MARKTBERICHTEN. Juli 1873. leden aan de-verkiezing door do burgers onileï- werpt. Het Zwitsersch gouvernemeut moge nog zoo kalm voortgaan, wij achten het niet liberaal, doch vragen, wie heeft de reactie veroorzaakt? RUSLAND. 8)e Russische prins Trubetzkni heeft voor ruim 10 jaren eene zeldzame overeenkomst gesloten met de boeren op zijn landgoed, dat sedert overoude tijdon aan de familie Trubetzkoi behoorde. Hij verkocht hun zijne gansche bezitting voor eene som van 300,000 roebels waarvan hy een vijfde deel, dus 60.000 roebels schonk de overige 240,000 roebels moesten elk jaar voor een gedeelte worden afgelost. Aan die voorwaarde is slipt vol daan, de gebeele schuld is nu afgelost. l)e arme iijleigenaren zijn Ihaus ia tien jaren tijds rijke landeigenaars geworden. Onlangs outving de vorst, die wegens ziekte te Fontainebleau verteelt, eene schriftelijke dankbe tuiging vao de erkentelijke boeren. Men ziet iietgematigde christelijke beschaving doel haar stil werk zelfs iu Rusland. De prins is een onderzoeklievend ra au en alles behalve blind voor bet licht des evangelies. EEDE '21 Juli. Hedeu bad alhier voor deze kleine gemeente een luisterrijk volksfeest plaats door den Heer Burgemeester gegeven, later zullen we (in 't volgend nummer] daarvan verslag doen. Men heelt er ons nu reeds eeugezonden, doch weigereu hel te plaalseu. Ware hel feest voor de verkiezingen gegeven, dan zou de iuzen- der op eeu paar punten gelijk hebben nu niet. De verkiezingen wareu afgeloopeu en de tegen standers des Burgemeesters, die bovendien den verkeerden persoon voor hebben, zijn doodge slagen. Op die kroniek van Eede komen we later eo onpartijdig wel terug. De schoolbouweindelijk begonnen gaat goed voorui t. Er loopt een gerucht als zou een concessionaris van een onzer spoorweglijoen voortvluchtig zijn, men vermoedt, dal er verscheidene onzer landbou wers mede benadeeld zullen worden. Het moet een persoou zijn die, zegt men, ook speculeerde op eene concessie voor een der drie ontworpen lijuen ia ons gewest. Uilenspiegel van Zondag laatstleden weet ons iets te vertellen van eene verwisseling van partij door den ook bij ons bekenden beer Maerteus van Bergen op Zoom en schrijft dat toe aan het ge bruik van het bekende Bossche Zwartnat. Bij den Burgemeester der Gemeente Vüssingen, is de officieële tijding ontvangen dat Z. M. de Koning op 8 September a. s. ue plechtige ope ning der kanaal- en havenwerken en de daarbij le houden feesten zal bijwonen. Z. M. heeft daar bij te kennen gegeven, dat hel hein aangeuaam zijn zal indien al de prinsen van het Vorstelijk Huis daarbij worden uitgenoodigd. De minister van Oorlog heeft daarbij teyens eeu schrijven ge voegdwaarin ZEx. le kenuen geeft, dal de ge meenteraad beschikken kan over de muziek der veldartillerie en de muziekkorpsen der infanterie en eene batterij geschut vau de veldartillerie. Wijders, dat hij Voor alsnog geene beschikking kan geven over de muziek der grenadiers en jagers en evenmin op verlof vau den op dieu tijd uog kam- peerende officieren en manschappen van het aldaar in garuizoeu liggende 3de regiment daar dit eene storing in de dienstzoo als die Ihaus bepaald is, zoude teweeg brengen. Alsmede een schrijven van den minister vau mariue, dal de raad kau beschikken over hel ver- eischte getal natie-vlaggen. Dat zullen gezonden worden, de inslruclie-brik ïernate en één of meer mouitors. En eindelijk van de directie van de maatschap pij van exploitatie vau slaals-spoorwe*eumede- deelins, dat er op den feestdag een extra-trein des morgens op nader le bepalen uur zal loopeu, van Roosendaal naar Vlissingcn om des avouds of des nachts terug to keeren. De maatschappij maakt echter bezwaar om toetestaan het verzoek om kosteloos vervoer van personen en goederen, die tol den dienst bij de uitvoering der feesten onmisbaar zijn. Het dagelijksch bestuur van Vlissingen zal zich wenden tot do bevoegde machten om alle moge lijke pogingen aanteweuden tot verkrijging wat de commissie en de burgerij zoo dringend wenscht: verlof aan het saruizoeu om vroeger hel kamp te verlaten, gebruik van het muziek der grenadiers en jagers, opheffiog van de bezwaren der staats spoorwegen en eindelijk nader verzoek om toch hij die gelegenheideven als bij het Brielsche feest, 3 monitors tot opluistering lo zenden. De officier van justitie te Middelburg verzoekt opsporïog. aanhouding en bericht, omtrent den per soou van W. Verhulst,oud29 jaren gewezen klerk bij de bank van leeuing le Middelburg. Tegeu hem is door de raadkamer der arrondissemeuts rechtbank lo Middelburg een bevel van gevangen neming verleeudter zake van verscheidene valschhedeu in de boeken der bauk van Ieening te Middelburg. Hij is met zijne bijzit A. P. de Vos, oud 21 jareuen twee jeugdige kinderen, den 31 Mei jl. naar Belgie nn van daar, volgens gerucht, naar Noord-Amerika vertrokken. Bij de verkiezing van leden voor den gemeen teraad te Wouw heeft zich het zeldzaam geval voorgedaan, dat voor drie vacaturen vier perso nen de volstrekte meerderheid bekwamen. Hierop is per telegraaf de beslissing des ministers gevraagd. Op verschillende Rijkskaoioren te Utrecht waar de Belgische centimes oogluikend werden in outvangsl genomen, zal voorlaau in geen geval deze vreemde munt meer aangenomen worden. Deze Belgische munt is op dit oo^enblik zoo tal rijk verspreid, dat zij als het ware bijna de eenige koperen pasmuul kau genoemd worden. Zeker valt dit dubbel to betreuren daar er voldoende Nederi. koperen pasmunt aanwezig is en de invoer van deze vreemde muntspecie alleen aan verregaande speculatiezucht, die ruime, maar oneerlijke winsten aanbiedtis toe te schrijven. Op de Zeeuwsch-vlaamsche grenzen wordt de kopereu pasmunt tegen 50 cents voor een franc uil Belgie ingevoerd en tegen 47 voor een franc iu Nederland omgezetdus met eeu winst vau 6 procent. Het ware te wenschen dat op deze invoer nau wer werd toegezien, of wei dal de franc op de grenzen tegeu 30 cents gaugbaar ware. Door dit laatste zou de iuvoor van koperen pasmunt zich-zelve verbieden. Als eene bijdrage lot de geschiedenis der werk stakingen deelt men aan het Utr. D. mede de vol gende vertaling van een gedeelte van een parti culieren brief uit New-York van 24 Juni. „Alles is hier even slecht, en dal kan slechts toegeschreveu worden aan de werkstaking van verleden zomer door timmerlieden, huisschilders, loodgieters, steenhouwers metselaars, ja zelfs gewo ne arbeiders. Zij eischteu een werkdag van acht uren en daarenboven loonsverhooging. Hel is nu zoo erg geworden, dat zij, die geld bezitten, niets meer dan het volstrekt uoodige willen doen bouwen of zelfs herstellen. Zij willen niet 4 of 3 dollars betalen voor 8 uren werk per dag eu niemaud kau hun dit kwalijk nemen. „De werkliedeu hebben slechts zichzelven be nadeeld duizenden loopen langs de straal, die niets uitvoeren eu zich aanbieden voor eeue klei nigheid, om maar aan het werk te komen doch de meesters kunnen huu geen werk geven, want er wordt bijna niets gebouwd. Zij hebben eigenlijk reeds te veel knechts voor hel oogenblik maar daar de meeslen laug bij hen gewerkt en een gezin le onderhouden hebben, houden zij hen nog aan den gang. „Zoo ziet het er thans hier uit en hoe lang dit duren zal is moeielijk to voorspellen, maar wij allen verwachten een groolen teruggang van zaken (a spleudil fall trade.) Naar men verneemt, kan eerstdaags eene be langrijke personeelswijziging en bevordering bij den geneeskundigen dienst bij de landmacht ver wacht wordendaar de seriën van officieren aangewezen om aan 1s Rijks Hospitaal examen af te leggen voor hoogeren rangnu alleu daaraan voldaan hebben. Het is der regeering niet mogen gelukken om het benoodigde getal officieren van gezondheid voor het Indische leger le krijgen de schoonste beloften, o. a. eene gratificatie van f 4300, beweegt nog geen Neder!, arts om daaraan gehoor te geveu. Daar de behoefte zeer groot is en in geen geval langer kan gewacht worden, is men beuieuwd to vernemen, wat de regeeriug alsnu doen zal. (Utr. Dagbl.) Er is gelegenheid lot correspondentie naar Ne- derlaudsch lndie. door middel vao hel stoomschip Prins van Oranje, waarvan het vertrek uit het Nieuwediep op 5 Augustus a. s. is bepaald. De daarmede lo verzenden brieven enz. behooren uiterlijk in den uamiddag van 4 Aug. aan het Nieuwediep aangekomen te zijn. De ziekte onder de varkens neemt te Utrecht op eene zeer ernstige wijze loe; er schijnen, zoo de dieren die ziekte hebbeD, geeue doeltreffende hulp middelen te vinden le zijn. GRAANMARKT te AARDENBURG. TERKOOPPRIJS PER HECTOLITE Tarwe Rogge Winiergerst. Zomergerst. Haver Paardeboonen Erwten Koolzaad. Aardap. p.lGO U DINGSDAG, 13 Juli 1873. '10,-- 6,90 f 12,- 1 5» IJ a 7*80 k 8,'— 8,(»0 a 9,— „0Ü,00 a 0,00 DINGSDAG, 22 Juni 1873. fi 0.00 a f f2.— 6,90 a 7.00 6,60 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 8,00 a „12.00 a 12,73 0,00 a 0,09 6,75 0,00 0,00 0.00 9,00 OO ST BURG 23 Juli 1873. De aanvoer van granen was heden veel ruimer dan men op dezen tijd des jaars verwachten kan en er bestond lol eenigzins lager prijzeD goede vraag voor de beste qualiteiten. Er werd nog al TarwoRogge eu Gerst verkochtdoch Paar- deubooneu en Haver bleven te hoog gehouden. Van Koolzaad werden 30 a 40 monsters geloond, bij een vraagprijs van f 13,00 tot f 14,00. Enkelen boden f 12.00 a f 12.23, doch bijna niets werd afgedaan. De qualiteit loopt uog al uileen. Er is veel puik droog. Doch het ontbreekt ook niet aan wakke min of meer wankleurige qua liteit. De korrel is matig vau grootte doch olierijp. De prijzen waren Tarwe f 12,25, f 12,0G f 11,00 a f 10,00 Rogge f 7,23 a f 7,00. Wintergerst f 7 25, f 7,75 a "f 8,00. Paardenboonen f 7,73 a f 7,30. Koolzaad f 12,25, f 12.00 a f 11,75. Ter veemarkt op 21 dezer gehoudenwaren alleen aan 2 Paarden 14 Ruoders en 29 Varkens. Welk Vee meestal goed werd verkocht. Drukte in den oogst was vooral de reden aan deze klein© aanvoer. BROODPRIJZEN. SLUIS. Tarwebrood fijn het Ned. pd. f 0,22 Idem grof 0,15 Roggebrood 0,19 AARDENBURG. Tarwebrood fiju het Ned. pd. f 21 a 22 ct. Idem grof 1617 Roggebrood 12 „12'/.» GENT ZELZATE- TERNEUZEN - LOKEREN. De uren geteekend met een (w) zijn Treinen die rijden alléén des Woensdags. Van Gent (groole station) uaar Zclzale eu Ter-Neu zen 8,17; 12.15 en 7,25. Gent (Dampoort) naar Zelzate cn Ter-Neuzen 8.30; 12,40 eu 7.45. Zelzate u. Ter-Neuzen 9,10; 1,35 en 8.32. Zelzate n. Lokeren *5,10; 9,04; 1,30 en 8,30. Lokeren n. Zelzate 6; 10,15; 4,40 en *9,30. Ter-Neuzen g. Zelzate en Gent 6; 10,30 cu 4,40, Zelzate u. Gent 6,10; *11,10 eu 5,22. Aank. te Gent (Dampoort)7,13; 11,45 eu 5,57. Aauk. te Gent (groole stal.) 7.28; 1*2,00 en 6,13. STOOMBOOT MIDDELBURG-ROTTERDAM. Uren vau vertrek in Juli—Augustus. VAN MIDDELBURG: Vrijdag 25 "smorg.10,u 11,— 5.- 5— 5.- 5.~ o,-,; Zondag 27 Maand. 28 Dinsd. 29 4Yoensri.30 Bouderd3l Vrijdag i VAN ROTTERDAM: Vrijdag 25's morg. 10,15 u Zalerd. 26 10,15 Maand. 2o s tuiu. T2,3t) Dinsdag 29 12 30.', Woensd. 30 12.30,, Honderd.31 12,3d Vrijdag 1 12,30 HOLLAMDSCH - BELGISCHE SPOORWEG ROTTERDAM - BREDA - ANTWERPEN. RotterdamFe>'(r. (i,1S; 9,30; 12,30 on 6,23. Dordrecht 7.26; 10,35; 1.42 en 7,26. Breda 8,20; 11.20; 2.38 en 8.16. Etlen 8,41 door 2,50 en 6.14 door. Roosendaal 9,20; 12,05; 4,50 en 8,50. Esschen 8,06; 9,40; 12,16; 3,41; 7,21 en 9,08. Calmptboul 8,19; 9.58: 12,27; 3.52 en 732 door. Capellen 8,32; 10,03; 12,39 4,04 en7,44 door. Eeckeren 8,41; 10,10; 12,46;4,11 cn 7,51 door. Antwerpen Aan/r.10,32; 1,06: 4,33 eu 8,28 ANTWERPEN BREDA - ROTTERDAM. Antwerpen Ycrtr. 7,38; 10,25; 3,41 eu 6,20. Eeckeren 8,01; 10,48; 2,58 door 6,43 en 2,47. Capellen 8,08; 10,55; 3.05 door 6.50 eu 2,56. Calmpthout 8,20; 11,07:3,17 door 7.02 en 10,11. Esschen 8,35; 11,22; 3.32; 4,26; 7,17 en 10,29. Roosendaal 9.01: tl.W- 4,-ïilcn 7.47. Ellen 9.21; door 4.3 door 5. 4. Breda 9,/,3; 12,22; 5,18en 8.23. Dordrecht 10.31; 5,57 en 9.21. Rotl'irdaui.lnnft. 11,30; 1,55; 6,55 en 10,15. ROOSENDAAL MOERDIJK. Roosendaal Vertr. 9,10; 12: 4,20 en 7.50. Oudenbosch 9,24; 12,14; 4,34; en 8,04, Zevenbergen 9.38; 12,28; 4,48 en 8,18. Moerdijk Aank. 9,50; 12.40; 5. eu 8,30. MOERDIJK ROOSENDAAL. Moerdijk Vertr. 6,20; 10,40; 2,20 en 5,45. Zevenbergen 6,33; 10.53; 2,33 en 5,58. Oudenbosch 6,47; 11,07; 2,47 cu 6,12. Roosendaal Aank. 7,00; 11.20; 3 t'11 6.25. ROOZENDAAL EERGEN OPZOOM GOES MIDDELBURG VLISSINGEN. Roosendaal Vertr. 9,2012,05; 4,50 en 8,50. Bergen op Zoom 9,4312,42; 5,50 en 9,08. Goes 8,18; 10.49; 1,51; 7,09 en 10,08. Middelburg 6,10; 8.50; 11,21; 2,24; 4,20;8.33en10,36. VlissingenAnn/t.6,20; 9; 11,30; 2,35; 4,30; 8,50enl0,45. VLISSINGEN MIDDELBURG GOES BERGEN OPZOOM - ROOSENDAAL. Vlissi ilgeu Vertr. 6,40;9,10;12,30;3,10;5,lD;9,25eul050. Middelburg 6,50; 9,2112,31 en 5,27. Goes 7,21; 9,52; 1,49; en 5,58. Bergen op Zoom 8,20; 11.06; 3,45 en 7.12. Roosendaal Aanfe.9,0111,50; 4,50 en ;,47. Nlt. Zie verder hiein ven Roosendaal naar ROTTERDAM - BREDA - ANTWERPEN en AN i WERPEN BREDA - ROTTERDAM.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1873 | | pagina 3