Voor Veld en Huis. BURGERLIJKE STAND." MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. November 1872. DE ONTVANGER DER REGKTRATlË^F DOMEINEN TE SLITS, ONTVANGER VERWACHT. spoorwegnabij de Borsbeeckpoortvoorgevallen. ZekereJeannette Loepen 30 jaren ouden woon achtig te Borsbeeck is onder een treiu gevallen en vermorzeld. De policie van Borgerhout heeft een onderzoek ingesteld. Op de plaats waar het ongeluk gebeurd is, staat eene barrière, welke enkel voor de rijtuigen geopend wordtverder is er eene smalle doorgang voor de voetgangers. De draai, welke de spoorweg aldaar maakt, is zeer snel en daaraan is de oorzaak van het ongeluk te wijten. De ongelukkige dacht dat ze deo tijd uog had om over te gaan. Het zou te wenschen zijndat men maatregelen name om voortaan dergelijke ongelukken te voorkomen. Men meldt uit Brussel, 2 Februari. Een dag, die een dag van vreugd moest zijn, is onverwachts in een dag van smart en rouw veranderd voor eene geachte familie van werkliedenwonende nabij Brussel. Vrijdag had do zoon dezer familie geloot en een vrij nummer gelrokken. Gelukkig vliegt hij naar huis, om dit goed nieuws aan vader te vertelllen.... Doch de ontroering, welke dezen laatste bij het vernemen dezer lijding aangreep, was zoo groot, dat hij als verpletterd ineenzouk, en na eeuige oogenblikkenals het ware door vreugde gedood stierf. FRANKRIJK. De Fransche policie is op dit oogenblik zoekende naar eene ziunelooze vrouw, die uit de Salpélrière ontsnapt is. Zij werd deu 15 December iu het gesticht opgenomen en men was genoodzaakt haar hel dwangbuis aan te doen. Iu den nacht van Dinsdag op Woensdag gelukte zij er in het buis los te rukken zij klom over twee muren en ge raakte aldus uit het gesticht. Zij nam hare dekeus en verscheidene andere voorwerpen mede. Men kondigt de dood aan van Femorus, eene Fransche beruchtheid, Femorus die sedert een tiental jaren bijna volkomen verilweuen was is een dergeoen die de kunst om monsters te maken het verste dreven. Hij vond er een duivelsch vermaak in, om de natuur tegen te werken. T Is aan hem. dat men de uitvinding te danken heeft, der koeien met vijf poolen, der ratten met hoornen der slangen met dubbelen staartder kalveren met twee hoofden enz. enz. Op zekeren dag vatte Femorus, die lot dien lijd de menschelijke natuur niet had durven aanraken, de ondeugende gedachte pp, om zijne knust op een mensch te beproeven. Hij stal een kind van twee en een half jaar, en beproefde zwanenvleugelen te doen groeien op zijnen rug welken hij éérst openlegde. Dit ge beurde in 1854 te Troyes. Hij werd veroordeeld tot 5 jaren gevaogenisslraf. Thans is het kind kor poraal bij het 14e linieregimt. Toen hij uit de gevan genis kwam, werkte bij op de doodeu. Hij ver vaardigde foetussen mei drie beenen eu met vier armen, die hij verkocht aan verscheidene ont leedkundige museums. Eindelijk beproefde hij om zich zeiven te mismaken. Hij kreeg de ge dachte zich een hanekam op het hoofd te naaien. Er ontstond eeuo verzweering en hij stierl aan de gevolgen. ENGELAND. Het juiste getal der personen die met de North- fleet verongelukt zijn bedraagt "292. Op 42 ge huwde manuen zijn er slechts 2 aan de golven ontsnapt eu van de 42 gehuwde vrouwen ontkwam er maar eene. De ongehuwde jongelingendie waarschijnlijk minder pogingen aanwendden om iemand te'redden, waren gelukkiger, want van de 208 zijn er 6i aan wal gekomen. Slechts 2 kinderen op do 52 hebben de ranip overleefd en van de bemanning die uit 33 koppen bestond, zijn er 23 in dé golven omgekomen. De inschrijving voor de overlevende slachtoffers der ramp, die op Mansion-House, (stadhuis), te Londen geopend ishad Zaterdag reeds 3,400 pond st. opgebracht. Reeds meermalen zijn gevallen van bloedver giftiging medegedeeld. Dezer dagen heeft zich té Keuleu weder zulk een geval voorgedaan. Eene vrouw, die met eeu licht gewoudeu vinger blauw sel door de stijfsel had geroerd zag kort daarna dien vinger en later ook de geheele hand en den arm buitengewoon dik worden. De heelmeester wiens hulp werd ingeroepen bemerkte dadelijk dat hier bloedvergiftiging had plaats gehad. In Saksen-Coburg-Gotha is thans eene wet af gekondigdwaarbij het bezoeken der herhaling- schölen in alle gemeenten voor alle leerlingen die de lagere school verlaten hebben eu geen middelbaar onderwijs genietentot hun 18de jaar verplichtend wordt gesteld. SLUIS, Januari 1873. BEVALLEN: 1 Januari. T. J. Dussehout. geb. Geijzels, cl. 8. M. A. Elfrink, geb. Hubreglse, d. 19. C. L. Vermeersch, geb. Willsms,' d. 19. T. Abrahams, geb. Versluijs, d. 27. E. la Grand, geb. Casle- leijQ,^z. 30. C. D. Beun, geb. Schram, z. GETROUWD: 1G Januari. P, J. Cammaert, 34 jr.. jrn. met K. de jBackere34 jr. weduwe van i\ J. Calus. - 22. L. N. Vrielijnck 23 jr., jrn. met T. J. M. de Srnidt 21 jr., jd. OVERLEDEN 9 Januari. J. M. Blankert, man van A. H. van Dortmont, 69 jr. 11. G. F. tie Lauge weduwe van S. Lippens. 73 jr. 18. M. A. Elfrink, 13 dageu d. 29. J. Lutaert, 73 jr. d. GRAANMARKT ie aardenburg. verkoopprijs per hectoliteb Tarwe Rogge Winiergerst. Zomergerst. Haver Paardeboonen Erwten Schokkers Aardap.p.lOOk DINGSOAG 28 Jan. 1873. r 9,00 6.10 6.40 0.00 3.25 6.00 7,00 0,00 0,00 a f a a 11,25 6,30 6.80 (>.00 3,75 6,40 8,00 0,00 0,00 DINGSDAG 4 Febr. 1873. f 9,— a 6.30 a 6,70 0,00 a 3,25 a 6.30 a 7,00 a 0.00 a 0,00 a f 10,90 6.50 7.00 0.00 3.75 6.60 8.00 00,00 0,00 GOSTBURG5 Februari 1873. De aanvoer van granen was heden ruim voor zooveel betreft Tarwe; doch van overige arlikeleu slechts matig, terwijl de qualileit van nagenoeg al de aangeboden partijen veel te wenschen over liet. De vraag was flauw voor Tarwe eu eveuzeer voor Paardenboonen, terwijl Erwten nagenoeg on verkoopbaar bleken te zijn. Wintergersl was zeer begeerd en hooger te plaatsen vooral de wichtigste soorten, 'l geen ook het geval was met Haver. Van Tarwe zijn enkele monsters verkocht tegen f 11,50, voorts f 11,—, f 10,— a f 9,— naar deugd. Rogge f 6,75 a f 6,50. Wintergersl f 7,15, f 7,—, f 6,75, f 6,50 a f 6,Zomergerst f 6,25 a f 5,25. Haver f3,50, f3,25 a f3,--. Paardenhoouen f 6,50 a f 6,— Erwten f 8,- a f 7,—. GENT- ZELZ ATE - TER N EU ZEN - LO KER EN De uren geteekend met een (to) zijn Treinen die rijden alléén des Woensdags. Van Gent (groole station) naar Zelzate en Ter-Neu zen 8,17; 12.15 en 7,25. Gent (Dampoort) naar Zelzate en Ter-Neuzen 8.3t'; 12,30 en 7,40. Zelzate n. Ter-Neuzen 9,10; 1,35 en 8 32. Zeizate u. Lokeren 5,25; 9,05; 1,30 en 8,30. Lokeren n. Zelzate 6,15; 10,15; 4.42 en 9,30. Ter-Neuzen n. Zelzate cu Geut 6,10; 10,3üeu4,40. Zelzate u. Gent 6,51; 11,10 en 5,22. Aank. te Geut (Dampoort) 7,25; 11,45 en 5,57. Aauk. te Geut (groole stal.) 7.40; 12,00 eu 6,13. STOOMBOOT MIDDELBURG-ROTTERDAM. Uren vau vertrek in Januari—Februari. VAN MIDDELBURG: VAN ROTTER DAM Zaterd. 25 Dinsd. 28 Douderd.30 Zaterd. 1 Dinsd. 4 7,— 10,- 10,- ïo Vrijdag 24*smorg. 9.3ön. Maand. 27 9,30,, Woensd. 29 9.30 Vrijdag 31 9.30 Maand. 3 10,15 Woensd. 5 10,15 H0LLANDSCH - BELGISCHE SPOORWEG ROTTERDAM Rotterdam Vertr. Dordrecht Breda Ellen Roosendaal Esschen Calmpthoul Capellen Eeckeren Antwerpen Aank. ANTWERPEN BREDA - ROTTERDAM. Antwerpen Vertr. 7.38; 10,19; 9,48; 3,40; 3,50 en 6,21. 7,50; door 10,03; door 4,05 en 6,33. 7,57; door 10,12; door 4,14 eu 6,40. 8.09; door 10.27; door 4.29 en 6,52. 8,24; 10,54; 10.59:4.15; 4,48 en 7.07. 8.52; 11,18; 11.33; 4,39; 5.17 eu 7,37. 9.09; door 1159; door 5,43 en 7,54. 9,25; 11,46; 12,30; 5.07 6,06 en 8.18. 10,1 f12.25; 2,30; 5.42; 6,42 en 9,15. - BREDA - ANTWERPEN. 5,30; 10,15; 12,52; 2,45 en 6.50. 6.30; 11.06; 1,56; 3,34 en 7.41. 7,20; 11.48; I2.49; 6.32 en 8.25. 7,32; door 1,19: 3.01; en 6,51 door. 7.53; 12,16; 1,15; 3,22 7.17 en 8.53. 8.21; 12,40; 2,20; 3,52; 7,50 en 917. 8.32; door 2,38: 4,03 en 8.02 door. 8,44; door 2,57; 4,15 en 8,16 door. 8,51; door 3,10; 4.22 en 8,24 door. 9,02; 1,10; 3,24 4,33; 8,37 eu 9,47. Eeckeren Capellen Calmpthoul Esschen Roosendaal Ellen Breda Dordrecht RotlerdaraJan/c. 11,08; 1,13; 3,30; 6,30; 7,30 en 10,15. Voor de bewijzen' Van belangstelling en deelneming ontvangen bij het overlijden van onzen schoonvader den WelEdèlpn Heer JOH AN AN DRIES BLANKERTechtge noot van Vrouwe Anna Henriete van Dort mont betuigt de ondergeteekendeook namens de familiezijnen welmeenenden dank. Mr. F. J. HENNEQUIN. zal op Woensdag den 5 Maart 1875des voormiddags le 11 ure; te Oostburg io het logement „den Eenhoorn" in het openbaar BIJ INSCHRIJVING verpachten den lilJKSTOE N°. 3 op den grootcn weg der le klasse te Ooslburg voor drie jaren in le gaan le mid dernacht tusschen 30 April eri 1 Mei 1873 en ie eindigen op gelijk tijdstip in 1876. De billeltenop zegel, bevattende de gebodene som per jaar in letters en de namenvoornamen en woonplaatsen der inschrijvers en borgen moetendoor hen allen geteekend, vóór het uur der ver pachting bij den Ontvanger zijn ingeleverd. De voorwaarden liggen ter lezing te 'Oostburg in het logement „den Eenhoorn", le Sckoondijke bij F. A. VAN ROSE VELDT, te Zuidzande bij de Wede. VAN DE PLAS- SCHE en te Sluis ten kantore van voor noemden Ontvanger, bij vvien nadere in lichtingen le bekomen zijn. Yruchlen in Siroop per flacon f 1,60. Geleien in 4 soorten 0,90. Anchovis in flesschen 0,80. Ingelegde long (Eng.) potje 0,90. Salad Creamper flacon 0,G0. Prince of Wales Salad Sauce0,60. Kerrie0,60. Cayennepeper0,50. Gember potje 1,20. Schildpadsoepblikje 1,60. Essence de Boeuf 1,00. Chocolade in flesschen 70 en 75 Cis. Cacao in broodjes a k°. 7ö en 90 Zoete Chocolaad in de gewone vormen 50 Tafelvijgen,' Bluauw trosrozijn. Engelsche BISCUITS en BANKET en KO- STANJES. J. A. W. DEN DECKER. Aardenburg. ROOSENDAAL - MOERDIJK. Roosendaal Vertr. 9,00; 12,15; 5,15 en 745. Oudenbosch 9,14; 12,29; 5,29; en 7,59, Zevenbergen 9,28; 12,43; 5,43 en 8,13. Moerdijk Aank. 9,40; 12.55: 5,55 en 8,25. MOERDIJK ROOSENDAAL. Moerdijk Vertr. 6,20; 10,30; 2,25 en 6,15. Zevenbergen 6,33; 10.43; 2.38 en 6,28. Oudenbosch 6,47; 10,57; 2.52 en 6,42. Roosendaal Aank. 7.00: 11.103.05 en 6,55. ROOZENDA AL BERGEN OP ZOOM GOES MIDDELBURG VLISSINGEN. Roosendaal Vertr. 8,50; 12,20; 4,40 en 8,54. Bergen op Zoom 9,21 12,40; 5,20 en 9,12. Goes 8; 10,34; 1,52; 6,48 en 10,11. Middelburg 8,30; 11,04; 2,26; 4,207,36en 10,38. Vlissingen Aank. 8,40; 11,12; 2,35; 4,30; 7,48en 10,45. VLISSINGEN MIDDELBURG GOES HERGEN OP ZOOM - ROOSEND AAL. Vlissingen Vertr. 6; 9; 11,55 3; 5,09 en 8,30. Middelburg 6,09; 9,10; 12,15 en 5,19 Goes 6.33; 9,39: 12.55; en 5.47. Bergen op Zoom 7,30; 10.48; 2.40 en 6.51. Roosendaal Aank.7,4711.10; 3,10 en 7,11. Nli. Zie verder hiernevens Roosendaal naar ROTTERDAM BREDA ANTWERPEN en AN l WERPEN - BREDA - ROTTERDAM.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1873 | | pagina 3