Buitenland. BELGIE. Te Oostende, is raet een sterken noordwesten wind en een hoog tij de Engelsche stoomer Mot ion, kapitein Morris, binnengeloopen, Dit schip kwam van Sunderland, met een lading kolen. Toen het te haven wilde binnen varen werd het tegm het westerstaketsel geworpen en sneed dit in tweeën op eene lengte van vijftien meters. De scha- is aanzienlijk, De stoomer lost zijn lading en zal onderzocht worden; tot hiertoe is er geene bescha diging aan ontdekt. De exprestrein van 1 u. 28. m. die verleden week uic Zottegem. in volle vlucht 'aaar Burst reed kreeg braak aan een as. Een der reizigers, de heer d'Houdt, huidevêtter"te Dënderraonde, had den moed om langs de rijtuigen, met gevaar van zijn leven, van het gevaar van het geval te gaan kennis geven aan den machinist, die den trein deed stilstaan. Dank aan de tegenwoordigheid van geest van dén heer d'Hondt zijn groote onheilen vermeden. FRANKRIJK. In een Par ijzer blad wordt de volgende proef neming vermeld, die opnieuw het taaie leven van de pad bewijst. Een naturalist, M. Margelidet, heeft op 15 januari 1870 een pad geplaatst in een holte, opzettelijk ten dien einde in een steen ge- maak', en vervolgens de opening met een anderen steen gesloten, en daarna het geheele blok wegge borgen, Den 15 dezer is de steen weder geopeud en na verloop dezer vijf jaren is de pad levend terug gevonden, inaar bewusteloos. In dien toe stand van bewusteloosheid verkeerde het dier vier en twintig uren, later bij het opmaken van het verslag de: proefneming was het gelukt het eenig voedsel te doen gebruiken. In denabijheid van Havre is een blok hout ge vonden waarin zich een fiesch bevond; in de llesch was een briefje met de woorden: //Noordpool-expeditie van prins Napoleon; on derzoek naar de stroomiugen der zee den 25 Juni I860 onder 73 graden noorderbreedte en 12 gra den oosterlengte". De expeditie had dagelijks zulke blokken hout over boord geworpen om, indien zij werden terug gevonden, de richtiug der stroomingen te kunnen nagaan. Na 15 jaren is dit het eerste blok d..t gevonden is. DUITSCHLAND. Een heer le Berlijn, die tot de secte der lijken- verbranders behoort, is dezer dagen het been af gezet. Getrouw aan het verbond heeft hij het af gezette been aan de commissie gezonden met ver zoek bij voorraad, dit gedeelte van zijn geheel tot asch te doen- verteeven. De commissie heeft het bt e.i. teruggestuurd met de boodschap dat het wel lij leep, maar geen. beenen afzonderlijk deed verbran den. De heer beweert, dat hij zich voor zijn ge heele .lichaam heeft verbonden en dus voor ieder deel in het bizönder. Als de commissie niet wil toegeven za! hij haar een proces aandoen en dan ook eischen dat zij verbranding houdt telkens als hem het haar en de' baard zijn gekort, als hij zijn nagels heeft geknipt, zelfs ook als de tand meester hem een tand heeft getrokkeu. Binnenland. 29 Jan. Tot predikant te Does burg is beroepen de heer J. D. Looijen, predikant alhier. 29 Jan. Gisteren avond werd het reeds vroeger in dit blad aangekondigde c.a.c it gegeven, in de groote zoal van hel stadhuis do. r het kiitfaijptt •muaiek^ffisefech^ vatf IJzendijkè m-.-t medewerking van den heer J. Verinast. Was de verwaehtiug groot, die er gekoesterd werd door de talrijk opgekomen menigte (de zaal was letteilijk eivol) wij geloven de waarheid niet te kort te doen, wauneer wij zeggen, dat bij de uitvoe ring die verwachting nog verre werd overtrof'en. Niet dit of dat nommer werd gexd ii gevoerd, maar het geheele 'programma is meesterlijk afge werkt, getuige dc luide bijvalsbetuigingen d e na ieder nommer den executaufen ten deele viel. Gaarne zouden wij in bizonderheclen treden en het programma meer van nabij beschouwen, doch daartoe schieten ons de krachten te kortwe kun nen alleen zeggen en dan meeuen wij de tolk U zijn van alle die tegenwoordig waren dat het geheel zuiver, juist en goed was. Wij be wonderen den heer V. J. Vermast, die in eene plattelandsch gemeente zulk een sociëteit he. f, weten te vormen uit meuschen die ineeren deels met nering of hand werk in hun onderhoud u o 'ten voorzien'; den heef V. J. Vermast die den grind gelegd heeft voor de t-,1 enten waard.>r zijn oud sten zoon, die naar wij vernemen zulk een s lo ne toekomst tegemoet gaat, thans zoowel in het b e nen- als buitenland schittert. Gewis zijn algemeen bekende ijver, zijn leven voor en in de muziek wordt in dezen wel bekroond. We brengen hem, en in hem alle medewerkers aan het concert, onzen hartelijken dank toe voor den keurigen en genotvollen avond, .dien hij ons heeL bez rgd, zoomede den heer Joh. le Roij, die de heeren mui kanten van IJzendijke in de gelegenheid heeft gesteld om hier hunne gaven te laten hooren. Met de we s:h dat de rmzieksocieteit van IJzendijke nog lang in het bezit van haren kapelmee t.:r mog»1 verheugen en onder zijn leiding in bloei moge toe nemen, en in de hoop van nog menigmaal door die heeren op iets dergelijks ver_a-1 te zul en wor den, roepen wij a< n allen een welgemeend //tot weerzien toe. Groede, 26 Jan. Heden werden hier de leden gekozen voor de scheldecommissie. De hee ren le Glercq, de Witten, Alinekinders, Lombaard, Colijn, Jan Brakman en Lucieer werden gekozen met 70, 60, 58, 55, 51, 47 en 43 stemmen. Voorts bekwamen de heeren Hamm.icher, Salo me, de Bruijne, Risseeuw en Schippers 17, 16, 11, 10 en 10 stemmen. Zes en zeventig kiezers wa ren opgekomen. De stemmen gingen over een. en veertig menschen, zoodat er nog velen éën en twee stemmen mochten verkrijgen. iZinLicXz.aïicIe 9 28 Jan. Uitslag der aan besteding van het bouwen eeuer woning voor den Dijkbaas van de watering Cadzand 1 Jacob vaii de Saii'de, Breskens voor f 5.210 2 Is. Glicquennoi, Cadzand ,z 5.280,45 3 Isaac Rosier, Cad zand II ,z 5.295 4 Pieter Monjé, Breskens It 5.336 5 S. On vel jé, Oostburg II u 5.396 6 A. Binders, Breskens II ,z 5.429 7 M. Ghijsels, Cadzand II 5.791 8 A. W. de Smidt, Schoondijke 5.800 9 Michiel Risseeuw, Oostburg II 5.819,50 10 J. C. Evers, Sluis 1/ ,z 6.200 Blijkens het uitgegeven Provinciaal biad van Zeeland no. 10, heeft de commissaris des kouings in deze provincie bepaald, dat de lotiug voor de nationale militie in het loopende ja ,,r o. a. zal plaats ^hebben te IJzendijke 1 Maart te 9 uren voor Nieuwvliet, Groede, Breskens, Hoofdplaat, Scboondijke, Waterlandkerkje, Biervliet en IJzen dijke Sluis 2 Maart te 9 uren voor St. Kruis, Eede, Oostburg, Cadzaud, Aardenburg, Heille, Zdidzande, Retranchemeat, Sluis en St. Anna ter Muiden. Blijkens een bericht in de N. R. Courant heeft een der kapelaans te Bergen op zoom in een predi katie zich dermate ongunstig uitgelaten over de h-:'p .ocierv. ze-;.* ia. r. a chole Bergegopzoom wtrki- oto, dat-twee van :e en het ooodig ger- d he. Je;» den kapelaan uit. ie n ood gen zijn beschuldigingen te' bewijzen of Anders openlijk in te trekken. Daar de voldoening die bedoelde onderwijzers ontvingen niet genoegzaam is geoor deeld, hebben de hoofdonderwijzers zich de zaak aangetrokken en zal deze nu verder gezocht wor den. Men beweert, dat het op eene hofstede in de gemeente Wolfaartsdijk tegenwoordig spookt. Waar lijk een treurig verschijnsel in dezen tijd, dat er nog zoo velen gevonden worden, die daaraan ge loof slaan en zich deswege angstvallig maken (G. Ct.) Van Elburg meldt men dat men dat den 2Oen Januari op het instituut van W. aldaar een treu rige daad heeft plaats gehad. Terwijl de kostleer lingen op de plaats aan het spelen waren, had een hun per het ongeluk een zijner makkers met een geladen pistool aan het hoofd te treilen, zoo dat men voor zijn leven vreest; de te Velzen wonende ouders zijn onmiddellijk per telegram ont boden. Amst. C.t. Naar men nader verneemt is bovenbedoelde jongeling een paar, uren na het ongeluk overle den. Naar het zeggen van een geloofwaardig reiziger, zou, voor eenige dagen geleden, tc Dorst (bij Breda), door een bekwaam schutter aldaar, een prachtige konings-arend geschoten zijn, hebbende; eene vlucht van ruitn twee meters, en in zijne klaauweu een wild konijn houdende. Men ver telt er bij, dat de wakkere schutter den arend met zijn prooi, als geschenk, heeft opgezonden aan een der museums van ons land. Woensdagmiddag geraakte een paard, bij het afgaan van de brug over den Kloveniersburgwal, aan de Hoogstraat te Amsterdam door den gang van de kar voortgestuwd,'in' eea der uitstalkasten van het glasmag zijn de; h«eren Fisscher. Deer lijk aan kop, berst en voorpooten verwond, werd het dier weggevoert. Behalve de groote spiegel ruit, die natuurlijk in duizend sclierv n sprong, is ook aan de tentoongestelde winkelgoederen aan merkelijke schade Veroorzaakt. De directeur en leeraars der hoogereburgerscho.ol te Dorrdecht verklaren in een ingezonden stuk in 't U. I). dat het aanbieden van het adres door de leerlingen der 5e en 4e klasse der hoogere burger school aan Z. M. den Koning, in zake deplaat- sirig van het standbeeld van mr J. R. Thorbecke geheel buiten hun weten is geschied. Zij bejam meren dat de leerlingen zich gewaagd hebben aan de beoordeeling van een regeeriugsdaad, iets dat op hun jeugdigen l.eftijd allerminst past. Zaterdag heeft een brutale aanranding plaats gehad te Drerupt, in de nabijheid der pastorie. De boer W. reed met ziju karretje achter een zwaar geladen wagen en riep om uit te halen, daar hij wilde passeeren. Toen dé voerman hierop geen acht gaf, reed hij voorbij en schramde onge lukkig tegen het rad van den wagen, zonder echr ter eeuig of let.'el toe te br n e W. had een boodschap aan de pastorie, hield dus voor de deur op en belde aanjuist op dat oogenblik kwam de voerman van den wagen aangeloopen, een forsch gebouwd, gespierde man, en .sloeg W zoo deerlijk raet. zijn vuisten, dat het hem voor de oogen schemerde. Hierop kwam een tweede man met zijn zweepstok den deerlijk gehavende» W. zulke geduchte slagen over zijn hosf'd toedie nen, dat hij neerviel en sterk begon te bloeden. In dien toestand werd hij naar huis gedragen. Volgens verklaring van den doctor scheelde het slechts een haar of de slag was doodelijk geweest. De zaak is terstond bij de politie aangegevenhet mocht haar nog gelukken de onverlaten te Hoog- Keppel te achterhalen en tegen hen proces-verbaal op ce maken, na bezit te hebben genomen van de zweeps tokken.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1875 | | pagina 2