ROEREI DE GOEDEREI BUITENLAND. Voor Veld en Huis. BEURSBERICHTEN. MARKTBERICHTEN. ADV ERTENTIEN. Publieke Verkooping TE SLUIS. h. November 1872. FRANKRIJK. De heer L..., wonende te Argelès (Opper-Pyre- neeën) gewezen douanier, oud 8 j jaar, is getrouwd met eene vrouw, die er 75 telt. L.is 2eer verliefd op zijne vrouwen deze niet minder op haren man. De huwelijksliefde op dien ouderdom is niet zeldzaamen T is altijd een vertroostend schouwspel, vooral voor hen. die reeds vau hun twintigste jaar een blok aan "t been hebben dieu ze niet kuuuen voortslepen maar 't is toch ver troostend getuige de geschiedeuis vau Philemon en Baucis, welke in ieders aeheugeu zit. Doch, dat men jaloersch kan zijn, als men 85 jaar is, en zich dan uit jaloezij poogt te zelfmoorden dal gaal te ver. De heer L... heeft gepoogd zich bet Icveu te benemen ten gevolge van onrecht vaardige vermoedens over de deugd van zijoe vrouw, welke tot deu ouderdom van 75 jaar is gekomen, zonder dat men haar ooit een verwijt heeft kunuen doen. De ongelukkige heeft zich een kogel in den hals gescholeu gelukkig is de wonde niet gevaarlijk. Het leven vau den jaloer- schen grijsaard zal kunnen gered worden. AMERIKA. Aan de N. R, Gt. wordt uil New-York van 17 Februari jl. geschreven De ex-major van Brook lyn het ex-congreslid Kalbfleisch is den 12 dezer, ua eeue betrekkelijk korte ziekte, op 69ja- rigen leeftijd overleden. Reeds sedert veertien dagen .hadden de doctoren hem opgegeven en, zooals een zijner Amerikaansche bewonderaars schrijft, "t was alleen aan zijn echt oud-Hoiland- sche' taaie" vastheid'ivan wil te wijten dal de doodstrijd zóó lang duurde. Tot het laatste oogeu- blik als 't ware, heeft hij zijn bewustzijn volkomen behouden eu zich gedurig mot zijne kinderen en de intiemstenzijuer talrijke vrienden onderhouden. Kalbfleisch genoot aller achting. En geeu wonder. In zijn politieke loophaan heeft hij altijd ziju naam als eerlijk man weteu te handhaveudal bij de vele en aanzienlijke ambteu, die bij bekleedde wal wil zeggen. De lof, die bem hierover door vriend en tegenstander vijanden had hij uiei wordt toegezwaaid, is eenparig, lu zijn strijd met de Brooklyn-club dreef hij zijn verzet le„ea oneerlijkheid zelfs te ver. Uit beginsel tegenstan der van alles wat de genoemde club op de be grooting bracht, werkte hij allts, ook de nuttige uitgaven, die zij doen wilde, legen, omdat hij vreesde, dat er bedrog onder schuilde. Dit begon mei» halstarrigheid ie noemen. Mep gaf hem den naam van den koppigen Hollander (the stubborn Dutchman), en hieraan is het te wijten, dal hu b:j de laatste verkiezing de nederlaag leed. Niettegenstaande zijn iievorderdeu leeftijd heeft hij, tot op hel laatst van zijn welbesteed leven, zijne belangstelling in de politiek uiel laten varen eu waarschiji.lijk zou bij iudien de dood hem niet uit ons' midden had gerukt, weder spoedig een openhaar ambt hebben bekleed. Niet alleen in zijn politiek leven, iu den handel en in den omgang was hij evenzeer bemind. Hij was de direiteur van twee banken en van de Brooklyn Frust Comp en commissaris vau ver schillende andere financieele instellingen verder president vau do Prospect-Park-Fair-Grouud Association en van de Oeeauus-club. Iu deu omgang was hij prettig eu hij was niet alleen milddadig jegens arrneu, maar achllo ook den minderen man eveu hoog als den rjjke. Staaltjes worden hiervau verteld, hoe hij als mayor in hel stadhuis dikwijls van hel schrijfbureau op stond om een eenvoudig gekleed werkraau aau te spreken, als hit zag, dat deze op den achter grond werd gedrongen. Het doet mij genoegen hierbij te voegen, dal, ofschoon hij zoo lang een genaturaliseerd Amerikaan was, hij toch zijn llol- landsch uiel vergeten had - ik bedoel uiel alleen, dat hij zijne moedertaai nog sprak, maar hij ver gat nimmer, dat bij eeu Hollander van geboorte was. Algem en wordt hij betreurd de vlaggen op de publieke gebouwen waaien halfs ok in den geraeenleraad van Brooklyn en in buitengewone vergadei iflgen van een tal van publieke eu par ticuliere vereenigiDgeu, clubs en corporatiëu wer den besluiten genomen, om aan de bloedverwan ten deelneming en eerbied voor de nagedachtenis van den afgestorvene te betuigen. Zijne teraardebestelling had heden ten 2 ure op het Greenwood-kerkhof te Brooklyn plaats. Schier alle autoriteiten der stad; de directeuren van een menigte banken, clubs eu vereenigingen, benevens houderden deelnemende burgers bewezen het aardsche overschot vau den overledene de laatste eer. De Duilsche dierkundige Brehm betoogt met klemdat de vos een vrij wat uulliger dier is dan men algemeen denkt, welke laatste raeening Reintje dan ook onverbiddelijk met den dood moet bekoopen. 't Is als met de musschen en spreeuwen. Voor de enkele landbouwproducten, waaraan zij zich vergrijpen verdelgen zij een onnoemelijk aantal schadelijke dieren. Zoo legt de vos zich hoofzakelijk toe op de jacht op mui zen, welke dieren zijn hoofdvoedsel uilmaken, en geenszins de enkele eenden, kippen of patrijzen, die de boer wel eens door Reiuljes schuld mist. Brehna is overtuigd, dat de vos eeu van de nut- tiesie dieren is en dat in zijne plaats de haas sterker vervolgd diende te worden, want dit dier is een van de schadelijkste. PRIJS-COURANT DER EFFECTEN". AMSTERDAM13 Maart 1873. Nederland. «Cerlilic. \V. Schuld. 2y2 pCt. dito dito 3 dito dito 4 «Aand. H. Maatsch. dito exploitatie Ned. Staatsspoorweg «Certific.bijRothschild. 2y2 «Inschrijvingen 3 56y18 66,j/16 88% 136 Va Belgïe. Frankrijk. Rusland. Polen. Oostenrijk, Italië. Spauje. Portugal. '1 urkije. Eeypie. Amerika. dito «Oblieatiën 1798/1816. «Cerlilic. adm. Hamb. «Ohlig.llope&C0. 1855 6e serie °dilo I 1000 1864 «dito f 1000 1866 «Loten 1866 «Oblig.Hope& C°. Lee- uing 1860. «Certific. dito. «Inscript. Slieglitz&C0. 2e a 4e L «Otdigatiën 1867-69. «Certilicaleu «Aaud. spoorweg Gr. Maatschappij 5 «Oblig. dito 4 dito spoorweg Pote- ïiflis 5 dito dito Jelez Orel. 5 dito dito Charkow Azow. 5 «Schalkistobligatiën 5 «Oblig. metall. in zilver Jan./Juli. 5 dito dito April/Oct. 5 6 ditoiupapierMei/Nov. 5 p dito dito Febr./Aug. 5 Leeuing 1865 5 «übligatiën Buitenhuid. 1867-71 8 dito Binnenl. 3 dito !8o6—69. 3 dito (binnenl.; o dito 1868 7 «dito Ver. Stalen. (1874) 5 dito dito (1904) 5 dito dito (1882,6 «dito dito (1885)6 99 74% 87 97% 97% 257 90 - 75%fi 76% 228 y2 94% 94% 74%, 67 66% 64% 64% 23V1B 19'%, 39 53% 92% 97% 99 dito Illinois 7 dito dito Redemtion 6 Oblig. Alt. Gr. W. Spw. Ohio sec. (p) 7 dito dito geconsolid 7 dito dito debentures. 8 dito St. Paul &Pac. Spw. Ie sec dito dito 2e sec. dito dito 1869. Brazilië. «dito 1863 «dito 1865 Mexico. dito 1851 Grenada. dito afgestempeld. Venezuela, dito Ecuador. dito NB. De gemerkte effecten Nederlandsche bank als aangenomen. 83 7 7 7 4% 5 3 6 3 1 worden bij de beleeningspand 61% 61% 96% 17V. 21)% 11% GRAANMARKT TE AARDENBURG. VERKOOPPRIJS PER HECTOLITï Tarwe Rogge Wimergerst. Zomergerst. Haver Paardeboonen Erwten Schokkers Aardap. p.lOOk DINGS DAG, 11 Maart 1873. r 9,00 a 6.10 a 7,- a 6.30 a 3,25 a 6,50 a 7,00 k 0,00 A 0.00 a f 10,50 6,40 7.50 6.70 3,75 6,80 8,00 0,00 0,00 DLNGSÜAG. 4 Maart 1873. '9,- 6,- i 7,a 6.40 a 3.25 a 6.00 a 7,00 k 0.00 a 0,00 a f 11.00 6.10 7.20 6,60 3.75 6,35 8.00 0,0!» 0,00 van De Nolaris K. F. KOKS- MA te Sluis, zal op Vrij- wN- aa dag den 2/ Maart 1875, des voormitldags ten 10 uur, ten verzoeke van lo. A BOS en 2o. ANTJE van AALST, beide te Sluis, in het openbaar veikoopen Eene partij MEUBELEN en HUISRAAD, waaronder: 2 KABINETTEN, 1 TOON BANK met KOFFIJMOLEN. WIN KELGOEDEREN, 3 PLUIMBEDDEN met toebehooren, STOELEN, TAFELS, KAGHELS. KLOKKEN, SPIEGELS, WASCH- en SPEKTOBBEN, koperen KETELS, ijzeren POTTEN, 1 IJS- SLEDE KEUKENGEREEDSCHAP MANDEWERK, GELEIJER-GLAS- en AARDEWERK en hetgeen meer zal worden te voorschijn gebragt. Koopen tot en met f 3,moeten con tant. de overige binnen 3 maanden worden betaald. Ieder voorzie zich van goede borgen. ZEGT HET VOORT. GEN l-ZELZATE- TERNEUZEN - LOK EKEN. Do uren geteekend mei een 'w) zijn Trciuen die rijden ailééu des Woensdags. Van Gent (groule stationnaar Zelzale en Ter-Neu zen N.17; 12.15 en 7.25. Geut (Daiupoiirij naar Zelzatc en Ter-Neuzen 8.3i'; S2.30 en 7.40. Zelzate u. Ter-Neuzen 9,10; 1.35 en 8.32. Zelzate n. Lokeren 5.25; 9,05; 1,30 en 8.30. Lokeren n. Zelzate 6,15; 10,15; 4.42 en 9.30. Ter-Neuzen u. Zelzale cu Geul 0,10; 10,30cu4,40. Zelzate u. Geut 0,51; 11,10 en 5,22. Aank. Ie Geut (Dampoort)7,25; 11.45 en 5.57. Aank. te Geut (groole slat.) 7.40; 12,00 en 0,13. STOOM HOOT MIDDELBURG—ROTTERDAM. Uren vau vertrek in Februari— Maart. VAN MIDDELBURG: Bonderd.27 'smorg.l 0,— u. Vrijdag 28 10,— Zondag 2 v, 11- Dinsdag 4 7,~ Donderd. 6 7.- Zondag 9 tv 8. - Dinsd. 11 VAN ROTTERDAM: Vrijdag 28'smorg.10,töu. Maand. 3 10.15., ïïoensd. 5 10.15, Vrijdag 7 10.15,, Maand. tO 10,15 Diusd. 11 10,15.. HQLLAM5CH - BELGISCHE SPOORWEG ROTTERDAM - BREDA - ANTWERPEN. Rotterdam FWr. 5,30; 10,15; 12,52; 2,45 en 6,50. Dordrecht 6,30; 11.06; 1.56; 3,34 en 7.41. Breda 7,20; 15.48; 1,-2,49; 6.32 en 8.25. Elten 7.32; door 1,19: 3.01; en 6.51 door. Roosendaal 7.53; 12,16; 1,45; 3,22 7,17 en 8.53. Esschen 8,21; 12,40; 2.20; 3,52; 7,50 en 917. Calmplhoul 8,32; door 2,38; 4,03 en 8.02 door. Gapellen 8,44; door 2,57; 4,15 en 8,16 door. Eeckeren 8,51; door 3,10; 4.22 en 8,24door. Antwerpen Aank. 9,02; 1,10; 3,24 4,33; 8,37 en 9,47. ANTWERPEN BREDA - ROTTERDAM. AntwerpenVertr. 7.38; 10.19; 9,48; 3,40; 3,50 eu 6,21. Eeckeren Capellen Calmpthout Esschen Roosendaal Etten Breda Dordrecht 7,50; door 10,03; door 4,05 en 6.: 7,57; door 10,12; door 4,14 eu 6. 8,09; door 10.27; door 4.29 en 6, 8,24; 10,54; 10.59; 4,15; 4,48 en 7. 8.52; 11,18; 11.33; 4,39; 5.17 en 7. 9,09; door 1159; door 5,43 en 7, 9,25; 11,46; 12.30; 5,07 6,06 en 8. 10,112,25; 2,30; 5.42; 6,42 en 9, .07. ,37. 54. ',18. 15. Rotterdam/iaw/j. 11,08; 1.13; 3,30; 6,30; 7,30 en 10,15. ROOSENDAAL - MOERDIJK. Roosendaal Vertr. 9,00; 12,15; 5,15 en 7.45. Oudeubosch 9,14; 12,29; 5,29; en 7,59, Zevenbergen 9,28; 12,43; 5,43 en 8,13. Moerdijk Aanli. 9,40; 12,55: 5,55 en 8,25. MOERDIJK ROOSENDAAL. Moerdijk Vertr. 6,20; 10,30; 2,25 en 6,15. Zevenbergen 6,33; 10.43; 2.38 en 6,28. Oudenbosch 6,47; 10,-57; 2,52 en 6,42. Roosendaal Aank. 7,00; 11.10; 3.05 en 6,55. ROOZEN DA A L - BERGEN OP ZOO VI GOES MIDDELBURG - VLISSINGEN. Roosendaal Vertr. 8,50; 12,20; 4,40 en 8,54. Bergen op Zoom 9,21 12.40; 5,20 en 9.12. Goes 8; 10,34; 1,52; 6,48 en 10,11. Middelburg 8.30; 11,04; 2.26; 4.20 7,36eu10,38. Vlissingen Aank. 8.40; 11,12; 2,35; 4;30; 7,48en 10,45. VLISSINGEN MIDDELBURG GOES BERGEN OP ZOOM - ROOSENDAAL. Vlissingeu Vertr. 6; 9; 11,55 3; 5,09 en 8,30. Middelburg 6,09; 9,10; 12,15 en 5,19 Goes 6,33; 9,39; 12,55; en 5.47. Bergen op Zoom 7,30; 10.48; 2,40 en 6.51. Roosendaal Aanlc. 7,4711,10; 3,10 en 7,11. NR. Zie verder hiernevens Roosendaal naar ROTTERDAM BREDA ANTWERPEN en AN 1 WERPEN BREDA - ROTTERDAM.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1873 | | pagina 3