Oranje Nassau El PARTIJ BOUWLAND, EAU D'ANVERS MARKTBERICHTEN. Graanmarkten enz. ADVERTENT! EN. AMEWKAANSCHE SPOORWEGEN. Uit de hand te pachten voor 9 jaar BARGEDÏENST SLUIS en BRUGGE. VEI® VAN SLUIS. VERTR. VAN BRUGGE. 5 Be eerste oplaag is 6000 exemplaren! Heden verschijnt de eerste aflevering van: LEVEN EN HELDENDADEN VAN DE VORSTEN UIT DAT STAMHUIS. F J A NB ME SS EN. Dc drie duizend eerste inteekenaren hebben bovendien cene keuze uit: DB JE GR O O TE PREMIEPLATEN Spw. le sectie „29 dito dito 2e sectie .7 dito dito 1869 7 25 Brazilië. dito 1863 4% 0 dito 1865 5 96% Mexico. dito 18513 17 Grenada. dito afgestempeld .6 «17 Venezuela, dito3 1 Ecuador. dito1 9% NB. De 0 gemerkte effecten worden bij de Nederlandsche bank als beleenfngspand aangenomen. VERKOOPPRIJS PER HECTOLITER. ROTTERDAM 13 October. Geen marktbericht onrvangen. 4 Oct. 25.00 k 34,00 17,50 21,00 12,75,, 19.00 11,50,, 12,50 15,00,, 17,25 18,50 21,00 11 Oct. 24,50 k 32,00 22,00 22,00 14,50 19,— 11.25 13,00 16,00 18,25 20,00 21,25 BRUGGE, Jarige Tarwe fr. Rogge Boekweit. Haver Gerst Paardeboonen Aardapp. per 100 kilo Boter per kilo, st. Eieren per 26. Vlas p. 21/2 kil. Ter markt van Donderdag 9 Oct. waren aangebracht 50 Schapen, welke zijn verkocht a 50 tot 60 fr 8 Lamineren welke zijn verkocht a 32 a 35 fr, 50 Kalveren, welke ziju verkocht a 65 tot 115 fr. 21 Vette Varkens, weike ziju verkocht a 80 tot 125 fr. Ter markt van Zaterdag 11 Oct. waren aan gebracht: 52 Magere Varkens, welke zijn verkocht a 35 tot 52 Ir. en 840 kooi—Zwijus (Biggeusj welke ziju verkocht k 15 tot 20 fr. 6,00 8,00 5,50 7,50 36 40 33 38 26 28 27 30,00 58 70 56 70 EEC LOO Witte Tarwe fr. Boode dito Rogge Boekweit lïaver Gerst Paardeboonen Aardapp. per 100 kilo. Boter per kilo. Eieren per 25 2 Oct. 31,90 00,00 20,77 19,62 10,08 18,00 19,00 7.00 3,30 2,40 9 Oct. 32,20 21,25 20,40 11,08 18,25 19,39 7,35 3,30 2,50 GENT ,10 Oct. Tarwefr. 40,00 4,200 Kogge00,00 00,00 26,00 26,50 23,— 26,00 24,— 27,00 25,00 26,50 Gerst Haver Boekweit Paardeboonen. Aardap. per 100 kilo Boter per kilo., Eieren per 26. 3,15 2,50 3.25 2.60 3 Oct. 38,00 a 40,00 22,00 23,00 25,00 00.00 24,00 26,00 27,00 27,25 25,00 26,50 0,- 0,00 3,15 3,25 2,10 2,25 lieden overleed na eene langdurige en pijnlijke ziekte mijne dierbare echtgenoote CA MILLA BLONDINE IW1SSEin den ouderdom van vijftig jaren. Aardenrurg, den 10 October 1873. CIIs. VAN ACKER. Algemeene kennisgeving. Bij B. DEKEMA te Utrecht verschijnt No, 1 van „De oprechte Contra-Mineur voor Amerik.-Spoorwegwaarden in Europa". Prijs 20 Cents in mindering van een abonnement, ingeval dat begeerd wordt voor 13 Num mers die'elkander, naar gelang van belangrijk nieu«s, opvolgen, in geen korter tijdsverloop dan 3 maanden; franco per post voor 2,30. Het doel isVreesachtige houders gerust te stellen met aanwijzing van die waarden in Amerikaopdat zij hunne obligation niet langer voor spotprijzen weggooien die door beter ingelichten met graagte worden op gevangen. No. 1 ligt ter bezichtiging bij den boekdrukker J. SCHANSMAN groot 1 II. A60 A. 07 C. A. liggende in den Polder Bewester-Eede benoorden Sint PlETKRSDIJK. Zij die genegen zijn zulks te PACHTEN, worden verzocht hun ïnschrijvingsbiljet met opgaaf van pachtsom per jaar en per 44 A. 23 C. A. en met opgaaf van borg in le leveren vóór 21 October 1873bij den Voorzitter van het Collegio van REGENTEN der GODSHUIZEN te Sluis. TUSSCHEN W1NTERD1EHST 1873. (Van af 1 October 1875 tot einde February 1874 Gdurencle de maanden October, November en February. Dinsdag 's morg. 7% ure. Woensdag, 's raorg. 7'/2 u, Donderdag, 'smorg.7y2u. Gedurende de maanden October November en February. Dinsdag,"snam. 3 ure. Woensdags,"snam. 3ure. Donderdag, 's nam. 3 ure Vrijdag, 's morg. 7V2 ure. Zaturdag, 'smorg. 7 ure. Gedurende de maanden December en January. Dinsdag 's morg' 7J/2 ure. Donderdag 's morg. 7'/2 u. Zaterdag 's morg. 7 ure. Vrijdag, 's nam. 3 ure. Zaturdag,"snam. 3Va ure. Gedurende de maanden December en Januari}. Dinsdag 's nam. 3 ure. Donderdag 's nam. 3 ure. Zaturdag 's nam. 3'/2 ure. Men kan zich geen liefelijker, aangenamer, verfrisscheuder eu gezonder geur voorstellen dan het van AUG. DE JV1ARBAIX te Antwerpen. Gestookt uit wefriekeude BloemenBladeren en Houten van versterkende Geurplauten en Wortels bezit het Eau d' Anvers eigen schappen zonder weêrga voor het verdrijven der hoofd-eu rheumatische pijneu en bizonder om de lucht in de ziekenkamers te vernieuwen en te verfrisschen. Zie het PROSPECTUSdat iedere flesch omringt. Het wordt verkocht tot de volgende prijzen de Royale, Koninkl gebruik) 1,50. DoubleNobel 1,25. le Qualiteit, Burgers 1,—. 2e Algemeen 0,75. Halve flesscnen zijn de helft minder in prijs. N.B. Alen moet geen vertrouwen stellen in lien, welke ze voor lageren prijs verkor pen. Men beveelt de Koninklijke en Dubbele qualiteit bijzonder aan, die men kan vindeu bij de voornaamste Kappers en Parfuineriebuizen, als volgt Sluis, W. A. NOEST, in niauufacturen. Oostburg, A. J. BRONSWIJK., drukker boekh. Yzendijke, D. J. flOLLESTELLEverkoophuis. AardenburgJ. A. V/. DEN DECKER, maoufact. Ter NeuzenII. DE KOKverkoophuis. Hulst Sas van Gent Vlissingen, JOH AN GEULEN, boekh. galanterien. Middelburg\V. G0VERS, coiffeur. J. J. GEULEN, boekhandel. Deze Parfumerie is bizonder aanbevelens waardig voor lndië', als het meest verfrisschend Reukwater dat bestaat, en goed blijft op de reis en in de warmte. Ingepakt voor de reis in kistjes van 6 flesschen. DOOR Dit werk, hetwelk wordt uitgegeven tot een Nationaal gedenkboek ter gelegenheid van de 25jurige regeering van Z. M. Koning Willem III, zal compleet zijn in 15 afleveringen. Het wordt versierd met 10 fraaie lithographien in tintdruk, voorstellende: 1. De Nassansche familie onder den linde boom op den Dillenburg. 2. Prins Maurits bij het lijk van zijn doorluchtigen Vader. 3. Het turfschip van Breda. 4. De tocht der Nederlanders naar Nova- Zembla. g. Prins Frederik Hendrikals veldheer begroet. 6. Prins Willem lit in den slag bij Senef. 7. Prins Willem IV in de stad Amsterdam. 8. De terugkomst van 't Huis van Oranje in Nederland. 9. De kroonprins in den slag bij Bauterstim. 10. Koning Willem III als redder van ongelukkigen. De pri/s per aflevering is 33 Cents. Franco per post 40 Cents.) Z. M. de Koning heeft de opdracht van dit werk aangenomen. De inteekening is in het gcheele Rijk, bij den Boekhandel npengestclJalsmede bij de Uitgevers VAN EGMOND HEUVELINK te Arnhem. Gedrukt bij J. SCHANSMAN te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1873 | | pagina 4