MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIES DE ONTVANGER DER REGISTRATIE M DOfflEINEN TE SLUIS, Diligence-Dienst 5. R O BERT. 1 Mei 1873. 8TOOMBOOTDIENST r r r r« tf i n r rr Naaimachinen Augustus 1873. GRAANMARKT TE AARDENBURG. VERKOOPPRIJS PER HECTOLITER. DINGSDAGDINGS DAG, 12 Aug. 1873. 19 Aug. 1873. Tarweƒ12- a ƒ12.20 ƒ11,25 a 12,23 Rogge7.30 k 7,50 7.50 a 8,00 Winiergerst. 7,75 a 8,ii 0,0(> Zomergerst. a 0,00 a 0,00 Haver 4 0,00 a 0,00 Paardebooneu 7,— a 7,50 8,00 a 8,50 Erwten 8,00 a 9,8,00 a 9,00 Koolzaad. „12.00 a 12.50 „00.00 a 00,00 Aardap. p.lOOk 3,75 a 4,50 3,75 a 4,00 OOSTBURG, 27 Aug. 1873. De aanvoer van granen was heden wedar uiterst klein en de besteede prijzen weder hooger omdat banoodigden aan de eischen der houders moesten toegeven. Van jarige Tarwe bragt de beste i 14,op. 13,50 a f 13, terwijl voor mindere en geringe f 12a f 11, werd geboden. Nieuwe f 14,50 en— verkocht. Niewe Rogge f 1075 f 10,50 f 10,25. Dito. Haver op f 5gehouden. Dito. Winter gerst f 7,75 betaald. Jarige Wintergefst voor f 7a f 7,50 te koop gebleven. Ter varkens markt waren 98 stuks aandie werden verkocht lol vorige en iets lager prjzen. BROODPRIJZEN. SLUIS. Tarwebrood fijn het Ned. pd. 0.22 Idem grof 0,15 Roggebrood 0,1(1% AARDENBURG. Tarwebrood fijn het Ned. pd. 21 a 22 cl. Idem grof 17 „18 Roggebrood «12% Heden overleed mijne innig geliefde dochter MARIA CATRaLJNA MAG DA LE NA BEKAAR, in den ouderdom van /iö jaren. D. BEKAAR. IJzESDiJKE, den 27 Augustus 1873. Eenige kennisgeving. De Heer en Mevrouw VAN OOSTEN- WIJK STERN beluigen hunnen dank voor de bewijzen van deelneming bij hun huwe lijk ondervonden. Aardexbürh 23 Augustus 1873. Met November E E N D I E fl S T Fis E 0 benondigd bij Mevrouw W1TTEBOL te Aardenburg. Mevrouw BitOESE VAN GUOENÖU te Aardenburg. verlangt tegen 1 November E E M E DIENSTBODE. zal op VRIJDAG, DEN Ï2 SEPTEÜI3ES 1873, des voormiddags te 10 ure, te SLUIS, ten huize van P. .5. BE1JAEET, in bet openbaar voor een jaar verpachten 1°. Twee perceelen BOUWLAND nabij Sluis in den Zwinpolder tusschen de voormalige Ooslsluis en het in aanleg zijnde uitwateririgskanafll en Een perceel BOUWLAND in don- zelfden polder nabij den voormaligen zeedijk. 2". De jagt op de Rijksgronden in] de Willem, Leopold- en Zwinpolders en op den dijk van den Zwinpolder voor zoover deze niet zijn ingenomen door den Zeedijk van den Willem Leopold- polder of bestemd zijn voor bet uit watering sk a n a a 1 te zamen groot ongeveer Vier en tachtig hectaren. De pacht van de twee eerste perceelen en der Jagt gaat in dadelijk na de toewijzing, die van bet Bouwland bij den Zeedijk, op 1 October 1873. Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Ontvanger. de riomber van 2 hectaren 85 aren 70 cen tiaren of (3 gemeten 137 roeden oude maat WEILAND, gelegen in de gemeente Rclran- chemenl in den OlieslagersplaalpolJer kadas traal bekend in sectie B. nommers 217 en 344, thans in pacht bij den Heer ABRA HAM R1SSEEUW, 1ZAAKSZOON. Aanbiedingen kunnen worden gedaan voor of op den 6 September 4875, ten kantore van den Notaris IF. C. DE SMIDT, te Schoondi/kealwaar de vereischle inlich tingen zijn bekomen. Breskcns Eecloo 3.30 's morgens. Eecloo Breskens 7.40 id. Buiten de Zaterdag 7 uren. Eecloo Uzendijke 1.45 en 5.50 namiddag. Uzendijke Eecloo 1.15 en 4.30 id. De Woensdag Oostburg Eecloo 12.15 en de Vrijdag naar Gent 6 30 terug 2 uren. UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAAND SEPTEMBER Bi OCTOBER 8S73. a I i i I II I l a -6 eg SPEK— - - - j o o o T - C-" rsf^r zn t-7) C H O <1 Q co „T"7! 5 e S L Li.s i LU L «o 1111ri ri - r r CJ W -1 >3 O O SS £1* al ra N =7, - S I a 1 V O s co&T o a T3 o 3 £S s ïï2 i fe; feq e? Cl O vb Si 55 o co cz onto- g®|ga o O O S S s s "3 S O s w 2 o <Z~ ix o c/3 O CD O a -a to ro ra Van goederen die met cle Provinciale StcombootteHETT- SENT aangevoerdvan daar per Spoor verzonden worden moet op het ADRES staan uitgedrukt de inhoudhet gewicht en de waarde; terwijl goederen, aan bederf onderhevig, daarenboven moeten gefran keerd zijn. Zonder deze voorzorgen loopen zij gevaar door de Direction der Spoor wegen te worden geweigerd. GROOTE PRIJSVERMINDERING WareElias Howe jongt, van Amerika, N°. 1 fr. 175,00 Id Id. Id. No. 2 „193,00 Id id. Id. Nn. 3 220,00 Wheeler en Wilson met koffertje en al de benoodigdheden 150,00 Handmacbinen te beginnen van 50 francs. Alen kan zich in ditzelfde huis al andere soorten van Naaimachinen verschaffentegen prijzen be neden alle mededinging. Gemak van betaling. Twee jaren gewaarborgd. I\TB. Elk kooper die kan bewijzen dat de Ma- chinen Elias Howe, Jongsten van Amerika, uit dit huis komende en op den kwitantie gewaarborgd, niet echt zijn, bekomen gratis de gekochte Machine bij Ecq. LERMUSEAU Wolle3traat 85 BRUGGE. (12.) GENT ZEI.ZATE TERNEUZEN. ZELZATE - LOKEREN. TER-NEUZEN ST. NICOLAAS MECBELEN. Van Geut (gr. slat.) naar Zelzale en Ter-Neuzen. 8,17; 12.15 en 7,25. Gent (Dampoort) naar Zelzate en Ter-Neuzen 8,30; 12,40 en 7,45. Zelzate n. Lokeren °3,10; 9,04:1,30 en 8,30. Lokeren n. Zelzate 6; 10,15; 4.40 en ft9,3ö. Ter-Neuzen n. St. Nicolaas en Meehcleu. 6,45; 10,20: en 6. Mechelen n. St. Nicolaas eD Ter-Neuzen. 6.45; 10 40; en 5,50. Ter-Neuzen n, Zelzate cn Gent 6; 10,30 en 4,40. s Aauk. te Gent (Dampoort) 7,13; 11,45 en 5,57. Aank. te Gent (groote stal.) 7,28; 12,00 en 6,13. Treinen vertrekkende uit Gent: van GENT. 7,00; *9,15; 12,55; 2,40; 3,50; «5,25; 6,55, cn 9. EECLOO. 5,45; 7.40; «9,55 1,35 3.50 4,20' *5,50; 7,30 cn 9.40. Maldeghem.6,15; 8; *10,20;1,5o; 4,45; *6,05 en 7,50- Aank. te BRUGGE. 6,55; 8,25; *10,35; 2,30; 5,20' *6,35 en 8,20. STOOM BOOT MIDDEL BUR G—ROTTERDAM- Uren van vertrek in Augustus. VAN MIDDELBURG: Vrijdag 15 'smorg.10,— li Zondag 17 Maand. 18 Dinsd. 19 Wocnsd.20 Donderd21 Vrijdag 22 7,15. 8 9.-. 9, 10.- VAN ROTTERDAM Vrijdag 15 "smid. 12,30 u Zaterd. 16 12,30 Maand. 18 12,30 Dinsdag, 19 12,30 Woensd. 20 s morg. 9,30 Donderd.21 9,30 Vrijdag 21 9,30 HCLUBDS8H - BELGISCHE SPOORWEG ROTTERDAM - BREDA - ANTWERPEN. RotterdamVeHr. 6,15; 9,30; 12,30: 2,35 en 6,23. Dordrecht 7,26; 10,35; 1,42; 3,30 cn 7,26. Breda 8,20; i (.20; 2.38; 6,14 en 8.16. Boosendaal 7,27; 9,06; 11,48; 3,11; 7,02 en 8,44. Antwerpen Jan7£.9,05;l0,3*2; 1,(36:; 4,33; 8,28 en 9,48 ANTWERPEN - BREDA - ROTTERDAM. Antwerpen Yertr, 7,38; 10,25; 2.35; 3,41; 6,20 en 9,18 Boosendaal 9,01; 11,50; 4,07; 4.50 cn 7,47. Breda 9,43; 12,22; 5,18; 6,18 en 8.25. Dordrecht 10.3t; 5,—; 5,57 7,01 en 9,21. IlolterdamAank. 11,30; 1,55; 6,55 en 10,15. ROOSENDAAL MOERDIJK. Roosendaal Vertr. 9,-iü; j-2; 4>20 cn 7.50. Oudenbosch 9,24; 12,14; 4,34; en ®.04, Zevenbergen 9,38; 1228* 4,48 en Moerdijk Aank. 9,5^>. 'ï^'dO* 5 en MOERDIJK ROOSENDAAL. Moerdijk Vertr. 6,20; 10,40; 2,20 en 5,45. Zevenbergen 6,33; 10,53; 2,33 en 5,58. Oudenbosch 6,47; 11,07; 2,47 en 6,12, UooseiKlaal Aank: 7,00: 11.20; 3 en 6,25. ROOZENDAAL BERGEN OP ZOO 45 GOES - MIDDELBURG VLISSINGEN. Roosendaal Vertr. 9,20; 1*2,05; 4,50 en 8,50. Bergen op Zoom 9,4312,42; 5,50 en 9,08. Goes 8,18; 10,49; 1,51; 7,39 en 10,08. Middelburgö,10;8,50;11,212,24; 4,2 0; 6,30 ;8,3o e n 10.36 Vlissiugen. A. 6,20;9;i 1,30;2,35:4,30;6,4Ö;8,oöeni0,45 VLISSINGEN MIDDELBURG-GOES BERGEN OP ZOOM ROOSENDAA L. VIissingen Vertr. 6,40;9,10; 12,30;3J0;5,15;7,00eu9,25. Middelburg 6,50; 9,21; 12,51 en 5,27. Goes 7,21; 9,52; 1,49; en 5,58. Bergen op Zoom 8,20; 11.06; 3,45 en 7,12. Roosendaal Aank. 8,40 11,26; 4,15 en 7,32. NB. Zie verder hiernevens Boosendaal naar ROTTERDAM BREDA ANTWERPEN cn ANTWERPEN BREDA - ROTTERDAM.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1873 | | pagina 3