Voor Veld en Huis. VARIA! M AII KT B EK IC H T E i\. Graanmarkten enz. BEURSB. December 1873. voorraog. Dit is eene tnak welke in 'l bizonder aan de in de zaak betrokkene gemeentebesturen toebehoort. Dan, in elk geval tochaan ons is bereids de verzekering gegevendat het district Eecloo geenszins uit het oog verloren wordt. De eerste beschouwing, die voor ons district pleit, is de weergalooze grootheid van de voordeeleu opge leverd door zijne polders. Tegenwoordig is de landbouw de bronader van de nijverheid. Zonder landbouw geen nijverheid! Het Vlas en de beëten om maar twee producten op te noemen, zijn de hoofdbestaoddeelen van de machinale spiuiierjj en de suikerfabrikeeringvan Vlaanderens twee voornaamste nijverheidstakken. De Staat begrijpt eindelijk dat, terwijl in Belgio alles bijeengetrokken is terwijl er al de elemen ten als T ware vereenigd zijn geworden om de beweegkracht te versterkenhet voortbreogst- vermógen te vermenigvuldigen 's lands voorspoed vooruit te stuwen de polders, de kern van den landbouw, achteloos in afzoudering zijn gelaten. Dat is eeue misgreep die de Staat wil hérstellen. En ziedaar waaróm het district Eecloo vóór alle andere aangewezen is om eeue belangrijke plaats iii het voorgenomen stelsel van lands buurt-\jzereuwegen te bekleédeo. Onze lezers zullen wij op de hoogte van deze gewichtige zaak houden. Bovenstaand verrassend bericht deelt de Gazette van Eecloo haren lezers als afscheid van oud# jaar mede. 't Sluit goedWjj komen op het onderwerp terug. Dit is beter als politiek overzicht van Fransehe knoeserySpaansche gevechten en saaie kamer stukken. Ecu statisticus heeft den graanoogst over do geheele wereld nagegaan en berekenddat hy voldoende is om meel te leveren voor een pan- uekoek van 2 voet breed en het achtste van een duim dik, welke daarbij eene lengte zou hebben dal hij om de geheele aarde zou kunnen gelegd worden, indieu men slechts een bakker kou vinden, die den bewusten koek zou kunnen bakken. Het beste middel om personen, wier kleediren in brand zijn geraakt te helpen, is zooals men weet, hen te wikkeion in een wollen deken of iets dor- geiyks. Men moet daarbij evenwel vooral op de borst en het onderlijf letten, en zoo mogelijk den persoon plat op den grondleggen. Daardoor toch wordt het gelaat besehermd en het ademhalen blijft den ongelukkige mogelijk, terwijl men bo vendien het vuur gemakkelijker uitdooft. Koud water moet dan dadelijk gebruikt worden. Is er aanstonds geen geneeskundige hulp bij de hand, dan bedekke men de verbrande lichaamsdeelen, na ze afgedroogd te hehben, een vinger dik met meel, legge den patiënt op een bed. geve onder steuning naar zulks verlangd wordt. De dikke laag meel—moet men laten liggen tenzij de genees heer iels anders belaste. BIJ WA KM WEDER. Geen beter middel is er 'bij warm weder dan hét Eau d' Anvers. In Italië, Zuiden van Frankrijk GENT ZELZATE - TERNEUZEN ZELZATE-LOKEREN. TER-NEUZEN - ST. N1COLAAS - MECHELEN Van Gent (gr. stat.) naar Zelzaie en Ter-Neuzen. 8,17; 12.13 en 7,25. Geut (Dampoort) naar Zelzate en Ter-Neuzen 8,30; 12,40 en 7.45. Zelzate u. Lokeren "5,10; 9,04; 1,30 en 8,30. Lokeren n. Zelzate 6; 10,15; 4.45 en "9,30. Ter-Neuzen n. St. Nicolaas en Mecheleu. 6,30; 10,20: en 6. Mechelen n. St. Nicolaas en Ter-Neuzen. 7; 10.40; 1,35; 6.15; en 9,55. Ter-Neuzen c. Zelzate en Geul 6; 10,30 en 4,40. Aank. te Gent (Dampoor!) 7,13; 11,45 en 5,57. Aask. te Geut (grooie slat.) 7.28; 12,00 en 6,13. Treinen vertrekkende uit Gent: GENT. 7,00; «9,15; 12.35; 2,40; 3,50; "5,25; 6,55, en 9. EECLOO. 7.40; "9,55 1,35 3.50 4,20; *5,50; 7.30 en 9.40. Maldeghem. 8: *10,20; 1,55; 5,05; *0,05 en 7,50. Aank. Ie BRUGGE. 8,25; "10,35; 2,30; 5,45, "6,35 en 8.20. en Spanje wordt het Eau U' Anvers veel gebruikt Men neemt slechts een weinig van deze par fumerie en wrijft er dé slapen eu het voorhoofd mede in. De uil werking zal zich niet laten wachten, na eenige ©ogenblikken is de mensch in denzelfde opgewaklen toestand als voorheen. DE BESTE PARFUMERIE BIJ HET WASSCHEN. Men giet van het Eau d' Anvers een kleine teug in het water,, dat nien s'morgens gebruikt: he* vormt dan een soort van zoogenaamde „lait d' Iris.' die aan de huid eeu aeer lichte heerlijke, geur achter laat, van eene buitengewone frischheid aan welke reuk men de gedislingueerde vrouw herkent. Het is bizonder geschikt en aan te be velen voor do geheimen van het toilet der damess VERKOOPPRIJS PER ÏCTOLITEB. BEUÖGE, Jarige Tarwe fr. Rogge Boekweit. Haver Gerst. Paardeboonen Aardapp per 100 kilo Boter per kilo, st. Eieren per 26. Vlas p. 21/2 kil. 27 Dec. 24,50 a 33,00 21,00 22,75 00.00,, 10.50,, 12,50 16.75,, 18,50 17,00 20,00 6,50, 27 30 52 8,00 33 33 64 *20 Dec. 25,00 a 33,00 19,00 00,00 9,75 15,75 16,25 22.25 00,00 12.25 18.38 18,50 6,50 8,00 27 30 33 35, 57 77 van Donderdag 24 Dec. waren Ter markt aangebracht 35 Schapen, welke zijn verkocht a 45 tot 50 fr 6 Lammeren welke zij.}' verkocht a 32 a 40 fr. 27 Kalveren, welke zijn verkocht i\ 65 lot 115fr, 17 Vette Varkens, welke zijn verkocht a 70 tot 170 fr. Ter markt vau Zaterdag 27 Dec. waren aau- gebrachL: 44 Magere Varkens welke zijn verkocht a 35 tot 45 (r. en 503 kooi -Z wij os (Kiggens/ welke ziju^verkocht 5 S4 tot 20 Ir". Witte Tarwe Roode dito Rogge Boekweit Haver Gerst Paardeboonen Aardapp. per 100 kilo Boter per kilo. Eieren per 25 fr. EECLOO 24 Dec. 31,16 00,00 21,30 21,23 10,85 15.16 20,30 6.50 2.50 3.00 18 Dec. 30,46 20,77 20,77 10.70 17,54 18,95 6,50 2,40 3,00 G E N T 24 Dec. fr. 40,00 a 00,00 26,00 23,-- 24, 25,00 Tartfe. Rosge Gerst Haver Boekweit Paardeboonen. Aardap. per 100 kilo Boter per kilo 2,90 Eieren per 26. 3.20 00,00 00,00 26,50 26,00 27,00 *26,50 3,— 3.30 19 Dec. 40,00 a 00,00 25,00 26,50 26,00 26,50 24,00 26,00 00,00 00,00 25,00 26,50 0,- 0,00 2,80 2,95 3.45 3.55 PRIJS-COIXRANT DE. AMSTERDAM 27 Dccc. *nber. Nederland. "Gertific. W. Schuld. 2% pet. Belgie. Frankrijk. Rusland. dito dito dito dito 4 "Aaud. H. Maatsch.4% "dito exploitatie Ned. Staatsspoorweg Certifi. bijKothschild. 2% "Inschrijvingen .3 dito*5 "Obligatiën 1798/1816. 5 Certific. ndra. Hamb.5 Oblig.Hope&C». 1855 5 6e serie. "dito 1000 1864 .5 dito 1000 1866 .5 Loten 1866 5 Ublig. t iope G°. Leening 1860. 4)4 Gerliü. dito4 "luscript. Slieglilz C°. *2e a 4e L. 4 "Obligatiën 1867—69.4 Certificaten6 Aaud. spoorweg Gr. Maatschappij5 öblig. dito 4 dito spoorweg Po- teflis 5 dito dito Jelez Orel. 5 dito dito Charkow Azow 5 Schatkistobligatiëo 4 Oostenrijk. Obligatiën metal I in zilver Jan./Juli. 5 dito dito Apri/Oct. 5 diloinpapieriViei/Aov. 5 «dito dito Febr./Aug. Leeniug 1861 5 Obligatiën Buiten land 1867-71 3 dito Biunen!3 "dito 1856-69 3 dito (binnenland.) 5 dito 1868. 7 dito Ver. Staten(1874< 5 "dito dito (1904)5 "dito dito (188*2)6 dito dito i 1885) 6 dito Illinois 7 dito dito Redemtion. 6 Oblig. Alt. Gr. W. Spw. Ohio sec. (p) 7 dito dito geconsölid. 8 dito dito debentures. 7 dito St. Paul Pac. 7 Spw. Ie sectie di'o dito 2e sectie 7 dito dito 1869 7 "dito 1863 4% "dito 1865 5 dito 1851 3 dito afgestempeld 6 dito3 Ecuador. dito 1 NB. De gemerkte effecten worden by de Nederlandsche bank als beleenfngspand aangenomen. Prijzen van coupons. Amsterdam 26 Dec. Metal!, 21.77.V2 Dito zilver dito Eng. per pd. st. 11,75; Eng. Russen per pd. st. Eng. Portugal per pd. st. ƒ11.75 Fransehe 55%; Belgie 56'/8; Pruis ƒ3415/,6; Hamb. Russen 30%; Kussen iu Z. R. f313/8; Pools in Fl. Napelscho Spaansche Piasters Spaansche in Frcs. ƒ1000; Amerikaansche Dollars 2.41 papier 2,16. Polen. Italië. Spanje. Portugal. Turkije. Egypio. Amerika. Brazilië. Mexico. Grenada. Venezuela, bu 89% 134% 101 88% 100 256 92% 74% 74% ro 7 235 96'/, 9i% 75% 63% 63% 59% 16 i3V, i1% 44% 8 Va 98% 100% 84 66 27 18% 20% 96 17 10% STOOM KOOT MID l> E L BIJRG-R OTTERDAM. Uren vau vertrek in December. VAN MIDDELBURG: DonderdlS'smorg. 8,u Zondag 21 9,— Dinsd. 23 7, Vrijdag 26 7,- Zondag *28 7, Dinsd. 30 8,— VAN ROTTERDAM: Vrijdag !9'smorg. 8,15 u Maaud. 22 8,15 Woensd.24 8,15,, Zaterd.27 8.15., Maand. 29 6,30 Woensd.31 7,30 HOLLANDSCH - BELGiSCHE SP00RWES ROTTERDAM - BREDA - ANTWERPEN. Rotterdam VeHr. 6,15; 9,30; 12,30: 2,35 en 6,20. Dordrecht 7,26; 10.35; 1,4*2; 3,30 eu 7,21. Breda 8,20; 11.20; 2,38; 6.14 en 8,16. Roosendaal 7,27; 9,06; 11,48; 3,11; 7.02 en 8,44. Antwerpen Aank.9,O5;10,3*2; 1,06; 4,33; 8,28 eu 9,49 ANTWERPEN - BKEüA BOTTERDAM. Antwerpen I'ertr. 7.38; 10.25; 2.35; 3,41; 6,20 en 9.18 Roosendaal 9.01; 11,50; 4,07; 4.50 eu 7,47. Breda 9,.'i3; 12.21; 5,18: 6.ï8 en 8.25. Dordrecht 10,31; 1,05,55 6,59 en 9.17. Rottürdau:i.dan/£. 1J,30; 1,55; 6,55 7,35; eu 10,05. ROOSENDAAL MOERDIJK. Roosendaal Vertr. 9,10; 11:55 4,20 en 8 45. Oudeuhosch 9,24; 12,06; 4,34; en 8.59, Zevenbergen 9.38; 12,17; 4,48 en 9,13. Moerdijk Aanli. 9,50; 1*2,26; 5, en 9,25. MOERDIJK ROOSENDAAL. Moerdijk Vertr. 6,20; 10,40; 2,20 en 5,45. Zevenbergen 6,33; 10,53; 2,33 en 5,58. Oudeubosch 6,47; 11,07; 2.47 en 6,1*2. Roosendaal Aank. 7.00; 11.20; 3 en 6.25. ROOZENDAAL- BERGEN OP ZOOM GOES MIDDELBURG VLISSINGEN. Roosendaal Vertr. 9,20; 1*2,00; 4,50 eu 8,50. Bergen op Zoom 9,43; 12.35; 5.50 en 9.08. Goes 8.00; 10,19: 1.4*2; 7.39 en 10.08. Middelburg6,l0;8,30;ll,21;2,1o;4.20:8,35en10,36. Vlissingen. A. 6,*20;8.40; 11 3Q;2,*25;4,30;8.5üenlQ.45o VLISSINGEN MIDDELBURG-GOES BERGEN OP ZOOM - ROOSEND IA L. Vlissingeu Vertr. 6,40;8,50;12,20;3.10;5,15;en9.*25. Middelburg 6,50; 9/21; 1*2,41 en 5,27. Goes 7,21; 9.52; 1,40; en 5,58. Bergen op Zoom 8,20; 11.06; 3.31 en 7,1*2, Roosendaal Aank.8,4')11.26; 4. en 7.32. NR. Zie verder hiernevens Roosendaal naar ROTTERDAM - BREDA - ANTWERP EN cn ANi WERPEN BREDA - ROTTERDAM,

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1873 | | pagina 3