S UHDBOUWGERIEF. BOUWLAND AlTBIRi 1MDWATE8 Urbanus- Pillen, SLUIS en BRUGGE. Let W e 1 W aarschuwmg. MARKTBERICHTEN. S'J? ADVERTENTIEN. verTOOPT^ VERKOOPING^ MEUBELEN, HUISRAAD, WIKKELGOEDEREN g Nadere Veiling OP 1I1S0SDAG 22 APRIL 1873, Gemeente Retranchement. Gemeente Cadzand. Gemeente Retranchement. Departement Sluis DER MAATSCHAPPIJ T. V. 'T ALGEMEEN. BARGEDÏENST 1ST!!. AAK SLUIS. VERTR. VAN BRUGGE. Anatherin- Tandpasta. bereid volgens het aloude oor spronkelijk Recept. san de vereischteu voldoende, afgelezen. Na zulk uiteonloopend zienswijze, mag immers eene beslissing der bevoegde magt, niet langer ach terwege blijven Een Stcmh. Ingelandc. GRAANMARKT te AARDENBURG. verkoopprijs per hectoliter. Tarwe Rogge Wintergersf. Zomergerst. Haver IPaardeboonen Erwten Schokkers Aardap.p.iOOk DENGSDAG 8 April 1873. ƒ9,40 A 11, 0.40 a 6.75 a 6.40 A 3,50 a k 7,00 a 0,00 a 0,00 a 6,60 7.10 6,60 8,00 0,00 0,00 DINGS DAG, 15 April 1873. 10,50 6,50 6,do 4 f 9,— a 6,30 a 6,50 a 6,20 a 3,25 a 6,40 a 7,00 a 0.00 a 3,75 5 66.0 8,00 0,00 4,00 BROODPRIJZEN. SLUIS. Tarwebrood fijn het Ned. pd. f 0,21 Idem grof 0,14'A ltoggebrood 0,9'/2 AARDENBURG. Tarwebrood lijn hel Ned. pd. 20 a 21 c. Idem grof 13 16 Roggebrood 11 12 - 1a=gg= a Heden overleed tot diepe droefheid van mij en mijne zes jeugdige kinderen mijne geliefde cchtgenoote IVIARIA CHRISTINA HEN- NEFREUND, in den jeugdigen leeftijd van ruim zes en dertig jaren. Kadzand P. CONTANT den 8 April 1873. Landbouwer. Heden overleed in den ouderdom van ruim 60 jaren onze geliefde Zuster MARIA JOHANNA B00NE. Aakdenburg den 14 April, 1873. Namens Broeders en Zusters, M. \V. BOONE. liet Gemeentebestuur te Sluis is voor nemens om op Vrijdag den 2 Mei a. s. des voormiddags 10 ure ten Raadhuize te Sluisin het openbaar te verkoopen Een gedeelte van het voormalige KAZER NEGEBOUW met ERF staande en gelegen te Sluisaari de oostzijde van de Kapelleslrnat. kadastraal bekend in sectie A onder No. 854. De verkooping zal geschieden in vier perceelen. Nadere inlichtingen zijn tc bekomen ten kantore van den Notaris K. F. KOKSMA te Sluis, alsmede bij den heer L. NOEST opzichter der gemeentewerken aldaar. ZEGT HET VOORT. van TE C A D Z A N D. De Notaris C. le NOBEL residerende te Oostburg, zal SaSSïSLi»- °P Dingsdag den 6 Mei 1873, Süsïsliöfes des voormiddags ten elf uren, ten verzoeke en profijte van Monsr. FRAN COIS de VEIJ, Koehouder, wonende te Cadzand, op deszelfs plekje in den Kievilten- poldcr (Duinen) in het openbaar aan de meestbiedenden presenteren te verkoopen Een zwart Merriepaardgoed om te werkenvijf jonge zeer baatgevende Melkkoeijen (gekalfd), een eenjarig Rund, vier Kalverseen Melkgeitdik van Lammer, een Varken, dik van Biggen, Looperseen goeden Karnhond twee jaar oudeenigc Hoenders, twee korven met Bijen. Een Triemkar, Kruiwagen, Slede, Var- kensrenne, lange Ladders, Scheepsket- tingen met katrollen, Blokken en Schijven, 2000 bossen Strooeenige hectoliters Aardappels, Spek en Brandhout. Een partij Meubelen, Huisraad, Bakkers-, Winkel-, Melk- en Karngerief als Een KastHuisklokPluimbed divers Aardewerk, een partij Klompen, Schalen, Gewigten Tobben Kuipen Bussen Doozeneen grooten ijzeren Doofpot Trog, Ovengerief, Roomtobben, Koelvat en verderen inboedel. Beneden de drie gulden comptant te be talen overigens op zes maanden crediet, mits gegoede borgtogt. ZEGT HET VOORT. van eenige perceelen des middags ten 12 urein de Herberg bewoond door 3. VERHAGE te Relranche- menl, ten overstaan van den Notaris C. le NOBEL te Oostburg. Ingesteld. 1. 1 H. 56,40, in de Molenspolder A No. 3f 1600,— 2. 1 H. 49,10 aldaar A No. 8 1700,— 3. 3 H. 42,50 aldaar A. No 223 4700,— 4. 0 H. 79,90 aldaar munt stuk A No. 213 800,— 5. 6. 7. 8. 6 H. 70.— Oudeland 12de begin 94,96,98.99 7000, 9. 10. 4 H. 78,30 Oudeland 11 begin 140 5600.— 11. 12. 5 II. 03,40 Oudcland 9de begin 157,158 6710,— Alles met den 1 October 1873 aan het gebruik te komen. ZEGT HET VOORT. Steeds in groote hoeveelheid voorhanden NEWCASTLE, SUiJDBLANO, CARDIFF, SfflÊE, KAGCHEL en FABRIEKSKOLEM, BELGISCHE en RUHB-K0LEN tegen zeer lage prijzen. Neuzen, April 1873. H. C. E. van IJSSELSTEIJN. De ondergeteekende maakt bekend, dat de VOLKSBIBLIOTHEEK van wege gezegd Departementin de groote zaal van het Raadhuis te Sluis geplaatst, zal geopend zi/n op Zaturdag 19 April a. s. en verder om de 14 dagentelkens des namiddags van 2 tot 3 uren. K. F. KOKSMA, Bibliothecaris, TUSSCHËN ZOMERDIENST 1873. (Van af 15 April tot 15 October.) Dinsdag "s raorg. 7 ure. Woensdag, 's morg. 6 Va u. Donderdag, 's morg. 7 ure. Vrijdag, *s morg. 7 ure. Zaturdag, 'smorg. 61/2 u. Dinsdag,'s nam. 4 ure. Woensdags,"s nam. 4'/2u. Donderdag, ?s nam. 4 ure Vrijdag, *s nam. 4 ure. Zaturdag,'snarn. 4Va ure. De hier ter plaatse steeds stijgendeen uit een aanmerkelijk toenemend debiet blij kende, voorliefde voor Dr. J. G. Popp's is wel het beste bewijs voor de voortref felijkheid daarvanhet mag derhalve ook uit volle overtuiging aan ieder worden aan bevolen tot reiniging der Tanden en Kiezen en om dezelve in een gezonden toestand te houdenalsook ter genezing van reeds begonnen ziekten van Tanden en Kiezen of van het Tandvleesch. Prijs per flesch f 1,75. Dr. J. G. POPP'S voor het reinigen en poetsen der Tanden. Zij kan in 't bijzonder aan reizenden te water en te land worden aanbevolen dewijl ze noch kan worden uitgestort, noch door het dagelijksch nat worden bederft. Prijs per doos 1,50 Cent. Dépotshij de Heeren Sluis: P. E. Mets. Middelburg W. P. v. d. Kamer Apoth. Amsterdam: F. v.Windheim Cie.Verkoopbuis. Zij z\jn een onfeilbaar geneesmiddel voor Ga!,- Slijm-, Maagongesteldheden en slechte Spijsver tering. Zij versterken het gestel, verwekken eet lust, zuiveren het bloed, verdrijven hoofdpijn en huiduitslagen; verder er over uit te weiden is ounoo- dig daar dezelve bekend zijn alleen waarschuwt men ieder om de ECHTE te koopen. Doosjes van f,50; halve doosjes /0,75 enpCwart- doosjes f 0,37Va. Verkrijgbaar te Sluis bij Mej. JOIIANNA WALE. Dhr. J.A.W. DEN DECKER, le Aardenburg. J. P. REMIJNto 's Heereuhoek. L. BRAND, te Hulst. C. DE GRAAF, te St. Maartensdijk. P. DE LANGEto Oostburg, Dhr. C. J. DE BRES, te Thoion. P. GASILLEto Ylissingen. M. P. BR0EKES, te Wissenkerke. M. J. DE L00ZE ZOON, lo Zierikzeo Ieder wordt gewaarschuwd voor de vele na maaksels. Het getal moet op de doosjes geschreven cn de letters G. C. S. in hot lak gedrukt als bereid zynde volgons het aloude en oorspronkelijk recept, Men wachtc zich we! voor vele andere soorlen die onder denzelfden naam verkocht worden zij zijn bij niemand anders te verkrijgen dan bij bo venstaande Depothouders. Een ieder wordt gewaarschuwd do Urbanus-Pillon bij nie- ïUkJSlSs mand anders le hr'en dan bij ijej. JOHANNA WALE bij en nie mand anders dan op bovengemelde plaatsen en bij bovengenoemde verltoopers. (7

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1873 | | pagina 3