B IJ B E L m WOOIUIS. W 1 TH, Hf STiÜ AL, Oil 1 NIEUWEN TlfflliTS ADVERTENTIEN. Openbare Verkooping TE OOSTBURG. Verkooping LANDBOUWGEREEDSCHAP,, ESZ. Dingsclag den 27 Mei 1873, DR. J. G. POPP'S TAND-PLOBBEERSEL, Diligence-Dienst S. ROBERT 1 Mei 1873. VOORHANDEN. DE GANSCHE HEILIGE SCHRIFT MET HONDERD PLATEN VAN GUSTAVE DORE. Terugkeeren de van Jezus' Graf. De beste tarwe werd f 12 a f 11,50 verkocht. Gewone f 11 a f 10,50terwijl voor geringer soort van f 10 tot f9 werd geboden. Rogge zeer weinig geloond en van f 6,75 tot f 6,50 betaald. Wiuter- gcrst in de beste soorten f7,10, f7, f690 a f 6,75„ Ligte en geringe te vergeefs lot lager prijzen aangeboden. Zomergerst 6,40, 6,25 a f 6. Haver f 4,251, f 4 a f 3,80. Erwten op f 8 gehouden en f 7 geboden. Paardenboonen i 6,90, f 6,75 f 6,50 a f 6,25 verkocht. GRAANMARKT te AARDENBURG. VERKOOPPRIJS PER HECTOLITER. Tarwe Rogge Wintergerst. Zomergerst. Haver Paardeboonen Erwten Schokkers Aardap.p.lOOk DLNGSDAG, 6 Mei 1873. ƒ10,— a 6,50 a 6,75 h 3>5 4 6,60 4 7,00 4 0,00 4 ft ƒ11,50 6,75 7,05 6,40 4,50 S,00 0,00 DINGSDAG, 29 April 1873. f 9,40 «i 11,20 6,20 a 6,60 a 0,00 a 3,50 a 6,50 h 7,00 a 0,00 a 3,75 a 6,50 6,90 0,00 4,15 6,75 8,00 0,00 4,00 BROODPRIJZEN. SLUIS. Tarwebrood fijn het Ned. pd. f 0.21 Idem grof 0,14 Roggebrood n 0,9'/2 AARDENBURG. Tarwebrood fijn het Ned. pd. 20 a 21 c. Idem grof 15„16„ Roggebrood van een Dc Notaris C. LE NOBEL, te B"li 0°s"jur8 za' °P Woensdag den 24 giaS Mei 4S75, des namiddags te 4 uur, in de herberg „de Buitenlust", langs den Zuidzandschen straatweg te Oostburgbe woond door den verkooper ADRIAAN BREVET cn Echtgenootein het openbaar verkoopen Een WOONHUIS met eigen ERF en TUINGROND, staande in het beste gedeelte van de Brouwerijstraat te Oostburg achter uitkomende in het Volderstraatje kadastraal bekend sectie B. 669 Huis 01.22. 670 Tuin 03.84. Verhuurd tot 3 Mei 1874 aan den heer J. C. KLEIN ad f 60,— 's jaars. Nadere inlichtingen zijn bij gemelden Notaris LE NOBEL te bekomen. ZEGT HET VOORT. van TE De Notaris C. LE NOBEL, residerende te Oostburg zal met den heer van den BOSSCHE, te Middelburg op des middags ten 12 uren, ten verzoeko en profijte van den heer P. J. MAENHOUT, op deszelfs hofstede, aan den straatweg naar Middelburg to Iieille in het openbaar erkoopen 6 goede WERKPAARDEN waaron der 3 met VEULEN, 2 tweejarige en 2 eenjarige dito, 7 goed baatgevende MELKKOE1JEN, 2 eenjarige RUN- DERS, 5 KALVERS, 11 groote VAR KENS, en eenige V1GGENS, 80 HOENDERS en HAANS. Een PhaëtoD, 4 Mennewagens, Drie- wielskar, Wale- en Duitsche Ploegen, Eegden in soort, Engelsche en gewone Schroobakken, Molbord en verder Landbouwgerief. Divers Melk-, Kaarn-, Stal- en Zoldergerief, gezaagd Hout, 2000 kilo Aardappels, 1500 kilo gewaterd Vlas Afmaak, Brandhout, enz. en eene partij MEUBILAIRE GOEDEREN. Alles bij biljetten breeder omschreven. ZEGT HET VOORT. hetzij van rheumatischen aard of door holle tanden veroorzaaktwordt door Dr. J. G. POPP's Anatherin -Mondwater zeker verzacht. Bij aanhoudend gebruik vermin dert het de gevoeligheid der tanden voor afwisseling der temperatuur, en voorkomt hierdoor het terugkeeren van de pijn. Zeer voortreffelijk is het ook tot verdrijving van den kwalijk riekenden adem. Prijs f 1.75. om zelf holle en gecarieerde tanden en kiezen te plombereen. Verkrijgbaar te Sluis P. E. Mets. MiddelburgW. P. v. d. Kamer Apoth. Amsterdam: F. v.Wjndheim Cie.Verkoophuis. Breskens Eecloo 3.20 's morgens. Eecloo Breskens 7.40 id. Buiten de Zaterdag 7 uren. Eecloo IJzendijke 1.45 en 5.50 namidda". IJzendijke Eecloo 1.15 en 4.30 id. De Woensdag 5 uren naar Oostburg. Oostburg Eecloo 12.15 en de Vrijdag naar Gent 6 30 terug 2 uren. 0 NOTA over de betrekkingen van Nederland tot liet rijk van Atsjin sinds 1824, 50 Ct. Het zieke Vee en zijne behande ling door F. C. Hekheijfrf 1.60 Gedenkboek van den Oorlog in 1870 en '71 10 ad. van 4 vel folio formaat in plaats ran f 5.00 voor f 2,25. aardenbung. DEN DECKER. Bij alle Boekhandelaren wordt ingeteekend op en is voorhanden de eerste Aflevering van den DAT IS VERVATTENDE AL DE KANONIJKE BOEKEN DES De Bijbelmet honderd platen van GUSTAVE DORÉ uitgekozen door Jozef Israöls zal verschijnen op zwaar popier, in groot-kwarto formaat, twee kolommen per bladzijde. De druk zal gelijk zijn aan dit prospectus. Voor den tekst wordt de officiële STATEN-OVERZETTING gevolgd Hij wordt uitgegeven in 100 afleveringen ieder van acht bladzijden en eene plaat. Ter bewaring der afleveringen wordtbij do eerstegratis een stevige en keurige portefeuille gevoegd. Bij het Oude' Testament behooren zestig, bij het Nieuwe Testament veertig platen. Afzonderlijke platen zijn niet verkrijgbaar. Jaarlijks worden, naar de keuze der Inteekenaars, 20 of 40 afleveringen verzonden zoodat het gehecle prachtwerk in uiterlijk vijf jaren of, bij bespoedigde verzending, in 2'A jaar kompleet zal zijn. De prijs van iedere aflevering van acht bladzijden met ééne plaat is bepaald op slechts rijf en twintig cents. Deze Prentbijbel zal kompleet hoogstens f 25 kosten. Meerdere afleveringen worden kosteloos geleverd. Desverkiezende wordt bij iedere aflevering, per kwitantie, over het bedrag beschikt. De tweeduizend eerste Inteekenaars ontvangen gratisals premieeene groote prachtige staalgravure, ter versiering van de huiskamer. Daarvoor is gekozen: De prijs van deze plaat, voor deze uitgave expresselijk gegraveerd door den heer D. J. Sluijter groot in gravure 49 bij 34 Ned. duim, is in den handel zeven gulden vijftig cents. Zoodra de uitgave kompleet iszullen prachtbanden verkrijgbaar worden gesteld, waarvan de stempels voor dezen Bijbel worden vervaardigd. Ruilen intcekening wordt de prijs aanmerkelijk verhoogd. De Uitgever, Arnhem, 1873. D. A. TH IE ME. Druk van J. SCHANSMANte Sluis.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1873 | | pagina 4