NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VAN WESTELIJK ZEEUWSCH-VLAANDEREN. I\\ 9. Zestiende J aargang. A0. 187,). Vrijdag 29 Januari. Politiek Overzicht. SI.IISIH Dit Weekblad verschijnt iederen DiNsplve^enVrijdag. Prijs per drie maanden voor het voormalig 4de district Zeélau^J.,15; voor de -e plaatsei( des .Rijks, franco per post f 1,30. Afzonderlijke Nummers f 0,05. .Prijs Advertentiën, van 15 regels f 0,75 elke regel daarboven Groote letters naar het getal gewone regels die zrf beslaan. Voor den Werkenden stand en Weldadigheid 6 Ct. per regel. Ingezonden Stukken en Brieven, de Redactie betreffende, benevens Advertentiën en gewone Berichten of Mededeelingen van Correspondente!, te bezorgen bij den Uitgever dezer, alles FRANCO. In den staat van zaken in Frankrijk is nog geen verandering en dus nog geenerlei klaar heid gekomen. De maarschalk moet uiterst ontevreden wezen, 't Heet dat hij nog in deze week een nieuw Ministerie wil vormen om, na eene eventueele verwerping der con stitutioneel ontwerpen, niet geheel zonder iets te wezen. De naam van den heer Bo- cher wordt in de combinatie genoemd. De Hertog van Padua (Bonapartisl) heeft zich in Seinc-et-Oise candidaat gesteld voor de Nationale Vergadering. Met 't begin van Februari zal uit Engeland eene expeditie vertrekken ter waarneming van de zonsverduistering, die den 6en April a. s. zal plaats hebben. Aan 'thoold staat de Heer Lockyer. Duitschland, Frankrijk en Italië worden vertegenwoordigd respectievelijk door de H.H. Vogel, Janssen en Tachini. De Postmaster-General, Lord John Manners, die voor eenigen tijd zooveel ergernis gaf, doordien hij een aantal beambten ontsloeg die op verhooging van tractement hadden aangedrongen, heeft wederom- een stukjen van dien aard verricht, waardoor het publiek zeer is verbitterd. Hij heeft namelijk aan de vrouwelijke postbeambten plotseling een examen in de nieuwere geographie opgelegd. Een groot aantal heeft niet aan de vereisch- ten voldaan en zijn nu op eens ontslagen. Onder haar bevonden zich beambten die reeds drie, vier jaar op alleszins voldoende wijze haar dienst hadden verricht. In den Duitschen Rijksdag is bij de eind stemming, de wet betreffende het burgerlijk huwelijk met 207 legen 72 stemmen aange nomen; die 72 behoorden aan de ultramon- tanen en de Polen. Een artikel over het Turksch-Montene- grijnsch conflict; in het bekende Weener weekblad, de Montags-Revue, zegt dat deze aangelegenheid thans in hoofdzaak als ge schikt mag worden aangemerkt, dank zij de bemiddeling van de diplomatie. Het blad ziet zich evenwel genoopt te erkennen, dat des ondanks nog een aantal diepere quaes- ties, welke betrekking hebben op de Nationale en Staatkundige verhouding tusschen beide Staten, onopgelost zijn gebleven. De verhou ding tusschen Turkije en Montenegro, zegt het blad, blijft nog altijd iets zwevends en onbepaalds. 'tMag evenwel als een gelukkig verschijnsel worden beschouwd, dat het de tot het behoud van den vrede werkzaam wa ren en belet hebben, dat de quaesties in het Oosten een ernstig, ja dreigend aanzien na men. In het Zwitsersche dorp Combesières moest deze week weêr eene doopplechtigheid der Oud-katholieken plaats hebben. Ter voorko ming of onderdrukking van eventueel her haalde ongeregeldheden heeft de Regeering drie compagniën jagers en eene afdeeling cavalerie afgezonden. De Italiaansehe kamer van Afgevaardigden heeft, met 232 tegen 121 stemmen de motie van den heer Ca:ro!i verworpen, strekkende om aan de Regeering, ter zake van de arres- taliën op de villa Ruffi, een votum van wan trouwen te geven. Garibaldi was niet ter zitting aanwezig. was anders wel te Rome. Zoowel daar als te Civita-Vecehia is hij met welverdiende eerbewijzen ontvangen. Met muziek en fak kels werd de Generaal in laatstgenoemde stad naar zijn hotel geleid. Hij scheen zeer be wogen door de feestelijke ontvangst. Te Rome heerschte nog grooter geestdrift. Eene onafzienbare menigte wachtte den held aan 't station af; de paarden van zijn rijtrng werden afgespannen, maar het gedrang was zoo sterk, dat de Generaal het huis van zijn zoon niet kon bereiken. Hij moest zijn toe vlucht nemen in een hotel. Van het balcon hield hij eene korte toespraak tot de menigte, waarin hij haar vermaande ernstig en stand vastig te zijn en te bedenken, dat het geen tijd meer was voor woorden, maar voor da den. Wanneer Garibaldi's gedrag in de Kamer dit alles nu maar niet bederft! Naar 't schijnt wordt tusschen de Alphon- sisten en de Carlisten ernstig over den vrede onderhandeld. In berichten uit Madrid wordt althans van pogingen tot een convenio mel ding gemaakt. Beter zeker dat de carlisten thans een voordeelige schikking trachten te verkrijgen, want later zou 't misschien moei lijker wezen. De financieele hulpbronnen te Londen te Weenen en te Rome zijn thans waarschijnlijk voor goed opgedroogd. Reeds vroeger werd gemeld, dat de koning bereid is aan alle officieren, die tot de Car listen zijn overgegaan, amnestie te verleenen, behalve aan hen, die in het open veld tot den vijand zijn overgeloopen. Bij decreet is door Z. M. bepaald, dat de gepraeconiseerde prelaten den eed van ge trouwheid zullen moeten afleggen. In een last der Algemeene en Gemeente raden. De president dier Raden benevens de burge meesters zullen door de Regeering worden benoemd. Op het bekende schrijven van Maarschalk Espartero heeft de jonge Koning een zeer vleiend antwoord gegeven. Geen enkele ge- lukwensching dus schrijft hij is mij aangenamer geweest dan juist de uwe, en ik geef u de verzekering van mijn toegene genheid en mijn hoogachting. In een brief uit Madrid vinden we omtrent de aanvankelijke houding van Alphonsus XII eenige bizonderheden, die onzen lezers zon der twijfel belang zullen inboezemen, 't Zou er slecht uitzien dus heet het daarin wanneer de Koning onder den invloed kwam van eene of andere clique of ook maar van een bepaald persoon. Maar ik heb het een en ander vernomen waaruit eer,e. althans zeker goed ingestudeerde geest van onafhan kelijkheid spreekt. Zoo weet men b. v. dat de Ministers reeds geklaagd hebben over de weinige inschikkelijkheid van Alphonsus. Ge vergist u zeer" dus zeidë onlangs een der Ministers tot een mijner bekenden «wan neer ge denkt, dat we met hem kunnen uil- richten wat we willen." En publiek wordt verteld, dot de Koning dezer dagen tot een zijner eerste beambten heeft gezegd: «Wan neer ik iets zeg dat u niet bevalt, dan ver zoek ik geen bedenkingen. Ge hebt altijd volkomen vrijheid uw ontslag te nemen." Eene voorname dame, die bij Z. M. een goed woord kwam doen voor eene Cubaan- sche familie, kreeg ten antwoord: «Ik ben eerst pas aan de regeering en Cubanen kun nen dus nog onmogelijk over mij te klagen hebben. Maar zeg aan de Cubanen, dat ze moeten beginnen met tot de orde terug te keeren, en dan zullen we verder zien." Toen de kapitein-generaal van Madrid den Koning vroeg hoe laat hij aan het paleis moest komen om zijne orders te ontvangen, antwoordde AlphonsusIk ben nog in mijn studeer-periode en dus moet ge zeer vroeg komen. Negen uur is klok 1" »'sAvonds?" vroeg de generaal. «Neen 'smorgens" ant woordde de Koning. Voor Madrid is dit vroeg. Wanneer de jonge Koning slechts oppast voor de vrouwen en de priesters meent ten slotte de berichtgever zal hij 't wel bolwerken.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1875 | | pagina 1