MARKTBKKldlnW Advertentien. VERKOOPING Een Woefthuis, Stal, Erf en Tuin. S L U S. Belangrijke Verkooping. BOUW- ea WEMMEN Sluis, Heills en Watèrlandkerkj e. Gemeente Sluis. Gemeente Heills. Gemeente Waterlaiidïertje. VERKOOPING Kaphout, Tronken ens. GRAANMARKT TE AARDENBURG. verkoopprijs per hectoliter DINSDAG, DINSDAG, 19 Jan. 1875. 26 Jan. 1875. Tarwe f 8.50 a/ 9.25 8.00 a/ 8.50 Rogge. 6.70 a 6.80 Wintergerst 6.50 a// 6.8.0 6.40a,/ 6.80 Zomergerst 6.25 a 6.40 6.10 a 6.25 Haver 4.75 a 5.00 4.70 a 5. Paardenboonen 8.25 a 8.50 8.10 a,, 8.20 Erwten -.a -.a ff -. Koolzaad a a Schokkers a h a Aardap. p. 100k. H -•a -.a,, -. OOSTBURG, 27 Januari 1875. De graanmarkt was heden ruim voorzien van Tarwe, Gerst en Paardebooïien, doch de kooplust wai Beperkt en de stemming lager, vooral voor Tarwe en Paardenboonen. Deze artikelen konden dan ook vorige prijzen niet opbrengen, doch Gerst, Haver en Erwten verden tot dezelfde prijzen betaald in de beste qualiteiteir, terwijl afwijkende meest onverkocht bleven. De prijzen zijn te noteren Tarwe f 8.,75, f 8,50, f 8 a f 7,25. Rogge f 7,50; Wintergerst f 6,60, f 6,25, f 6 a. f 5,75. Zomergerst f 6,50, f 6,25 a f 5,75. Haver f 4.75, f 4,50 a f 4,25. t Paardenboonen f8,50, f 8,25 a f .8. Erwten f 10, f 9,50 a f S,75. Getrouwd: A. J. GROIN en W. II. VAN' GORSEL, die hunnen dank betuigen voor de belang stelling bij hun huwelijk -ondervonden. Tiiolen, 26 Januari 1875, [leden overleed, in den ouderdom van ruim 50 jaren, na zeer langdurig en smar telijk lijden, Vrouwe SUSANNA ADRIANA COPPELAAU NOSKE, geliefde echtgenoote van W. C. BORSIU8. Middelburg dén 25 Januari 1875. Het COLLEGIE van Regenten der Gods huizen ie Sluis, is voornemens op A Fe bruari] 1875, des namiddags één ure bij enkele inschrijving aan te besteden: Het veri-igten van eenig- IVIetsel-, Timmer-, en Hehil- derwerk aan liet Cïastlmis aldaar. Het bestek en de voorwaarden liggen ter inzage in de Regenten kamer van af Maandag 25 Januari.j tot 3 Februarij 1875, terwijl aanwijzing zal plaats hebben op Vrijdag 29 Januarij '1875 des namiddags 1 ure. Geene inscbrijvings biljetten zullen in aan merking komen welke niet voldoen aan AM der A. R en V. en die niet op 3 Februarij a. s. bij den Voorzitter van genoemd col'e gie zijn ingeleverd. De opening geschiedt in bet openbaar op dag en uur in den aanvang dezes vermeld. van te De Notaris K. F. KOKS.MA te Sluis, zal ten verzoeke van J. F. DEETENS c. s. te Sluis op Dinsdag 9 Februari 1875, des voor- middags ten 10 ure in de herberg „liet Ilollandsch Koffiehuis" aldaar, publiek ver- koopen Een WOONHUIS, STAL, ERF en TUIN met gevolgen van dien, staande en gelegen te Sluis, nabij de zuidpoort, aan de noord zijde van den straatweg kadastraal bekend, gemeente Sluis, sectie A onder de Ns 747 en 748 ter gezamentltjke grootte van 10 Aren 33 Centiaren. Te veilen in 2 perceelen. De kooper komt aan het gebruik van zijn gekochte met den 1 Mei 1875 De koopsom moet binnen eene maand en de verkoopskósten binnen 8 dagen na de toewijzing worden betaald. Nadere informatien lo bekomen ten kan tore van bovengenoemden Notaris. ZEGT HET VOORT. van uitmuntende te De Notaris K. F. KOKS.MA te Sluis, zal op Vrijdag den 12 Februarij 1875, des voor middags te 10 ure, ten huize van den loge menthouder Seb. vam Maldegem op de kaai te Sluispubliek te koop presenteren. Een aanzienlijke partij extra puike BOUW- en WEILANDEN als volgt Een partij WEI- en BOUWLAND, gelegen in de gemeente Sluis, nabij de zoogenaamde Zuidpoort,deelmakende -van de voormalige ves tingwerken, kadastraal bekend in sectie A. No. 1175, 1176, 1177, 1178 en 1179 tot een gezamenlijke grootte' van lOT'S Hectaren. Thans in pacht tot 30 September 1S75, ge deeltelijk bij Monsieur A. Zonnevijlle te Aar- denhurg, en gedeeltelijk bij Monsieur F. Bour- son te .Sluis, te zameu met de na te mel den SCHUUR, ten prijze van ƒ978, Te veilen in 4 perceelen. aEen hechte en sterke SCHUUR open met 22-70 Aren WEILAND, staande en gelegen in de gemeente Heille, aan het zoogenaamde „Sluisje" in de onmiddelijke nabijheid van- Sluis, kadas traal bekend sectie E. No. 237 en deel van No. 236 tot eene gezamenlijke grootte van 22 Aren O Centiaren. In pacht als boven bij genoemden Büirson tot 25 November 1875. Tb. Eene partij BOUWLAND, gelegen in de gemeente Bldlle in den polder Bewester-Eede bene orden St. Pietersdijk aan den tragel achter de zoogenaamde Kruisschans, kadastraal be kend, sectie B. No. 182 ter grootte van 384-TO Hectaren, en Nos. 180, 1S1 en 183 te zaraen groot T1.2TO. In pachthet kadastrale No. 182 bij Mejuf- vrouw de Wed. van Maldegem te Iieille tot 30 September 1S75, ten prijze van 247, en de kadastrale No. 180, 181 en 183 bij Monsieur Seb. van Maldegem te Sluis, tot 30 September 1S7o ten prijze van 313, Te veilen in 2 perceelen. Een perceel BOUWLAND, gelegen in de gemeente Woitrlundlkerijein den Generalen Prinswillemspplder, kadastraal bekend, sectie A. Nos. 35, 36, 37, 38, 39 en 4-0 ter gezamen lijke grootte vail T3T30 Hectaren. In pacht bij Mejufvrouw de Wed. la Grand te Watcrlandkerlje tot 30 September 1875, ten prijze van f 245, V 0 0 R W A ARDE N De koopsom moet betaald worden voor lU met 1 April aanstaande en voor a,/j binnen Q jaar na de verkooping. op nadere te be palen wijze. De onkosten ad '12% te betalen binnen 8 dagen na de verkooping. Het regt van accumulatie wordt voorbe houden. De koopers komen aan het gebruik van bun gekochte als volgtdie van bet BOUW- en WEILAND, gelegen te Sluis en Waterland- kerkje alsmede het BOUWLAND in pacht bij Mej. de Wéd. van Maldegem met den 1 October 1875; van de SCIICJLIR met den 25 November 1875 en van het BOUWLAND, in pacht bij Monsieur Seb. van Maldegem met den 1 October 1876. Kaarten, Kadastrale extraetenen andere stuk ken, op de verkooping betrekking hebbende, liggen ter kostelooie inzage van een ieder ten kantore van genoemden Notaris, bij wien tevens nadere informatien omtrent de verkoopsvoor- waarden kosteloos te verkrijgen zijn. Alles breeder bij biljetten omschreven. ZEGT HET VOORT. van De Notaris K. F. KOKS.MA te Sluis, zul ten verzoeke van de Directie der AVatering van Kadiand, op Zaterdag den 20 Februari 1875, des namiddags 1 uur publiek verkoopen Een parLij vier- en vijfjarig KAPHOUT en ongeveer 100 stuks TRONKEN met gevvaai, alles slaande op dijken en gron den, gelegen onder de gemeente RE- TRANCHEMÈNTen in eigendom be- boorende aan de gezegde Watering van Kadzand. Vergadering op de grindweg voor de Hof stede van den heer I. RISSEEDW, bij den Zwinpolder. ZEGT HET VOORT. De Notaris W. C. DE SMIDT te Schoondijke zal, op Maandag den 8en Februari 1875, des namiddags te 3 uren, in de gemeente Groedc, in de herberg »De Witte Leeuw," bewoond bij den heer A nth. Mazure, ten verzoeke van de beeren J. F. QÜATAERT, als in huwelijk heb bende M. F. SCHEEMAEKER en T. A. DE BADfS in zijne hoedanigheid van voogdoverde

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1875 | | pagina 3