HOFSTEEDJE Voor Veld en Huis. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. Publieke Verkooping SLM ANNA TER MUM. hebt, ligt er voor immer een vlek op uwe feest viering De Kleine Cour. verhaalt, dat een soldaat vóór 10 jaar wegens een klein vergrijp 18 maanden gevangenisstraf kreeg. Na zijn ontslag kwam hij in betrekking en gedroeg zich 5 jaren uitstekend in allerlei betrekkingen. Toen werd 't bekend dat hij gezeten had en hg verloor zijne belrekkiDg. 't Gelukte hem na veel moeite weder een betrek king te erlangenopnieuw verwierf hg 't ver trouwen zijner patroonsde achting zijner kame raden. Hij erfde eene kleine som van zijn vader, en hielp er een vriend mede. Weder waren 5 jaren voorbijgegaan, toen eeu gedienstige 't nieuws herhaalde: bij heeft gezeten! Alles veranderde plotseling: hij moest weg. Tevergeefs trachtte hij nogmaals aan "t werk te komen. In ons chris telijk Nederland was geen plaats voor hem. En kele menscheuvrienden stelden hein nu in staat naar Amerika te gaan. Dit is geen sentimenteel verhaaltje, maar volle waarheid. De man die eenmaal gezeten hoeft en 10 jaar later een braaf man zich loonde moet Nederland verlaten in 't jaar 1871 onzer christelijke jaartelling. Wacbler, wat is er van den nacht? vraagt de KI. Courant hierop. Een der snelste, maar tevens een der verschrik kelijkste reizen, welke ooit over den Atlantischen Oceaan gemaakt zijn, heeft onlangs de Liverpool- sche stoomboot Hypalbia gedaan. Zij vertrok op 4 December met volle lading van Philadelphia naar Europa. Tot 14 Dec. was het weder gunstig, toen eensklaps een allerhevigste storm uil het westen losbrak, die het vaartuig tot het inloopen te Havre vervolgde en letterlijk voorlzweepte. Gedurende 18 eu 19 December, terwijl do storm onverpoosd •woedde, heeft de boot 340 mijlen per dag afgelegd. Alles was van het dek geslagen en door de stort zeeën weggespoeld. De matrozen waren aan de pompen eu de stuurlieden aan het rad stevig vastgejord. Kapitein Buckley verklaarde dan ook, dat hij nooit zulk een storm bijgewoond had. Victor Hugo heeft Zondag laatsll. bij de kieziog te Parijs eene buis gekregen en daarop eeu ma nifest tot het volk vau Parijs gericht. Het begint in dezer voege „Parijs kan geen schipbreuk lijden. Achter schijnbare neerlagen zijn stellige zegepralen ver scholen. De menschen gaan voorbij, het volk blijft. De stad, „welke door Duitschlaud niet kou over- wonueu worden,zal door de reactie niet worden overwonnen." 't Is nu al zooverre, dat Parijs zich aan de Duit schers niet heeft overgeven. Binnen twee jaar zullen de Duitschers den slag vau Sedan uiet ge wonnen hebben. Binnen tien jaar zullen het de Fransehen zijn die de Duitschers overwonnen. En van nu af richt men in Frankrijk monumenten c.p, om de gloire en victoire van Coulmiers te ver eeuwigen. Ougeueesbare zwetsèrs' Omtrent den invloed van het huwelijk op de gezoudheid heeft de heer Berlillon onlangs in de Academie de Médecine de volgende statistische mededeeliugen gedaan Van '23 lot 30 jaar bedraagt de sterfte in Frankrijk voor gehuwde mannen 6 voor onge huwde 10 en voor weduwnaars 22 per 1000. in België bedraagt de sterfte voor gehuwde vrouwen 9, voor ongehuwde mede 9 en voor weduwen 17 per 1000; en voor gehuwde mannen 7, voor ongehuwde 9'/2 en voor weduwnaars 24% per 1000. Dezelfde verhouding werd voor Nederland en Duitschland gevonden. Hel résumé van al die half officieele bereke ningen is dat van 25 tot 30 jaar de gemiddelde sterfte voor gehuwden 10% eu voor weduwnaars 22 per 1000 is. Deze gelukkige invloed van het huwelijk blijkt in alle leeftijden altijd echter meer bij den man dan bij de vrouw. GENT-ZELZATE-TERNEUZEN- LOKEREN. De uren geteekend met eeu wzijn Treinen die rijden alléén des Woensdags. Van Gent (groote station) naar Zelzale en Ter-Neu zen 8,10; 12.30 en 6,45. Gent (Dampoort) naar Zelzate en Ter-Neuzen 8,20; 12,36 en 6,55. Zelzate n. Ter-Neuzen 9,10; 1,23 en 7,40. Zelzate n. Lokeren 5,40m>; 9,05; 1,20 en 7,35. Lokeren n. Zelzate 6,30; 10,15; 4,55 en 8,30. Ter-Neuzen n. Zelzate cn Gent 6,20; 10,30eu4,50. Zelzate n. Gent 7,05; 11,10 en 5,35. Aauk. te Gent (Dampoort) 7,40; 11,45 en 6,10. Aank. te Gent (groote stat.) 7,50; 11,55 en 6,20. STOOMBOOT MIDDELBURG-BOTTERDAM. Uren vau vertrek in Januari, VAN MIDDELBURG: Vrijdag 19 'smorg. 7 u Zaterd. 20 niet varen. Zou dag 21 Maand. 22 Dinsd. 23 Woensd. 24 Donderd 25 9 9,30 10 u. 11,30 VAN ROTTERDAM: Vrijdag 19's midd. 12,15 Zaterd. 20 12,15 Zondag 21 niet varen. Maand. 22 "s morg. 7 u. Dinsd. 23 8 Woensd. 24 8 Donderd 25 9 Belanghebbende gemeenten in Groningen zijn overeengekomen om het aandeel in de voorloo- pige kosten van opneming voor het aanleggen van lokaalspoorwegen te bepalen op een maximum van 3 c. per hoofd en per bunder. Zoodra allen zijn toegetreden zal aan de maatschappij bericht worden dal de vereischle som voor voorloopige kostou bijeen is. Een goedkoope zeep om alle soort van wollen goed te wasschen is potaarde. Men laat die aarde weeken in water en strijkt die alsdan over 't klee- dingstuk in eene kuip. Men giet er water over en dan wrijft meu er op gelijk men wasebt. In veel water gespoeld komt de stof eindelijk schoon. Het getal der werklieden is zoo oneindig veel grooter dan het getal rijkendat als men aan dezen allés ontnam wat ze bezittenmen gedu rende geene drie maanden zou kunnen voorzien in de behoeften des volks, indien dit niet werkte. De samenvergaarde rijkdom is te vergelijken met den stoom, in een ketel samengeperst. De eerste oefent op de samenleviug zijne werking uit, de tweede op de machine. In enkele handen ver zameld eu met verstand en overleg door practi- sche mannen gebruikt, is het kapitaal eene bron van hulpmiddelen dat aan de behoeften van allen beantwoordt. Verspreidt en verdeelt men het kapitaal in honderden zoo zal het vruchteloos en zonder iets voort te brengen voor de dage- lijkscli9 noodwendigheden der bezitters verbruikt wordeu en weldra verdwijnen zonder zich te vernieuwen, evenals de sloom in de ruimte ver dunt en krachteloos vervliegt. Alleen door sa- mendrukking in den ketel krijgt de stoom zijne kracht. Alleen door samenho'oping wordt het kapitaal machtig tot het voortbrengen van den welstand door het werk verkregen; deze maakt alleen den wareu rijkdom uit eu wordt, voor het grootste deel, dagelijks verteerd tot de verbrui- kiug eu het onderhoud der werklieden zeiven die hem voortbrengen. Weet gij hoeveel nu, sedert de nieuwe rechten, een kilo tabak kost in Frankrijk? Vijftien frank De Pruisen hebben de Franschen wel eene dure pijp doen rooken. GRAANMARKT te AARDENBURG. VERKOOPPRIJS PER ïCTOLITER. Tarwe Rogge Winiergerst. Zomergerst. Boekweit Haver Paardeboonen Erwten Koolzaad. Schokkers DLNGSDAG, 9 Jan. 1872. ƒ11,75 a 12,00 7.90 k 6,60 a 5.25 a 0,00 k 3,- 6,80 k 8,50 a a a 8,00 6,70 5,40 0,00 3,60 6,90 9,00 DLNGSDAG, 1& Jan. 1872. ƒ11,50 a 7,75 a 6,60 h 5,40 a 0,00 4 3,00 a 6,75 k „8, k 11,75 8,00 6,80 5,50 0,00 3,25 6.85 8,50 OOSTBURG17 Januari 1872. Bii zeer ruime aanvoer van granen bestond heden drukke vraag voor Tarwe, die in goede blanke qualiteit 10 a 15 cent duurder werd betaald. Voorts was goed te verkoopen de Zomer- en Wintergerst tot vorige prijzen en de wichtige Haver. Paarden- boonen eu Erwten met weinig vertier, de eersten uithoofde de min of meer zwakke gesteldheid, van het te geboden. Er is besleed voor Tarwe f 12,40 a f 10,naar deugd. Rogge bij kleinigheden f 8,25. 'Wintergerst f 6,80 a f 6,25. Zomergerst f 5,50 a f 5,-. Haver f 3,50 a f 3,-. Paardenboonen f 7.a f 6,50. Erwten f 9,50 a f 8,-. BROODPRIJZEN. SLUIS. Tarwebrood fijn het Ned. pd. f 0.22 Idem grof 0.U Roggebrood 0.11 AARDENBURG. Tarwebrood fijn het Ned. pd. grof Idem Roggebrood f 0,21 0.15 0.1-2'j van een te De Notaris K. F. KOKSMA te Sluis zal op Vrijdag dm 26 Januari 1872des na middags te 5 ure, in de herberg, bewoond door de Wed. KOMMERS te Sint Anna ter Muiden, ten verzoeke der erfgenamen van wijlen DANIEL CRINCEin leven landbouwer aldaar, in het openbaar verkoopen: Een BOFSl'EEDJE, bestaande in een hecht en sterk WOONHUIS, 2 SCHU REN en verdere GEBOUWEN, op en met 63 A. AO C. ERF, BOOM GAARD of WEILANDalles slaande en gelegen in de gemeente Sint Anna ter Muiden en aldaar kadastraal bekend in Sectie A. No. 91, 92 en 93. De kooper moet boven de koopsom be talen f 245,wegens overname van het op- en rond den boomgaard staand hout gewas waaronder echter niet begrepen zijn de 70 daaropstaande verschillende fijne fruitboomen. De kooper komt aan het gebruik van 'net voormelde onroerend goed met den 10 Mei aanstaande. De koopsom en de boomprijs moeten worden betaald binnen 3 maanden en da verkoopkosten binnen 8 dagen, beide na den dag der verkooping. Nadere inlichtingen alsmede inzage der kadastrale plans en leggers zijn te bekomen ten kantore van bovengenoemden Notaris. ZEGT HET VOORT. DORDSCHE en YSSELYORM, bijzonder geschikt om mede te trasseeren, in alle soorten voorbanden bij W. ROODENBURG, steenbakker in den Noord bij Dordrecht. HOLLANDSCH - BELGISCHE SPOORWEG November 1871. ROTTERDAM Rotterdam VeHr. Dordrecht Moerdijk Zevenbergen Oudenbosch Roosendaal Esschen Calmplhout Capellen Eeckeren ANTWERPEN. 6,15; 6,29; 6,45; 7.50; 8,20; 8.31; 8.43; 8,50; Antwerpen Aank. 9,01; 8,50; 10; 11,23; 11.34; 11,45} 12,01; 12,26; 12,37: 12,49; 12,56; 1,07; 12,15 en 5,15. 1.25 en 6,25. 2,48 en 7.48. 2,59 en 7,59. 3,10 en 8,10. 3.26 en 8,26. 3,56 en 8,56. 4,07 en 9,07. 4,19 en 9,19. 4.26 en 9.26. 4,37 en 9,37. ANTWERPEN ROTTERDAM. Antwerpen Vertr. 7,35; Eeckeren Capellen Calmpthout Esschen Roosendaal Oudenbosch Zevenbergen Moerdijk Dordrecht 7,4: 7,54; 8,06; 8,21; 8,50; 9,01, 9,12; 9,40; 10,40; 10,20; 10,32; 10,39; 10,51; 11,06; 11,33; 11,44; 11,55; Rotterdam Aank. 11,55; 12,25; en 5,40. 1,25; en 6,40. 2,40; cn 7,55. 3,37 en 6,15. 3,49 en 6,28. 3,56 en 6,37. 4,08 en 6,52. 4.23 en 7,10. 4.53 en 8,30. 5.04 en 8,46. 5,15 en 9,02. ROOSENDAAL - BREDA. Roosendaal Vertr. 8,55; 12,5; 4,50 en 7.45. Elten 9,2112,315.16 en 8,11. Breda Aank. 9,35; 12.45; 5,30 en 8,25. BREDA ROOSENDAAL. Breda Vertr. 7,05; 10,45; 2,30 en 6,30. Ellen 7,20; 11 2,45 en 6,45. Roosendaal Aank. 7,45; 11.25; 3.10 en 7,10. ROOZENDAAL - BERGEN OP ZOOM GOES. Roosendaal Vertr. 8,55 4,40 en 8,30. Bergen op Zoom 9,23; 5,03 en 8,53t Goes Aank. 10,396,02 en 9,52. GOES BERGEN OP ZOOM ROOSENDAAL. Goes Vertr. 6,23; 1,28; en 6,18. Bergen op Zoom 7,222,48en 7,17. Roosendaal Aank. 7,403,10; en 7,35. NB. Zie verder hiernevens Roosendaal naar ROTTERDAM ANTWERPEN en ANTWER PEN ROTTERDAM.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad | 1872 | | pagina 3