPEN, MEUBELEN en andere roerende GOEDEREN ten verzoeke van Mejulvrouvv C. A. Wijffels weduwe van den heer P. J. DE KEIJSER te Waterlandkerkje zal plaats hebben op Dingsdag den 4 ÜYXei 1875 en zoo noodig den volgenden dag. ZEGT HET VOORT. Woensdag 27 Januari is verlorenin de West ;r eedestraat in de nabijheid der Krabbe, een ZILVEREN KNIP met koralen beurs, ge haakt met roode zijde, bevattende een Rijks daalder aan kleingeld. De eerlijke vinder, die hetzelve terug bezorgt aan het bureau van dit blad, zal eene goede belooning daarvoor ontvangen. HOLLANDSCHE EDITIE YAN HET FRANSCHE MODEBLAD „LA SAISON EN HET DUITSCHE „HAUS „UNJ) WELT' He verschijning van dit tijdschrift zal menige Hame, die zelve hare benoodigdheden vervaardigt, of gaar ne op de hoogte is van het nieuwste, dat voor elk seizoen vereischt wordt, alsmede elke modewerkster Naaister, enz. voor wie het van belang is vóór den aanvang der nieuwe seizoenen met de veranderingen der Mode bekend te zijn, welkom wezen. Hoor de volslagen en nauwkeurige patronen welke by de afbeeldingen geleverd wordenalsmede door de duidelyke beschryvingenis het uiterst gemgkkelyk de voorwerpen, natewerken. Geen enkel artikel der kleedij dat door vrouwenhand kan vervaardigd worden, blijft onbesehrevenbij alles vindt men de noödige patronen Ook aan de Handwerken die in élke huishouding, op de Meisjesscholen en in de Magazijnen en werkplaatsen van Modewerksters, Naaisters, enz. zulk eene groote rol spelen en zoo onmisbaar zijn, wordt in de DAMES-MODEGIDS eene belangrijke plaats ingeruimd en liet nieuwste, sierlijkste en meest praktische geleverd, wat voor ieder van belang is. Telkens om de veertien dagen verschijnt eene aflevering van 8 bladzijden in groot formaat met vele sierlijke afbeeldingen van Modes en Handwerken en een Patroonblad met volslagen modellen. Abbonés op dit Tijdschrift, die zulks verlangen, kunnen daarenboven tegen geringe „prijs verhooging, eene prachtige fraai gekleurd Parijsche Modeplaat, met beschrijving, bij elk nommer verkrijgen. De verschenen nommers zijn bij eiken Boekhandelaar ter inzage voorhanden. Eveneens de Uitgave met gekleurde Parijsche Modeplaten. Belangstellenden, worden verzocht hunne bestellingen op de DAMES-MODEGIDS ten spoedigste op te geven aan hun Boekverkooper of het Postkantoor in hunne woonplaats, of wel franco per post aan de uitgevers P. Noordhoff en M. Smit te Groningen. NB. Men kan desverkiezende van af 1 October 1873 of wel met 1 Januari 1874 met het abbonne* ment beginnen. Prijs per kwartaal van 6 nommers, met 6 patroonplaten 1.40. Franco per post 1.60. Prijs per kwartaal van 6 nommers met 6 patroonbladen en 6 fijn gekleurde Modeplaten 2,c0. Franco per post o 2,60. He Uitgevers P. NOORDHOFEN SMIT. Groningen, 1873. op Dinsdag, den leien Februari 1875, DES AVONDS TE ZES UREN te geven door het TUSSCHEN WINTERDIENST 1874. Van af\ October 1874 tot einde Februarij 1875 J van Gedurende de maanden OctoberNovember eu Febrnarij. Dinsdag 's morg. 7V2 ure' Woensdag 'smorg. 7 Vgu Donderdag 'smorg, 7 VgU. Vrijdag 'smorg. ure. aterdag 's morg. 7 ure. Gedurende de maanden Hecember en Jannarij. ADVERTENTIËN voor dit Blad worden voor Rotterdam aan genomen door neven staand Bureaudat voor de spoedige en accurate plaatsing zorg draagt. Dit Blad ver schijnt: DINSDAG EN VRIJDAG. 121/3 Cts. per Regel. 5 Cent per Regel. INIJGH v. DITMAR, Dinsdag 's morg.. 7Vs ure- Donderdag 'smorg. 7V2Ui Gedurende de maanden OctoberNovember en Februarij. Dinsdag 'snam. 3 ure. Woensdags 's nam. 3 u. Donderdag 'snam. 3 u. Vrijdag 's nam. 3 ure. Zaterdag 's nam. Sl/2 ure. Gedurende de maanden Hecember en Januarij. Dinsdag 'snam. 3 ure. Donderdag 'snam. 3 ure* afdeeling BOTTERHAM. Zorgt met spoed en I nauwkeurigheid voor de plaatsing van Ad- j verteutiën in dit Blad jj en in a 11 e Binnen- en Buitenlandsche Dag- Week- en Ad verten- I tiebladen. Zaterdag 'smorg. 7 ure. Zaterdag 'snam. 3J/3 ure. De KANTOREN voor dezen dienst, alwaar de Kaartjes worden afgegeven, zijn gevestigd: Te SLUIS, op de kaai in het logement //De Stad Sluis," bewoond door F. X. DE SMET, waar de Commissiën tevens worden aangenomen Te BRUGGE, in de estarainet //Noorwegen.' bewoond door F. LURQUIN buiten de Dam poort. Gedrukt bij J. SCHANSMAN, te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1875 | | pagina 4