UIT DE HAND IE KOOF: marktberichten" o,o0 advertëntien. Openbare Verkooping bargedienst SLUIS eo BRUGGE. TOR m SMIS. MER. VAN BRUGGE. stoomboot dienst WISTII-SCBEIDE. maatschappij LHüOGIÏCillllG. PBEMIELEEMNG groot 109.000, verdeeld in 20,000 Obligatiën a f 5 per stuk. iooo. baantjes betreft doze behoorenonzen landbouwers voor zoover het gezworenschap betreft boven allen en ze kunnen ook zeer goed voor dijkgraaf fun- geeren. Ze hebben in ieder geval dit voor, die dijkgraven en gezworens, dat ze theorie en prak tijk vereenigen, zonder uitsluitend boeken of tijd schrift mannen te zijn, die een geleerd lesje als snaterende papegaaien repeteren. We hebben dikwijls gepraat tot het donker was, dus nu basta. Als altoos de uwe Joris Nuchter. P. S. Hoe *t komt weet ik niet, maar daar valt mjj een vers van Joung in „Hou often we taek 'd down the summers 's Sun V GRAANMARKT te A A It DENB Uil G. verkoopprijs per hectoliter. DINGSDAG, DINGSDAG 12 Aug. 1873. 19 Aug 1873. Tarwe ƒ12,-- a ƒ12,20 fi 1.25 a 12,25 Kogge 7,30 4 7,50 7,50 a 8,00 Wiutergersl. 7,75 a 0,00 a Zomergerst. a 0,00 a 0,00 Haver a 0,00 a 0,60 Paardeboonen 7 - a 7,50 8,00 a 8.50 Erwten 8,00 a 9- 8,0o a 9.00 Koolzaad. „12,00 a 12,50 „00.00 a 00,00 Aardap.p.lOOk 3,/5 a 4.50 3,75 a 4.00 OOSTBURG, 10 Sept. 1873. l)o aanvoer van granen was heden ruimer dan de laatste weken, vooral tengevolge van het aan houdend natte weder, 'tgeen het buitenwerk van de landbouwers belet en het dorschen bevordert. De vraag was levendig en de betaalde prijzen daardoor goed die van vorige week. Doch de aar koop ging langzaam in sommige artikelen daal de hooge vraagprijzen. Er is gedaan. Jarige Tarwe 13,50, 13,— ii 12,— Nieuwe 13,75, 13a ƒ12.50. Rogge 9,50 a ƒ9,— Wintergerst ƒ8,23, ƒ8,— a ƒ7,50. Zomcrgerst f 7,60, 7,50 a 7,25. Haver ƒ5,—, 4.75 a 4,50. Erwten op de kook 10,voelstoot 9,50 Jarige Paardenbooueu bij gerief ƒ9, Ter varkensmarlU waren 147 stuks aangevoerd en vlug verkocht. BROODPRIJZEN. SLUIS. Tarwebrood fijn bet Ned. pd. 0,22 Idem grof 0,151/2 Roggebrood 0,10", Voorspoedig bevallen van een Zoon, J. J. M. VAN BALGOOI-- CREFCOECB. SLUIS, 11 September 1873. VAN Uil GELEGEN IN DE GEMEENTEN. IJZEHDUKE EN WATERLAND-OUDEIÏIAN. De Notaris Mr. BREVET te IJzendijke zal op Dinsdag 23 September 1873, in het Logement „iiet hof van koophandel" te IJzendijke, des voor- middags precies ten 10 uren publiek verkoopeu 2 HOFSTEDEN met circa 73 Hectaren extra goede Landerijen. Weilanden. Boom gaard en Dijkenalles ten verzoeke van erven wijlen den heer Fb. D. Gortvmrndt en anderen, gelegen in de poldt&s Eiland (ge meente IJzendijke en Oudeman} gemeente ÏFidterlan d- Oudeman Breeder bij billetten geadverteerd. Voor inlichtiugen vervoege men zich ten kantoren van de Notarissen BREVET te IJzendijke cn DÜBBEEAERE to Watervliet. Een ARBEIDERS WOONHUIS in 1871 irinlif n'euw gebouwd met 7 aren 9 centiaren grond. Te bevragen bij JANNIS BAAS, te Retranchcment. De INSPECTEUR van het lager ondorwijs in ZEELAND maakt bekend, dat de examens ter verkrijging vau acten van bekwaamheid voor school- cn huisonderwijs ju deze provincie, voor de tweede maal in dit jaar zullen gehouden wor den to MIDDELBURG op Woensdag den 15 October aanstaande en volgende dagen. Zij, die een dezer examens weoschen af te leg den, behooren zich daartoe uiterlijk voor den September e. k. aan te melden bij den schoolop ziener van het district, waarin zij wonen, of van buiten 's lands komende voornemens zijn zich te vestigen, met opgave van de acte die zij verlan gen en met overleggiug van de navolgende stukken, t. w. a. Een af meer getuigschriften van bun gedrag b. hun geboorte-acte, en e. de acten van bekwaamheid die zij reeds mogten hebben verkaegen. De dag en plaats van het examen zuilen later door den schoolopziener aan elk der belangheb benden worden medegedeeld. Middelburg 3 September 1873. C. M. VAN VISVLIET. TUSSCHEN (Van af 45 April tot 45 October.) ZOMERDIENST 8373. Dinsdag 's morg. 7 ure. Woensdag, 's morg. 61/2 u. Donderdag, 's morg. 7 ure. Vrijdag, 's morg. 7 ure. Zalurdag, 'smorg. 6Va u. Dinsdag,'s nam. 4 ure. i Woensdags,'sn ara. A'^u. Donderdag, "s nam. 4 ure Vrjjdag, "s nam. 4 ure. Zaturdag/snam. 4 V2 ure. De KANTOREN voor dezeu dienst alwaar de Kaartjes worden afgegeven,zijn gevestigd Te SLUISop de kaai in bet logement „de Stad Sluis," bewoond door F. X. DESMET, waar de Commissiëu tevens worden aangenomen. Te BRUGGEin de estamiuet „Noorwegen", bewoond door F. LURQUIN builen de Dampoort. OP DE Üo DIRECTEUR maakt bekend dat. om gele genheid te geven tol bijwoning der FEESTEN TE VLISSSNGEN, op Maandag 8 September zal ge- vrreii worden als volgt: m, u. m. u. m Van Vlissingen n. Breskens. vm. 6.— nm. 3— en6.~ Breskans n. Vlissingen, 6,30 3,30 „6,30. M. U. M. Vlissingen n. Borsselen, vm. 7,30 Borsselen n. Neuzeu, 8, Neuzeu n.Hoedekenskerke 10,15 Hoedekenskerken. Hausw. 10,45 Hansweert u. Walzoorden 11,15 Walzoorden n. Hansweert, 5,nam. 12, Hansweert n. Hoedekensk. 5,30 12,30 Moedekeuskerke n. Neuzen 6,— 1,— Neuzen q. Borsselen, 7,— 1,30 Borsselen d. Vlissingeu, 7.30 2, en voorts dal er Dinsdag morgen 9 September te vier uren eene extra-reis van Vlissingen naar Walzoorden en tusschenliggendc plaatsen zal gemaakt worden. VOOR GEVESTIGD TE Goedgekeurd bij Kon. Bed. van 10 Fcbr. 1873N°. 8 (krachtens Art. 7 der Staten.) De uitloting zal geschieden op 6 December e. k., ten overstaan van den Notaris F. VAN HOUTEN te Amsterdam, uur en plaats nader in de nieuwsbladen op te geven. EERSTE PREMIE. De Hoeve 't Vrijland, gelegen onder Mijdrecht en Wilnis, met flinke BOER DERIJ-GEBOUWEN en ongeveer 26'/, Bun der WEILAND enz.; waarde 25,000. TWEEDE PREMIE. Do Hoeve Veezorggelegen onder Mijdrecht, niet nelte, nieuw gebouwde BOERENWONING, HOOIBERG enz. en on geveer 5 Bunder WEILAND; waarde ƒ6,900. DERDE PREMIE. De Hoeve Sehweizerhöhe gelo gen aan den Amstcrdamscben straatweg, onder Arnhem, met modem BOERENHUIS STAL LING, DAGGELDERS WONINGEN en onge veer' 6 Bunder 110UW- cn TUINLAND- waarde 5000. VIERDE. PREMIE. De Hoeve Do Eerstelinggele gen als voren, met Dieuw gestichte, ruime WONING en ongeveer 6 Bunder BOUW- TUIN on BOSCHLAND; waarde 2500. VIJFDE PREMIE, De Hoeve Donghorngelegen als voren, met nieuw gebouwd, weliogeriat HUIS en ongeveer 6 Bunder BOUW-, TU1N- BOSCHLAND waarde 130(1. ZESDE PREMIE. De Hoeve Berkendalgelegen als voren, met nieuw gebouwd, wclingorigt flUIS en ongeveer 6 Bunder BOUW-, TUIN- en BOSCHLAND; waarde 1300. ZEVENDE PREMIE. De Woniug Kleinhoevegele gen in de gemeente Haarlemmermeer, iuet ongeveer lOvierk.N. R. TUINLAND; waarda 1000. De gezamenlijke waarde bedraagt f -13,000. 2 4 20 50 100 1000 1 PREMIE tl 1000 f 1000. 500 230 100 50 25 10 1000. 2000. 2500. 2500. 2000. f 20,000. Te zamen f 63,000. Obligatiën welke uiet worden uitgeloot, zullen na uiterlijk 66 jaren met 10 per sluk worden afgelost. Do uitgifte geschiedtop franco aanvrage, ten Kantore der Maatschappij te Apeldoorn uitsluitend bij 100 lallen, met een korting van 10»o, alsmede bij hare kassiers te Arnhem, de Commanditaire Vennootschap LENS BERGSMA en verder a f 5 per stuk bij de Agent den Heer ,j. VAN DER HOOP te Bergen op zoom De Maatschappij yoor Landontginning J. GREGOOR, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1873 | | pagina 3