BIJBEL UIT DE BiD TE DEER OUDEN 1 MUD TESTAMENTS MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. Verkooping LANDBOUWGEREEDSCHAP, ENZ. Dings dag den 27 Mei 1873, ED. VAN VOOREN tot November 1873, WEILAND EN INGEVULDE VEST TE SLUIS, TER BEWEIDING OF 031 TE MAAIJEiY. Plantaardig Tandpoeder Anatherin-Mondwater DE GANSCHE HEILIGE SCHRIFT MET HONDERD PLATEN VAN GÜSTAVE DORE. Terugkeerende van Jezus' Graf. gemeld getal nog 92 (ik zeg nog t daar er reeds zijn, welke de eer uiet meer hebben genoteerd te worden), Noord-Amerikaaasche onder diverse be namingen als Staats- en Provincialemeestal echter van spoorweg-maatschappijen. Elke dezer leeningen bedraagt natuurlijk eenige millioonen guldeus, van sommige zelfs nog al van beduidend cijfero. a. van den Eric-spoorweg welke heeft uitgegeven aan obligatiën en aandeelen voor ruim millard en 30 millioen guldens. Desniettegen staande vraagt zij nog meer geld. (Was ook ooit het vat der Danaïden gevuld?) Welk eene ver bazende som zouden wij krijgen, indien wij eens al deze Noord-Amerikaanscbe leeningen bij elkan der trokken, welker obligatiën en aandeelen ge heel of gedeeltelijk in ons klein landje geplaatst zijnNu zijn er onder die 92 leeningon reeds nagenoeg V3die nooit betaald hebben, niet meer betalen, of waarvan de hedendaagscho waarde, sedert de nog zoo korlstoudige uitgifte tot minder dan is gekrompen. Veel van dit alles bad zelfs plaats in de laatste weken, en hoevelen zullen er van de resteerende misschien weldra dezelfde baan ingaan Zijn vele dier spoorlijnen, welke zich door Amerika kronkelengeene wormendie aan de hartader van Holland's welvaart knagendie reeds milli oonen en millloeneu, en nogmaals millioenen van ons verteerd hebben waardoor het welzijn van reeds honderden familiën geknakt is? En dan praten wij over den dwazen tulpenhandel onzer Amerikaansche voddenEn hoe druk hebben wij het dan nog over die 5 milliards die gedragen worden door 40 millioen Franschen Laat ons eerst onze eigen rekening maken Horresco('t Is om van te beven). NB. Elk dag- of weekblad, belang stellende in het lot zijner landgenoten, wordt dringend ver zocht bovenstaand stuk in zijne eerstvolgende uitgave over te nemen. GRAANMARKT te AARDENBURG. verkoopprijs per hectoliter. Tarwe Rogge Wiutergerst. Zomergerst. Haver Paardeboonen Erwten Schokkers Aardap. p.lOOk DINGSDAG, 20 Mei 1873. ƒ10,75 6.60 6,80 i - liï 6,70 7,00 0,00 111,80 6,80 7,10 4jo 6,95 8,00 0,00 DINGSDAG, 13 Mei 1873. f 9,40 a f 11.00 6.25 a 6,70 6,70 ii 0,00 a 3,75 a 6,70 4 7,ÜO 4 0.00 4 0,00 4 7,05 0,00 4,50 7,09 8,00 0,00 0,00 OOSTBURG21 Mei 1873. Bij matige aanvoer bestond heden drukke vraag voor alle soorteu Tarwe en voor goede Gerst, van welke artikelen de prijs dan ook hooger liep. Andere granen waren nagenoeg niet aangeboden, maar bleken ook niet zoo begadigd te zijn, zoodat daarin slechts geringe prijsverbetering te noteeren. Er is verkochtTarwe enkele 13,—, 12,75 a ƒ12,50. Voorts ƒ12.-, ƒ11,50, ƒ11,- eu ƒ10,- uaar qualileit. Rogge ƒ7,—Wiutergerst 7,25 ƒ7,10, ƒ7,— a f 6.75, geringer ƒ6.50 ii ƒ6,—. Zomergerst 6,50, ƒ6,25 a ƒ6,Haver 4,50 <1 3,50, per 100 ko. 10,-. Paardenboonen 7,20, ƒ7,— 6,75. Erwten niet getoond. Canariezaad ƒ11,50 gehouden. Getrouwd: J. P. LEIJSENNAAR en A. J. NOEST. Sluis, 21 Mei 1873. te De Notaris C. LE NOBEL, residerende te Oostburg, zal met den heer van- ben BOSSCHE, te Middelburg op des middags ten 12 uren, ten verzoeke en profijle van den heer P. J. MAENHOUT, Wethouder te Heille op deszelfs hofstede, aan den straatweg naar Middelburg in het openbaar verkoopen 6 goede WERKPAARDEN waaron der 3 met VEULEN, 2 tweejarige en 2 eenjarige dito, 7 goed baatgevende MELKKOE1JEN2 eenjarige BUN- DERS, 5 KALVERS, 11 groote VAR KENS, en eenige V1GGENS, 80 HOENDERS en UAANS. Een Phaëton, 4 Mennewagens, Drie- wielskar, Wale- en Duitsche Ploegen, Eegden in soort, Eugelsche en gewone Schroobakken, Molbord en verder Landbouwgerief. Divers Melk-, Kaarn-, Stal- en Zoklergerief, gezaagd Hout, 2000 kilo Aardappels, 1300 kilo gewaterd Vlas Afmaak, Brandhout, enz. en eene partij MEUBILAIRE GOEDEREN. Alles bij biljetten breeder omschreven. ZEGT HET VOORT. ZAAKWAARNEMER biedt zich aan tot bet schrijven van allerlei bij de wet geoorloofde schrifturen, belovende eene goede uitwerking mits een tamelijke belooning. TWEE GEMETEN 115 ^ROEDEN Adres bij den Uitgever van dit Weekblad. KK. Hof-Tandarts Dr. J. G. POPPS Het zuivert de tanden zoodanig, dat bij dagelijksch gebruik niet alleen de meestal zoo hinderlijke kalkaanzetling wordt verwij derdmaar ook het glazuur der tanden witter en zachter wordt. Prijs per doos 10 cent. KK. Hof-Tandarts Dr. J. G. POPPS Als het zekerste middel om de tanden en het tandvleesch in een gezonden toestand te houden alsmede tot genezing van mond en tandziekten wordt dit dringend aanbevolen. Dépótsbij de Heeren SluisP. E. Mets. Middelburg W. P. v. b. Kamer Apoth. Amsterdam: F. v.Windueim Cie.Verkoophuis. Bij alle Boekhandelaren wordt ingeteekend op en is voorhanden de eerste Aflevering van den DAT IS VERVATTENDE AL DE KANONIJKE BOEKEN DES De Bijbelmet honderd platen van GUSTAVE DORÉ uitgekozen door Jozef IsnAëLS, zal verschijnen op zwaar papier, in groot-kwarto formaat, twee kolommen per bladzijde. De druk zal gelijk zijn aan dit prospectus. Voor den tekst wordt de officiële STATEN-OVERZETTING gevolgd Hij wordL uitgegeven in 100 afleveringen ieder van acht bladzijden en eene plaat. Ter bewaring der afleveringen wordtbij de eerstegratis een stevige en keurige portefeuille gevoegd. Bij het Oude Testament belmoren zestig, bij bet Nieuwe Testament veertig platen. Afzonderlijke platen zijn niet verkrijgbaar. Jaarlijks worden, naar de keuze der Inteekenaars, 20 of 40 afleveringen verzonden zoodat het gebeele prachtwerk in uiterlijk vijf jaren of, bij bespoedigde verzending, in 2% jaar kompleet zal zijn. De prijs van iedere aflevering van acht bladzijden met ééne plaat is bepaald op slechts rijf en twintig cents. Deze Prentbijbel zal kompleet hoogstens f 23 kosten. Meerdere afleveringen worden kosteloos geleverd. S Desverkiezende wordt bij iedere aflevering, per kwitantie, over het bedrag beschikt. De tiveeduizend eerste Inteekenaars ontvangen gratisals premieeene groote prachtige staalgravureter versiering van de buiskamer. Daarvoor is gekozen De prijs van deze plaat, voor deze uitgave expresselijk gegraveerd door den heer D. J. Sluijter groot in gravure 49 bij 34 Ned. duim, is in den handel zeven gulden vijftig cents. Zoodra de uitgave kompleet iszullen prachtbanden verkrijgbaar worden gestald, waarvan de stempels voor dezen Bijbel worden vervaardigd. Buiten inteekening wordt de prijs aanmerkelijk verhoogd. De Uitgever, Arnhem, 1873. D. A, THIEME. Gedrukt bij J. SCHANSMAN, te Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1873 | | pagina 4