GODSDIENSTIG ABUL1. MARKTBERICHTEN. Advertentien. ADRIAAN DE HONDT, I.\ Mil ZIEK TAMIVLEESCH, LOSSE TANDEN. STsCSTSLSSS LSSTïïïïS MODERNE THEOLOGIE EN LETTERKUNDE, HERVORMDE GEMEENTE TE ZALT-BOMMEL, DE NEDERLANDSCHE EN R ESI DEN TI E- öilin-eiice-Bienst D. H. KAALHOOFDIG EN GETCIGSCHRIET. GBAANMAEKT TE AARDENBÜRG. verkoopprijs per hectoliter DINSDAG, DINSDAG, 27 Jan. 1874. 20 Jan. 1874. Tarwe ƒ12.50 u13.00 ƒ12.50 a/' 13.50 Rogge 9.70 a „10.— 9.25 a9.75 Wintergerst 8.50 a 8.75 8.40 a 8.75 Zomergerst 8.00 a 8.10 7.90 a 8.10 Haver 4.70 a 5.00 4.70 a 5.- Paardeboonen 7.50 a 8.10 7.50 a 8.— Erwten 9.40 a „10.— 9.40 a „10.— Koolzaad a„ a„— Schokkers „10.—a „11.— a Aardap. p. 100k. -•a a// OOSTBURG, 28 JANUARI 1874. Be aanvoer was heden niet zoo groot als vorige week doch er bestond weder goede vraag voor Tarwe en Gerst. Be prijzen van deze en overige artikelen hielden zich goed staande. Be puike monsters werden zelf hooger betaald, doch evenals vorige week waren vele houders van afwijkende qualiteiten te hoog gestemd. Er is betaald voor: Tarwe enkel f 13,75, f 13,50 ii, f 13,25, voorts f 13, f 12,50, f 12, a f 11. ltogge f 10,50, f 10 a 9,50. Wintergerst f8,80, fS,50 a f8.25. Zomergerst f 8 a f 7,50. Haver f 4,75, f 4,50, f 4,25 a f 4. Paardenboonen bij uitzondering f 8,75, f 8,50, f S,25 meest f 8 a f7,70. Erw ten f 10 a f9. Van Varkens waren slechts 22 stuks aan, die gretig werden verkocht. B R 0 0 D P R IJ Z E F. S L U I S. Tarwebrood fijn 'liet Nederl. pond. - 0.24 Idem grof 0,15Vs Roggebrood u u 0,12*/s AARDENBURG. Tarwebrood fijn het Nederl. pond. 22 a 23 ct. Idem grof „17 a 18 Roggebrood 12 a 121/3 Correspondentie. De nieuwe regeling van schooluren is hier reeds Dinsdag in plaats van 1 Febru ari ingevoerd en we ontvangen reeds reclame's. Voorshands kunnen wij ze niet plaatsen; de raad heeft tot de drie maand- sche proef besloten en wij zijn de eersten, die ons aan die proef willen onderwerpen, anders zou het geen proef zijn. R. Be ondergeteekende betuigt bij- deze haren op rechten dank, voor de vele bewijzen van deelneming zoo van hier als elders ondervonden, bij het over lijden van haren Echtgenoot. P. M. VAN NOPPEN—Noest. Sluis, den 29 Jan. '74. TE heeft de eer zijnen geacliten gewestgenoten bekend to makendat hij bij zijne zaak de PAEAPLUIE- AFFAIRE van zijn naar Vlissingen vertrokken broeder, Dirk Rietveld Be IIondt Jz. lieeft overgenomenen beveelt zich alzoo minzaam in een ieders gunst aan KERKVOOGDEN bij de Hervormde Gemeente le Aardenburg zullen op Donderdag' clexi 5 Februari 1874, des namiddags 1 uur in de Consistoriekamerin bet openbaar bestedenbij mijning Het verplaatsen van den Predikstoelhet maken van nieuwe en het veranderen van bestaande zitbanken en verdere werkzaamheden en leverancien, alles ingevolge het plan, bestek en voorwaarden. Be aanwijzing zal geschieden in de kerkop den dag der aanbesteding, des voormiddags van 9 tot 12 en den voorgaand en dag van 11 tot 3 uur. Be aannemer moet twee voldoende borgen stel len ten genoege der besteders die het rechtaan zich behouden om de' besteding dadelijk goed te keuren of om binnen den tijd van 10 dagen hun besluit mede te deelen aau den belanghebbende die verplicht is tot op dien dag zijn bod gestand te doen. Gedrukte exemplaren van liet bestek en de voorwaarden zijn te verkrijgen voor 1,per stuk en aftrek der teekeningen voor één gulden vijftig cents per stel, bij den Ontvanger der Kerk den heer M. E. van den Broecke te Aardenburg. Be kosten voor den op bovengemelden dag aan te besteden werken en leverancien, zijn begroot op 2960. AARLENBURG, 10 Januari 1874. Namens het Collegie van Kerkvoogden voorhoemd, ABM. VAN 1)E PLASSCHE, Voorzitter. J. BLINDE^JbACH, Jz. Secretaris. - Uithoofde eener inspectie van Rijkswege van de Stoomketels der Provinciale Stoombootcnzal op 6, 7 en H li^elwxxai-i e- k. niet verder dan tot Hoed ekensslaiei'lsie, en te 13,30 in p'aats van te 2,15 van JVeil- zen naar gevaren worden. BE DIRECTEUR. Geachte 'Loktor Sinds lang leed ik aan ziek Tandvleesch en losse Tandenik gebruikte liet ANATHERIN- MONDWATER van Br. Popp te Weenenen door dit middel werd ik van beide pijnen bevrijd. Ik kan liet dus bij ieder zeer aanbevelen. JULIANA YOLK. Zwölfaring bij Weenen. Grondeigenaarster. Dépots, bij de Heeren: Sluis: P. E. METS. MiddelburgW. P. v. d. KAMERApth. AmsterdamE. v. WINBHEIM Co. Verkoophuis. Uitgaaf van G. II. van der SCIIUYT te 's Bosch. uit Nederland en uit den vreemde. redakteurs J. P. DE KEYSER en A. G. VAN HAMEL. Verschijnt maandelijks in afleveringen van 2 vel gr. 8o. Prijs per jaargang 2.75. PREMÏEPLAAT Een fotogram naar Rafaels Madonna della sedia. Van alle moderne tijdschriftendie de stichting der gemeente zoeken te bevorderen is het Album 't beste. N. K. Weekblad. „een tijdschrift met ongemeen talent geredigeerd, dat stukken geleverd heeft die onder de diepst gedachteedelst gevoelde e;ï schoonst geschrevene van onze jongste literatuur mogen worden genoemd en geroemd. Los en Vast. 1873, blz. 373. öii3T.iorriïEi:iv VAN Bijeenverzameld door J. IT. Maronier. Be zaak van deze Bibliotheek moet met geest drift worden ondersteund en de zaak worden van alle voorstanders der moderne theologie. Onze tolk. 29 Dec. 1872. JAN VAN VENRAY (JOHANNES CEPORINUS) en DE WORDING EN VESTIGING der door- Br. J. G. R. AequorPredt. aldaar. - Prijs 3, Alom verkrijgbaar vooi- 1874. de prijs is dit jaar verminderd tot 3. Tien Haag GEB». BELIXFANTE. li O BERT. 1 Jan. 1874. BE WOENSDAG. Oostburg Eecloo 12.15 en de Vrijdag naar Gent 6.30 terug 2 uren. werpt Uwe paruiken weg, koopt geene kwakzal verij want als TJieopliile U per contract aanneemt om liet HAAR weder te doen groeien, dan mag men wel geloven dat de Am er ikan-Balsem met geen goud te betalen is. Be Roos ofschil- vers verdwijnt. Het Uitvallen en Pijn in de scliedelhuid wordt gestaakt; ƒ2. de flacon. ffiTh Deze balsem is door mij uitge- 111 j vonden om de follikkel of baard- llll/ltilli wortei ontwikkelen in 8 10 of 12 weken. De liuid blijft ongedeerd. Bus in 8, 10 of 12 weken wordt de Baard ontwikkeld. Een flacon is voldoende, a 2. Om HAAR EAU-CHROMATIQUE om wit. EN BAARD ro°d °f guijs haar te verwen in TE VERWEN BlondBruin of Zwartzonder Rossen tint of huid te vlekken. Een flacon a f 2 is voor een jaar voldoende. Valsch haar kan men eigenhandig verwen. Franco aanvraag bij Theo- phile, Scheikundige Kerkstraat bij cle Vijzelstraat, 514, Amsterdam. N. B. Men kan ook met 42 blauwe postzegels voldoen. Brief ontvangt men terug. Be artikelen door den Heer Theophile uitge vonden door ondergeteekende onderzocht en doel treffend bevonden. Amsterdam 1873. Geieekend Doctor MENSERT. Gedrukt bij J. SCHANSMAN, te Sluis,

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1874 | | pagina 4