Openbare Verknoping- No cember 1873. joedgekeurd ismitsdien is de toestand wel zon- Ifvling of bizonder, doch niettemin wettig, want 'kinderen van Hei 11e hebben de gelegenheid jj voldoende lager onderwijs te ontvangen als de ouders en voogden 't maar ernstig willen. In elke gemeente moet voldoend lager onderwijs gegeven worden staat er uw in of is de bedoe ling voldoend endenvijs? In (met nadruk) lezende verkracht men den geest der wet en blijft aan do letter hangen. Gij wenscht om goede redenen de opname van uw schrijven in dit weekblad, ik vertrouw we- derkeerig, dal Ge er Vooruit niet builen laten zult. Wee.rkee.rig tot weertliensl bereid. HOOS. Aardenburg Dec. 1873. Medeburgers Uit de dagbladen vernemen wij dagelijks hoe alierwege in den laudetoebereidselen worden gemaaktvoor de viering van een Va- de ribands ch feest, dat op 12 Mei 1874 zal plaats hebben. Ofschoon er nog eenige maanden moeten verloopen eer die dag zal zijn aangebroken zoor worden toch reeds op vele plaatsen van ons land com missiën gevormd en plannen beraamd ten einde bij tijds gereed te zijn. Maar, vraagt gij welligt welke gebeurtenis zal er dan plaats hebben, die zoovele belangstelling wekt van hel eene einde des lands tot het andere; zoovele pennen in beweging brengt zoovele beurzen ontsluit en 'allo partijschap of verschil van rlgling op staatkundig en godsdienstig gebied doel zwij gen? Het zal o-p 12 Mei 1874, vijf-en Iwiulig jaren geleden zijn, dal Koning Willem de derde, de regeering over ons land aanvaardde, en trouw heeft gezworen aan het Nederlandsche volk en zijne grondwettige instellingen. Vijf-en-twintig jaren heeft hij dan zijne moegelijke taak vervuld en is in dat tijdsverloop, onder zegeniugen en be proevingen, alloos trouw geweest aan zjjne roe ping, en voortdurend in de achting en liefde van zijn volk gerezen. En zou zulk een zilvereu feest, van zulk een beminden koning, niet waar dig zijn om door algemeene deelneming, met geestdrift gevierd te wordeo, en, bij vernieuwing onze hulde te brengen aan de voeten vau zijnen troon Gewis mijne medeburgers, en daarom heeft zich, even als in audore provinciën, ook een Zeeuwsche commissie gevormd, en eeno algemeene oproeping gedaan, voor bijdragen, om aan Koning Willem III, op 12 Mei 1874 een ge schenk aan te bieden. En voor dit doel zijn ook in deze gemeente, een vijftal aanzienlijke mannen tut cone sub commissie vereeuigd, om ((gelden in te zamelen als bijdrage voor dat Zeeuwsch, of wat nog beter zou zijn; voor een Nationaal ge schenk, als oene sprekende getuigenis, voor alle volken en natiën, hoe hoog onzen koning in het hart van al zijne onderdanen staat aangeschreven, en hoe hecht de band is, die Vorst en volk te zameu bindt. Nederland en Oranje zijn één, daarom moet elk zich verblijden, in het zeld zame voorregt, dat onzen koning, zoo God hem spaart, op dien twaalfden Mei te beurt zal vallen. En als men zich dan overal elders, met geest drift voorbereidt, om dit echt Nationaal feest met luister te* vieren, zouden wij Aardenburgers dan stilzitten, en ons niet' mengen iu het algemeen feestgewsel? Zouden wij dan ook niet dankbaar GEN 1' - ZE UZ ATE TERNEUZEN ZELZATE LOK ER EN. TER-NEUZEN ST. NICOLA AS MECHELEN. Van Geilt (gr. stal.) uaar Zelzaie en Ter-Neuzen. 8,17; 12.10 en 7,25. Gent (Dampoort) naar Zelzatc eu Ter-Neuzen 8,3U; 1*2,40 en 7,45. Zelzaie n. Lok eren *3,10; 9,04: 1,30 en 8,30. Lokeren n. Zelzaie 0; 10,15; 4.45 en *9,30. Ter-Neuzen n. St. Nicolaas en Meehelen. 0,30; 10,20: en 0. Meehelen n. Sl. Nicolaas en Ter-Neuzen. 7; 10.40; 1,35; 0,15; en 9,55. Ter-Neuzen u. Zelzaie en Gent 0; 10,30 cu 4,40, Aa'nk. te Gent (Dampoort)7,13; 11,45 en 5,57. Aauk. te Geut (grtiote stal.) 7,28; 12,00 en 0,13. Treinen vertrekkende tlit Gent: GENT. 7,00; *9,15; 12,55; 2,40; 3,50; *5,25; 6,55, en 9. EECLOO. 7.40 *9,55 1,35 3.50 4,20; *5,50; 7.30 en 9,40. Maldeghem. 8; *10,20; 1,55; 5,05; 56,05 cn 7,50. ,nk. te BRUGGE. 8,25; *10,35; 2,30; 5,45, *6,35 en 8,20. zijn en verheugd,, als God onzen Koning zegent, en wij onder zijn wijs bestuur vrij eu onafhanke lijk leven Een Oranjefeest is steeds een onaf- hankelijkheidsfeest. Elk „Oranje boveu^dat door de lucht weergalmt, is een protest, tegen eiken aan slag op ons volksbestaan, en dat ons zelfstandig volksbestaan, ons na aan het harte ligt, en de vrijheidszin daarin diepq wortelen heeft gescholen, dat hebben wij Aardenburgers geloond, bij de vie ring van het Oranjefeest en het Waterloofeest, eu vooral ten vorigeu jare, bij de viering van het tweede eeuwfeest der verdediging dezer stad, tegen de Fransehen in 1072, toen onze kloek moedige voorvaderen niet aarzelden de wapenen aar) te gorden, lol behoud hunner zwakke veste, en met behulp van een klein, maar dapper gar nizoen, ouder aanvoering van den heldhaftige» Beeckmau, den overmagtigen en overnuoedigen vijand, met bebioedde koppen, vau haro wallen dreef, en daardoor Neerlauds roem handhaafden in het oog van ga'nsch Europa. Welaan dan Medeburgers, laat ons wederom feest vieren op het *25 jarig jubelé van onzen ko ning. Maakt U op, gij allen van welken stand of rang, van welke staalkundige of godsdienstige richting gij naoogt zijn, rijken en armen, ouden eu jongen, vrijen eu dienstbaren, komt, Iaat ons toouen, dat ons Vaderland niet elders ligt, maar dat wij Nederlanders ziju en onzen koning lief hebben. Vereeuigl U bij tijds, om de middelen te beramen, eu over de wijze van uitvoering te beraadslagen, opdat Aardenburg eeue eervolle plaats moge innemen te midden van het feest vierend Nederland. M. W. ten Bengevoort. GRAANMARKT te AABDEJS BUKG. VERKOOPPRIJS PER HECTOLITER. Tarwe Rogge Wiuiergersl. Zomergersl. Haver Paardeboonen Erwten Koolzaad. Aardap. p.100 k Heden door de haudeld. DINGSDAG 25 Nov. 1873 ,13,00 a f 14,25 ..10.31» a 10,40 8.85 a 8 90 8,20 a 4.75 a 8,5') a 8.30 o'U: 3,50 a ;roole DINGSDAG *2 Dec. 1873. i, 3,75 prijsvraa /T 3,00 a f ,10,40 a 8.75 a 8, - a 4,70 a 8,50 a -.00 a -.00 a 3,50 a 14,25 10,50 8,90 8,10 5,00 8,00 -.00 -,00 3,75 weinig ver- GOSTBUR.G 3 Dec. 1873. De aanvoer van de voornaamste artikelen was heden ruimer, bij beperkte vraag, waardoor houders genoodzaakt waren, beneden vorige prijzen af te geven. Slechts schoorvoetend onderwierpen zij zich daaraan en dien volgendo bleef veel onverkocht, vooral van de afwijkende soorten. De prijsvermindering is aan te nemen te be dragen voor Tarwe 50. Wiuiergersl 15, Zomer- gorst 50 en Haver 25 cent. Voor Bonnen eu Erwten bleef da prijs onver anderd evenals voor Rogge, die door gebrek aan Voorraad door consumptie alsvoren werd betaald. Tarwe f 13,75, 1 13, f 12.50, f '12 a f 11,2:5. Rogge f 11, f 10.75 a f 10.50. Winlcrgcrsl f 8,80, f 8.70. f 3.50 a f 8. ZofiiiSrgerst f 7,75, f 7,50 a f 1 Si, Haver f 5, f 4,75, f 4,50, f 4, f 3 a f 2,3-5. Paar- denboonen f 8,00, f 8,10 a f 8. Erwten f 10, f9,50, f 9 a f 8,75. BROODPRIJZEN. SLUIS. f 0,21 0,10 0.13 AARDENBURG. Tarwebrood fijn hot Ned. pd. f 22 a 23 ct. Idem grof 17 „18 Roggebrood 12% Tarwebrood fijn het Ned. pd. Idem grof Roggebrood Het Bestuur van den Polder BEWES- TEREEDE BENOORDEN ST. PiETERS- DS3Kzal op Vrijdag den 29 December ■1875des middags 12 uren in het loge ment bewoond door P. J. Büijaert, op de kaai te Sluis, in het openbaar verharen: Voor zeven jaren vier perceclen DIJKEN en WEGEN, en 82 aren 80 centiaren BOUWLAND thans in huur bij de wed. van den heer E. Mabe- sooxe en bij de heeren J. de Die F. B. van Damme en Dd. de S.midt Junior, en voor één jaar: Twee per- ceelen VISSCHEBIJEN en do KBAB- BEKREEK. Waarvan de voorwaarden ten kanlore van den Ontvanger Griffier, ter inzage van belanghebbenden liggen. Het Bestuur voornoemd J. H. HENNEQUINDijkgraaf. J. M. HENNEQUIN, Oniv. Griffier- Op Dingsdag den 6 January 4874. des namiddags ten l ure precies, zal in het openbaar worden verkocht a. ten profijte der gemeente SLUISeen groote partij POPULIEREN BOOMEN, staande in de gemeente HEILLE, langs de oude straatweg, loopende van Sluis naar de Kruisschans. b. ten verzoeke van den heer J. M. HEN NEQUIN te Sluis, een partij POPULIEREN BOOMEN, staande op de voormalige vestingwerken van Sluis nabij de Zuidpoort. Te vergaderen aan de voormelde Kruis schans, van waarde verkooping zal aanvangen" leder voorzie zich van goede borgen. ZEGT HET VOORT. S f OOM BOOT M11) DLL BtJRG—RO ITER DAM. Uren van vertrek in December. VAN MIDDELBURG: Vrijdag 5'smorg. 9,— u 2ouda's; 7 10,— Maand. 8 Dinsd. 9 7. Woensd.10 Donderdil Vrijdag 12 7,— VAN ROTTERDAM: Vrijdag 5'smorg. Zaterd. 0 8.15 Maand. 8 8,15 Dinsdag 9 vVounsd. 10 8.15 Douderd.11 Vrijdag 12 HOLLANDSCH - BELGISCHE SPOORWEG ROTTERDAM - BREDA - ANTWERPEN. R0llc.rd.am VeHr. 0,13; 9,30; 12,30: 2,35 en 6,20. Dordrecht 7,20; 10,35; '1,42; 3,30 en 7,21. Breda 8.20: 11.20; 2.38: 6,14 en 8.16. Koosendaal 7,27; 9,06; 11.'48'; 3,11; 7.02 en 8,44. Antwerpen Aarill,9,0o; 10,3-2; 1,00; 4,33; 8,28 en 9,49 ANTWERPEN - II RE DA - ROTTERDAM. Antwerpen i ertr. 7.38; 10,25; 2.35; 3,41; 6,20 en 9,18- Roosendaal 9,01; 11,50; 4,07; 4.50' en 7,47. Breda 9,43; 1*2,21; 5,18; 6,18 en 8.23. Dordrecht 10,31; !,01; 5,55 0,59 en 9.17. Rotlerdam.fanA". 11,30; 1,55; 6,55 7.5.5; eu 10,05. ROOSENDAAL -- MOERDIJK. Roosendaal J'ertr. 9,10; 11:55 4,20 en 8 43- Öudenboscli 9,24; 12,00; 4.34: en 8,59. Zevenbergen 9.38; 12,17; 4,48 en 9,13. Moerdijk A ank. 9,50; 12,20: 5, en 9,25. MOERDIJK ROOSENDAAL. Moerdijk Vertr. 6,20; 10.40; 2,20 en 5.45. Zevenbergen 0,33; 10.53; 2.33 en 5,58. Oudenbosch 6,47; 11,07: 2,i7 eu 0.1*2 Roosendaal Aenk. 7.00: t .203 en 0.25. ROOZENDAAL - BERGEN OP ZOOM GOES MIDDELBURG VLISSINGEN. Roosendaal Vertr. 9,20; 12,00; 4,50 en 8,50. Bergen op Zoem 9,43; 12.35; 5,50 en 9.08. Goes 8.00; 10,49: 1.42; 7,39 en 10.08. M i d d elbu r gf), 10:8,30; 11.2115;4.2 0:8.35e n 10.30. Vlissingen. A. 6,2ü;8,40; 11.30;-2,25:4.3ü;8,5Qen 10,45» VLISSINGEN - MIDDELBURG-GOES BERGEN OP ZOOM - ROOSENDAAL. Vlissingen Verlr. 0.40;8,50; 12,20;3.l0;5,15;eii9.25. Middelburg 0,50; .9,21; 12,41 en-5,27. Goes 7,21; 9,52; 1,40; en 5.58. Bergen op Zoom 8.20; 11.06; 3,31 en 7.12. Roosendaal Aarik.8,40 11.20; 4. en 7.32. NB. Zie verder hiernevens Eoosecdaal naar ROTTERDAM BREDA - ANTWERPEN en ANWERPEN - BREDA - ROTTERDAM.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1873 | | pagina 3